28 Αυγ 2014

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Θεολόγου καὶ ἀκαταμάχητου ἀγωνιστοῦ Νικολάου Σωτηροπούλου.ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΙ ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ (+28.8.2010) ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (+28.8.2014)
ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ)
ΠΡΩΗΝ ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΕΠΤΩΧΕΥΣΕ ΤΡΟΜΕΡΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ
                                                     (+ 28.8.2010)
Ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος (+ 28.8.2014) ὁμιλῶν τὴν 23.1.2008 γιὰ τὸν Γέροντά του Αὐγουστῖνο, καθὼς παρελάμβανε τὶς τιμητικὲς διακρίσεις αὐτοῦ.
28.8.2014

Ἐπέρασαν τέσσερα (4) ἔτη ἀπὸ τὴν ἐκδημία τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος μεγάλου θρησκευτικοῦ καὶ ἐθνικοῦ ἡγέτου, θρυλικοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη, χωρὶς πλέον νὰ ὑπάρχῃ οὐσιαστικὴ ἀντίστασις καὶ τὸ κακὸ νὰ καλπάζῃ δυστυχῶς μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο.
1. Γιὰ τὴν εἰς Κύριον ἐκδήμησι τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου ἐγράψαμε εἰς τὴν  «Φωτεινὴ Γραμμή»  44ο τεῦχος (Ἰούλιος - Αὔγουστος - Σεπτέμβριος 2010), σελὶς 1 – 9, εἰς τὸ ἄρθρον μας: Μὲ τὴν ἐκδημίαν τοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου (Καντιώτου) πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης ἐπτώχευσαν ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος.
2. Ὡς γνωστόν, τὴν 23ην Ἰανουαρίου 2008, οἱ φορεῖς μας τὸν ἐβράβευσαν ἐν ζωῇ, ( «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 44, σελίδα 8 τὸ κείμενον τῆς τιμητικῆς διακρίσεως καθὼς ἐπίσης καὶ εἰς τὸ τεῦχος 37, σελὶδα 124 τοὺς λόγους διὰ τοὺς ὁποίους ἐβραβεύθη).
Εἴμεθα εὐτυχεῖς, διότι ἐβραβεύσαμε καὶ αὐτὸν τὸν ἀκραιφνῆ θρησκευτικὸ καὶ ἐθνικὸ ἡγέτη.
3. Εἰς μνήμην του, τὴν ἡμέρα τοῦ μνημοσύνου τῆς 28.08.2013 ἐτυπώσαμε καὶ 8σέλιδο ἔντυπο
4. Ἐπ΄εὐκαιρίᾳ τῆς σημερινῆς μνήμης του ἀναφέρομε τὰ παρόντα καὶ εὐχόμεθα ὅλοι μας νὰ ἐφαρμόσωμε τὸ τοῦ ἱεροῦ Βασιλείου: «ἑορτὴ ἁγίου, μίμησις ἁγίου» καὶ εἰς αἰώνιο μνημοσύνο αὐτοῦ, μὲ τὴν εὐχὴ ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίζῃ νὰ μιμούμεθα τὸν θρυλικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο γέροντα Αὐγουστῖνο.
Ὄχι μόνον νὰ μὴ συμπλέομε μὲ τὸ σύγχρονο ρεῦμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ λοιπῶν σατανικῶν κινήσεων, ὅπως οἱ φελλοί, τὰ σκουπίδια, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα, ἀλλὰ νὰ ἔχωμε θάρρος καὶ παρρησία καὶ τὴν ἀπαιτουμένη ρωμαλεότητα καὶ νὰ πηγαίνωμε ἐνάντια καὶ ἀντίθετως πρὸς τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς. 
5. Ἐὰν ἔζη καὶ εἶχε ἀκμαῖες τὶς δυνάμεις του ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστίνος, θὰ κατετρόπωνε τοὺς νοητοὺς αἱμοδιψεῖς λύκους τοῦ παπισμοῦ, τοῦ προτεσταντισμοῦ, τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τοῦ συνονθυλεύματος τοῦ παγκοσμίου συμβουλίου ἐκκλησιῶν, τοῦ μασωνισμοῦ, τοῦ σιωνισμοῦ καὶ τὶς λαίλαπες τῶν ἐπιδρομῶν ἀλλοφύλων καὶ θὰ ἠγωνίζετο ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ μὴ  «ἁλωνίζουν» καὶ μᾶς ἁλώνουν ὅλα αὐτὰ τὰ θηρία τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.
Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ.
