2 Απρ 2016

Ο Καζαντζάκης αντίχριστος (Κριτική εκ των συγγραμμάτων του) (+ Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου Μητροπολίτου Φλωρίνης)

Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ
(ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
Ο καπετάν Μιχάλης» & «Ο τελευταίος πειρασμός»)
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝΕΤΑΙ

«Ει τις ου φιλεί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ήτω ανάθεμα. μαράν αθά» (Α ' Κο 16,22)
«Ο Εβραίος μου λέγει πως ο Χριστός μου είνε μπάσταρδος και η Παναγία μου πόρνη, το άγιον Ευαγγέλιον λέγει πως το έγραψεν ο διάβολος. Τώρα έχω μάτια να βλέπω τον Εβραίον;  Ένας άνθρωπος να με υβρίση, να φονεύση τον πατέρα μου, την μητέρα μου, τον αδελφόν και ύστερα το μάτι να μου βγάλη, έχω χρέος ωσάν χριστιανός να τον συγχωρήσω. Το δε να υβρίζη τον Χριστόν μου και την Παναγίαν μου, δεν θέλω να τον βλέπω»
(Κοσμάς ο Αιτωλός • Δ' Διδαχή του ιερομάρτυρος)
    Ο νέος Ιούδας στεφανώνεται
    Εις την Αποκάλυψιν του ευαγγελιστού Ιωάννου υπάρχει προφη­τεία, κατά την οποίαν το εν τω κόσμω ηθικόν κα­κόν, η πλάνη και η αμαρτία, η υπό μορφήν πολυκεφάλου τέρατος εμφανιζόμενη, θα εξαπλώση τους πλοκάμους λίαν επικινδύνως, θα λάβη διαστάσεις τοιαύτας, ώστε θα έλθη εποχή, κατά την οποίαν το κακόν όχι μόνον θα λέγεται και θα πράττεται αναισχυντίας, αλλά και το χείριστον εξ όλων, ο λέγων την χυδαιοτέραν ύβριν και ο πράττων το φρικιαστικώτερον έγκλημα θα επαινήται, θα χειροκροτήται και θα στεφανώνεται δημοσία. Έκαστη κεφαλή του τέρατος θα φέρη διάδημα χρυσούν. Η κακία, δηλαδή, εστεμμένη, ο διάβολος θριαμβεύων (Ιδέ Απ 12,3).
Αδελφοί και πατέρες! Η εποχή αυτή έφθασε. Πλείστα γεγονότα των τελευταίων δεκαετηρίδων του παρόντος αιώνος του απατεώνος μαρτυρούν τούτο. Συχνά παριστάμεθα ακροαταί και θεαταί ανθρώπων, οι οποίοι σπεύδουν να συγχαρούν, να χειροκροτήσουν και να βραβεύσουν άθλια έργα άπιστων, που υποσκάπτουν το ηθικόν και θρησκευτικόν οικοδόμημα. Το σκότος καλείται φως και το φως σκότος. Ιδού και κεφαλή τις ασεβείας, έχουσα εν ασφαλεία την φωλεάν της εις την κυανήν ακτήν της Γαλλίας, εξακοντίζει εκείθεν τον φαρμακερόν σίελον και δηλητηριάζει ψυχάς και άφρονες υιοί και θυγατέρες της Ελλάδος αντί να λαμβάνουν μέτρα προφυλάξεως, επιθέτουν επί της κεφαλής αυτής στεφάνους. Και η κεφαλή υψώνεται περισσότερον και μεγαλαυχεί.
Αλλά τις η στεφανουμένη αύτη κεφαλή;Είνε ο εκ Κρήτης λογοτέχνης Ν. Καζαντζάκης. Αυτός ως άλλος Ιούδας προδίδει την Ορθόδοξον πίστιν. Την προδίδει και την καθυβρίζει δια των ασεβών δημοσιευμάτων του.
Το βιβλίον του Καζαντζάκη «Ο καπετάν Μιχάλης»
    Εκ των δημοσιευμάτων του Ν. Καζαντζάκη λαμβάνομεν εδώ σήμερον εν και μόνον, το βιβλίον το υπό το τίτλον «Ο καπετάν Μιχάλης». Εξεδόθη εν Ελλάδι, ετυπώθη εις το τυπογραφείον του Αρ. Μαυρίδη τον Οκτώβριον του 1953, αποτελείται από 483 πυκνοτυπωμένας σελίδας και εκυκλοφόρησεν ευρέως εν Ελλάδι. Εις το βιβλίον αυτό ο συγγραφεύς ως μυθιστορηματογράφος πλάθει φανταστικά πρόσωπα και δι’ αυτών με τέχνην εκχύνει το δηλητήριον, που κρύπτει κάτω από τους οδόντας του ο φαρμακερός αυτός της απιστίας όφις. Ελίσσεται και επιτίθεται αγρίως κατά του Χριστιανι­σμού. Ουδέν δόγμα εξ όσων περιέχει το Σύμβολον