26 Ιαν 2024

Ο Πρωθυπουργός περιφρονεί προκλητικώς Εκκλησία και Λαό. 

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙ
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΛΑΟΝ

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου - Δημοσιογράφου - Συγγραφέως - Ἐκδότου (ὅπως ἐτίμησεν αὐτὸν ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν)

Ψεύδεται ἀσυστόλως ὁ Πρωθυπουργός, ὅταν δηλώνη πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸν Λαὸν ὅτι μὲ τὸν ψευδογάμον τῶν ὁμοφυλοφίλων ἐξυπηρετεῖ πραγματικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Διαστρέφει ἐντελῶς τὴν ἔννοιαν τοῦ δικαιώματος. Νὰ συμβουλευθῆ λεξικά.

Ἡ συμβίωσις τῶν ὁμοφυλοφίλων δὲν εἶναι δικαίωμά των. Εἶναι δεινόν, αἰσχρὸν καὶ ἄθλιον πάθος, κατὰ τὸν μέγαν φιλόσοφον Σωκράτην, τὸ ὁποῖον ἀνατρέπει τὴν ἀνθρωπίνην φυσιολογίαν καὶ ὀντολογίαν καὶ εἶναι ἄκρως ἀντίθετον πρὸς τὴν Ἁγίαν Γραφήν, πρὸς τὴν Πατερικὴν σοφίαν, πρὸς ἱεροὺς Κανόνας, πρὸς τὰ χρηστὰ ἤθη, πρὸς τὴν σαρωτικὴν πλειοψηφίαν τοῦ λαοῦ, πρὸς τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου, πρὸς τὸν ἱερὸν θεσμὸν τῆς οἰκογενείας, πρὸς τὰς ἐπιστήμας τῆς βιολογίας καὶ ψυχολογίας καὶ πρὸς τὰς κοινῶς παραδεδεγμένας πνευματικάς ἀξίας καὶ κοινωνικάς ἀρχάς. Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι «κοινωνικὴ σῆψις», ὅπως ἔγραψεν ὁ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, κ. Ἀλέξανδρος Π. Κωστάρας. Εἶναι παρά φύσιν ἀσέλγεια. Εἶναι πολλαπλῆ διαστροφή. Ἡ οἱαδήποτε διαστροφὴ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς πραγματικότητος δὲν ὑπάγεται εἰς οὐδὲν δικαίωμα.

Ἐπίσης ἡ καταδίκη παιδιῶν νὰ μὴ ἔχουν πατέρα καὶ μητέρα, ὡς συνέπειαν τοῦ κακοφήμου γάμου ὁμοφυλοφίλων, τὸν ὁποῖον ἐπιδιώκει νὰ νομιμοποιήση ὁ Πρωθυπουργὸς μὲ ὅλας τὰς δυνάμεις του, δὲν εἶναι δικαίωμα. Εἶναι κακούργημα βαναύσου παιδικῆς κακοποιήσεως. Ὁ Πρωθυπουργὸς διαστρέφει καὶ τὴν ἔννοιαν τοῦ γάμου. Γάμος εἶναι ἡ ἕνωσις ἀνδρὸς καὶ γυναικός. Ὁ περιληπτικὸς αὐτὸς ὁρισμὸς ἰσχύει διεθνῶς ἐπὶ αἰῶνας, ἀπὸ τὸ Ρωμαϊκὸν δίκαιον. Γάμος ὁμοφυλοφίλων δὲν ὑφίσταται. Ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ Πρωθυπουργοῦ ὅτι θὰ ἐπεκτείνη τὸν λεγόμενον πολιτικὸν γάμον καὶ εἰς τοὺς ὁμοφυλοφίλους δὲν στηρίζεται, διότι δὲν πρόκειται περὶ πραγματικοῦ γάμου. Εἶναι μία γραφειοκρατικὴ διαδικασία. Εἰς ὅλον τὸν κόσμον, ὁ πραγματικὸς γάμος λαμβάνει ὑπόστασιν μὲ ἱερολογίαν. Σημειοῦται ἀκόμη ὅτι τὸ ἐν λόγῳ ἐξωπραγματικὸν μόρφωμα γάμου ἀφορᾶ εἰς ἑτερόφυλα πρόσωπα καὶ συνεπῶς δὲν ἔχει ἐφαρμογὴν εἰς ὁμόφυλα ζευγάρια.

