20 Φεβ 2014

Επιστολή Άνθιμου Θεσσαλονίκης προς Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: Το μάθημα των Θρησκευτικών να συζητηθεί στην ΙεραρχίαΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικού 7 -54622 Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310-229871 και τηλεομ. 2310-269291
Εν Θεσσαλονίκη τη 18.02.2014
Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον
Πρόεδρον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιωάννου Γενναδίου 14 - 11521 Αθήνας
               Μακαριώτατε,
               Σεβασμιώτατοι άγιοι Αδελφοί,
Περιήλθεν εις γνώσιν και ημών το υπ' αριθμ. πρωτ. 34/14-2-2014 έγγραφον της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων απευθυνόμενον προς Υμάς και απαντάς τους Σεβασμιωτάτους Ιεράρχας της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικώς με την διδασκαλίαν του μαθήματος των Θρησκευτικών εις την Β/θμιον Εκπαίδευσιν. Το κείμενον τούτο είναι υπεύθυνον και προέρχεται από θεολόγους καθηγητάς οι όποιοι διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών, παρακολουθούν όλην την διαδικασίαν, και επομένως μας δίδουν μίαν εικόνα δια το τί ακριβώς πρόκειται να συμβή, εάν εφαρμοσθή τελικώς το περίφημον νέον πρόγραμμα σπουδών δια το μάθημα αυτό.

Όλα θα ανατραπούν, και το χειρότερον εξ όλων είναι, ότι εις την Β/θμιον Εκπαίδευσιν, ίσως και εις τας μεγάλας τάξεις των δημοτικών Σχολείων, η ορθόδοξος χριστιανική πίστις θα εξισώνεται με τας αλλάς θρησκείας, ήτοι το Ισλάμ, τον Βουδισμόν, τον Βραχμανισμόν και καθ' εξής, και επομένως πλέον θα χαθή εξ ολοκλήρου ο χαρακτήρ του μαθήματος που είναι ομολογιακός, αντιθέτως δε θα είναι εντελώς θρησκειολογικός, θέμα το όποιον δεν υπήρξε ποτέ μέχρι τώρα εις την ιστορίαν της δημοσίας εκπαιδεύσεως, εις ότι αφορά εις το μάθημα των Θρησκευτικών.
Δια τον λόγον αυτόν προτείνω, ευλαβώς, όπως το θέμα έλθη ως εμβόλιμον και εις την προσεχή συνεδρίαν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, δια να έχωμεν μίαν ετοίμην πρότασιν της Εκκλησίας, η οποία, ως γνωρίζομεν ταυτίζεται με την διατήρησιν του μαθήματος ως ομολογιακού, ώστε άφ' ενός μεν να ενισχύσωμεν την προσπάθειαν των θεολόγων καθηγητών διά την διατήρησιν του μαθήματος αυτού, εις ό,τι χρειάζεται η ορθόδοξος χριστιανική νεολαία εις τα σχολεία και άφ' έτερου δια να απευθυνθώμεν και εις το Υπουργείον και εις το Παιδαγωγικόν Ινστιτούτον διά να αναστείλουν όλας αυτάς τας δοκιμάς πού γίνονται εις ωρισμένα σχολεία όπου διδάσκεται δοκιμαστικώς το μάθημα με τον θρησκειολογικόν τρόπον. Ο τρόπος της διδασκαλίας αυτής, εάν θεωρηθή ως επιτυχία, τότε το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο, διότι δεν μπορεί να είναι επιτυχία ποτέ η ταύτισις της ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως με όλα τα άλλα θρησκεύματα.
Είναι καιρός να λάβωμεν μιαν σαφή απόφασιν ως Ιεραρχία δι' όλας τας αρχάς, δι' όλους τους πολιτικούς άρχοντας, δι' όλην την κοινήν γνώμην και δι΄ όλα τα παιδιά των σχολείων μας.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού
Ο Θεσσαλονίκης Άνθιμος
Κοινοποίησις:
Πανελλήνιον Ένωσιν Θεολόγων
Χαλκοκονδύλη 37 - 10432
Αθήνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com