της αμωμήτου ημών πίστεως αφήνει άθικτον. Το εχθρικόν κατά της Ορθοδόξου πίστεως πνεύμα του φαίνεται ποικιλοτρόπως εκδηλούμενον. Προκειμένου μεν περί θεμάτων, που ο συγγραφεύς αγαπά και εκτιμά υπέρ την αξίαν, που έχουν δια την ζωήν, η γραφίς του εκλέγει τας καλυτέρας των λέξεων, συσσωρεύει πλούτον επαινετικών επιθέτων, δια να τα δοξάση και να τα λαμπρύνη, αλλά προκειμένου περί του υψίστου θέματος, περί της θρησκείας, η γραφίς του αμέσως βυθίζεται εις δηλητήριον, εις πύον, εις βόρβορον και εκλέγει τας χυδαιοτέρας των λέξεων, δια να καθυβρίση και ατιμάση την θρησκείαντων πατέρων του, την θρησκείαν, εις την οποίαν και αυτός εβαπτίσθη.
Εντός αρωμάτων η Κρήτη ως φυσικός κόσμος, αλλ’ εντός βορβόρου η θεότης.Εκ του εσωτερικού του θησαυρού, εκ της διεφθαρμένης καρδίας του και της απίστου διανοίας του, εκ του υποσυνειδήτου, εκ του βυθού της υπάρξεώς του, ως εξ άλλων καταπακτών του άδου, εκπηδούν οι «ήρωές» του, τέρατα που πλάθει η νοσηρά φαντασία του και δι’ αυτών εξωτερικεύεται μεν ο εσωτερικός του κόσμος, αλλ’ αυτός κρύπτεται ως υποβολεύς θεάτρου, που ομιλεί, αλλ’ οι λόγοι του φέρονται δια του στόματος των επί σκηνής δρώντων ηθοποιών.
Εάν τις δι’ όσα μετ’ αναισχυντίας κατά της πίστεως λέγονται ήθελε διαμαρτυρηθή, ο Καζαντζάκης θα έχη πρόχειρον την απάντησιν «Λάθος κάμνετε. Δεν τα λέγω εγώ. Τα λέγουν οι ήρωές μου, τα τέρατά μου (καπετάν Μιχάλης, το Θρασάκι, ο Πολυξίγκης, ο Νουρήμπεης, η Εμινέ, ο Σήφακας...). Όπως ακριβώς συνέβη προ ετών, ότε άλλος τις συγγραφεύς, ομοίου προς τον Καζαντζάκην φυράματος, εκδώσας βιβλίον, χλευάζον τας βάσεις της χριστιανικής ηθικής, και ελεγχθείς απήντησεν ότι δεν τα λέγει αυτός, αλλά... το τέρας, όπερ εννοείται, είχε πλάσει ο ίδιος και το παρουσίαζε σκεπτόμενον, συναισθανόμενον και ενεργούν, ως ο Νίτσε έπλασε τον Ζαρατούστραν του και δι’ αυτού εξωτερικεύεται λέγων «Τάδε λέγει Ζαρατούστρας»... Αυτή είνε η νοοτροπία των απίστων και ανάνδρων συγγραφέων.Δια στόματος τεράτων ομιλούν και διαχέουν τα δηλητήρια και καυχώνται δια την τέχνην των. Αλλά, ω υποκριταί! Διατί κρύπτεσθε όπισθεν προσωπείων; Σας ερωτώμεν: Αυτά που λέγουν τα τέρατά σας τα παραδέχεσθε ή τα αποδοκιμάζετε; Απαντήσατέ μας με εν καθαρόν ναι ή όχι.
   Αλλά δεν είνε ανάγκη να μας απαντήσητε. Διότι η δομή του έργου, η πλοκή, το πνεύμα που διαχέεται εις όλας τας σελίδας δίδουν την απάντησιν. Ουδεμίαν στενοχώριαν δι’ όσα ασεβή λέγουν τα τέρατά σας διακρίνεται. Οι αείμνηστοι ευσεβείς λογοτέχναι Παπαδιαμάντης και Μωραϊτίδης αναφέροντες δηλώσεις απίστων και βλασφήμων, πενθούν και αναστενάζουν, ενώ εσείς; Νομίζει τις ότι ακούει τα χειροκροτήματά σας. Ουδεμία λύπη, ουδεμία σοβαρά απόπειρα, ίνα ανασκευασθούν αι ύβρεις. Τα τέρατά σας, ως λέοντες, βρυχώμενα και εξεμούντα κρουνούς ύβρεων κατά των ιερών και των θείων φαίνονται κυρίαρχα εις το πεδίον της λογοτεχνικής ταύτης μάχης.Ουδαμού παρουσιάζετε τα αντί-τέρατα, που να ενσαρκώνουν τας ουρανίας δυνάμεις και να πολεμούν τα τέρατα της ασεβείας και να τα νικούν κατά κράτος και ούτω να επέρχεται η κάθαρσις, ως εις τας αρχαίας τραγωδίας. Υποκριταί, που κρύπτεσθε μέσα εις τα λογοτεχνικά σας παιγνίδια! Δια μέσου ανθέων συρίζοντες όφεις. «Γεννήματα εχιδνών», πως θα εκφύγητε την οργήν του Κυρίου;
