23 Σεπ 2016

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 23.9.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ἀποκλειστικόν! Τί ἀναφέρει ἡ «ἀπόρρητος» ἔκθεσις διὰ τὴν Σύνοδον τῆς Κρήτης;
Ἁγιορείτικη ἐξιχνίασις συνοδικῶν κριμάτων. Ἀποκαλύπτομεν ὅτι τὰ κείμενα τοῦ Κολυμβαρίου εἶναι παρηλλαγμέναι ἀντιγραφαὶ παπικῶν ἐγκυκλίων. Τοῦ μοναχοῦ π. Ἐπιφανίου Καψαλιώτου.
Ἀναγκαία ἡ ἀληθὴς ἑνότης. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

Ποίους τρόπους δύναται νὰ μετέλθη ὁ ἀντισυνοδικὸς ἀγών;
Τὸ Μασονικὸν Παρασκήνιον ὡς «ὑπομόχλιον» τῆς Ἱστορίας. Πῶς ἐδημιουργήθη ἡ «Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν»;
Τὸ νέον μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἡ εὐθύνη τῶν θεολόγων. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.
Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἀπέθανε καὶ θάπτεται ἐκτὸς ὀρθοδόξου κοιμητηρίου. Τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ Νικολάου.
Πολλοὶ Ἐπίσκοποι παραπλανοῦν, χρησιμοποιοῦντες λόγους τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου. Τοῦ κ. Ἰωάννου Ρίζου.
Ἀνομολόγητος ὕβρις-ἐπίθεσις ὑπουργοῦ κατὰ τῆς Ἐκκλησίας.
«Ὑπουργὸς τῆς κυβερνήσεως, ἀρχηγὸς πολιτικῶν κινητοποιήσεων κατὰ τῆς Ἐκκλησίας».
Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἐπυροδότησε δραματικὰς ἐξελίξεις!
Τὸν οὑμανισμὸν θέτει ὑπεράνω τῆς ἀληθείας ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Οἱ Ἐπίσκοποι ποὺ δὲν ὑπέγραψαν.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com