Τὸ ἐπικατάρατον καὶ δαιμονικὸν νομοσχέδιον στρέφεται εὐθέως καὶ κατὰ τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενείας. Ἡ οἰκογένεια ὅμως προστατεύεται ρητῶς ἀπὸ τὸ Σύνταγμα καὶ κατὰ τὴν γνώμην ἐγκύρων νομικῶν ὁ ἀναμενόμενος νόμος εἶναι ἀντισυνταγματικός. Ἐγὼ θὰ κάμω προσφυγὴ εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας. Ὑπονομεύεται καὶ τὸ ἱδρυθὲν ὑπὸ τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ὑπουργεῖον οἰκογενείας.

Ὁ ἀφωρισμένος Πρωθυπουργὸς εἶναι λίαν ἐξοργιστικός. Τὸ μεγαλύτερον καὶ περισσότερον ἐπικίνδυνον πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος εἶναι τὸ δημογραφικόν. Ἡ Στατιστικὴ προβλέπει ὅτι εἰς τὰς ἑπομένας δεκαετίας ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος θὰ μειωθῆ κατὰ ἓν ἑκατομμύριον πεντακοσίας χιλιάδας (1.500.000). Ἐν τούτοις ὁ Πρωθυπουργὸς κατελήφθη ἀπὸ ἀσυγκράτητον μανίαν νὰ νομοθετήση τὸ γρηγορώτερον ἀνίερον καὶ αἰσχρὸν ψευδογάμον ὁμοφυλοφίλων, ἐνῷ θὰ ἔπρεπε νὰ κινητοποιηθῆ δραστηρίως, διὰ νὰ γίνουν ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότεροι γάμοι μεταξὺ τῶν χιλιάδων ἀγάμων τῆς Ἑλλάδος.

Ἀπὸ τὰς 190 χώρας τοῦ κόσμου μόνον 36 περίπου ἐνομοθέτησαν ἀνύπαρκτον γάμον ὁμοφυλοφίλων. Ἀπὸ δὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν οὐδεμία σχετικὴ πίεσις ὑπάρχει. Ἀπορῶ διατὶ σπεύδει τόσον πολὺ ὁ Πρωθυπουργός. Ἡ περισσότερον πιθανὴ ἐξήγησις εἶναι ὅτι ἐκτελεῖ ἐντολάς ἀοράτων δυνάμεων. Δὲν κυβερνᾶ λοιπὸν ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ἀλλὰ κυβερνᾶται. Δικτατορικῶς ἀπορρίπτει ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ τὸ Δημοκρατικὸν δημοψήφισμα, ἐπειδὴ γνωρίζει ὅτι ὁ λαὸς θὰ τὸν ἀπογυμνώση.

Ἡ κατάστασις ἔφθασεν εἰς τὸ ἀπροχώρητον. Ἀνατρέπονται οἱ θεμελιακοί τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ Ἔθνους θεσμοί. Ἐπιβάλλεται νὰ γίνουν δυναμικαὶ κινητοποιήσεις πανελληνίως. Οἱ καμπάνες ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἑλλάδος νὰ ἠχήσουν πενθίμως. Ὅλοι οἱ Μητροπολῖται καὶ ὅλοι οἱ ἱερεῖς νὰ ἐπηρεάσουν τοὺς βουλευτάς τῶν περιφερειῶν των, διὰ νὰ καταψηφίσουν τὸ νομοσχέδιον. Τὸ βουλευτικὸν σῶμα τὸ ἐξευτέλισεν ὁ Πρωθυπουργὸς μὲ τὸ φροντιστήριον δι’ αὐτονόητα πράγματα. Ὅλοι νὰ ἀντισταθοῦμε σθεναρῶς καὶ μὲ πίστιν εἰς τὸν Θεόν, διὰ νὰ μὴ γίνη ἡ Ἑλλὰς Ἑλλήνων ἀνωμάλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com