Αι ιδέαι του βιβλίου του
   Και επειδή δεν θέλομεν να νομισθώμεν ότι αδικούμεν τον συγγραφέα κρίνοντες αορίστως, θα παραθέσωμεν εκ του βιβλίου συγκεκριμένα στοιχεία, δια να ιδούν και να πεισθούν οι αναγνώσταί μας εις ποια βάθη περιφρονήσεως, εξυβρίσεως, διακωμωδήσεως, μυκτηρισμού, διασυρμού και ασεβείας κατέπεσε και κυλιέται ο δυστυχής και ότι προς τα βάθη αυτά ζητεί να παρασύρη και τους άλλους με την φήμην του μεγάλου συγγραφέως. Πολλοί ευσεβείς θα φρικιάσουν και θα μας είπουν ότι δεν θα έπρεπε να μεταφερθούν εις τας στήλας της «Σπίθας» τοιαύται ύβρεις, αλλά δυστυχώς το  επιβάλλει πλέον η ανάγκη. Η ανάγκη να διαφωτισθή ο ευσεβής λαός περί του μεγέθους της ασεβείας και να χαρακτηρίση δεόντως την χειρονομίαν όλων εκείνων, οι οποίοι εν γνώσει των κακοηθεστάτων ύβρεων, που περιέχουν τα δημοσιεύματα του Καζαντζάκη, έσπευσαν να τον συγχα­ρούν.
Ας αρχίσωμεν με λύπην μεγάλην δια τον συγγραφέα και με ακόμη μεγαλυτέραν δι’ εκείνους, οι οποίοι τον συνεχάρησαν.
Περί του εν Τριάδι Θεού, τον οποίον πιστεύει όλος ο χριστιανικός κόσμος, εν τω υπό κρίσιν βιβλίω «Ο καπετάν Μιχάλης» δια του στόματος μιας Τουρκάλας πορνευομένης μετά χριστιανού λέγει·«Ώχου, κι’ εδώ θαρώ θα τα κάμω μούσκεμα! Ένας είναι και τρεις· πατέρας, γυιός και άγιο πνέμα. Ο Πατέρας είναι γέρος κοτσονάτος με άσπρα γένια κι έχει στα πόδια του κι ακουμπάει ένα σκαμνί από σύννεφα· ο Γυιός είναι ροδοκόκκινος, όμορφος ντεληκανής, με ξανθά μουστάκια σαν τα δικά σου και χωρίστρα μα δε φοράει φέσικρατάει στα χέρια του ένα τόπι» (Ιδέ σελ. 228).
Περί του Χριστούδια μεν του στόματος της ιδίας Τουρκάλας εκφράζεται ούτω·«Ο γυιός του Θεού· είπαμε, όμορφος ντεληκανής. Κατέβηκε στη γης και σταβρόθηκε για να σώσει, λέει, τους ανθρώπους. Τι έκαμαν; Τι του έκαμαν; Κάθου γύρεβε! Ένα είναι σίγουρο πως σταβρόθηκε, ας είναι καλά, και την τρίτη ημέρα αναστήθηκε και σκαρφάλοσε πάλι στον ουρανό... Καλά τα λέω;».Δια δε στόματος του κατηχητού της καπετάν Πολυξίγκη, θαυμάζοντος την αρίστην(!) αυτήν απάντησιν της υποψηφίας χριστιανής, ετοιμαζομένης δια το βάπτισμα, λέγει· «Καλά, λέει! Εσύ κάνεις για Μητροπολίτης, Εμινέ μου, να σε χαρώ. Ξύσε με λίγο στην γάμπα, ν’άχεις την εφκή μου... Το λοιπόν αναστήθηκε, ε; Μά τόπαμε, πούχες το νου σου; Αναστήθηκε μαθές και σκαρφάλοσε στον ουρανό, έτσι χωρίς σκοινί, χωρίς σκάλα, σαν μπεχλιβάνης, στον αέρα...»(Ιδέ σελ. 224). Δια δε της γλώσσης ενός Τούρκου Νουρή εκστομίζεται η χυδαιοτάτη βλασφημία κατά του Κυρίου«Φτου στον Χριστό σου τον μπάσταρδο...» (Ιδέ σελ. 198).
Περί της Εκκλησίας, την οποίαν ίδρυσεν ο Θεάνθρω­πος, ιδού πως ομιλεί όχι αυτός... αλλά το τέρας του, το Θρασάκι του, υιός και εγγονός οπλαρχηγών της Κρήτης, πλάσμα που δεν ημπορούσε ποτέ να πλάση η ευσέβεια των Κρητών, αλλά μόνον η απιστία και η αθεΐα του αιώνος μας... η αντίχριστος μανία των άθεων κομμουνιστών, οι οποίοι και εν τοις πράγμασι κατά τα πρώτα έτη της επικρατήσεώς των εν Ρωσία εφήρμοσαν το σχέδιον του Θρασάκι. Ποιον δε το σχέδιον; Δια της βίας ν’ απομακρύνουν την Κυριακήν εκ της Εκκλησίας όσους δεν κατώρθωσαν δια της διαβολής του αρχαίου δράκοντος να πείσουν ότι η θρησκεία είνε ένα παραμύθι και η Εκκλησία μία εκμετάλλευσις. Απέναντι της Εκκλησίας το Θρασάκι είχε τον σταύλον του και εκεί μέσα ωργίαζε αυτός και οι φίλοι του διακωμωδούντες την θείαν Λειτουργίαν.