19 Οκτ 2016

Χρήστος Σαλταούρας, Πόσα χρόνια ήταν οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο;

Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ;
            Διάφοροι εχθροί της Αγίας Γραφής στην προσπάθειά τους να θίξουν το κύρος της, παραθέτουν ορισμένα εδάφια και προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις περί δήθεν ύπαρξης αντιφάσεων στην Βίβλο ! Με μία τέτοια θεομάχο σοφιστεία θα ασχοληθούμε στο παρόν άρθρο.

« καὶ ἐρρέθη πρὸς ῞Αβραμ· γινώσκων γνώσῃ ὅτι πάροικον ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν γῇ οὐκ ἰδίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτοὺς καὶ κακώσουσιν  αὐτοὺς καὶ ταπεινώσουσιν αὐτοὺς τετρακόσια ἔτη» Γένεση 15:13.
« ἡ δὲ κατοίκησις τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, ἣν κατῴκησαν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν γῇ Χαναάν, ἔτη τετρακόσια τριάκοντα.  καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ τετρακόσια τριάκοντα ἔτη, ἐξῆλθε πᾶσα ἡ δύναμις Κυρίου ἐκ γῆς Αἰγύπτου νυκτός» Έξοδος 12:40-41.
« ἐλάλησε δὲ οὕτως ὁ Θεός, ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια» Πράξεις 7:6
« τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς Χριστὸν ὁ μετὰ ἔτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν» Γαλάτας 3:17
Ερωτούν λοιπόν οι ποικίλοι κατήγοροι της Θεόπνευστης Γραφής : Πόσα χρόνια έμειναν οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο 400 ή 430 ;;;
Επίσης η Γραφή αναφέρει:
«καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Λευὶ κατὰ συγγενείας αὐτῶν. Γεδσών, Καὰθ καὶ Μεραρεί· καὶ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Λευὶ ἑκατὸν τριακονταεπτά.  καὶ οὗτοι υἱοὶ Γεδσών· Λοβενεὶ καὶ Σεμεεί, οἶκοι πατριᾶς αὐτῶν.  καὶ υἱοὶ Καάθ· ᾿Αμβρὰμ καὶ ᾿Ισαάρ, Χεβρὼν καὶ ᾿Οζειήλ· καὶ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Καὰθ ἑκατὸν τριακοντατρία ἔτη.  καὶ υἱοὶ Μεραρεί· Μοολεὶ καὶ ῾Ομουσεί. οὗτοι οἱ οἶκοι πατριῶν Λευὶ κατὰ συγγενείας αὐτῶν.  καὶ ἔλαβεν ᾿Αμβρὰμ τὴν ᾿Ιωχαβὲδ θυγατέρα τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα, καὶ ἐγέννησεν αὐτῷ τόν τε ᾿Ααρὼν καὶ τὸν Μωυσῆν καὶ Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν» Έξοδος 6: 16-20
«Ταῦτα δὲ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ τῶν εἰσελθόντων εἰς Αἴγυπτον ἅμα ᾿Ιακὼβ τῷ πατρὶ αὐτῶν. ᾿Ιακὼβ καὶ υἱοὶ αὐτοῦ· πρωτότοκος ᾿Ιακὼβ Ρουβήν.  υἱοὶ δὲ Ρουβήν· ᾿Ενὼχ καὶ Φαλλούς, ᾿Ασρὼν καὶ Χαρμί.  υἱοὶ δὲ Συμεών· ᾿Ιεμουὴλ καὶ ᾿Ιαμεὶν καὶ ᾿Αὼδ καὶ ᾿Ιαχεὶν καὶ Σαὰρ καὶ Σαοὺλ υἱὸς τῆς Χανανίτιδος.  υἱοὶ δὲ Λευΐ· Γηρσών, Καὰθ καὶ Μεραρί» Γένεση 46: 8-11
Ο Καάθ εισήλθε στην Αίγυπτο μαζί με τον Ιακώβ. Ο Καάθ έζησε συνολικά 133 χρόνια. Ο Καάθ είναι ο πατέρας του Αμβράμ ο οποίος με την σειρά του είναι ο πατέρας του Μωυσή. Δηλαδή ο Καάθ είναι ο παππούς του Μωυσή. Συνεπώς από τον Καάθ που εισήλθε στην Αίγυπτο με τον Ιακώβ μέχρι τον Μωυσή που έγινε η έξοδος έχουμε δύο μόνο γενεές. Ερωτούν λοιπόν και πάλι οι Άθεοι : Πως σε 400 ή 430 χρόνια έχουμε μόνο 2 γενεές ;;;
