18 Νοε 2019

π. Άγγελος Αγγελακόπουλος : Οι τραγικότατες συνέπειες της εκκλησιαστικής κοινωνίας με τους σχισματικούς της Ουκρανίας.

18-11-2019
ΟΙ ΤΡΑΓΙΚΟΤΑΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
Ἡ πλήρης ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας μέσῳ τῶν συλλείτουργων καί τῆς μνημονεύσεως ἔχει τραγικότατες πρακτικές συνέπειες.    

Θίγεται πλέον βάναυσα ἡ περί μυστηρίων διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, διότι οἱ ἀπαρτίζοντες τήν νέα ψευδοεκκλησία τῆς Οὐκρανίας σχισματικοί, ἀχειροτόνητοι, αὐτοχειροτόνητοι, καθηρημένοι καί ἀφορισμένοι δέν ἔχουν Χάρι, ἱερωσύνη καί ἀποστολική διαδοχή καί δέν τελοῦν ἔγκυρα μυστήρια.
Εἰδικότερα, ὅταν Ἱεράρχες ἐπιτρέπουν στούς σχισματικούς ψευδοκληρικούς νά προΐστανται καί νά προεξάρχουν στήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στίς Μητροπόλεις τους, ἐγείρονται μεγάλα ζητήματα, ὅπως, ἄν ὄντως ἔχει τελεσθεῖ ἔγκυρη Θεία Λειτουργία, ἄν ὄντως ἔχουν μεταβληθεῖ ὁ ἄρτος καί ὁ οἴνος σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ καί ἄν οἱ πιστοί μεταλαμβάνουν ὄντως Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Δυστυχῶς, ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀρνητική, διότι οἱ σχισματικοί, ὄντες ἐκτός Ἐκκλησίας, δέν εἶναι κανονικοί κληρικοί, δέν κατέχουν τήν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δέν ἔχουν ἱερωσύνη καί ἀποστολική διαδοχή καί δέν τελοῦν ἔγκυρα μυστήρια. Ἑπομένως, ἡ Θεία Λειτουργία, πού τελοῦν, εἶναι ἄκυρη. Ὁ ἄρτος καί ὁ οἴνος δέν μεταβάλλονται σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, ὅσες φορές κι ἄν ποῦν τά λόγια τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά τήν μεταβολή τῶν Τιμίων Δώρων σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Οἱ πιστοί κοινωνοῦν μόνο ἄρτο καί οἴνο, καί ὄχι Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται μόνον ἐξωτερικῶς καί φαινομενικῶς καί ὄχι κατά τήν οὐσία, διότι δέν κατέρχεται ἡ τελειωτική Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Στίς παραπάνω περιπτώσεις φυσικά ἰσχύουν οἱ Ἱεροί Κανόνες, ὅπως ὁ 10ος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, πού λέγει : «Εἴ τις ἀκοινωνήτῳ, κἄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὗτος ἀφοριζέσθω»[1], ὁ 11ος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, πού λέγει : «Εἴ τις καθηρημένῳ, Κληρικός ὤν, Κληρικῷ συνεύξηται, καθαιρείσθω καί αὐτός»[2], ὁ 45ος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τόν ὁποῖο ἑρμηνεύοντας ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, λέγει : «…ὅποιος μέ τούς ἀφορισμένους συμπροσεύχηται (καθώς τοιοῦτοι εἶναι οἱ αἱρετικοί), πρέπει νά συναφορίζεται καί αὐτός κατά τόν Ι΄ των αὐτῶν Ἀποστόλων. Εἰ δέ καί ἐσυγχώρησεν εἰς τούς αἱρετικούς αὐτούς νά ἐνεργήσουν κανένα λειτούργημα, ὡσάν Κληρικοί, ἄς καθαίρηται, ἐπειδή ὅποιος Κληρικός συλλειτουργήσει μέ καθηρημένους (καθώς τοιοῦτοι εἶναι οἱ αἱρετικοί κατά τόν Β΄ καί Δ΄ Κανόνα τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου) συγκαθαιρεῖται καί αὐτός κατά τόν ΙΑ΄ των Ἀποστόλων»[3], ὁ 2ος τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Τοπικῆς Συνόδου, ἀναγνωρισμένης ἀπο Οἰκουμενικές, πού λέγει : «ὁ κοινωνών ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώνητος ἔσται»[4] καί ἄλλοι συμφωνοῦντες Κανόνες. 