Ας παραθέσωμεν την περικοπήν αυτήν ως χαρακτηριστικήν του πνεύματος, με το οποίον είνε γραμμένον το βιβλίον·«Αλήθεια κάθε Κυριακή το Θρασάκι με τους φίλους του έκαναν αντίπραξη στην επίσημη εκκλησιά και λειτουργούσαν μέσα στο στάβλο του Κρασογιώργη. Πήγαιναν πρωί πρωί κι’ έπιαναν τα περάσματα κι’ έστεκαν καραούλι στην πόρτα του άη Μηνά και στις γύρα γωνιές κι όταν έβλεπαν έναν τους συμμαθητή να προβαίνει με τα κυριακάτικά του, με το καθαρό μαντηλάκι στο χέρι, με το μεταλίκι μέσα στο μαντηλάκι, για να πάρει από τον πάγκο το κερί, έπεφταν επάνω του και πότε με το καλό, πότε με το ζόρι, κάπου κάπου και με ξύλο, τον άρπαχναν και τον πήγαιναν στο στάβλο «έχουμε δικιά μας εκκλησιά, τούλεγαν, δεν ντρέπεσαι να πηγαίνεις στην ξένη;»(Ιδέ σελ. 261).
Αυτά γράφει ο Καζαντζάκης. Και ερωτώ ολόκληρον την μεγαλόνησον που εγέννησε ήρωας και μάρτυρας της Ορθοδόξου πίστεως.συνέβη ποτέ υιός Κρητός, πιστόν τέκνον της Εκκλησίας, να στέκεται απ’ έξω από τον ι. ναόν της ενορίας του και να εμποδίζη την προσέλευσιν των νέων εις την Εκκλησίαν; Ουδέποτε τοιούτον φαινόμενον είδεν η Κρήτη η πιστεύουσα εις τον Χριστόν. Θα ίδη όμως εις το μέλλον πολλά «Θρασάκια» να απομακρύνουν βιαίως εκ των ναών της Κρήτης τους πιστούς και με το κνούτον να τους οδηγούν εις τους σταύλους των οργίων και να μεταβάλλουν εις κέντρα διασκεδάσεως τους ναούς, θα ίδη, λέγομεν, τοιαύτα θεάματα πολλά η Κρήτη, εάν επικρατήσουν αι θεωρίαι του Καζαντζάκη, όστις δια των ανωτέρω εκφράζει τον μύχιον πόθον του άθεου να ίδη τους ναούς ερήμους εκκλησιάσματος και τους σταύλους πλήρεις δίποδων κτηνών.
Σημειωτέον ότι το «Θρασάκι» του είνε υιός του κυριωτέρου ήρωος του μυθιστορήματος, του καπετάν Μιχάλη, όστις ακούων από το παραθυράκι του σπιτιού του «τις φωνές» των οργιαζόντων εν τω σταύλω «ξεχώριζε την στερνή φωνή του γυιού του· Θα σάς σπάσω στο ξύλο»(Το διατί θα τους σπάση στο ξύλο, το λέγει παραπάνω«Την άλλην Κυριακή, όποιος από σάς δεν έρθει, θα τον σπάσω στο ξύλο, φώναζε το Θρασάκι»)· αφτό’ ταν πάντα το απολυτίκι κι η λειτουργιά (μέσα εις τον σταύλον) έπαιρνε τέλος και ο καπετάν Μιχάλης χαμογέλασε «Γειά σου, μωρέ Θρασάκι, έτσι σε θέλω, να δέρνεις, μουρμούρισε...» (Ιδέ σελ. 262).
Αυτά γράφει ο Καζαντζάκης.Και ερωτώ και πάλιν ολόκληρον την μεγαλόνησον από του ενός ακρωτηρίου μέχρι του άλλου· Υπάρχει πατέρας κρητικός, όστις πληροφορού­μενος ότι ο υιός του κατά τοιούτον βέβηλον τρόπον ενήργησε τας πρωινάς ώρας της Κυριακής, θα ευφρανθή και θα συγχαρή τον υιόν του; Δεν υπήρξεν, ούτε υπάρχει επί της Κρήτης τοιούτος πατέρας αντίχριστος. Υπάρχει μόνον σήμερον εν τη φαντασία του Καζαντζάκη, θα υπάρξουν δε πολλοί εις το μέλλον, εάν το βιβλίον του, που εκθειάζει το «Θρασάκι», κατά προτροπήν «σοβαράς» εθνικόφρονος εφημερίδος των Αθηνών εισαχθή ως αναγνωστικόν εις τας τά­ξεις του Δημοτικού σχολείου (Ιδέ το ύπ’ αριθμ. 155 φύλλον της «Σπίθας»).
