17 Απρ 2018

Προβάλλουν και τιμούν τον Αθηναγόρα!


"ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΟΝΗΡΕΥΟΜΕΝΩΝ" ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ!
Επέπρωτο να το δούμε και αυτό στους δύστηνους καιρούς μας! Επί των ημερών του κ.Παναγιώτη Σκαλτσή, όστις κατά τας ανεξιχνιάστους βουλάς του Υψίστου τυγχάνει Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ , η βραχυκυκλωμένη από τους "καιρίτες" και "συναξιακούς" θολολόγους "θεολογική" σχολή του ΑΠΘ, χωρίς να φοβάται το Θεό και να ντρέπεται τους ανθρώπους, και προκαλώντας αφόρητα το ορθόδοξο αισθητήριο του ορθοφρονούντος κλήρου και του πιστού λαού προσέθεσε έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των οικουμενιστικών της "επιδόσεων" και "κατορθωμάτων"  διοργανώνουσα   συνέδριο που πρόκειται να λάβει χώρα εντός ολίγων ημερών το οποίο προβάλλει και τιμά τον αλήστου (αρνητικής εννοείται) μνήμης πατριάρχη Αθηναγόρα.
Σε μία έκρηξη οικουμενιστικής θρασύτητας τιμά και προβάλλει ένα υπεροχικό εκκλησιαστικό πρόσωπο που με την ολέθρια και προδοτική πολιτική που ακολούθησε στον κατ εξοχήν ευαίσθητο τομέα των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών σχέσεων προκάλεσε μεγίστη πνευματική ζημία στο καλώς εννοούμενο συμφέρον της οικουμενικής Ορθοδοξίας, απήμβλυνε, όσον ουδείς άλλος μέχρι τότε (τον αμιλλάται στις χαλεπές μας ημέρες ο κρίμασιν οις οίδε Κύριος κατέχων την πατριαρχική εν Κωνσταντινουπόλει καθέδρα Βαρθολομαίος Αρχοντώνης) το ορθόδοξο αισθητήριο του ορθοδόξου πληρώματος, πυροδότησε διαιρέσεις και σχίσματα και κατασκανδάλισε τον ευσεβή κλήρο και τον πιστό λαό. 

