16 Μαΐ 2017

ΠΟΤΕ ανοιχτά THN ΚΥΡΙΑΚΗ τα καταστήματα

pote anoixta ths kyriakh ta katasthmata 01
Εἶναι λυπηρὸ νὰ γίνεται πάλι συζήτηση αὐτὲς τὶς ἡμέρες γιὰ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Προσπαθοῦν ἔτσι κάποιοι νά καταπατήσουν ἕναν νόμο πού νομοθέτησε γιά καθαρά πνευματικούς λόγους, τό εὐλαβές Ἑλληνικό Κράτος, ἀπό τῆς συστάσεώς του στα νεώτερα χρόνια, ἀλλά σάν τακτική καί θέση ζωῆς ἐφαρμοζόταν σέ ὅλους τούς αἰῶνες τῆς Ἱστορίας μας.

 Τό ἐν λόγῳ νομοθέτημα, πέρα ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι θὰ δημιουργήσει ἐντάσεις στὸν ἐμπορικὸ κόσμο, θά προσβάλλει ἐντόνως τίς συνειδήσεις τῶν Ὀρθοδόξων καί θά μετετρέψει τή ζωή τους σ’ αὐτό πού χαρακτηρίζει τή ζωή τῶν Εὐρωπαίων : ἕνα ἀνεξέλεγκτο κυνήγι χρήματος καί πλούτου καί παντοειδῶν ἀπολαύσεων ὑλικῶν, μιά ἀτέλειωτη μανία πλουτισμοῦ.
Ἀλλά ἄς ἀνατρέξουμε κι ἄς θυμηθοῦμε τό νόημα τῆς ἱερῆς αὐτῆς ἡμέρας. Πρῶτα-πρῶτα :
Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς εἶναι ἐντολὴ τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς δημιουργώντας τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο, σύμφωνα μὲ τὴν διήγηση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, στὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως, λέει: «Καὶ συνετέλεσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τά ἔργα αὐτοῦ, ἃ ἐποίησε, καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων, ὧν ἐποίησε. Καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτὴν, ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ Θεὸς ποιῆσαι» (Γεν.β΄ 2).
Ἐξ ἄλλου, ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡ ἡμέρα πού θυμίζει τὴ νίκη τοῦ Κυρίου ἐκείνη τὴν μεγάλη ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, μιὰ καὶ εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς εὐχαριστιακῆς ἱεροτελεστίας, ἀναγγέλλει συνάμα καὶ τὴν ἐπάνοδο τοῦ Κυρίου, κατά τὴν Δευτέρα Παρουσία Του (Α΄ Κορ. ια΄26). Ὡς ἀργία θεσπίστηκε καὶ νομοθετήθηκε ἀπὸ τὸν θεόπνευστο Αὐτοκράτορα Μέγα Κωνσταντῖνο τὸ 321 μ.Χ., σάν ἡμέρα ἀναπαύσεως, ἀγαλλιάσεως, θείας λατρείας καὶ ἀγαθοεργίας.
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς μᾶς ἀναφέρει τά ἑξῆς, γιὰ τὴν σημασία καὶ τὸν τρόπο ἁγιασμοῦ τῆς Κυριακῆς : «Μία ἡμέρα τὴν ἑβδομάδα, ποὺ ὀνομάζεται Κυριακὴ ( Ἀποκ. α΄ 10) γιατί εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Κύριο, ποὺ ἀναστήθηκε κατ’ αὐτὴν ἐκ νεκρῶν καὶ προϋπέδειξε καὶ προεπιβεβαίωσε τὴν κοινὴ Ἀνάσταση, κατὰ τὴν ὁποία θὰ σταματήσει κάθε γήϊνο ἔργο· αὐτὴ, λοιπὸν, τὴν ἡμέρα νὰ τὴν ἁγιάσεις (Ἐξοδ. κ΄ 8) καὶ νὰ μὴν κάνεις κανένα βιοτικὸ ἔργο, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα….»(Δεκάλογος τῆς κατὰ Χριστὸν νομοθεσίας)