Τελικά οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο έζησαν μόνο δύο γενεές ;  400 έτη;  430 έτη;
1)     Η Γραφή λέγει ότι :
« καὶ ἐρρέθη πρὸς ῞Αβραμ· γινώσκων γνώσῃ ὅτι πάροικον ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν γῇ οὐκ ἰδίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτοὺς καὶ κακώσουσιν  αὐτοὺς καὶ ταπεινώσουσιν αὐτοὺς τετρακόσια ἔτη» Γένεση 15:13.
« ἐλάλησε δὲ οὕτως ὁ Θεός, ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια» Πράξεις 7:6
400 έτη λέγει η Γραφή θα είναι πάροικον το σπέρμα του Αβραάμ. Όχι το σπέρμα του κατοπινού Πατριάρχη Ιακώβ.
Τα 400 έτη αρχίζουν να μετράνε με τον Ισαάκ όχι με τον Ιακώβ.
2)     Η προφητεία περί 400 ετών παροικίας του σπέρματος του Αβραάμ δόθηκε από τον Θεό 30 χρόνια πριν την γέννηση του Ισαάκ. Συνολικά 430 έτη πριν τον Νόμο του Μωυσή. Μήπως οι Άθεοι μπορούν να αποδείξουν το αντίθετο ;
« τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς Χριστὸν ὁ μετὰ ἔτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν» Γαλάτας 3:17.
3)     Η Γραφή λέγει σαφώς (σύμφωνα με το κείμενο των Εβδομήκοντα) ότι : « ἡ δὲ κατοίκησις τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, ἣν κατῴκησαν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν γῇ Χαναάν, ἔτη τετρακόσια τριάκοντα.  καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ τετρακόσια τριάκοντα ἔτη, ἐξῆλθε πᾶσα ἡ δύναμις Κυρίου ἐκ γῆς Αἰγύπτου νυκτός» Έξοδος 12:40-41.
Τα 430 χρόνια αφορούν όχι μόνο την Αίγυπτο αλλά και στην Χαναάν. Από την στιγμή που ο Θεός έκανε την συμφωνία με τον Αβραάμ. Τα 400 έτη κακώσεως του σπέρματος του Αβραάμ ξεκινούν με τον εμπαιγμό του Ισαάκ από τον  Ισμαήλ.
«ἰδοῦσα δὲ Σάρρα τὸν υἱὸν ῎Αγαρ τῆς Αἰγυπτίας, ὃς ἐγένετο τῷ ῾Αβραάμ, παίζοντα μετὰ ᾿Ισαὰκ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς· καὶ εἶπε τῷ ῾Αβραάμ· ἔκβαλε τὴν παιδίσκην ταύτην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς· οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης ταύτης μετὰ τοῦ υἱοῦ μου ᾿Ισαάκ» Γένεση 21:9-10.

« ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ ᾿Ισαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν.  ἀλλ' ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκε τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτω καὶ νῦν.  ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς· οὐ μὴ γὰρ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας»Γαλάτας 4: 28-30.
4)     Από τον Καάθ μέχρι τον Μωυσή έχουμε πράγματι δύο γενεές αλλά αυτό καμία σχέση δεν έχει με 400 ή 430 χρόνια όπως δείξαμε. Τα 430 χρόνια μετράνε από την συμφωνία Θεού – Αβραάμ, τα 400 χρόνια αφορούν την πραγματοποίηση της προφητείας αρχής γενομένης με τον Ισαάκ, 30 χρόνια μετά την προφητεία του Θεού στον Αβραάμ. Το δε διάστημα που οι υιοί του Ιακώβ παρέμειναν στην Αίγυπτο περιορίζονται σε δύο γενεές.
Δεν υπάρχει αντίφαση στην Αγία Γραφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com