Η εν προκειμένω πολιτεία του προξένησε καταιγισμό αντιδράσεων και κατά πάντα δικαιολογημένων αποδοκιμασιών από την πλευρά τόσο του ορθοφρονούντος κλήρου όσο και του διαθέτοντος ορθόδοξο φιλότιμο λαού του Θεού που προσέδωσε στο πρόσωπό του το ανεξίτηλο στίγμα του μειοδότη  της πατρώας Πίστεως.
Θυμίζω τις καταλυτικές κριτικές που άσκησαν επί της προδιαληφθείσης πολιτικής του οι μακαριστοί όσιοι Ιουστίνος Πόποβιτς και Παίσιος Εζνεπίδης, αποσπάσματα των οποίων και παραθέτω:
"«Ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας; Αὐτὸς μὲ τὴν νεοπαπιστικὴν συμπεριφοράν του εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς πράξεις σκανδαλίζει ἐπὶ μίαν ἤδη δεκαετίαν τὰς ὀρθοδόξους συνειδήσεις, ἀρνούμενος τὴν μοναδικὴν καὶ πανσωστικὴν Ἀλήθειαν τῆς Πίστεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀναγνωρίζων τὰς Ρωμαϊκὰς καὶ ἄλλας αἱρέσεις ὡς ἰσοτίμους μὲ τὴν Ἀλήθειαν, ἀναγνωρίζων τὸν Ρωμαῖον Ἄκρον Ποντίφηκα μὲ ὅλην τὴν δαιμονικὴν ἀν τιεκκλησιαστικὴν ὑπερηφάνειάν του. Καὶ προετοιμάζει μὲ αὐτοκτονικὴν ταχύτητα καὶ ἐπιπολαιότητα, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Βατικανοῦ, αὐτὴν τὴν ἰδικήν του λεγομένην ‘‘Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον’’... μὲ καθαρῶς σχολαστικο - προτεσταντικὴν θεματολογίαν... Τὸν τελευταῖον καιρὸν αὐτὸς ἔχει γίνει πηγὴ ἀναρχισμοῦ καὶ μηδενισμοῦ εἰς τὸν ὀρθόδοξον κόσμον. Οἱ Ἁγιορεῖται δικαίως τὸν ὀνομάζουν αἱρετικὸν καὶ ἀποστάτην εἰς τὰς ἐπιστολάς των, τὰς ἀπευθυνομένας πρὸς αὐτόν ἀνοικτῶς διὰ τοῦ Τύπου».
Αὐτὸς ὑπῆρξε κατὰ τὴν ἀμερόληπτη καὶ ἀκριβοδίκαιη κρίση τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου ὁ Ἀθηναγόρας, ὁ σήμερα οἰκουμενιστικῶς ὑμνούμενος ὡς μεγάλος. Οἱ δικές του ἀπαράδεκτες κινήσεις μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει στὸ φαινόμενο τῆς Πανθρησκείας σήμερα. Κι εἶναι γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο χρέος ἱερὸ ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων νὰ μένουμε ἀνεπηρέαστοι ἀπὸ τὰ σύγχρονα οἰκουμενιστικὰ καὶ πανθρησκειακὰ παραληρήματα, προσκολλημένοι μέχρι θανάτου στὴν πίστη τῶν Πατέρων μας.”
Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.
"Φαντάζομαι ότι θα με καταλάβουν όλοι, ότι τα γραφόμενά μου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας βαθύς μου πόνος δια την γραμμήν και κοσμικήν αγάπην, δυστυχώς, του πατέρα μας κ. Αθηναγόρα. Όπως φαίνεται, αγάπησε μίαν άλλην γυναίκα μοντέρνα, που λέγεται Παπική Εκκλησία, διότι η Ορθόδοξος Μητέρα μας δεν του κάμνει καμμίαν εντύπωσι, επειδή είναι πολύ σεμνή. Αυτή η αγάπη, που ακούσθηκε από την Πόλι, βρήκε απήχησι σε πολλά παιδιά του, που την ζούν εις τας πόλεις. Άλλωστε αυτό είναι και το πνεύμα της εποχής μας: η οικογένεια να χάση το ιερό νόημά της από τέτοιου είδους αγάπες, που ως σκοπόν έχουν την διάλυσιν και όχι την ένωσιν.