Με το «Θρασάκι» του διακωμωδεί την Εκκλησίαν. Αλλά και τι δεν διακωμωδεί ο περίφημος αυτός συγγραφεύς; Διακωμωδεί το μάθημα της ιεράς κατηχήσεως, την οποίαν αναλαμβάνει να κάμη προς την νεαράν Τουρκάλαν Εμινέ εκλέξας ως ώραν κατάλληλον την ώραν των αισχρών περιπτύξεων του Πολυξίγκη μετά της πόρνης ταύτης (Ιδέ σελ. 223-224).Διακωμωδεί το πρόσωπον της Υπεραγίας Θεοτόκου, της οποίας την εικόνα ζωγραφίζει ως αυτός θέλει (Ιδέ σελ. 88). Διακωμωδείτα πρόσωπα των αγίων, ως βλέπομεν εις τας σελ. 297, 321, εις τας οποίας ο χρι­στιανός του(;) με μίαν απερίγραπτον αυθάδειαν απευθυνόμενος προς τον εικονιζόμενον άγιον Νικόλαον λέγει.«Το ακούς, άη Νικόλα; Μη μου σκαρώσεις πάλι καμμιά βρωμοδουλειά σαν και την άλλη φορά;».
Τέλος ο Καζαντζάκης κρημνίζει και τα δύο τελευταία άρθρα του Συμβόλου της πίστεως· «Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν». Διότι περί του ανθρώπου γράφων δεν παραδέχεται ότι έχει προορισμόν, ως τον διδάσκει η χριστιανική πίστις.Εν τη διανοήσει του ο άνθρωπος φέρεται ως πλοίον, που ευρίσκεται εν μέσω ζοφώδους πελάγους και δεν γνωρίζει που φέρεται. Εις ένα μακρόν διάλογον, που γίνεται γύρω από την κλίνην ενός γέροντος οπλαρχηγού βαδίζοντος προς τον θάνατον και διερωτώντος εαυτόν «τι έστιν άνθρωπος», φαίνεται όλη η απιστία του.Δια των τεράτων του, που ομιλούν όλα το εν κατόπιν του άλλου, ακούονται όλαι αι φωναί της απιστίας, κυ­ρίως δε η φωνή του Νίτσε κηρύττοντος τον υπεράνθρωπον. «Με ρώτησες, λέγει δια του στόματος ενός εξ αυτών, θα πω κι’ εγώ το λόγο μου, αρέσει σου, δε σου αρέσει. Από που ερχόμαστε; ρωτάς· από το χώμα, καπετάν Σήφακα! Που πάμε; ρωτάς· στο χώμα, καπετάν Σήφακα! Ποιο ’ναι το χρέος μας; Να σου το πω εγώ, με λίγα λόγιαΑν είσαι λύκος να τρως· αν είσαι αρνί, να σε τρώνε!Κι’ αν ρωτάς και για Θεό, αφτός είναι ο Μέγας Λύκος· αφτός δα τρώει αρνιά και λύκους συγκόκαλα». Εις τα λόγια αυτά του τέρατος κάποιο άλλο τέρας προσπαθεί να δώση απάντησιν, μειώνουσαν πως την βαρύτητα των εκφράσεων, λέγον, ότι ο Μέγας Λύκος είνε ο Χάρος, όχι ο Θεός, αλλά τούτο λέγεται επίτηδες, δια να δοθή αφορμή εις το πρώτον τέρας και να φωνάξη πλέον καθαρά την αθεΐαν του «Θεός και Χάρος είναι ένα, κουμπάρε!  Μα τι να σου κάνω; Το μιαλό σου κουκιά έφαε κουκιά μολογάει...» (Ιδέ σελ. 445).
   Καιρός, νομίζω να εγκαταλείψωμεν το βιβλίον. Εμμένοντες εις τας σελίδας τας πλήρεις βορβόρου και δηλητηριω­δών αερίων, υπάρχει φόβος να πάθωμεν ασφυξίαν, εάν δεν είμεθα ωπλισμένοι με αντιασφυξιογονικάς προσωπίδας.
Αλλά διατί δεν λέγεται τίποτε και περί του άλλου βιβλίου, όπερ εκυκλοφόρησεν εν γερμανική γλώσση «Ο τελευταίος πειρασμός»; Δεν υπάρχει πλέον άλλος χώρος. Δια τούτο ας αναβάλωμεν τον έλεγχον του βιβλίου τούτου δι’ επόμενον φύλλον. Τόσον δε μόνον εδώ λέγομεν ότι οι αναγνώσαντες αυτό έχουν φρικιάσει προ των γραφόμενων και λέγουν ότιουδέποτε τοιούτος υβριστής του Θεανθρώπου ενεφανίσθη επί της γης, αφού τολμά ο άθλιος ν’ ανοίξη την καρδίαν του Ιησού μας και να ίδη ότι κατά τας ώρας της αγωνίας Του επί του Σταυρού τίποτε άλλο δεν επόθει παρά μόνον... τα κάλλη των πορνών!!!Κύριε! Συγχώρησόν μας. «Ιδέ επιστολήν Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Μιχαήλ δημοσιευθείσαν εις το φύλλον της 22 Ιουνίου 1954 της «Εστίας»)…
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ      
ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΦΕΝΔΟΝΗ τ. Α» Αθήνα 1988
(Βλ.«Χριστ. Σπίθα», αριθμ. φύλ. 169, Απρ. 1955)
Φωτογραφίες απόεδώ


