9 Νοε 2019

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀντιδρᾶ στό προσκυνηματικό ἐμπάργκο τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας σέ Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος! Τό μαῦρο ἄσπρο!...

Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀντιδρᾶ στό προσκυνηματικό ἐμπάργκο τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας σέ Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος!
Τό μαῦρο ἄσπρο!...
Εἶναι νά ἀπορεῖ κανείς πῶς «βαπτίζεται» τό μαῦρο ἄσπρο καί μάλιστα ἐκ στόματος Πατριάρχου καί Ἀρχιποιμένος τῶν Ὀρθοδόξων!
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀντιδρῶντας στό προσκυνηματικό ἐμπάργκο πού ἐπιβάλλει ἡ Ρωσική Ἐκκλησία στίς Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος πού ἀνεγνώρισαν καί μνημονεύουν τόν σχισματικό Ἐπιφάνιο, εἶπε:

«Όντως, δυσκολευόμεθα να ασκήσωμεν κριτικήν εις την προιούσαν τουριστικοποίησιν της ιεράς αποδημίας, όταν βλέπωμεν μίαν Ορθόδοξον Αυτοκέφαλον Εκκλησίαν να χρησιμοποιή την ευσέβειαν και τον ιερόν πόθον της πιστών της ως μέσον ασκήσεως οικονομικής πιέσεως προς την Εκκλησίαν της Ελλάδος και τον Ελληνικόν λαόν, λόγω της επισήμου αναγνωρίσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, όπως εργαλειοποιήθη βεβαίως από την Εκκλησίαν της Ρωσσίας και το ιερώτατον «Μυστήριον των μυστηρίων», η Θεία Ευχαριστία, με το αυτό πνεύμα, κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου».
Σέ βιντεοσκοπημένο μήνυμα πού προβλήθηκε στήν ἔναρξη τοῦ 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων ἀπόψε στήν Ἄρτα, ὁ Πατριάρχης χαρακτήρισε: «σκοτεινή υπόθεση» τούς ρωσικούς χειρισμούς, παραπέμπτοντας μάλιστα στό Εὐαγγέλιο.
Εἶπε:
«Εάν το ψέμα το βαπτίζεις εσύ σε αλήθεια, επειδή έτσι σε συμφέρει, τότε η αλήθεια σου δεν έχει καμιά αξία και είναι σκοτεινή υπόθεση»…Αναφωνούμεν μετά του Κυρίου: «ει ούν το φως το εν σοι σκότος εστίν, το σκότος πόσον;»…«Είναι τραγικόν, η αγνή προσκυνηματική διάθεσις των πιστών, οι οποίοι ζούν την Ορθόδοξον ευσέβειαν και πνευματικότητά των εις εν εκκοσμικευμένον περιβάλλον, αντιμέτωποι με τας συγχρόνους προκλήσεις και τας αλλοτριώσεις τας οποίας συνεπάγεται ο τεχνοκρατικός, οικονομοκεντρικός και ευδαιμονιστικός πολιτισμός μας, και οι οποίοι αναμένουν από την Εκκλησίαν την ποιμαντικήν στήριξιν, να γίνεται αντικείμενον εκμεταλλεύσεως προς επίτευξιν αλλοτρίων προς το ορθόδοξον εκκλησιαστικόν ήθος στόχων, και να προωθήται τοιουτοτρόπως εκ των έσω η εκκοσμίκευσις της Εκκλησίας».
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ καί τό ρεπορτάζ θά βρεῖτε ἐδῶ:orthodoxia.info
Τό μαῦρο ἄσπρο!
Τί περίμενε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος νά πράξει ἡ Ρωσικἡ Ἐκκλησία ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅταν ἀντορθόδοξα ἀναγνωρίζει διά εἰσπηδήσεως ἀχειροτονήτους καί Συνοδικῶς καθαιρεμένους σχισματικούς «ἱερωμένους» καί ὅταν νομικῶς παράτυπα ἀποφασίζει ἱεροσυνοδικῶς ἄνευ ψηφοφορίας;
Μάλιστα δε ὅλα αὐτά μετά ἀπό τίς τόσες ἐκκλήσεις καί προειδοποιήσεις πού ἔκανε ἡ Ρωσική Ἐκκλησία, προκειμένου νά ἔλθουν ὁ Πατριάρχης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἑλλάδας «εἰς ἑαυτόν»!
Ὁ Πατριάρχης κ.Βαρθολομαῖος (καί ὄχι μόνο αὐτός) κρατεῖ τήν ποιμαντική ράβδο του, ἀλλά ἔχει λησμονήσει τήν διπλή χρήση αὐτῆς.