Με μία τέτοια περίπου κοσμική αγάπη και ο Πα­τριάρχης μας φθάνει στη Ρώμη. Ενώ θα έπρεπε να δείξη αγάπη πρώτα σε μας τα παιδιά του και στη Μητέρα μας Εκκλησία, αυτός, δυστυχώς, έστειλε την αγάπη του πο­λύ μακριά. Το αποτέλεσμα ήταν να αναπαύση μεν όλα τα κοσμικά παιδιά, που αγαπούν τον κόσμον και έχουν την κοσμικήν αυτήν αγάπην, να κατασκανδαλίση όμως όλους εμάς, τα τέκνα της Ορθοδοξίας, μικρά και μεγά­λα, που έχουν φόβο Θεού.
Μετά λύπης μου, από όσους φιλενωτικούς έχω γνω­ρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψίχα πνευματική ούτε φλοιό. Ξέρουν, όμως, να ομιλούν για αγάπη και ενότη­τα, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με τον Θεόν, διότι δεν Τον έχουν αγαπήσει".
Όσιος Παίσιος Εζνεπίδης.
Τρεις ευθαρσείς μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, μνήμονες της ιερής αποστολής τους και υπείκοντες στην ασίγαστη φωνή της αρχιερατικής τους συνειδήσεως, οι μακαριστοί Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος, Φλωρίνης Αυγουστίνος και Παραμυθίας Παύλος ( η σειρά παραθεσεως των ονομάτων τους σχετίζεται με την υπ αυτών χρονική σειρά διακοπής του μνημοσύνου του Αθηναγόρα) προέβησαν στη διακοπή του μνημοσύνου του όπως και οι περισσότερες μονές του Αγίου Όρους, εν αντιθέσει με τη στάση των σημερινών μητροπολιτών των λεγόμενων "Νέων Χωρών" και των αγιορείτικων μονών που εξακολουθούν να μνημονεύουν του ονόματος του επί τα ίχνη του προκατόχου του Αθηναγόρα βαδίζοντος, νυν πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου, ολετήρος της οικουμενικής Ορθοδοξίας και δυνάμει των Θείων και Ιερών κανόνων καθαιρετέου.
Ο μακαριστός Τρίκκης και Σταγών Διονύσιος, το σέμνωμα αυτό της Ελλαδικής Εκκλησίας, βροντοφώναξε επί συνόδω (Μάρτιος του 1967) ότι "Ο πατριάρχης Αθηναγόρας δι ων λέγει και πράττει επιδιώκει την υποδούλωσιν της Ορθοδοξίας εις τον παπισμόν".
Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος ο Β'(Χατζησταύρου) στηλίτευσε μετά παρρησίας και δριμύτητος την καταστροφική Αθηναγόρειο πολιτική, εν αντιθέσει με το διάδοχό του Ιερώνυμο τον Ά, ( η αλήθεια πρέπει να προβάλλεται  ατόφια, πέρα από συμπάθειες και προτιμήσεις...)  όπως και οι μακαριστοί π.Σπυρίδων Μπιλάλης, π.Φιλόθεος Ζερβάκος, π.Θεόκλητος Διονυσιάτης, π.Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, π.Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, αγιορείτες ηγούμενοι και άλλοι εκκλησιαστικοί παράγοντες. Πανεπιστημιακοί καθηγητές εγνωσμένου κύρους και ήθους όπως οι μακαριστοί Παναγιώτης Τρεμπέλας,Ανδρέας Θεοδώρου και Κωνσταντίνος Μουρατίδης.