17 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μα καλά, υπάρχει άραγε τσίπα απ τη μεριά κάποιων επισκόπων;
Είναι χριστιανοί αυτοί και διάδοχοι των αποστόλων όταν τιμούν και εκθειάζουν έναν καραμπινάτο αντίχριστο και βλάσφημο;
Δεν ντρέπεται λιγάκι ο Αρκαλοχωρίου να μιλάει αύριο στο Βαφοπούλειο για τη δήθεν πνευματικότητα και θρησκευτικότητα του Καζαντζάκη;

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς, αδελφέ μου, ένιοι μεγαλόσχημοι κληρικοί αλλά και πανεπιστημιακοί θεολόγοι, τιμούν και εκθειάζουν ένα τραγικό πρόσωπο, που διατύπωσε πρωτάκουστες και φρικώδεις βλασφημίες, αναφορικά με το Θεανδρικό Πρόσωπο του Χριστού μας, διαστρέφοντας την ιστορική πραγματικότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στα ιερά Ευαγγέλια, και ανατρέποντας τη δογματική και ηθική διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας, που επισήμως και πανηγυρικώς, καταδίκασε το συγγραφικό του “έργο”.
Άξιζε τέτοιας, επιεικώς απαίσιας, μεταχειρίσεως, ο Άσπιλος και Άμωμος Ιησούς, που σταυρώθηκε για τον καθένα από μας, και για το δεινό υβριστή του;
Πόθεν άντλησε ο μακαρίτης, το βορβορώδες υλικό που εκσφενδόνησε κατά του Προσώπου του “πάσης επέκεινα καθαρότητος” Υιού και Λόγου του Θεού, πάρεξ απ τη δεξαμενή της διεστραμμένης φαντασίας του;
Πολλοί αγνωστικιστές, σκεπτικιστές, ορθολογιστές, μηδενιστές και αρνητές της Θεότητας του Κυρίου μας, παρήλασαν στο ιστορικό προσκήνιο, δίχως ποτέ να αμφισβητήσουν την κορυφαία ηθική προσωπικότητα του Ιησού Χριστού.
Ας μνησθούμε, του διάσημου Ερνέστου Ρενάν, που ονόμασε τον Αρχηγό της Πίστεώς μας “άνδρα κολοσσιαίων ηθικών διαστάσεων”. Κι όμως! Βρέθηκαν άνθρωποι (;) που προέβαλλαν στον Αναμάρτητο, βορβορώδη και ανομολόγητα πάθη!
Στον Υιό του Θεού, που πρόβαλλε το αθάνατο ερώτημα: ΤΙΣ ΕΞ ΥΜΩΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΜΕ ΠΕΡΙ ΑΜΑΡΤΙΑΣ; Κι αυτούς τους ταλαίπωρους υβριστές, που κάθε τίμιος άνθρωπος, στοιχειωδώς σεβόμενος την ιστορική αλήθεια, την πίστη των συνανθρώπων του και τον εαυτό του, οικτείρει για το θλιβερό τους κατάντημα και αποστρέφεται τα ψευτο-καλλιτεχνικά υποπροιόντα της διεστραμμένης φαντασίας τους, που κάνουν και αυτόν τον ηλεκτρονικό χάρτη να ερυθριά από ντροπή, τους τιμούν και εκθειάζουν, ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, και ακαδημαικοί θεολόγοι, για τους οποίους “ταιριάζει γάντι”, κατά το δη λεγόμενο, το παύλειο “ανασταυρούντας τον Υιόν του Θεού και παραδειγματίζοντας”!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΤΑΝΤΙΑ!

