18 Νοε 2023

Κρητικοί, ἐπισκοπικοὶ, ἀντίλαλοι.

 

Κρητικοί, ἐπισκοπικοὶ, ἀντίλαλοι.

Κρήτη μου ὅμορφο νησὶ

μὲ τσοὶ καλοὺς παπάδες

περήφανους κρητίκαρους

καὶ σπίρτο δεσποτάδες.

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων.

(Συνέχεια γιὰ τὰ περὶ ταυτοτήτων, μόνον,  κατορθώματα τῆς Ἱεραρχίας μας. Γιὰ τὰ ὑπόλοιπα, φεῦ!!, συμβαίνοντα στὸ πνευματικὸ αὐτὸ φέουδο, στὸ ... ἀεροπλανοφόρο τοῦ Φαναρίου, μετὰ τὶς ἐληές)

Ὅπως ἤδη ἀναφέραμε : «Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης,... μελέτησε σὲ βάθος τὸ ὅλο θέμα τῆς ἔκδοσης τῶν νέων ταυτοτήτων» καὶ μάλιστα  «μὲ τὴ συνδρομὴ νομικῶν καὶ εἰδικῶν ἐπιστημόνων» καὶ κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι « Ἡ περιρρέουσα ἀπὸ ὁρισμένους θρησκευτικούς κύκλους ἐσχατολογικὴ ἀναφορὰ περί «Ἀντιχρίστου» στίς νέες ταυτότητες δὲν βασίζεται στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία».[1]

Ἀνακοίνωσε  τὸ συμπέρασμά της, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἀλλὰ δὲν παρουσίασε κανένα ἐπιχείρημα, καμμία ἀπόδειξι ἡ ὁποία νὰ στηρίζετε ἀφ᾿ ἑνὸς στὰ πραγματικὰ σημερινὰ δεδομένα, -τὰ σημεία τῶν καιρῶν - καὶ ἀφ᾿ ἐτέρου στὴν ἁγιογραφικὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία.

Ἀντ᾿ αὐτοῦ παρέθεσε ἕνα πλαστογραφημένο (καὶ κατὰ τὴν λέξι καὶ κατὰ τὴν ἐρμηνεία) ἁγιοπατερικὸ χωρίο τοῦ Ἁγίου Εἰρηναίου, τὸ ὁποῖο ἄν ἀλήθευε καταργοῦσε πλήρως κάθε μέριμνα καὶ ἐνασχόλησι μὲ τὴν ἐσχατολογικὴ ἀναφορὰ περὶ Ἀντιχρίστου, ἀλλὰ ἐπίσης ἀνέτρεπε ὅλους τοὺς παλαιωτέρους καὶ νεωτέρους ἁγίους καὶ ὅλη τὴν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς (Παλαιᾶς καὶ Καινῆς διαθήκης). Τὸ χωρίο ποὺ ἐμφάνισαν ὡς χωρίο τοῦ Ἁγἰου Εἰρηναίου εἶναι τὸ ἐξῆς: «εἶναι ἀσφαλέστερο νά περιμένεις τήν ἔκβαση τῆς προφητείας παρά νά καταστοχάζεσαι καί νά καταμαντεύεις, δηλαδή νά εἰκάζεις καί νά ὑποθέτεις γι᾿ αὐτή», καὶ στὸ προηγούμενο κείμενο παρουσιάστηκε ἀναλυτικῶς  ἡ πλαστογράφησις του.[2]

Στὴ συνέχεια παραθέτει διάφορα  Καινοδιαθηκικά χωρία ὥστε νὰ δημιουργήσῃ τὴν ἐντύπωσι ὅτι τὸ συμπἐρασμά της -πῶς οἱ  λεγόμένες νέες ταυτότητες δὲν ἔχουν καμμία σχέσι  μὲ τὴν ἐσχατολογικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸν Ἀντίχριστο-, τεκμηριώνεται ἀπὸ αὐτά.