Οι μακαριστοί  Φώτης Κόντογλου και Διονύσιος Μπατιστάτος.Μαχητικές και αγωνιστικές εφημερίδες  όπως ο "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ" και ο "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ" και περιοδικά όπως "Ο ΣΩΤΗΡ"  άσκησαν σφοδρή, εμπεριστατωμένη και  τεκμηριωμένη κριτική των ατοπημάτων του προαναφερθέντος πρωθιεράρχου.
Ο κεκοιμημένος πατριάρχης, κατά την εκτίμηση του μακαριστού Φλωρίνης Αυγουστίνου, έσπευδε πυραυλοκινήτως προς ένωση της Ορθοδοξίας με τον αιρετικό παπισμό! Μάλλον προς εξωτερική συγκόλληση των ανομοίων παρά προς ουσιώδη ένωση, πράγμα ουσιαστικά και πραγματικά ανέφικτο εφ όσον οι αιρετικότατοι παπικοί αμετανοήτως εμμένουν στις αρχικές τους πλάνες. Συνέλαβε με το νοσηρό σκεπτικό του, καλλιέργησε και προώθησε το δυσώνυμο και προδοτικό "διάλογο της αγάπης", στον οποίο αναφερόμενο το Ορθόδοξο περιοδικό "Ο ΣΩΤΗΡ" έγραψε τα εξής πετυχημένα:"Ὁ Διάλογος τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀθηναγόρα ἦταν εὐτελισμὸς κάθε ἔννοιας διαλόγου. Ὁ ἴδιος ὁ ἐκλιπὼν Πατριάρχης τὸν εἶχε ὁρίσει ὡς ἑξῆς: «Πρῶτα νὰ ἑνωθοῦμε καὶ ἔπειτα νὰ συζητήσουμε τὶς δογματικές μας διαφορές». Καὶ συνέστησε: «Τὰ δόγματα ἂς τὰ κλείσῃ κάθε Ἐκκλησία εἰς τὰ θησαυροφυλάκιά της καὶ μὲ τὸ κάλυμμα αὐτὸ νὰ ἐκδώσωμεν τὸ κοινὸν νόμισμα τῆς ἀγάπης».
Ὁ Διάλογος τῆς ἀγάπης ἦταν παρωδία καὶ ἀπέτυχε παταγωδῶς. Μὲ τὸν θάνατο δὲ τοῦ ἐμπνευστῆ του Ἀθηναγόρα ἐτάφη μαζί του στὰ ἔγκατα τῆς γῆς".
Υποτιμούσε την αξία της σπονδυλικής στήλης του Χριστιανισμού, του Ορθοδόξου Δόγματος δηλονότι, υποστηρίζοντας άνευ αιδούς και συστολής  ότι ¨ο αιών του Δόγματος παρήλθεν"!!!  Έκανε λόγο για ΆΚΟΥΣΟΝ, ΆΚΟΥΣΟΝ!!! "επανίδρυση της Εκκλησίας"sic!!!!!!
Θεωρούσε απλά και ασήμαντα εκκλησιαστικά έθιμα!!! τις ουσιώδεις και κολοσσιαίες και αβυσσαλέες δογματικές διαφορές της Ορθοδοξίας με τον παπισμό (πρωτείο, αλάθητο) και αυτός υπήρξε ο λόγος της διακοπής του μνημοσύνου του από τους τρεις προαναφερθέντες λεβέντες μητροπολίτες.
Ευτελίζοντας το συνοδικό σύστημα και σε μία έξαρση παπικής νοοτροπίας  προέβη ΕΡΗΜΗΝ των υπολοίπων Ορθοδόξων πατριαρχείων και λοιπών τοπικών Αυτοκεφάλων Εκκλησιών στην άρση των αναθεμάτων μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Ρώμης, ανακοινώνοντας την επικείμενη άρση ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΏΣ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ στις προαναφερθείσες τοπικές Εκκλησίες και τα πατριαρχεία!!!
Εσχάτως ο ρέκτης κληρικός π.Αναστάσιος Γκοτσόπουλος προέβη σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη σχέση του Αθηναγόρα με τον επάρατο μασσωνισμό ερειδόμενος επί αδιασείστων ντοκουμέντων. Επιπρσθέτως υφίσταται επιστολή του προαναφερθέντος πατριάρχου προς κορυφαίο πνευματιστή συγγραφέα στην οποία  χαρακτηρίζεται από τον κεκοιμημένο πατριάρχη ως "περισπούδαστο" πνευματιστικό σύγγραμμα του εν λόγω συγγραφέα ενώ επί τη βάσει αθηναγορείου δηλώσεως τα κοπρογραφήματα (συγγνώμη που αδικώ τα κόπρανα...) του χυδαιότερου υβριστή του Θεανθρώπου Καζαντζάκη (τον οποίο εξεθείασαν σκανδαλωδώς καθηγητές "θεολόγοι" του ΑΠΘ) "κοσμούν την πατριαρχικήν βιβλιοθήκην"... Ανασταύρωσις του Θεανθρώπου υπό του εκπροσώπου Του!!!