Ἡ πρώτη χρήση της εἶναι ὡς «βακτηρία», δηλαδή μπαστούνι, τοὐτέστιν στήριγμα.  Ὁ Πατριάρχης καλεῖται μέ τεράστια εὐθύνη νά στηρίζει τό βάρος τῆς διαφύλαξης τῆς ὀρθῆς Πίστεως καί τό ποίμνιο ὅπως ὁ Χριστός τό ἀπολωλός πρόβατο ἐπ’ ὥμου. Ἐπίσης, ἡ ρίζα τῆς «βακτηρίας» κατά μίαν ἔννοια προέρχεται ἀπό τό ρῆμα «βαίνω» πού σημαίνει «ἀκολουθῶ μία πορεία», «ἔχω ἕναν προορισμό», «δείχνω τόν δρόμο». Ἄρα, ἡ βακτηρία ἐκτός ἀπό στήριγμα (μπαστούνι ἐκ τοῦ «βαστάζω») σημαίνει καί ὁδοδείκτης!
Στήν πρώτη περίπτωση λοιπόν, ὁ Πατριάρχης καλεῖται νά βαστάζει τά ὀρθά δόγματα τῆς Πίστεως, νά τά καταδεικνύει στό ποίμνιο καί νά τό ὁδηγεῖ στήν εὐθεία ὁδό τῆς Ἱερᾶς μας Παραδόσεως καί τῶν Ἁγίων Πατέρων!
Ἡ δεύτερη χρήση τῆς ποιμαντικῆς ράβδου εἶναι κυριολεκτικά ὡς «ράβδος», ὅπως εἴθισται καί νά ἀποκαλεῖται. Ἡ ρίζα τῆς «ράβδου» προέρχεται ἀπό τό ρῆμα «ραπίζω» πού σημαίνει «χτυπῶ», κατά μίαν ἔννοια «δέρνω».  Ἄρα, ἡ ράβδος ἐνίοτε πρέπει νά λειτουργεῖ ὄχι μόνο ὑποστηρικτικά καί προσανατολιστικά (μπαστούνι-βακτηρία), ἀλλά  καί παιδαγωγικά. Στό ποίμνιο, διά τιμωριῶν καί μέτρων πού πρέπει νά λαμβάνει, ὅταν βλέπει πώς αὐτό  παρεκκλίνει τῆς εὐθείας ὁδοῦ τῆς ὀρθῆς Πίστεως καί διά ἐπαναφορᾶς του στήν τάξη τῆς μετανοίας καί τῆς σωτηρίας. Σέ κάθε ἐξωτερικό λύκο-ἐχθρό τῆς Πίστεως πού καραδοκεῖ ἀνά πᾶσα στιγμή νά τήν βλάψει, διά τῆς ἀπομακρύνσεως!
Στήν δεύτερη περίπτωση λοιπόν, ὁ Πατριάρχης καλεῖται νά ραπίζει γονεϊκά τά κακά του πρόβατα καί ὡς φύλαξ τούς ἐξωτερικούς ἐχθρούς τῆς Πίστεως!
Ὁ Ρῶσος Προκαθήμενος ἐν προκειμένῳ, χρησιμοποιεῖ ἀπέναντι στήν Ἐκκλησιαστική Ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος τήν «ράβδο» του μέ τήν δεύτερη χρήση καί σημασία της, βλέποντας πώς τρέχει ἀκάθεκτη σέ σειρά ἀντικανονικῶν πράξεων ἄξιων ποινῆς καθαιρέσεως βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί προκαλώντας καί ἄλλο σχίσμα μετά τό Οὐκρανικό πού ἤδη ἀντιμετωπίζει στά σπλάχνας της ἡ Ρωσική Ἐκκλησία.
Καλῶς ἤ κακῶς Σεβαστέ Πατριάρχα κ. Βαρθολομαῖε, δέν κρατᾶ «ποιμαντικό πούπουλο» γιά νά μᾶς χαϊδέψει στήν καταπάτηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς Συνοδικῆς νομιμότητος! Ἀσκεῖ κάποια, ἀκόμη…,  ἀπό τά παιδαγωγικά του μέτρα ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως καί μάλιστα σχίσματος (Ρωσο-Οὐκρανικό) ἐπί σχίσματι (Ρωσο-Ἑλληνικό τώρα)!
Πάλι καλά πού ἡ Ρωσική Ἐκκλησία δέν κόβει τό μνημόσυνο μέ ὁλάκερη τήν Ἑλληνική Ἐκκλησία, κατανοώντας καθ’ οἰκονομίαν πώς ὑπάρχουν μετρημένοι στά δάχτυλα Ἐπίσκοποι, ἀρκετοί ὀρθοτομοῦντες κληρικοί καί ἕνας μικρός δυστυχῶς λαός πιστῶν κατηχημένων και ἐνημερωμένων, πού δέν συναινοῦν στήν οἰκουμενιστική καί μεταπατερική κατρακύλα!
«Ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σὺ μετ᾿ ἐμοῦ εἶ· ἡ ράβδος σου καὶ ἡ βακτηρία σου, αὗταί με παρεκάλεσαν» (Ψαλμ. 22, 4).
Ὡς μία ταπεινή καί ταλαίπωρη λαϊκή καί σίγουρη πώς ἀντιπροσωπεύω πολλούς ἀδελφούς ἐν Χριστῷ, διψῶ νά δῶ τούς σεβαστούς Πατέρες καί εἰδικά τούς ὑψηλά ἱσταμένους (Πατριάρχη, Ἀρχιεπίσκοπο, Ἐπισκόπους) νά μέ ὁδηγοῦν στό Φῶς, στόν Χριστό, βαστώντας ΟΡΘΑ πότε τήν ράβδο τους καί πότε τήν βακτηρία τους καί ὄχι γιά νά ἀκουμποῦν ἐπάνω της τίς δογματικές ἐκπτώσεις τους!
Ἀμήν, γένοιτο!