«Τό μυστήριο τῆς ἀνομίας, τοῦ Ἀντιχρίστου, οὔτε ἔπαυσε, οὔτε θά παύσῃ νά διενεργεῖται στόν κτιστό τοῦτο κόσμο. Ὁ Νικητής, στό τέλος, θά εἶναι τό ἐσφαγμένο ἀρνίο, ὅπως ἀναφέρει ἡ  Ἀποκάλυψη. Ἡ προφητεία μέσα στό συγκλονιστικό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας ὑπακούει στόν λόγο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος ὅταν ρωτήθηκε ἀπό τούς Μαθητές Του, πότε θά τά κάνεις αὐτά, ἀπάντησε: «δέν εἶναι δικό σας θέμα νά γνωρίζετε τούς χρόνους ἤ τούς καιρούς, τούς ὁποίους ὁ Πατέρας ἔχει κάτω ἀπό τή δική Του ἐξουσία»»[1]

Ἄς προσέξουμε λίγο τὴν ἀλληλουχία τῶν συλλογισμῶν τῆς Ἱεραρχίας.

«Τό μυστήριο τῆς ἀνομίας, τοῦ Ἀντιχρίστου, οὔτε ἔπαυσε, οὔτε θά παύσει νά διενεργεῖται στόν κτιστό τοῦτο κόσμο. Ὁ Νικητής, στό τέλος, θά εἶναι τό ἐσφαγμένο ἀρνίο, ὅπως ἀναφέρει ἡ  Ἀποκάλυψη».  

Λέγοντας ὅτι τὸ μυστήριο τῆς ἀνομίας ἐνεργεῖται διαρκῶς, καὶ πρὶν καὶ τώρα καὶ στὸ μέλλον, εἶναι σὰν νὰ λέῃ «δὲν εἶναι τίποτα ἔκτακτο ὥστε νὰ χρήζῃ ἀντιμετωπίσεως. Πάντοτε ἔτσι ἦταν, ὁπότε γυρίστε ἀπὸ τὸ ἄλλο πλευρὸ καὶ συνεχίστε τὸν ὕπνο σας καὶ μάλιστα μὲ ἤσυχη τὴν συνείδησι ὅτι εἶστε τέκνα ὑπακοῆς».

Καὶ γιὰ νὰ πείσουν ὅτι δὲν χρειάζεται καμμία ἀνησυχία , καμμία ἐνέργεια καὶ καμμία ἀντίδρασις χρησιμοποιοῦν καὶ τὸ ἄλλο «ἐπιχείρημα»: «ὁ Νικητὴς στὸ τέλος θὰ εἶναι ὁ Χριστὸς».  Ἄρα ξέρουμε τὸν νικητὴ. Εἶναι ὁ Χριστός. Αὐτὸς παλεύει, αὐτὸς νικᾶ. Ἄρα ἐμεῖς τί ἔχουμε νὰ κάνουμε; Ποιοί εἴμαστε ποὺ νομίζουμε ὅτι μποροῦμε νὰ βοηθήσουμε τὸν Χριστό;

Ἡ δράσις τοῦ σατανᾶ, ἡ δρᾶσις τῶν κατὰ καιρὸν ἀντιχρίστων γιὰ νὰ προετοιμάσουν τὸν ἐρχομὸ τοῦ τελικοῦ Ἀντιχρίστου οὔτε ἔπαυσε , οὔτε θὰ παύσῃ νὰ ἐνεργῇται στὸν κτιστὸ τοῦτο κόσμο.

Ἀλλὰ τί σχέσι ἔχει αὐτὸ μὲ τὶς ταυτότητες; Τί εἶναι οἱ ταυτότητες; Δὲν εἶναι ἕνα ἀκόμη μέσον, ἕνα ἀκόμη βῆμα, γιὰ νὰ διευκολυνθῇ ἡ δημιουργία τῶν συνθηκῶν ποὺ θὰ ὁδηγήσουν στὸν πλήρη ἔλεγχο κάθε ἀνθρώπινης δραστηριότητος; Ἀκόμα καὶ ὁ νόμος ἀναφέρει -καὶ τὰ κυβερνητικὰ στελέχη δηλώνουν- ὅτι συντελεῖ στὴν «ψηφιακὴ διακυβέρνησι». Δὲν συντελεῖ στὸν παγκόσμιο ἔλεγχο μὲ τὴν θεσμοθέτησι «προσωπικοῦ ἀριθμοῦ» , τοῦ παλαιοῦ ΕΚΑΜ; Εἶναι δυνατὸν οἱ Ἱεράρχες μας νὰ τὰ ἀγνοοῦν αὐτά;