Και να ήταν μόνο αυτά τα "κατορθώματά" του! Τι να πρωτογράψει κανείς!
Και όμως! Αυτόν τον αποστάτη και μειοδότη της Ορθοδοξίας πρόκειται να τιμήσουν οι "θεολόγοι" του ΑΠΘ με τη συμμετοχή επισκόπων και παραγόντων της θεολογικής επιστήμης. Υπάρχει άραγε έστω και πολλοστημόριο τσίπας επάνω τους;Φοβούνται καθόλου το Θεό; Ντρέπονται λιγάκι τους ανθρώπους;
Αλλά τι λέω! Είχε προηγηθεί προ ετών η μετάβαση των γνωστών και μη εξαιρετέων κ.κ. Σταμούλη και Κούκουρα στην Κωνσταντινούπολη προκιεμένου να συμμετάσχουν σε εκδήλωση τιμής και μνήμης του άλλου "μεγάλου"! Του Μελίτωνα Χατζή! Γεμίσαμε "μεγάλους"!
Ω των διεστραμμένων αξιολογικών τους κριτηρίων! Με ποια κριτήρια, ω αγαθοί, χαρακτηρίζετε ως "μεγάλους" τους προαναφερθέντες;
Με οικουμενιστικά- κοσμικά ή με ορθόδοξα-πνευματικά κριτήρια; Ορθόδοξοι  θεολόγοι είστε εσείς ή υπηρετες του οικουμενισμού και διαστροφείς της αλήθειας;
Σας έφαγε ο όψιμος αναθεωρητισμός! Κάποιοι από σας μέχρι και τον άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, τον αντί-παπα και παπομάστιγα δεν διστάσατε να μας τον παρουσιάσετε σαν παπόφιλο! Τώρα επιχειρείτε τον καταδικασμένο στη συνείδηση του ορθοδόξου ποιμνίου ως μειοδότη και αποστάτη της πατρώας Πίστεως Αθηναγόρα να τον υψώσετε μέχρι τρίτου Ουρανού!
Αλλά τι καλύτερο να περιμένει κανείς από λόγου σας! Πότε σας είδαμε να υπερμαχείτε της Ορθοδόξου πίστεως, της αληθείας και του δικαίου κύριοι προφέσσορες; Τι πράξατε σεις, οι θεράποντες της Ορθοδόξου Θεολογίας, για τα γεγονότα της Καμπέρρας, του Μπάλαμαντ, της Ασσίζης, της Γροιλανδίας,του Πουσάν, του Πόρτο Αλέγκρε, της "θρονικής εορτής" στην Πόλη το 2005; Προδόθηκε και εξακολουθει να προδίδεται ασύστολα η Ορθοδοξία από κορυφαίους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους  και σεις μούγγα!
Ποια η αντίδρασή σας στα "άρρητα ρήματα" του Βαρθολομαίου Αρχοντώνη, του  Ιωάννη Ζηζιούλα, του Στυλιανού Χαρκιανάκι, του Ελπιδοφόρου Λαμπρυνιάδη; Γιατί δεν κινητοποιήθηκαν τότε τα υποτιθέμενα ορθόδοξα θεολογικά σας αντανακλαστικά κύριοι καθηγητάδες του ΑΠΘ; Πού ήσαστε όταν ο πολύς Γιανναράς και ο παπα-Φάρος ξερνούσαν τα νεο-νικολαιτικά τους βοθρολύματα στην εκκλησιαστική παρεμβολή; Αλλά τι λέω! 'Εχετε συνάδελφο  "ερωτοθεολόγο" τώρα στη σχολή σας. Δεν συμφέρει να σχοληθείτε με αυτό το ζήτημα.
Υβριζόταν και εξακολουθεί να υβρίζεται  χυδαία ο Άσπιλος και Άμωμος Αμνός Ιησούς στα διάφορα θέατρα της ανομίας και της αισχύνης κύριοι προφέσσορες. Τι πράξατε σχετικώς; Σεις δεν διδάσκετε στις "θεολογικές " σχολές την απόλυτη αναμαρτησία του Θεανθρώπου;
