24 Ιουν 2017

Οι ευθύνες της Ιεραρχίας,αν ενδώσει, είναι ιστορικές.

Ο,τι σέβεται ο κ. Ερντογάν εις τα μειονοτικά σχολεία απειλεί ο κ. Τσίπρας εις τα ελληνικά. Θα αντισταθή η Ιεραρχία ανταξίως των Αγίων μέχρι μαρτυρίου η θα συνεναίση;
Γράφει ο Ιερομόναχος Δαμασκηνός, Ιερόν Κελλίον του Φιλαδέλφου Αγίου Όρους
 Εν Αγίω Όρει τη 11.6.2017
Θέμα: «1. Διαχρονικαί σχέσεις Ελληνισμού και Χριστιανισμού, Σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας και Συνταγματική αναθεώρησις και
2. Ορθόδοξος διαπαιδαγώγησις της νεολαίας»

Μακαριώτατε, σεπτοί Άγιοι Αρχιερείς,
Η δυσκολία των καιρών, η αγωνία δια το μέλλον της Ελλάδος και της Εκκλησίας, ουκ εά με καθεύδειν αταράχως.
Συναισθανόμενος ότι και αι Υμέτεραι Θεοτίμητοι αξίαι, διακατέχονται από ανάλογον θεοφιλή ανησυχίαν, μου δίδει την δυνατότητα να επανέλθω εις τα ως άνω διαρκώς επίκαιρα, και ως μη ώφειλε, αναφυέντα προβλήματα, η ανακίνησις των οποίων, καίτοι δεν έχουν προκαλέσει την εν Ελλάδι οικονομικήν και λοιπήν κρίσιν, προκαλεί οδύνην, αλλά και διάθεσιν αντιστάσεως μέχρι θανάτου, ίνα μη γίνη το θέλημα των δυνάμεων του σκότους και του διαβόλου.
Διεξοδικώτερον:
    1.    Φρονούμεν αταλαντεύτως, ότι εάν αι δυνάμεις του σκότους κατορθώσουν την διάρρηξιν των υπαρχουσών σχέσεων επί δύο χιλιετίας, του Ελληνισμού με την Χριστιανικήν Ορθοδοξίαν, του Κράτους και της Εκκλησίας, νομικώς και πνευματικώς, ως φρόνημα και τρόπον ζωής, οδεύομεν προς το ιστορικόν τέλος του Ελληνισμού.
Όσοι Πολιτικοί και Εκκλησιαστικοί ηγέται, Πρωθυπουργοί, νυν τε και τέως, Πατριάρχαι, Αρχιεπίσκοποι, Αρχιερείς και πολίται της Δημοκρατίας των Ελλήνων, δεν αγωνισθούν μέχρι θανάτου, ίνα αποτρέψουν το ειδεχθές τούτο έγκλημα της πνευματικής αυτοκτονίας των Ελλήνων, θα είναι ανάξιοι της Ελληνικής ιστορίας και προδόται του διαχρονικού πολιτισμού των και της Αληθείας, της εν Χριστώ μόνης Αληθείας.
       2.    Συμπαρομαρτούν έγκλημα θα είναι και η κατάργησις της Ορθοδόξου χριστιανικής διδασκαλίας εις την παιδείαν των Ελλήνων, και η αντικατάστασις η η νόθευσίς της, με τα ψεύδη των δαιμονικών θρησκειών.
Συναφώς υπενθυμίζω τα αυτονόητα:
Ο Χριστός ανακρινόμενος υπό του Πιλάτου είπε: «εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον, ίνα μαρτυρήσω τη Αληθεία· πας ο ων εκ της Αληθείας ακούει μου της φωνής· λέγει αυτώ ο Πιλάτος, τι εστιν Αλήθεια; (Ιωάνν. 18, 38)».
Εν συνεχεία παρέδωκεν Αυτόν αυτοίς, ίνα σταυρωθή. Η θυσία Του ενίκησε τον θάνατον.
Μετά την Ανάστασίν Του οι άγιοι Απόστολοι έλαβον την εντολήν:
«Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα, κηρύξατε το ευαγγέλιον πάση τη κτίσει…» (Μαρκ. 16, 15-16).
Πάντες οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων (δηλ. Υμείς οι Αρχιερείς) μέχρι σήμερον έχουν λάβει την ιδίαν απαράλλακτον εντολήν, ην δεν δικαιούνται να αθετήσουν η να νοθεύσουν την Αλήθειαν του κηρύγματος.