Ξεχνοῦν ὅτι ἡ ὑποταγὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ προσκύνησις τοῦ Ἀντιχρίστου θὰ ἐπιβληθῇ μὲ τὸν ἐκβιασμὸ τους ὅταν δὲν θὰ μποροῦν νὰ πουλοῦν καὶ νὰ ἀγοράζουν; Δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἡ ψηφιακὴ διακυβέρνησις, ὁ παγκόσμιος ἔλεγχος, τὸ ψηφιακὸ χρῆμα δημιουργοῦν τὸ περιβάλλον καὶ τὶς συνθῆκες ὥστε νὰ εἶναι δυνατὸς ὁ ἀποκλεισμὸς ὅσων δὲν ἀποδεχτοῦν αὐτὲς τὶς καταστάσεις ἀπὸ κάθε συναλακτικὴ καὶ κοινωνικὴ δραστηριότητα; Αὐτὰ δὲν ἔχουν σχέσι μὲ τὸν Ἀντίχριστο;

Ὑπάρχουν ἄλλα δεδομένα τὰ ὁποία νὰ ἀνατρέπουν τὰ παραπάνω;  Ἄς μᾶς τὰ παρουσιάσουν γιὰ νὰ τεκμηριώσουν τὶς ἀπόψεις τους. Θὰ ἦταν χρήσιμο γιὰ ὅλους μας. Τὸ νὰ ἀποφαίνονται ἀπλῶς, δὲν βοηθεῖ σὲ τίποτα. Τὰ χωρία ποὺ χρησιμοποιοῦν δὲν ἀποδεικνύουν τίποτα τέτοιο. Ἐξ ἄλλου «οὐ χρὴ ἀποφαίνεσθαι, ἀλλ᾿ ἀποδιδόναι μαρτυρίας» ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ PG 78 509

Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου ὅσον ἀφορᾶ τὸν χρόνο τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τῆς δευτέρας παρουσίας Του. Βεβαίως εἶπε ὅτι «δέν εἶναι δικό σας θέμα νά γνωρίζετε τούς χρόνους ἤ τούς καιρούς, τούς ὁποίους ὁ Πατέρας ἔχει κάτω ἀπό τή δική Του ἐξουσία». Ἀλλὰ ἐδὼ δὲν τἰθεται θέμα οὔτε γίνεται συζήτησις περὶ τοῦ χρόνου ἐκπληρώσεως τῶν προφητειῶν.

 Ἄλλο εἶναι τὸ ζητούμενο καὶ ἐπ᾿ αὐτοῦ ὄφειλε νὰ σκεφτῇ καὶ νὰ ἀποφανθῇ ἡ Ἱεραρχία τῆς λεβεντογέννας Κρήτης. Ἡ Πολιτεία, ὑπακούουσα στὶς προσταγὲς τῶν ἐντολοδοτῶν της προχώρησε στὴν θεσμοθέτησι αὐτῶν τῶν ταυτοτήτων. Ἡ Ἐκκλησία ὄφειλε, συνεπὴς στὴν ἀποστολή της, νὰ ἔχῃ ἐξετάσῃ τὸ ζήτημα καὶ νὰ ἔχῃ δώσῃ συγκεκριμένς καὶ αἰτιολογημένες κατευθύνσεις. Παίρνουμε ἤ δὲν παίρνουμε τὶς ταυτότητες καὶ γιατί. Δὲν θὰ χρειαζόταν νὰ κουραστῇ πολύ. Ἡ ἴδια ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης μὲ τὴν ὑπ᾿ἀριθμ. 100/11.8.1997  Ἐγκύκλιο πρὸς τὸν Κρητικὸ λαό καλοῦσε «ὅλους τοὺς Κρῆτες σὲ συνεχὴ ἐπαγρύπνησι καὶ ἐτοιμότητα γιὰ πρωτοβουλίες καὶ νόμιμες ἀγωνιστικὲς κινητοποιησεις» καταλήγωντας: «Σᾶς παρακαλοῦμε ἐπίσης, καὶ σᾶς συνιστοῦμε πατρικῶς νὰ μὴ δεχθῆτε νὰ παραλάβετε ἡλεκτρονικὲς ταυτότητες  μὲ Ἑνιαῖο Κωδικὸ Ἀριθμὸ Μητρώο, τὸν ὕποπτο 666 ἤ ἄλλον ἀριθμό» [3]

Ἄν μέχρι αὐτοῦ τοῦ σημείου «ἐπαρκεῖ» ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, σὰν τὴν μητέρα τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, τότε... καλὸ μας ταξίδι... κατὰ διαόλου μεριά.