Γιατί δεν εξεγερθήκατε προκειμένου να αποκατατήσετε τη δεινώς κακοποιηθείσα αλήθεια δυνάμει της θεολογικής σας ιδιότητος; Λουφάξατε κανονικά κύριοι "θεολόγοι"! Αντί να φωνάξετε λουφάξατε! Λαλίστατοι για τον Αθηναγόρα, άφωνοι για το Χριστό! "Μεγάλος" ο Αθηναγόρας, ασήμαντος ο Χριστός! Να σας "χαίρονται" οι φοιτητές σας και ο επιχώριος μητροπολίτης!
Δυστυχώς έχετε αφεθεί ασύδοτοι από τη λεγόμενη "ποιμαίνουσα" Εκκλησία να μεταβάλλετε τις θεολογικές σχολές σε νεοταξικά παραμάγαζα και σε οικουμενιστικές και συγκρητιστικές σφηκοφωλιές. Για αυτό και πολλοί σοβαροί πνευματικοί όχι μόνο δεν προτρέπουν αλλά και αποτρέπουν τα πνευματικά τους παιδιά από τη σπουδή της Θεολογίας όπως αυτή έχει μεταλλαχθεί στις κατ επίφασιν και κατ ευφημισμόν σημερινές "θεολογικές" σχολές.
Ευτυχώς που μέσα στην αυχμηρά έρημο της οικουμενιστικής "θεολογικής" σχολής του ΑΠΘ υπάρχουν νησίδες υγιούς αντιδράσεως και αντιστάσεως στα πρόσωπα φοιτητών και φοιτητριών που κάθε άλλο παρά επηρεάζονται από τα συγκρητιστικά ληρήματα και αιρεσιολογήματα των καθηγητών τους αλλά τα αποδοκιμάζουν εκ μέσης καρδίας και τα απορρίπτουν στη χωματερή της περιφρόνησης και της απαξίωσης. Το ίδιο θα πράξουν και στην περίπτωση του κατάπτυστου οικουμενιστικού συνεδρίου τιμής και προβολής του μεγάλου αποστάτη το οποίο χωρίς ίχνος ντροπής διοργανώνουν οι θεραποντες της οικουμενιστικής θεολογίας, προφέσσορες του ΑΠΘ.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ-ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ: Σεβασμιώτατε, πάτερ Ιουστίνε, ευλογείτε! Ο υποφαινόμενος είμαι σίγουρος ότι κάθε άλλο παρα συμφωνείτε με την προδοτική πολιτική του κεκοιμημένου Αθηναγόρα στον κατ εξοχήν ευαίσθητο τομέα των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών σχέσεων και έχω τη γνωμη ότι θεωρείτε ολέθρια και πρόξενο πολλών δεινών για την οικουμενική Ορθοδοξία την εν λόγω πολιτική. Κάτι τέτοιο είναι εν πολλοίς αναμενόμενο δεδομένου ότι μαθητεύσατε παρά τους πόδας του κορυφαίου αντιοικουμενιστού ιεράρχου π.Αυγουστίνου Καντιώτη, του και διακόψαντος το μνημόσυνο του προαναφερθέντος πρωθιεράρχου. Κατόπιν τούτου ο πιστός λαός του Θεού ξενίζεται και, γιατί όχι, σκανδαλίζεται θεώμενος το όνομά σας ως προεδρεύοντος του εν λόγω συνεδρίου της αισχύνης. Θεωρεί, δηλονότι, αδιανόητο να παρατίθεται το όνομά σας παραπλέύρως των ονομάτων "βαμμένων" οικουμενιστών. Και θα χαρεί και θα δοξάσει το Θεό εάν έστω και την ενδεκάτη με μία γενναία και λεβέντικη  δήλωσή σας  αποσυρθή το όνομά σας από τον κατάλογο των συμμετεχόντων. Πράξατέ το σεβασμιώτατε! Για να καταισχυνθούν οι δαίμονες και να καταπαύση ο σκανδαλισμός κλήρου και λαού!Γένοιτο!