6. Ὄχι μόνο ὁ φασιστικός, ἀντισυνταγματικός, ἀντιχριστιανικός, ἀντεθνικός, ἀντικοινωνικός νόμος – φίμωτρο, ὁ μὲ πολλὰ κερασάκια καὶ σιρόπια καμουφλαρισμένος «ἀντιρατσιστικὸς νόμος» δὲν θὰ ἐψηφίζετο, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀντιχριστιανικοὶ νόμοι.
Ὄχι μόνο δὲν θὰ ἐχαρίζετο ἡ περιουσία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἔναντι πινακίου φακῆς εἰς τοὺς διεθνεῖς τοκογλύφους καὶ ἀπατεῶνες διαχειριστὲς τοῦ χρήματος (δυναστεία Ρότσιλντ καὶ ΣΙΑ) ἤ τοὺς ἐντοπίους ἀχυρανθρώπους τους,  ἀλλά, ἀπεναντίας, θὰ ἀφύπνιζε κλῆρο καὶ λαό, τὸ βασίλειο ἱεράτευμα τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας, καί, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ προλάμβανε χιλιάδες συμφορές.
7. Ὁ μικρὸς  τὸ δέμας (μικρόσωμος) ἀλλὰ φοβερὸς ἥρωας στὴ ψυχή, ὁ ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστίνος Καντιώτης δὲν ἐπίστευε στὸ χρυσὸ ἀλλὰ στὸ Χριστὸ καὶ δὲν ζοῦσε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Ὡς ἐκ τούτου δὲν ἦταν ψευδοδιανοούμενος καὶ θεατρίνος, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦσε τὴν ἀπαιτουμένη γιὰ ἕνα κληρικὸ γλῶσσα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ τοῦ Ἰωάννου του Χρυσοστόμου καὶ κεραυνοβολοῦσε τοὺς πάντες ποὺ ἐνεργοῦσαν καὶ ἐκφράζοντο ἀντιχριστιανικά, ὄχι μόνο τοὺς ἀδαεῖς, ἄσημους, ἀδύνατους καὶ τὰ πτωχαδάκια, ἀλλὰ κυρίως τοὺς κατὰ κόσμο ἐπιφανεῖς ἰθύνοντες, κοσμικοὺς καὶ κληρικούς. Ὄχι μόνο θὰ κατετρόπωνε τοὺς Ἕλληνες Εὐρωβουλευτές, ποὺ οὐδεὶς κατεψήφισε τὸ νόμο κατὰ τῶν κυναίδων, καὶ θὰ ζητοῦσε τὸν ἐξοστρακισμὸ αὐτῶν, ἀ λ λ ὰ  οὔτε κἂν θὰ ἐτολμοῦσε Ὑπουργὸς ἤ βουλευτὴς νὰ συμπεριλάβῃ στὸ φασιστικὸ τρομονόμο τὶς σκανδαλώδεις σοδομιτικὲς προτάσεις ὑπὲρ τῶν βαρύτατα ἀσθενούντων ἀνωμάλων ὁμοφιλοφύλων. Θὰ ἐπάσχιζε παντοιοτρόπως νὰ θεραπευθοῦν αὐτὰ τὰ ψωριάρικα πρόβατα καὶ δὲν θὰ ἐτολμοῦσαν οἱ ψευδοδιανοούμενοι νὰ εἰσαγάγουν  εἰς τὸν τρομονόμο – φίμωτρο διατάξεις αἰσχύνης ὑπὲρ τοῦ τρίτου φύλου.
Θὰ ἐμάχετο ἄχρι θανάτου διὰ νὰ μὴ μετατραπῆ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ἡ ἔνδοξη Ἑλλὰς σὲ Πομπηία, Σόδομα καὶ Γόμορα καὶ θὰ διέσωζε τὸν πυλώνα τῆς ἑλληνικῆς οἰκογενείας ἀπὸ τὸν σοδομιτισμό.
Τώρα δὲ ἀκόμη καὶ ἡ Ἱ. Σύνοδος, ὅλως περιέργως καὶ ἀχαρακτηρίστως, τολμᾶ νὰ ἐξωραΐζῃ καὶ ἐκθιάζῃ αὐτὸν τὸν αἴσχιστο Νόμο μὲ τὶς σοδομιτικὲς διατάξεις, κατασκανδαλίζουσα τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα – τὸ βασίλειον ἱεράτευμα, διὰ τοὺς ὁποίους ὁ Χριστὸς ἐσταυρώθη. Καὶ αὐτὸ ἔρχεται σανίδα σωτηρίας σὲ ὅλους τοὺς ἀντιχριστιανικῶς δρώντας καὶ φρονοῦντες.