Το κήρυγμα της Αληθείας συνεπάγεται το μίσος του κόσμου και τον διωγμόν των αποσταλέντων.
Οι κήρυκες του Χριστού δια των αιώνων εσφράγισαν με μαρτυρικόν θάνατον την αποστολήν των.
Η Εκκλησία, ήτις θα αρνηθή το κήρυγμα της μοναδικής ταύτης αληθούς θεογνωσίας και θα ασπασθή η θα συμφωνήση με την πεπλανημένην οδηγίαν των δυνάμεων του σκότους «σεβασμός εις την ετερότητα», χάριν μιας ψευδοειρήνης, αλλοτρίου της ειρήνης, ην ο Χριστός εκόμισε εις τον άνθρωπον, με την ενανθρώπησίν Του, διατηρεί το βασίλειον του θανάτου και του διαβόλου εις τους προσκυνούντας τους ψευδοθεούς, και παύει αυτομάτως να είναι Εκκλησία. Οι «Επίσκοποι» μιας τοιαύτης «Εκκλησίας» τελούν εν πλάνη και μεταβάλλονται εις προδότας της Αληθείας και είναι ανάξιοι της αποστολής των.
Το κήρυγμα των αγίων Αποστόλων, έλαβε χώραν εν μέσω της πολυεθνικής και πολυθρησκευτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και έξωθεν αυτής. Ο Χριστός ενετείλατο κηρύξατε την μοναδικήν Αλήθειαν, δεν είπε: «σεβασθήτε τας θρησκευτικάς ετερότητας».
Ακουέτωσαν ταύτα οι τα των θρησκειολόγων και λοιπών πεπλανημένων ενεργούντες και φρονούντες.
Μετά από εκατομμύρια θύματα και ποταμούς αιμάτων των μαρτύρων της Αληθείας, η Αλήθεια εθριάμβευσε και ο Χριστός ενίκησε τον Καίσαρα. Ο Καίσαρ εβαπτίσθη Χριστιανός, Ο Μ. Κων/νος, και το Κράτος, δηλαδή ο λαός, (διότι ο λαός είναι το Κράτος· δεν είναι η δοτή από τον λαόν εξουσία, το κράτος) ενεστερνίσθησαν την Χριστιανικήν Αλήθειαν. Η Χριστιανική Αλήθεια εγένετο έκτοτε φρόνημα και τρόπος ζωής. Αύτη είναι η δόξα του Βυζαντίου, ην εμίσησαν οι Δυτικοευρωπαίοι, οι οποίοι παρεχάραξαν την Αλήθειαν.
Η νομοθεσία διεποτίσθη από το χριστιανικόν ορθόδοξον πνεύμα.
Ο Πολίτης του κράτους ποτέ δεν υπήρξε διχασμένη προσωπικότης· δηλαδή υποκριτής η δειλός να αποκαλύψη τα φρονήματά του. Ο,τι εφρόνει εις τον ιδιωτικόν βίον, εφρόνει και εις τον δημόσιον βίον.
Το φρόνημα και ο τρόπος ζωής ήτο καρπός ελευθέρας επιλογής.
Αύτη η πραγματικότης ίσχυσε καθ’ όλην την υπερχιλιετή ζωήν της Αυτοκρατορίας μέχρι του 1453 μ.Χ.
Κατά τους ζοφερούς χρόνους της Τουρκοκρατίας η Ορθόδοξος Χριστιανική πίστις, διετήρησε την Εθνικήν και πνευματικήν ετερότητα του Έλληνος, από τον Δυνάστην.
Παρά τους διωγμούς, και τους θανάτους, ουδέποτε οι Πατριάρχαι της Ανατολής, οι Αρχιερείς και ο λαός, διενοήθησαν να νοθεύσουν με τας δαιμονικάς θρησκευτικάς πλάνας των κρατούντων, την εν Χριστώ Αλήθειαν.
Και εσώθη ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία δια της Εκκλησίας και της Θείας Λατρείας, Ελληνιστί τελουμένης, ως και εις τα κρυφά σχολεία και αργότερον εις τα φανερά.