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Οι Άγιοι της Εκκλησίας έχουν μιλήσει προφητικά και ξεκάθαρα, για την πνευματική κατάπτωση του κλήρου στα χρόνια μας και στα αμέσως επόμενα χρόνια.
Οι Άγιοι μάς προείπαν όσα θλιβερά πρέπει να γνωρίζουμε και να περιμένουμε, για να μην πέσουμε σε κάποια απελπισία.

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΓΕ, στην αγαπητή εν Χριστώ αδελφή Μαρία, για το υπέροχο σκεπτικό του σχολίου της και για την ομολογιακή της διάθεση.
Βγαίνει και από πάνω ο πάπας της Ανατολής, ο αναστατώσας την παγκόσμια Ορθοδοξία,όσον ουδείς άλλος τα τελευταία χρόνια, και μιλάει για το ψέμα που "βαφτίζεται" αλήθεια και για σκοτεινή υπόθεση!
Και οι πέτρες γνωρίζουν ποιοι "βάφτισαν" ως κανονικότητα την αντικανονικότητα στο Ουκρανικό. Το εσβεσμένο Φανάρι και οι δορυφόροι του.
Όσο για τη "σκοτεινή υπόθεση", μάλλον εκεί, πέραν του Ατλαντικού, γνωρίζουν πολλά...
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Οι συνωμότες σκαρφίζονται συνωμοσίες για ξεκάρφωμα!

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο της Μαρίας και προσθέτω ακόμη ότι κακώς, πονηρως και συκοφαντικώς ο πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμα του κατηγορεί την Εκκλησία της Ρωσίας ότι « χρησιμοποιει την ευσέβειαν και τον ιερόν πόθον των πιστών της ως μέσον ασκήσεως οικονομικής πιέσεως προς την Εκκλησίαν της Ελλάδος και τον Ελληνικόν λαόν, λόγω της επισήμου αναγνωρίσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, όπως εργαλειοποιήθει βεβαίως και το ιερότατων «Μυστήριον των μυστηρίων», η Θεία Ευχαριστία, με το αυτό πνεύμα, κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου».
Η Εκκλησία της Ρωσίας δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εφαρμόζει τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας τους οποίους ο ίδιος δυστυχώς έχει γράψει στα παλαιά του παπούτσια. Και ως αναφορά το λεγόμενο «θρησκευτικό τουρισμό», που στα αγιότερα χρόνια ονομάστηκε και ήταν «προσκύνημα», δεν καταλαβαίνει ότι οι αληθινοί προσκυνητές δεν θέλουν απλά να δουν αξιοθέατα, αλλά να εκκλησιάζουν και να κοινωνούν; και πως είναι δυνατόν να κοινωνούν σε μητροπόλεις όπου ο επίσκοπος δια την κοινωνία του με τους Ουκρανούς σχισματικούς έχει γίνει και αυτός, σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες, σχισματικός;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com