Ἄς δοῦμε μερικὰ ἀπὸ ὅσα λένε οἱ ἅγιοι πατέρες ἀκριβῶς γι᾿ αὐτὰ ποὺ παραθέτουν οἱ Ἱεράρχες μας, γιὰ ὅσους τὰ ἀγνοοῦν καὶ ἐνδιαφέρονται.

 Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ μυστήριο τῆς ἀνομίας, τῆς δράσεως δηλ. τοῦ σατανᾶ καὶ τῶν διαφόρων ἀντιχρίστων ποὺ ἐτοιμάζουν τὸν δρόμο τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς, ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἅγιοι, θεωρεῖ ὅτι «μυστήριον τῆς ἀνομίας» εἶναι οἱ αἱρετικὲς στάσεις ζωῆς καὶ διδασκαλίες καὶ τὰ δόγματά τους. Αὐτὲς προηγοῦνται τοῦ Ἀντιχρίστου, τοῦ ἐτοιμάζουν τὸν δρόμο καὶ τοῦ δίνουν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐξαπατήσῃ τοὺς ἀνθρώπους:

«Μυστήριον τῆς ἀνομίας τὰς τῶν αἱρέσεων διδασκαλίας εἶναι φησι, καὶ τὰ ψευδὴ αὐτῶν δόγματα. Ἐκείνου γὰρ προβαδίζουσιν  ὁδοποιοῦντες αὐτῷ, καὶ καιρὸν ἀπάτης παρεχόμενοι·» ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ PG95 924

Αἱρέσεις, φυσικά, καὶ πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου, δὲν εἶναι μόνον οἱ λεγόμενες χριστιανικὲς αἰρέσεις μὲ κυριώτερες τοὺς παπιστὲς καὶ τὴν πανσπερμία τῶν προτεσταντῶν. Ἑδὼ ἐντάσονται καὶ ὅλες οἱ πλάνες, οἱ τρόποι ζωῆς, οἱ ἱδεολογίες, τὰ πολιτικὰ συστήματα, καὶ οἱ πολιτικοί , καὶ ὅσοι εἶναι πίσω ἀπὸ αὐτούς, ποὺ κυβερνοῦν τὶς χῶρες καὶ διαμορφώνουν τὸ πνεῦμα ποὺ χαρακτηρίζει τὶς κοινωνίες καὶ τοὺς λαοὺς διὰ τῆς νομοθεσίας, τῆς παιδείας καὶ τῆς ἀσταμάτητης προπαγάνδας καὶ ἐσχάτως διὰ τῆς ἀπροκάλυπτης βίας ἀπάτης καὶ ἐπιβολῆς, ποὺ ξεκινᾶ πλέον ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο. Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς πλάνεμένες ὁδούς,  συμμετέχει καὶ κανοναρχεῖ ὁ διάβολος διὰ τῶν ὀργάνων του ὥστε ὅταν θὰ ἔρθῃ νὰ βρῇ προετοιμασμένο τὸ ἔδαφος, πλανημένους τοὺς ἀνθρώπους, μακρυὰ ἀπὸ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ καταφέρῃ νὰ προσκυνηθῇ ἀπὸ ὅλους.    

 «Ταύτας γὰρ τὰς πλάνας κατὰ μέρος συνεστήσατο ὁ διάβολος, ἀφιστῶν τοῦ Θεοῦ καὶ ἡρέμα τὴν ἑαυτοῦ προσκύνησιν ἀντεισάγων ἵν᾿ ὅταν μετὰ ταῦτα ἔλθῃ προητοιμασμένα εὑρηκὼς καὶ πεπλανημένους τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐκτὸς ὄντας τοῦ Θεοῦ τῆς βοηθείας, εὐχερῶς ἑαυτῷ δόξῃ κατορθοῦν τὸ σπουδαζόμενον, τουτέστι τὸ προσκυνηθῆναι αὐτὸν παρὰ πάντων ἀνθρώπων ... τὰς αἱρέσεις τὰς πολλὰς καὶ τὰς τῆς πλάνης ὁδοὺς ἁντὶ ὑποσκευῆς ὑπέθηκεν, ὥσπερ ἀψῖδα μεγίστην τὴν ἑαυτοῦ προσκύνησιν προπαρασκευάζων...» ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΨΟΥΕΣΤΙΑΣ PG 66 934