19 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Και λίγα τους λέει!

Ανώνυμος είπε...

π.Γεώργιος Τσέτσης, Μεσσηνίας, Προύσης, Λαρεντζάκης, Πανώτης και άλλοι.
Οικουμενιστική σύναξη! Με τις ευλογίες του Σκαλτσή!

Ευαγγελία ζαλ είπε...

Δεν ειναι δυνατον να συμμετεχει και να προεδρευει ο Σεβ. Μητρ. Ιουστινος στο εν λογω συνεδριο. Δε μπορω να το πιστεψω. Κανεις απο τους φοιτητες να μη παρευρεθει

Ανώνυμος είπε...

Κε Νάνη, συγχώρησον, που θα χρησιμοποιήσω παρηχητικώς το όνομά σου, αλλά εμείς τώρα κάνουμε ...νάνι! Μην μας ενοχλείς και μας αναστατώνεις με τέτοια "ασήμαντα θέματα"! Με αυτά θα ασχοληθούν άλλοι. Υπάρχουν υπέυθυνοι! Το ήξερες; Αν όχι, σου το λέω να το μάθεις τώρα και να μην ανησυχείς! Εμείς θα πάμε στο κατηχητικό μας, θα κάνουμε την προσευχούλα μας και θα είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας, στο κρεβατάκι μας, διότι υπάρχουν οι ... άλλοι που θα ... φροντίσουν!!! Εξάλλου, δεν φρόντισαν επαρκώς μέχρι σήμερα γι` αυτά που θίγεις στο κείμενό σου; Ε, θα συνεχίσουν να το κάνουν με πιο αγωνιστική διάθεση. Αυτά μας λένε εμάς τους "καλούς χριστιανούς", τους "υπάκουους" οι πνευματικοί μας "οδηγοί". Εμείς, μας λένε, δεν ξέρουμε απ` αυτά. Γι` αυτό θα σιωπούμε, παρακολουθώντας τις εξελίξεις με πλήρη εμπιστοσύνη, ικανοποίηση και αισιοδοξία! Ναι, αισιοδοξία μέχρι θανάτου! Ο Χριστός θα φροντίσει για την Εκκλησία του, μας λένε. Εμείς, μούγγα! Ίσως να έχουμε μάθει βέβαια κάτι, ώσπου να μας διαβάσουν το "΄Αμωμοι"! Δεν πιστεύω πως θα είναι αργά! Τι λες; ... Τι να πεις, ευλογημένε περισσότερο από τα παραπάνω;
Σ.Η.

Ανώνυμος είπε...

Ο κ. Λαρεντζάκης σε πρόσφατο άρθρο του υποστηρίζει απροκάλυπτα ὀτι οι παπικοί δεν είναι αιρετικοί και ότι καμμία από τις λεγόμενες "χριστιανικές ομολογίες", ή "εκκλησίες", κατά τή ψευδεπίγραφη Σύνοδο της Κρήτης, δεν είναι αιρετική! Αυτή είναι η θεωρία του οικουμενισμού, την οποία ο εν λόγῳ κύριος πεπαρρησιασμένα την δηλώνει, ενώ οι υποκριτές οικουμενιστές μόνο πρακτικώς την στηρίζουν. Στην θεωρία τοποθετούνται αναλόγως των περιστάσεων με γλώσσα άκρως υποκριτική και δόλια, υποτιμώντες την νοημοσύνη των πιστών. Θεός όμως ού μυκτηρίζεται! Η συμμετοχή του Μεσσηνίας Χρυσοστόμου στην ημερίδα-συνέδριο προς τιμήν του Αθηναγόρα και του ΠΣΕ υπό ομαλές συνθήκες θα έθετε μείζον θέμα στην Ελλαδική Ιεραρχία αφού τον εν λόγω κύριο τον έχει εκπρόσωπό της στούς διαλόγους της απάτης των αφελών. Υπό τις παρούσες όμως ανώμαλες από κάθε άποψη συνθήκες και τα δεδομένα της αποστασίας ούτος είναι διεκδικητής του Αρχιεπισκοπικού θρόνου! Τοιούτος γαρ έπρεπε τοις οικουμενισταίς αρχιερεύς!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ είπε...

Ας μας απαντήσει ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος: Τί δουλειά έχει το πνευματικό του παιδί και ανάστημα, ο Καλαμαριάς Ιουστίνος, να προεδρεύει σε Συνέδριο Οικουμενιστών;
Δεν βλέπει την καταστροφική πνευματική κληρονομιά που προκάλεσε και τολμά να καταδιώκει τους πατέρες που αγωνίζονται υπέρ της Ορθοδοξίας και κατά του Οικουμενισμού; Ντροπή! Ντροπή! Ντροπή!

παπασωτηρης φλωρινα είπε...

Αγαπητέ μοι γιατρέ, εάν επικοινωνούσατε τηλεφωνικά με τον Άγιο Νέας Κρήνης π. Ιουστίνο, πιστεύω θα παίρνατε την απάντηση και δεν θα γράφατε την έκκλησή σας αυτή. Καλόν είναι όταν γράφουμε για κάποιο γεγονός ας υπάρχει και κάποια επικοινωνία εάν αληθεύουσι και έχουν έτσι τα πράγματα. παπασωτήρης

Ανώνυμος είπε...

Ο μητροπολίτης Ιουστίνος ακόμα και όταν σφάλλει δεν το κάνει από κακούς σκοπούς είναι καλός άνθρωπος και ακούει τον αντίλογο όταν προέρχεται απο καλούς ανθρώπους.

Ανώνυμος είπε...