Τέτοια περιστατικά δυστυχῶς συνέβησαν πρόσφατα καί πολύ φοβόμαστε ὅτι θά ἐνταθοῦν ἀκόμη περισσότερο στό μέλλον μετά τήν ἀναγνώριση τῆς νέας σχισματικῆς Οὐκρανικῆς ψευδοεκκλησίας καί τοῦ ἐπικεφαλῆς της σχισματικοῦ ψευδομητροπολίτου Ἐπιφανίου ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας. Ἄς ἀναφέρουμε μερικά.
α) Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 20-10-2019, στόν Ἑλληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος Νέας Ὑόρκης, τελέστηκε ἀρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ σχισματικοῦ ψευδομητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφανίου καί συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου καί Μητροπολιτῶν τῆς Ἀμερικῆς. Ἐπιπλέον ἔγινε καί μία χειροτονία εἰς διάκονον[5].
β) Τό Σάββατο, 26-10-2019, ὁ σχισματικός ψευδεπίσκοπος Ὀλβίας Ἐπιφάνιος τῆς νέας ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἱερούργησε στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Βόλου, κατόπιν ἀδείας τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Δημητριάδος Ἰγνατίου[6].
γ) Δύο Οὐκρανοί ψευδεπίσκοποι, ὁ Περεγιασλάβ Ἀλέξανδρος καί ὁ Βίννιτσα Συμεών τῆς νέας ψευδοεκκλησίας τῆς Οὐκρανίας μαζί μέ ψευδοϊερεῖς καί λαϊκούς, πραγματοποίησαν τό πρῶτο μεγάλο προσκύνημα στόν Ἑλλαδικό χῶρο ἀπό τίς 9 ἕως τίς 15 Νοεμβρίου 2019. Στίς 11 Νοεμβρίου λειτούργησαν μόνοι τους στό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου Εὐβοίας, κατόπιν ἀδείας τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου[7]. Στίς 12 Νοεμβρίου λειτούργησαν στό Μοναστήρι τοῦ Τρικόρφου Φωκίδος, συλλειτουργούντων τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Φωκίδος Θεοκτίστου καί τοῦ Πρωτοσυγκέλλου - Ἡγουμένου Ἀρχιμ. Νεκταρίου Μουλατσιώτη[8]. Στίς 15 Νοεμβρίου λειτούργησαν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Ἠλιουπόλεως, προσκεκλημένοι τοῦ ἐφημερίου Ἀρχιμ. Σεραφείμ Δημητρίου, συλλειτουργοῦντος τοῦ βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Ἀνδρούσης Κωνστάντιου[9].
Στίς παραπάνω περιπτώσεις ἡ Θεία Λειτουργία, πού τελέστηκε ἀπό τούς σχισματικούς, εἶναι ἄκυρη, χωρίς μεταβολή τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ.
Οἱ σχισματικοί Οὐκρανοί ἐπισκέφθηκαν, ἐπίσης, τήν Ἰερά Μονή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ στή Νέα Μάκρη[10], τήν Ἱερά Μονή Παντοκράτορος Νταοῦ Πεντέλης[11], τόν Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν[12], τήν Ἱερά Μονή τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων[13], τόν Ὅσιο Δαβίδ Εὐβοίας, τό Καστράκι Καλαμπάκας, καί τό Μεγάλο Μετέωρο.
Ἐδῶ θά θέλαμε νά τονίσουμε ὅτι δέν θά ἔπρεπε νά ἐπιτρέψουν στούς σχισματικούς Οὐκρανούς νά προσκυνήσουν σέ Ναούς καί Μοναστήρια, γιά τόν λόγο ὅτι δὲν ἐπρόκειτο γιὰ ἀπλούς προσκυνητὲς, ἀλλὰ γιά ἀνθρώπους σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία, με δόλο καί μέ σκοπό νά δείξουν ὅτι σύμπας ὁ κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας τούς ἀποδέχεται κανονικά, ὥστε νὰ τοὺς συνηθίσουμε, χωρίς ἀντιδράσεις.  