Ανώνυμος είπε...

Τι τα θέλετε βρε παιδιά;
Ο Αθηναγόρας δεν έγραψε κάποτε ότι τα κοπρογραφήματα του Καζαντζάκη "κοσμούν την πατριαρχικήν βιβλιοθήκην";
Ο Βαρθολομαίος πρόσφατα δεν έστειλε εκπρόσωπό του σε φιλοκαζαντζακική εκδήλωση που διοργάνωσε η Μεγάλη, στην πραγματικότητα μικρή και ολίγιστη, του Γένους Σχολή;
"Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνα μου"!

Ανώνυμος είπε...

Επιεικώς απαράδεκτο δημοσίευμα της Ρομφαίας και της "Ορθόδοξης Αλήθειας" για το διαβόητο αντίχριστο!
http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/7357-i-ekklisia-den-aforise-pote-ton-kazantzaki

Ανώνυμος είπε...

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξ αιτίας των τελευταίως εκδοθέντων βιβλίων του 'Ελληνος λογοτέχνου κ.Νικολάου Καζαντζάκη "Ο Καπετάν Μιχάλης" και "Ο τελευταίος πειρασμός" και κατόπιν της εκ τούτου προκληθείσης αναταραχής εις τας συνειδήσεις των πιστών, έγνω εν τη αρμοδιότητι αυτής, όπως λάβη τα εν τη εαυτής εξουσία πνευματικά μέτρα, προς διαφώτισιν μεν και προφύλαξιν του ευσεβούς ποιμνίου, προς ανάνηψιν δε και διόρθωσιν του συγγραφέως.
ΕΠΕΙΔΗ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΑΥΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΙ ΜΥΚΤΗΡΙΣΜΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΙΔΙΑ ΔΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΝ ΔΙΗΓΗΣΙΝ ΚΑΙ ΘΙΓΕΙ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟΝ ΑΝΕΡΥΘΡΙΑΣΤΩΣ ΑΣΕΒΗ ΚΑΙ ΑΝΙΕΡΟΝ ΤΟ ΘΕΑΝΔΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΚΑΙ ΔΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΘΟΥΣ , ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΜΕΝ ΤΑ ΕΥΣΕΒΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΕΚΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΚΗΝ ΠΑΡΑΙΝΕΣΙΝ , ΙΝΑ ΦΕΥΓΩΣΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΑΥΤΑ, ΩΣ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΜΗ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΑ ΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ , ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΥΠΟΠΤΩΣ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΟΝΤΑ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ.
Ως προς δε τον συγγραφέα κ.Νικόλαον Καζαντζάκην, η Ιερά Σύνοδος παραπέμπει την υπόθεσιν εις την υπό του Κανονικού Δικαίου καθοριζομένην διαδικασίαν, ήτοι διαβιβάζει ταύτην εις την οικείαν εκκλησιαστικήν αρχήν, ίνα αύτη καλέση τούτον εις ανασκευήν των εν τοις ως είρηται βιβλίοις αυτού βλασφημιών, επιφυλάσσεται δε, ίνα κατόπιν τούτου εκδώση και την περί αυτού τούτου του συγγραφέως ετυμηγορίαν αυτής".
Ο Αθηνών Σπυρίδων, Πρόεδρος.

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ είπε...

ΘΑΥΜΑΣΤΕ!
Χρυσόστομος Σταμούλης, Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ:
"Οι βιβλικές διηγήσεις στον «Τελευταίο Πειρασμό» του Ν. Καζαντζάκη"
https://www.youtube.com/watch?v=tuWUpmv39p0

Ανώνυμος είπε...

Τι να πει κανείς και τι να μολογήσει για τις ελεεινές και τρισάθλιες, εν προκειμένω, απόψεις του μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Ανδρέα Νανάκη και των γνωστών και μη εξαιρετέων Σταμούλη και Χατζηαποστόλου! Τι έχουν να πουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα (οι δύο πρώτοι κατέχουν, δυστυχώς, θεσμική ιδιότητα στον επίσημο εκκλησιαστικό και ακαδημαικό-θεολογικό χώρο) για τα όσα εξόχως σοβαρά διαλαμβάνει η παρατεθείσα συνοδική εγκύκλιος αναφορικά με τα δηλητηριώδη και βορβορώδη, υβριστικά και χυδαία και τη επινεύσει του πονηρού συγγραφέντα αισχρουργήματα του υπ αυτών επιεικέστατα ακρίτως και επιπολαίως εκθειαζομένου "φουμιστού" συγγραφέα; Δεν ισχύουν για τους λεγάμενους οι καταλυτικές,του έργου και του προσώπου του Καζαντζάκη, συνοδικές θέσεις και αποφάσεις αλλά και οι προς το ποίμνιο απευθυνθείσες και στο διηνεκές απευθυνόμενες σχετικές συστάσεις;
Όσον αφορά στο περί Καζαντζάκη, προσφάτως δημοσιευθέν, άρθρο στη Ρομφαία, που συνιστά αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Ορθοδοξη Αλήθεια", μάλλον μελαγχολεί κανείς για την ποιότητα των αξιολογικών κριτηρίων με τα οποία σταθμίζονται πρόσωπα και πράγματα απ την πλευρά ενίων μελών της Εκκλησίας!
Τι άλλο, δηλαδή, έπρεπε να γράψει σε βάρος του Θεανδρικού προσώπου του Ασπίλου και Αμώμου Ιησού ο χυδαίος υβριστής Του για να αποτελέσει μονόδρομο η σφοδρή του αποδοκιμασία απ την πλευρά ποιμένων και ποιμνίου;
Αν "έλουζαν" τους ίδιους ή τους γονείς τους ή στενά συγγενικά πρόσωπα των τριών προαναφερθέντων προσώπων με χυδαίες ύβρεις και ανήκουστα ψεύδη θα έμεναν με σταυρωμένα τα χέρια οι συγκεκριμένοι; Ή θα κινούσαν γη και ουρανό εναντίον των υβριστών και συκοφαντών;
Τώρα, όμως, που όχι ένας απλός άνθρωπος αλλά ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ, υβρίστηκε χυδαία και διεβλήθη αισχρότατα ποια η αντίδρασή μας;
Μήπως ανασταυρώνουμε το Χριστό με τη συμπεριφορά μας;
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Όλο αυτό το κείμενο είναι του Μητροπολίτη Αυγουστίνου και εκδόθησε σε ανάτυπο από την Ιεραποστολική του Αδελφότητα "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ".