Η σημερινή μητρόπολη Φλώρινας απ ό,τι φαίνεται έχει ιστορική μονάχα σχέση με το μακαριστό Αυγουστίνο. Έχουν προδώσει το πνεύμα του.

Ανώνυμος είπε...

Δεν φταίει ανώνυμε 5,44 η μητρόπολη Φλωρίνης για την συμμετοχή του Νέας Κρήνης Ιουστίνου.
Ο Φλωρίνης Θεόκλητος δεν έχει συμμετάσχει σε κανένα οικουμενιστικό συνέδριο.
Αλλά και ο Νέας Κρήνης ακόμα δεν μίλησε να δούμε αν θα είναι επικριτικός ή επαινετικός για τον Αθηναγόρα.

Ανώνυμος είπε...

Έχω την εντύπωση πώς το καλύτερο είναι να αποσύρει την συμμετοχή του ο μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος.

Ανώνυμος είπε...

Λίαν σεβαστέ και αγαπητέ μοι πάτερ Σωτήριε! Σας ευχαριστώ για την υπόδειξή σας! Θεωρώ όμως ότι εφόσον δημοσίως προεκλήθη απορία και σκανδαλισμός για τη συμμετοχή του ρηθέντος ιεράρχου στο εν θέματι συνέδριο δημοσίως θα έπρεπε να υποβληθή και η συγκεκριμένη έκκληση. Όλοι μας διατηρούμε την ελπίδα ότι ο άγιος Νέας Κρήνης τελικώς θα ματαιώση τη συμμετοχή του.
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Όλες τις ιστορίες του κόσμου εδώ θα τις ακούσουμε. Πολύ αξία δίνουμε σε άτομα που δεν αξίζουν!!!

Ανώνυμος είπε...

Μπορεί να μας πει ο Σ. Καλαμαριάς πότε αναφέρεται και τιμά τον Γ. Αυγουστίνο όταν κάνει εκδήλωση για τον γέροντα ασκητή επίσκοπο η όταν προεδρεύει στο συνέδριο για τον Αθηναγόρα;;;

Ανώνυμος είπε...

Δεν έχουν το ηθικό δκαίωμα οι μητροπολίτες Φλωρίνης και Καλαμαριάς να επικαλούνται τον π.Αγουστίνο τη στιγμή που τον έχουν προδώσει με τα καμώματά τους.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ περισσότερο δεν έχουν το ηθικό δικαίωμα μερικοί και μερικές συκοφάντες των μητροπολιτών Φλωρίνης και Καλαμαριάς να επικαλούνται τον π. Αυγουστίνο που πρόδωσαν πολύ περισσότερο με τα καμώματα τους.

Ανώνυμος είπε...

Ας ευχηθούμε ο Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος θα ακυρώσει την συμμετοχή του στο φιλοαθηναγορικό συνέδριο.

Ανώνυμος είπε...

Ο Άγιος Φλωρίνης με ποιόν τάσσεται; Με τον αείμνηστο γέροντα του που σταμάτησε να μνημονεύει τόν Αθηναγόρα η με τον πρώην πρωτοσυγγελο του νυν Καλαμαριάς που θα προεδρεύσει στο συνέδριο προς τιμή του Αθηναγόρα.Ας πάρει κάποια επίσημη θέση ανοιχτά ώστε να γνωρίζει και το ποίμνιο του ποιοί ρέπουν προς την παναιρεση του Οικουμενισμού. Κι αν μπορεί να τον επηρεάσει έστω και την τελευταία στιγμή να μην προεδρεύσει ο Περιμένουμε επίσημη θέση.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ ιστολόγε και φίλτατοι σχολιαστές, επί τη βάσει εγκύρων πληροφοριών που έφθασαν στα ώτα του υποφαινομένου τόσο ο μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς όσο και ο μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως δεν παραβρέθηκαν στο συνέδριο της ανομίας! Ας δοξάσουμε τον εν Τριάδι Θεό και ας συγχαρούμε εκ μέσης καρδίας τους δύο ιεράρχες για τη θεοφιλή τους επιλογή.
Πρόκειται για δεινή ήττα των οικουμενιστικών κύκλων!
Λ.Ν.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com