Πρός ἀντιμετώπιση, λοιπόν, τῆς ἀνωτέρω κρισίμου καταστάσεως συνιστᾶται στούς μέν κληρικούς νά ἀποφεύγεται ἡ συμπροσευχή καί τό συλλείτουργο μέ τούς σχισματικούς καί ὅσους τούς ἀναγνωρίζουν, στούς δέ πιστούς νά ἀποφεύγεται ὀ ἐκκλησιασμός σέ Ναούς, ὅπου λειτουργοῦν σχισματικοί καί ὅσοι τούς ἀποδέχονται.[1] ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, ἐκδ. Β. Ρηγόπουλος, Θεσ/κη 2003, σ. 13.
[2] Ὅ. π., σσ. 13-14.
[3] Ὅ. π., σσ. 50-51.
[4] Ὅ. π., σσ. 407-408.
[5] Συλλείτουργο Ἐπιφανίου Κιέβου καί Ἐλπιδοφόρου Ἀμερικῆς στή Νέα Ὑόρκη (video - photos),  20-10-2019, http://fanarion.blogspot.com/2019/10/video-photos.html, https://katanixi.gr/2019/10/21/συλλείτουργο-του-σχισματικού-επιφαν/
[6] Ὁ σχισματικός ψευδεπίσκοπος Ὀλβίας Ἐπιφάνιος στόν Βόλο, 26-10-2019, https://katanixi.gr/2019/10/28/ο-σχισματικός-ψευδεπίσκοπος-ολβίας-ε/
[7] Οἱ σχισματικοί Οὐκρανοί λειτούργησαν στόν Ἅγ. Ἰωάννη τόν Ρῶσσο καί πῆγαν Μετέωρα καί Ὅσιο Δαυίδ Εὐβοίας, 12-11-2019, https://tasthyras.wordpress.com/2019/11/12/οι-σχισματικοί-ουκρανοί-λειτούργησα/
[8] Θερμή ὑποδοχή ἀπό τόν Φωκίδος Θεόκτιστο σέ Οὐκρανούς Ἱεράρχες, 12-11-2019, https://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/33035-thermi-upodoxi-apo-ton-fokidos-theoktisto-se-oukranous-ierarxes, Ὁ Φωκίδος συλλειτούργησε μέ τούς σχισματικούς Οὐκρανούς, 12-11-2019, http://aktines.blogspot.com/2019/11/blog-post_276.html, Νέα πρόκληση Φωκίδος Θεόκτιστου. Καλεῖ τόν Μόσχας νά μήν ἐναντιώνεται στούς σχισματικούς (φωτο - βίντεο), 15-11-2019, https://katanixi.gr/2019/11/15/νέα-πρόκληση-φωκίδος-θεόκτιστου-καλε/, Πρωτοσύγκελος τῆς Μητρόπολης Φωκίδος στό ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ : Γιατί δεχτήκαμε τούς Οὐκρανούς Ἐπισκόπους, 15-11-2019, https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/protosygkelos-tis-mitropolis-fokidos-sto-vima-orthodoxias-giati-dechtikame-tous-oukranous-episkopous/
[9] Οἱ σχισματικοί Οὐκρανοί στήν Ἁγ. Μαρίνα Ἠλιούπολης, 15-11-2019,  https://tasthyras.wordpress.com/2019/11/16/οι-σχισματικοί-ουκρανοί-στην-αγ-μαρίν/
[10] Οἱ σχισματικοί Οὐκρανοί ψεύδονται ὅτι ἦσαν παρόντες στή μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί στή Μονή τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Αἴγινας, 09-11-2019, https://katanixi.gr/2019/11/09/οι-σχισματικοί-ουκρανοί-ψεύδονται-ότ/
[11] ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!!! Οἱ Οὐκρανοί σχισματικοί, πού ἐπισκέπτονται τήν Ἑλλάδα, ἐξαφανίστηκαν, 11-11-2019, https://katanixi.gr/2019/11/11/συναγερμοσ-οι-ουκρανοί-σχισματικοί-π/
[12] Δραματικές εξελίξεις στην Πάτρα…, 13-11-2019, https://katanixi.gr/2019/11/13/δραματικές-εξελίξεις-στην-πάτρα/
[13]
Οἱ σχισματικοί Οὐκρανοί «ἐπίσκοποι» πλησιάζουν στόν Ἅγιο Ἀνδρέα Πατρῶν, 13-11-2019, https://katanixi.gr/2019/11/13/οι-σχισματικοί-ουκρανοί-επίσκοποι-πλ/