Ο,τι σέβεται ο κ. Ερντογάν σήμερον εις τα μειονοτικά Σχολεία της Κων/πόλεως απειλεί να μη σεβασθή ο κ. Τσίπρας εις τα Ελληνικά Σχολεία της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Και ενώ η Κυβέρνησις της Ελλάδος, δια του Υπουργού Εξωτερικών διεμαρτυρήθη δια την μουσουλμανικήν προσευχήν εις το μοναδικόν μνημείον του Βυζαντινού μεταμορφωμένου Χριστιανικού Ελληνισμού, τον Ναόν της του Θεού Σοφίας εν Κωνσταντινουπόλει, ην εθεώρησε ως ύβριν, ο κ. Τσίπρας και η Κυβέρνησίς του επιχειρεί να ενθρονίση εις τας συνειδήσεις των Ελληνοπαίδων, την αμφιβολίαν δια την πίστιν των, και να προβάλη την δήθεν αλήθειαν του Μωαμεθανισμού και των λοιπών ψευδοθρησκειών, που οδηγούν τον Άνθρωπον εις τον αιώνιον θάνατον.
Οποία αφροσύνη!
Δυστυχώς μέχρι σήμερον ούτε ο Ελληνικός λαός εις την συντριπτικήν του πλειοψηφίαν ούτε η Πολιτική του ηγεσία, έχουν συνειδητοποιήσει την ρίζαν της παρούσης κρίσεως, η οποία δεν είναι άλλη από την άρνησιν των Χριστιανικών αξιών εις την ζωήν μας.
Δεν έχει προηγούμενον εις την ιστορίαν της ανθρωπότητος, ηγεσία λαού, να αδυνατή να ανεύρη την ρίζαν του κακού και να την θεραπεύση. Αντ’ αυτού προσπαθεί να καταστρέψη ο,τι υγιές υπάρχει, ως ο Χριστιανισμός να διδάσκη τα ψεύδη, τας κλοπάς, τας ομοφυλοφιλίας και την αποκτήνωσιν του ανθρώπου. Είμεθα άξιοι Ιερεμιακών προφητικών θρήνων.
Προκαλεί απορίαν η σιωπή των ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, Αρχιερέων και δη της Ελληνοφώνου Ορθοδοξίας, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.
Οι άγιοι Πατέρες είχον προτεραιότητα την ποιμαντικήν των ορθοδόξων μελών της Εκκλησίας και ουχί την ενασχόλησιν διηνεκώς με τους αιρετικούς στοιχούντες τη εντολή του Αποστόλου Παύλου: «αιρετικόν άνθρωπον μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού, ειδώς, ότι εξέστραπται ο τοιούτος και αμαρτάνει ων αυτοκατάκριτος…» (Προς Τίτον 3, 10).
Οι ήρωες της Επαναστάσεως του 1821 εδημιούργησαν το νέον ελληνικόν κράτος με το αίμά των, και εις την διαθήκην των δια τους επιγιγνομένους, προέταξαν «το όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος» εις το πρώτον Σύνταγμα της Ελλάδος.
Αυτό το οποίον εσεβάσθησαν οι αιώνες και ο Πολιτικός κόσμος της Ελλάδος διαχρονικώς, θα τολμήσουν άρά γε οι ανίκανοι και συνυπεύθυνοι δια την παρούσαν δεινήν κατάστασιν του Ελληνισμού να καταστρέψουν;
Μόνον άφρονες, εχθροί και κοινοί απατεώνες θα αναδειχθούν από τον ιστορικόν του μέλλοντος, όσοι το επιχειρήσουν.
Οι δαιμονισμένοι και πεπλανημένοι θεολόγοι, οι κυρίως υπεύθυνοι, εμπνευσταί και πρωτεργάται της αλλαξοπιστίας των Ελλήνων της ομάδος Γιαγκάζογλου, γιατί αγωνίζονται πεισμόνως να επιβάλουν την αθεΐαν των; Γιατί;
Άρά γε, θα ευρεθή ορθόδοξος Αρχιερεύς, να εισηγηθή εις την Ιεραρχίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον αναθεματισμόν των και την αποκοπήν των από το σώμα της Εκκλησίας, ως σεσηπότων μελών; Τι έπραξε περισσότερον ο Άρειος;