Τὰ ὀστὰ τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουσίνου καὶ ὅλων τῶν μαρτύρων καὶ Ἐθνομαρτύρων, ἰδίως τοῦ 1821 θὰ τρίζουν μὲ τὸ κατάντημα τῆς Ἐκκλησίας.
 . .
 Ἀπὸ τὴν Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, μακάρι νὰ προσεύχεται καὶ νὰ μεσιτεύῃ, ὅπως ἀναδειχθοῦν μιμηταί του.
Μακάρι, μυριάκις εἴθε  Ἀμήν !
Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν φορέων μας :
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματεῖο οἱ Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ἀπόστολος Παῦλος»,
Περιοδικὸ Φωτεινὴ Γραμμή.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:
1. Καθυστερήσαμε τὴν ἀνάρτησι, διότι μόλις ἐπληροφορηθήκαμε ὅτι ὁ ἄριστος μαθητὴς τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου, ὁ ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος Θεολόγος καὶ ἀκαταμάχητος ἀγωνιστὴς Νικόλαος Σωτηρόπουλος ἐκοιμήθη σήμερα 28 Αὐγούστου, τὴν ἰδία ἡμέρα, ὅπως ὁ Γέροντάς του.
2. Ὡς γνωστό, ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος, γιὰ τοὺς ἀνιδιοτελεῖς πολυτιμότατους ἀγῶνες του ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Πατρίδος, ἀφορίσθη ἀπὸ φίλους τοῦ περιβόητου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ, τὴν ἀποκαλουμένη μείζονα καὶ ὑπερτελῆ Σύνοδο, πρᾶγμα ἄκρως ἀντιορθόδοξο καὶ σατανικό. Χωρὶς κἂν νὰ τὸν γνωρίζουν καὶ νὰ δύνανται νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν σὲ φωτογραφία μεταξὺ μερικῶν ἀνθρώπων, χωρὶς κἂν κλητήριο θέσπισμα, χωρὶς ἀπολογία, τὸν ἀφόρησαν ἀδίκως καὶ παρανόμως, διότι ὁ ἀείμνηστος Σωτηρόπουλος ἦταν μέλος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχουν τὸν λόγον. Δὲν τοῦ ἐκοινοποίησαν τὴν καταδίκη του, ἀλλὰ ἐπληροφορήθη ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. ὅτι ἀφορίσθηκε ...
3. Αὐτά, ποὺ ἔγραψε ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας εἶναι ἐλάχιστα ἀπ᾿ ὅτι ἔπρεπε νὰ γράψῃ...
4. Μέχρι καὶ σήμερα δὲν θέλησαν 20 Ἱερὲς Σύνοδοι τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νὰ τὸν δικαιώσουν, παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ περισσότεροι Συνοδικοὶ δὲν ἐπίστευσαν στὸν ἄδικο καὶ παράνομο αὐτὸ ἀφορισμό, τὸν μεταλάμβαναν καὶ τοῦ ἀνέθεταν νὰ ὁμιλῇ στὶς Ἐνορίες τῶν Μητροπόλεών τους.
5. Στὴν προκειμένη περίπτωσι ἐφαρμόζεται ὁ ἀληθὴς καὶ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεανθρώπου :
Α. «μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.» (Λουκ. 6, 22).
Β. «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰωάν. 16, 33)
Γ. «...εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσιν...» (Ἰωάν. 15, 20) καὶ
Δ. «καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.» (Ματθ. 10, 22).
6. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ ἀδελφὸς Νικόλαος εὑρισκόμενος στὴν Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία νὰ εὔχεται καὶ νὰ προσεύχεται ὁ Θεὸς νὰ συγχωρέσῃ ὅλους αὐτούς, ποὺ διέπραξαν αὐτὸ τὸ εἰδεχθέστατο ἀνοσιούργημα.
7. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου ἀδελφοῦ Νικολάου θὰ λάβῃ χώρα τὴν 29.8.2014 καὶ ὥρα 17.00 στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εἰσοδίων Θεοτόκου Μυρτιᾶς Αἰτωλοακαρνανίας.
Λεωφορεῖο θὰ ἐκινήσῃ ἀπὸ τὴν ὁδὸ Ζωοδόχου Πηγῆς 44 - Ἀθήνα στὶς 12 τὸ μεσημέρι τῆς 29.8.2014.
Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου Θεολόγου καὶ ἀκαταμάχητου ἀγωνιστοῦ Νικολάου Σωτηροπούλου.

http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=864:28814-a-&catid=29:2009-07-31-01-42-16

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com