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΣΤΕ ΤΑ Π.ΑΓΓΕΛΕ.

Ανώνυμος είπε...

Ήρθαν οι αλεπούδες να ενοχλήσουν τα πρόβατα, αλλα με αυτόν τον τρόπο, ο Ποιμένας μας δείχνει ποιοι εργάτες είναι λύκοι!

ΜΑΡΙΑ είπε...

Πρέπει νά ἀναλάβουν δράση τά Χριστιανικά Σωματεῖα ἤ καί μεμονωμένες ὁμάδες πιστῶν, ὀργανωμένα σέ κάθε πόλη καί νά μοιράζουν ἔξω ἀπό τούς ναούς στούς πιστούς κείμενα ἐνημέρωσης σχετικά μέ τό Οὐκρανικό ζήτημα. Οἱ πλεῖστοι ἐκκλησιαζόμενοι, κυρίως οἱ πιό ἡλικιωμένοι, ἀλλά δυστυχῶς ὄχι μόνον αὐτοί, δέν γνωρίζουν κἄν τί συμβαίνει ἤ δέν ἔχουν καταλάβει τήν τραγική διάσταση τοῦ θέματος καί ποῦ μελλοντικά μπορεῖ νά καταλήξει ἀκόμη χειρότερα, διότι Ἐκκλησιαστικοί μας Ἡγέτες "εὐλογοῦν" αὐτά τά ἄρρητα πού βιώνει ἡ Ὀρθοδοξία μας!

Τά ἱστολόγια νά μήν πάψουν τήν συνεχή ἐνημέρωση καί τήν διαδικτυακή περιπολία παρακολούθησης τῶν σχισματικῶν καί τῶν δικῶν μας ἐγχωρίων ἀποστατῶν (τό λέω ξεκάθαρα γιατί δέν ἔχουμε χρόνο γιά λεκτικές περικοκλάδες) πού συναινοῦν σέ αὐτό τό θέατρο παραλόγου καί κοινωνοῦν μέ αὐτό.

Οἱ Ἱερεῖς (καί τά Μοναστήρια) νά μήν δέχονται καμία σχέση μέ τούς σχισματικούς (κι ἄς δέχονται πιέσεις ἀπό τούς Μητροπολίτες τους) καί προπαντός νά μήν προβαίνουν σέ καμία ἐκκλησιαστική πράξη μαζί τους. Νά συνεννοοῦνται καί μεταξύ τους.

Οἱ λαϊκοί δε θεωρῶ ἔχουμε μεγαλύτερη δύναμη σέ αὐτήν τήν περίπτωση. ΑΔΕΙΟΙ ΝΑΟΙ καί ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ στήν ἐμφάνισμη τῶν σχισματιῶν, θά λύσουν τό πρόβλημα τολμῶ νά πῶ.
Ἄν τό κάνουμε ὅλοι οἱ λαϊκοί αὐτό, τά μαῦρα πρόβατα, μᾶλλον οἱ μαῦροι ποιμένες θά ἀλληλοθυμιατίζονται μόνοι τους, μέχρι πού νά σταματήσει αὐτή ἡ μόλυνση στόν Ἑλλαδικό χῶρο. ΑΔΕΙΟΙ ΝΑΟΙ καί ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ πού ἔκαναν σχισματικές ἀτασθαλίες, καλό θά ἦταν παιδαγωγικῶς νά μείνουν τελείως μόνοι τους μέχρι νά συνέλθουν.
Οἱ λαϊκοί ἔχουμε κι ἐμεῖς εὐθύνη καί πρέπει νά πράττουμε αὐτό πού μᾶς ἀναλογεῖ.
Μήν περιμένουμε μόνο ἀπό τόν κλῆρο, οὔτε κανένα μαγικό ραβδάκι νά κάνει αὐτά πού μποροῦμε νά κάνουμε ἐμεῖς.