Εν κατακλείδι πιστεύομεν ότι η διοικούσα Εκκλησία δέον να αγωνισθή μέχρι μαρτυρίου και διωγμών και εξορίας και απωλείας των θρόνων, ίνα μη γίνη το θέλημα του Σατανά και των οργάνων του, έσωθεν και έξωθεν της Χώρας και να διατηρηθή το Σύνταγμα εις τα άρθρα, που αφορούν την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και την διδασκαλίαν της ορθοδοξίας εις τα Σχολεία, ως έχει μέχρι σήμερον, επί δύο χιλιετίας.
Εν εναντία περιπτώσει καθ’ ην η Εκκλησιαστική ηγεσία αδιαφορήση η συμφωνήση με τας δυνάμεις του σκότους να διαζευχθή το Κράτος και η Εκκλησία, ο διχασμός και η πνευματική καταστροφή της συνοχής του Ελληνισμού είναι βεβαία. (Η Εκκλησία δεν είναι δια τα συσσίτια, ούτε η προσφορά της εις το Έθνος είναι γαίαι και οικόπεδα). Τότε επιβάλλεται άπαντες Πατριάρχαι, Αρχιεπίσκοποι, Αρχιερείς, ιερείς και μονάζοντες, οικεία βουλήσει να αποθέσωμεν τα ωμοφόρια και επιτραχήλια επί της Αγίας Τραπέζης, ως ανάξιοι του Χριστού, των καιρών και των περιστάσεων.
Επί δε τούτοις επικαλούμενος τας ευχάς πάντων Υμών, διατελώ βαθυσεβάστως και ασπάζομαι τας Υμετέρας Τιμίας Δεξιάς.
Ιερομόναχος Δαμασκηνός
εν τω ασκητηρίω του Φιλαδέλφου
Απεστάλη: Τω Μακαριωτάτω Αρχιεπισκόπω Αθηνών κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΩ και τη Σεπτή και αγία Ιεραρχία της εν Ελλάδι Εκκλησίας
Κοιν: 1. Εξοχώτατον Πρόεδρον της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Παυλόπουλον. 2. Εις τους Πατριάρχας της Ελληνοφώνου Ορθοδοξίας Κων/πόλεως, Αλεξανδρείας, Ιεροσολύμων. 3. Ι. Επαρχιακήν Σύνοδον Κρήτης. 4. Ι. Αρχιεπισκοπήν Κύπρου.
Σημ. Ο.Τ.:
Αι ευθύναι της Ιεραρχίας, αν ενδώση, είναι ιστορικαί. Ούτε εις το ζήτημα του Συντάγματος να μη οπισθοχωρήση ούτε να αποδεχθή τα νέα Θρησκευτικά, διότι αυτά δεν διδάσκουν την Αλήθειαν. Η διάζευξις της Εκκλησίας από την Πολιτείαν μέσω αυτών των δύο ζητημάτων δεν έπρεπε καν να ευρίσκεται προς συζήτησιν. Εγείρονται πράγματι ερωτηματικά πως η Ιεραρχία επικροτεί εν γνώσει της την κατά κρημνών πορείαν; Ο κ. Γιαγκάζογλου και ο κ. Βαλλιανάτος κατευθύνουν τον προκαθήμενον και τους Μητροπολίτας;

Ορθόδοξος Τύπος

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ταπεινα συγχαρητηρια στον σεβαστον μοι π Δαμασκηνον ο οποιος αγωνιζεται δια το ορθοδοξον ηθος
των Ελληνων
ειχα την ευλογια να εξομολογηθω και με ξεκουρασε απο το βαρος των αμαρτιων μου

Ανώνυμος είπε...

Θα αντισταθεί η Ιεραρχία ανταξίως των Αγίων μέχρι μαρτυρίου ή θα σκύψει το κεφάλι;

Σωστή η ερώτηση.

Φ.

Ανώνυμος είπε...

η αδιαφορια και η μειωση των αντιστασεων των επισκοπων ειναι γνωστη και θα καλυφθουν απο την αποφαση λεγοντας εγω υψωσα φωνη διαμαρτυριας, αλλα η επιπλαστη πλειοψηφια του Αρχιεπισκοπου
ανεκοψε τις διαμαρτυριες μας

Ανώνυμος είπε...

Οι ευθύνες της ιεραρχίας θα είναι ανυπολόγιστα μεγάλες αν ενδώσει στο πανθρησκειακό μάθημα των Θρησκευτικών που έχει και απο τον βλάσφημο Καζαντζάκη!!!

Αριστομένης


Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com