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἀναφέρει τά ἑξῆς, γιὰ τὴν Κυριακὴ καὶ τὰ χρήματα πού προέρχονται ἀπό την ἐργασία κάποιων τήν ἡμέρα αὐτή : «Πρέπει καὶ ἡμεῖς νὰ ἐργαζώμεθα τὰς ἕξ (6) ἡμέρας διὰ ταῦτα τὰ μάταια, γήινα καὶ ψεύτικα πράγματα, καὶ τὴν Κυριακὴν νὰ πηγαίνωμεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ νὰ στοχαζώμεθα τὰς ἁμαρτίας μας, τὸν θάνατον, τὴν κόλασιν, τὸν παράδεισον, τὴν ψυχὴν μας, ὁπού εἶναι τιμιωτέρα ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὄχι νὰ πολυτρώγωμεν, νὰ πολυπίνωμεν καὶ νὰ κάμνωμεν ἁμαρτίας, οὔτε νὰ ἐργαζώμεθα καὶ νὰ πραγματευώμεθα τὴν Κυριακήν». Κι ἀκόμα :
«Ἐκεῖνο τὸ κέρδος ὁπού γίνεται τὴν Κυριακὴν εἶναι ἀφωρισμένο καὶ κατηραμένο, καὶ βάνετε φωτιὰ καὶ κατάρα εἰς τὸ σπίτι σας καὶ ὄχι εὐλογίαν. Καὶ ἢ σὲ θανατώνει ὁ Κύριος παράκαιρα, ἢ τὴν γυναίκα σου, ἢ τὸ παιδί σου, ἢ τὸ ζῶον σου ψοφᾶ, ἢ ἄλλον κακόν σου κάμνει. Ὅθεν, ἀδελφοί μου, διὰ νὰ μὴ πάθετε κανένα κακό, μήτε ψυχικὸν, μήτε σωματικόν, ἐγὼ σᾶς συμβουλεύω νὰ φυλάγετε τὴν Κυριακήν, ὡσὰν ὁπού εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τὸν Θεόν. Ἐδῶ πῶς πηγαίνετε, χριστιανοί μου ; Τὴν φυλάγετε τὴν Κυριακὴν ; Ἂν εἶσθε χριστιανοί, νὰ τὴν φυλάγετε."
Στά νεώτερα χρόνια, ἡ καθιέρωση τῆς Κυριακῆς ὡς ἀργίας στὴ νεώτερη Ἑλλάδα ὀφείλεται στὴν κυβέρνηση Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, ποὺ ψήφισε εἰδικὸ νόμο, ὁ ὁποῖος δημοσιεύθηκε στὰ τέλη Δεκεμβρίου 1909 καὶ ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζεται τὴν πρώτη Κυριακή του νέου χρόνου, στὶς 4 Ἰανουαρίου 1910.
Καί σήμερα ἐπιχειρεῖται ἡ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς!
Ἀλλά κάτι τέτοιο ἀποτελεῖ προσβολὴ καὶ βλασφημία στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου μας, πρὸς τιμὴν τοῦ ὁποίου καθιερώθηκε ἡ «Κυριακή ἀργία», ἀλλὰ και προσβολὴ καὶ βλασφημία στὸν «κατ’ εἰκόνα» πλασθέντα ἄνθρωπο, χάριν τοῦ ὁποίου θεσπίστηκε ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς.
Αὐτὸ τὸ μέτρο -ἐάν ἰσχύσει- θὰ συμπληρώσει τὸν κατάλογο τῶν πολλῶν νομοθετημάτων ποὺ ἀντιστρατεύονται τὸν Νόμο τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ ἄς ξυπνήσουμε ἀπὸ τὸν λήθαργό μας καί ἄς ξεκινήσει ἡ πνευματικὴ ἀντίσταση ὅλων των Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἂν θέλουμε νὰ βιώσουμε τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴν Πατρίδα μας. Ἀρκετὰ προκαλέσαμε τὸ μένος Θεοῦ. Εἶναι καιρὸς γιὰ μετάνοιά μας καὶ τήν ἐπιστροφὴ στὴν Ἐκκλησία Του. Καὶ ἂν κάποιοι ἀγνοοῦν ἀθέλητα ἢ σκόπιμα τον ἀποστολικό λόγο, ἐμεῖς ἀπαντοῦμε: «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξ.5,29)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

Από tideon.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com