Ανώνυμος είπε...

Το ερώτημα είναι αν τα μυστήρια των κοινωνούντων με τους σχισματικούς είναι έγκυρα. Πχ τα τελούμενα εντός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών από ιερείς μνημονευοντες τον Αθηνών Ιερώνυμο που μνημονεύει τον Επιφάνιο. Επίσης, αν συμμετέχουν ο Ιερώνυμος, που έχει χειροτονία, και ο Επιφάνιος στην λειτουργία, μαζί, δεν υπάρχει Θ. Ευχαριστία, αλλά υπάρχει όταν είναι μόνος του ο Ιερώνυμος; Παρακαλειται ο π. Άγγελος και κάθε γνώστης να απαντήσει.

P Mats είπε...

H Εκκλησία, το Σώμα του Χριστού, είναι ΜΙΑ όπως ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως, διότι ΕΝΑΣ είναι και ο Χριστός. Δεν χωρίζεται σε ελληνική,κυπριακή, σερβική,ρωσική,ουκρανική κλπ. Αυτές είναι τοπικές συνάξεις πιστών δηλ. τοπικές εκκλησίες (με μικρό ε μπροστά). Όμως, ενωνόμαστε όλοι εν Αγίω Πνεύματι σε ΜΙΑ Εκκλησία του Χριστού ως έχοντες ορθό Βάπτισμα και την ίδια, ορθή Πίστη. Όταν ένας Επίσκοπος αναγιγνώσκει τα Δίπτυχα, αναγιγνώσκει δημοσίως ποια είναι τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και δηλώνει, συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο ότι και η παρούσα σύναξη στην οποία χωροστατεί, είναι πραγματική και νόμιμη ενώπιον Θεού Εκκλησία (Σώμα) του Χριστού. Δηλ. τα Δίπτυχα την ώρα της Θείας Λειτουργίας δεν είναι απλές αναγνώσεις ονομάτων αλά νομιμοποιητική διαδικασία της σύναξης. Και οι παριστάμενοι πιστοί ομοίως νομιμοποιούνται ως Εκκλησία, διότι δηλώνεται ότι ο Επίσκοπος τους που τελεί το Μυστήριο "ορθοτομεί τον λόγο της Αλήθειας του Χριστού" δηλ. έχει την ίδια Πίστη με αυτούς. Όταν αυτά δεν ισχύουν δηλ. μια τοπική εκκλησία είναι εκκλησία καθαιρεμένων και αφορισμένων από την ΚΑΘΟΛΟΥ (από όλες δηλ. τις τοπικές εκκλησίες) ΜΙΑ Εκκλησία του Χριστού ή όταν ένας Επίσκοπος δεν ορθοτομεί (πχ.αποδεχόμενος τα πορίσματα της ψευτοΣυνόδου της Κρήτης ότι οι αιρέσεις είναι Εκκλησίες, άρα την βλασφημία ότι το Σώμα του Χριστού είναι διαιρεμένο και επομένως ο Χριστός τρεπτός δηλ. κτίσμα !!--ότι έλεγε ο Άρειος), τότε, ο Επίσκοπος έχει χάσει την Αποστολική Διαδοχή, δηλώνει ψευδώς τα μέλη της Εκκλησίας και, φυσικά, η Θεία Λειτουργία δεν είναι έγκυρη, αφού δεν αφορά και δεν πραγματοποιείται από μέλη της Εκκλησίας, δηλ. άτομα με την ίδια Πίστη. Αλλιώς, είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι και ο Πάπας και οι Προτεστάντες κάνουν κανονικές Θείες Λειτουργίες με Σώμα και Αίμα Χριστού (αυτό που προσπαθούν να μας πείσουν οι αιρετικοί Οικουμενιστές) και επομένως, κι εμείς μπορούμε να πηγαίνουμε και να κοινωνούμε κανονικά, χωρίς πρόβλημα, στους αιρετικούς ναούς τους. Ο Θεός,όμως, "ου μυκτηρίζεται" !

Διονύσιος είπε...