Επίσης έχει παρθεί από βιβλία του Μητροπολίτη Αυγουστίνου που είναι πάλι εκδόσεως της Ιεραποστολικής της Αδελφότητας "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ".

Αυτά για να είμαστε τίμιοι.

Γνώστης

Ανώνυμος είπε...

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΙΣΧΟΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΙΚΟΦΙΛΟΥΣ!

Ανώνυμος είπε...

Είναι χριστιανοί αυτοί που εκθειάζουν τον Καζαντζάκη;

Ανώνυμος είπε...

ΝΤΡΟΠΗ στους σχολιαστές στο romfea.gr που υποστήριξαν τον αντίχριστο Καζαντζάκη!

Ανώνυμος είπε...

Ο Καζαντσακης ηταν μασόνος γιαυτο εριξε τοσο δηλητηριο εναντιον του Χριστου,ηταν αντίχριστος.
Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος ελεγε ,ότι στον ταφο του αντιχριστου Καζαντσακη δεν φυτροσε ουτε ένα χορτο.
Τοση ηταν η αποστροφή της ειδιας φυσεως εναντιον του ασεβους.τον οποιο τιμουν ορισμένοι μεγαλόσχημοι και μη.
Η φυσι ανωτερη από τους μεγαλόσχημους αποστρέφεται, διαμαρτύρεται ,εναντιον του ασεβους.

Ανώνυμος είπε...

Τι να πει κανεις αντι να αποδοθεί τιμη σε ένα εξοχο θεολογο και ιεροκηρυκα τον μακαριστο Νικολαο Σωτηροπουλο τον αφωρισαν διοτι ηλενξε τον Αυστραλίας Στυλιανο διοτι κηρυται ότι ο Χριστος ηρθε στον κοσμο ατελεις και αμαρτωλος όπως τον περιγραφει ο Καζαντσακης.
Τι πτωσι να αποδιδοντε τιμες και δοξες στον μεγαλιτερο υβριστη του Θεανθρωπου Προσωπου του Κυριου ημων Ιησου Χριστου,αυτη τη φορα όχι από λαικους αλλα Ιεραρχας ,και από πολλους ιερεις στο εξωτερικο και να διοργανονουν σεμινάρια προς τιμη του,αραγε συμφωνουν και με τις αποψεις του και γιαυτο αφωρισαν το Σωτηροπουλα και δεν ηραν ακομη τον αφωρισμο του, τον Καζαντσακη γιατι δεν τον αφωρισαν οι Ιεραρχαι και οι Πατριαρχαι.

Ανώνυμος είπε...

Αίσχος και τους ψευδαδέλφους του Νικόλαου Σωτηρόπουλου!
Ξέρουν αυτοί...

Ανώνυμος είπε...

Mπράβο στον 7:15 και 7:45! Αφώρισαν τον αντιαιρετικό θεολόγο Σωτηρόπουλο και άφησαν στο απυρόβλητο τον αρχιβλάσφημο Καζαντζάκη! Φοβήθηκαν προφανώς τις αντιδράσεις του σάπιου ψευτο-πνευματικού και δημοσιογραφικού κατεστημένου που ασκεί ιδεολογική τρομοκρατία σε όσους δε συμφωνούν μαζί του!

Ανώνυμος είπε...

Ο Άγιος Παΐσιος αναφέρει σε βιβλίο του ότι μία κοπέλα διάβασε Καζατζάκη και δαιμονίστηκε.
Ας προσέχουμε αδελφοί τι διαβάζουμε.

Μαρία

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com