23 Μαρ 2016

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 25.3.16 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»



Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
 Ἡ Ἐθνικὴ ἀνάστασις ἀπαιτεῖ πνευματικὴν Ἐπανάστασιν. Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Ἀβραάμ, Καλύβη Μεταμορφώσεως Προβάτα.
Ὁ Ἰωάννης Σκαλτσούνης κρίνει τὴν Γαλλικὴν Ἐπανάστασιν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ. 

Οἱ ἄγνωστοι διωγμοὶ τοῦ π. Μάρκου Μανώλη. Εἰς μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος καὶ ἐνθάρρυνσιν τοῦ ἐν παρομοίῳ διωγμῷ διατελοῦντος σήμερον π. Νικολάου Μανώλη. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
«Εὐαγγελίζου γῆ χαράν μεγάλην, αἰνεῖτε οὐρανοί Θεοῦ τήν Δόξαν». Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου (†).
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὁ στῦλος τῆς Ἐκκλησίας καὶ κήρυξ τῆς θείας Χάριτος. Τοῦ Ἀρχ/του π. Μάρκου Μανώλη (†).
Ὑπόμνημα διὰ τὴν ἀπόρριψιν τοῦ συνοδικοῦ κειμένου «σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον». Γράφει ὁ Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμ. Καθ. Α.Π.Θ.
Τὸ σήμαντρον τῶν Ἐθνικῶν μας ἐπετείων. Γράφει ὁ π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης.
Ὑπῆρξαν πράγματι μασόνοι οἱ κληρικοὶ οἱ ἀναφερόμενοι κατὰ καιροὺς ὡς τοιοῦτοι εἰς τὰ τεκτονικὰ ἔντυπα;
Διαφωνίαι Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπὶ κειμένων τῆς Μεγάλης Συνόδου. Tοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.
Συνεδρίασεν ἡ Κοινὴ Ἐπιτροπὴ Πολιτείας-Ἐκκλησίας.
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν: Καταφθάνει τὸ τέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως!
Νεοειδωλολατρικὰ καὶ ἀποκρυφιστικὰ στοιχεῖα εἰς τὴν «Ε.ΣΥ.» τοῦ κ. Ἀρτέμη Σώρρα. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ.
Ἡ δική μας ἐθνικὴ ἀναδίπλωσις καὶ θετικὴ στάσις ἔναντι τῆς Ἱστορίας μας. Τοῦ κ. Παύλου Ἀθ. Παλούκα, Ἐπ. Σχολικοῦ Συμβούλου Δ.Ε.
Τὸ «ἀθῶον» τζαμὶ τῆς Καστοριᾶς.
Οἱ Ἕλληνες ἀνώρθωσαν τὴν Γερμανίαν.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com