Συμφωνώ απόλυτα με τον σχολιαστή Unknown.
Για αυτό τον λόγο δεν εκκλησιαζομασται στον ίδιο Ιερό Ναό, με τούς λατινόφρονες-αιρετικούς καί σχισματικούς Πατριάρχες και ιεράρχες μας.

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή τα μυστήρια σε ναούς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι άκυρα, εννοείτε. Όμως, δεν είναι άκυρα, με αυτή την λογική, και τα μυστήρια των Κυθήρων, όπου ο Μητροπολίτης μνημονεύει την Ιερά Σύνοδο, Πρόεδρος της οποίας είναι ο Ιερώνυμος? Επίσης, και των λοιπών εκκλησιών τοπικών, που οι προκαθήμενοι μνημονεύουν τον Αθηνών? Και της Ρωσίας, που ο Μόσχας μνημονεύει π.χ τον Ιεροσολύμων ή τον Σόφιας ( που ο δεύτερος δεν αποδέχεται το Κολυμπάρι) που μνημονεύουν τον Αθηνών? Τελικά, σε ποιό ναό, με την λογική αυτή, τελούνται νυν έγκυρα μυστήρια?

BILL TZIN είπε...

Καλησπέρα, έχω την εντύπωση ότι ένας "κανονικός" ιερέας τελεί κανονικά μυστήρια, ακόμη και εάν έχει πέσει σε αμαρτήματα που δικαιολογούν την καθαίρεσή του, εφόσον δεν έχει καθαιρεθεί με απόφαση Συνόδου. Αυτό είναι λογικό, διότι σε αντίθετη περίπτωση τίθεται εν αμφιβόλω συνολικά η κανονικότητα των μυστηρίων. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι δεν είναι κανονικά τα μυστήρια ενός ιερέα, ο οποίος π.χ. δηλώνει δημόσια ότι οι παπικοί είναι Εκκλησία, ενώ παράλληλα ότι είναι κανονικά τα μυστήρια κάποιου άλλου ιερέα, ο οποίος μπορεί δημόσια να υποστηρίζει τις ορθόδοξες θέσεις, αλλά παράλληλα (εν κρυπτώ) να συλλειτουργεί με παπικούς, να συμμετέχει σε μασωνικές στοές κλπ. Όπως είναι αντιληπτό, επειδή δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν οι πιστοί τα κρυπτά των ανθρώπων, εκτιμώ ότι τα μυστήρια που τελούνται από κανονικούς ιερείς είναι έγκυρα, μέχρι αυτοί να καθαιρεθούν με Συνοδική απόφαση. ωστόσο, διευκρινίζω ότι οι σχισματικοί Ουκρανοί σαφώς και δεν τελούν κανονικά μυστήρια, αφού είναι καθαιρεμένοι με Συνοδικές αποφάσεις. Ορισμένα στοιχεία από τα παραπάνω τα είχα διαβάσει στο βιβλίο του π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου "Τα Δύο Άκρα", όπου εξετάζονταν παρόμοια θέματα. Τα παραθέτω με πάσα επιφύλαξη και παρακαλώ εάν κάποιος γνωρίζει κάτι διαφορετικό να το αναφέρει προς ενημέρωσή μας.

Ανώνυμος είπε...

Εύγε Μαρία! Όντως αυτό πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτή η πνευματική πανώλη! Γνωρίζω μοναχή που έφυγε από το μοναστήρι της όπου έφεραν να λειτουργήσουν σχισματικούς Νεο-Εσφιγμενήτες, συμμέτοχοι στην ενθρόνιση του ψευδό-Κίεβου Επιφανίου.

Ανώνυμος είπε...

Φίλε BILL TZIN,
Κάνεις λάθος στο ότι αυτοί δεν έχουν χειροτονηθεί, έτσι λέγεται.

Αλλο να χειροτονηθεί κάποιος ορθόδοξα και να πέσει σε κανονικό παράπτωμα και να μην καθαιρεθεί και άλλο το να μην έχει χειροτονηθεί καθόλου!

Μάλιστα λέγεται ότι αυτοί ή ορισμένοι απο δαύτους δεν έχουν καν βαπτιστεί!!!!!

Διάβασε το πρόσφατο άρθρο του π. Σάββα του Αγιορείτη, στις Ακτίνες εδώ και θα το δεις.

Ε.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com