Καὶ μάλιστα διὰ τῶν αἱρέσεων φροντίζει ὁ διάβολος νὰ ἀλώσῃ τὶς ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ τὶς κάνῃ δικές του, ὅπως λέγει ὁ Μεγας Ἀθανάσιος γιὰ τὴν ἀρειανικὴ αἴρεσι καὶ τὴ δράσι της στὴν Αἰγυπτο τὴν ὁποία ἐμόλυναν ὁλόκληρη. Τί συμβαίνει σήμερα στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία; Στὴν θέσι τῶν τότε Μελιτιανῶν δὲν εὐρίσκονται οἱ λεγόμενοι οἱκουμενιστὲς κληρικοί προκατηχηθέντες τὰ τοῦ ἀντιχρίστου ὥστε ὅταν ἔρθη νὰ βρῇ τὸν ἑαυτό του ἔτοιμο μέσα τους καὶ τὸν λαὸ μολυσμένο;

«Ἐμίαναν τὴν Αἴγυπτον πᾶσαν, ποιήσαντες κἂν ὅλως ὀνομασθῆναι τὴν ἀρειανὴν αἵρεσιν ἐν αὐτῇ. ἔτι γὰρ ἐν ὁλοκλήρῳ μόνῃ τῇ Αἰγύπτῳ παρρησία τῆς ὀρθοδοξίας ἦν, καὶ διὰ τοῦτ' ἐσπούδασαν καὶ ταύτῃ φθόνον ἐπαγαγεῖν οἱ δυσσεβεῖς, μᾶλλον δὲ οὐκ αὐτοί, ἀλλ' ὁ κινήσας αὐτοὺς διάβολος, ἵν' ἐλθὼν ὁ τούτου κῆρυξ ἀντίχριστος εὕρῃ καὶ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ τὰς ἐκκλησίας ἑαυτοῦ γενομένας τούς τε Μελιτιανοὺς προκατηχηθέντας ἤδη τὰ ἐκείνου καὶ ἐπιγνῷ ἑαυτὸν ἐν ἐκείνοις ἤδη μορφωθέντα.»  ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ PG 25 788

Εἶναι κατανοητὰ καὶ ἐπαρκὴ τὰ παραπάνω; Γίνεται ἀντιληπτὸ ἀπὸ τοὺς λόγους τῶν πατέρων αὐτῶν, πῶς καὶ γιατὶ διενεργεῖται τὸ μυστήριον τῆς ἀνομίας τοῦ Ἀντιχρίστου;

Ὅλη ἡ προσπάθεια τοῦ διαβόλου εἶναι νὰ ρίξῃ τὸν ἄνθρωπο στὴν πλάνη καὶ στὸ μπέρδεμα καὶ στὴν ἁμαρτία, νὰ μείνῃ μακρυὰ ἀπὸ τὴν Θεία βοήθεια καὶ σιγὰ σιγὰ νὰ διαφθαρῆ καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ ἡ ὑλικὴ φύσι τῶν ἀνθρώπων. (Τὰ ζοῦμε πλέον ὅλα αὐτά. Εἶναι ἡ καθημερινότητά μας. Χρειάζονται τόσες ἀναλύσεις;) Ἡ ἁμαρτία νὰ μὴν μείνῃ μόνο προσωπικὴ ἀλλὰ νὰ διαχυθῇ μέσα στὴν κοινωνία διὰ τῶν πολιτικῶν ποὺ ἀκολουθοῦνται.

Ἡ προσωπικὴ ἁμαρτία μπορεῖ νὰ ἔχει  ἕνα τεράστιο καταστροφικὸ βάρος γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ συνήθως ἔχει μιὰ ἀκτίνα δράσεως περιορισμένη στὸν περίγυρό του. Ἡ ὀργανωμένη, νομιμοποιημένη καὶ κρατικῶς ἀσκουμένη ἁμαρτία δίνει στὴν προσωπικὴ ἁμαρτία ἕνα τεράστιο ὁρίζοντα ποὺ ἀποσκοπεῖ νὰ πλανᾶ καὶ νὰ καταστρέφῃ ὅλο τὸ κόσμο.

Ὁ σατανᾶς πρῶτα ἐξουσιάζει τὸν ἄνθρωπο, ὕστερα τὸν κάνει ὅργανο τοῦ κοινοτικοῦ καὶ τοῦ πολιτικοῦ κακοῦ. Ὁ δαιμονοκρατούμενος ἄνθρωπος εἶναι ἕνας κοινωνικὸς, μορφωτικός, πολιτικὸς καὶ πνευματικός κίνδυνος. Ὁ ὁμαδικὸς καὶ πολιτικὰ ὀργανωμένος δαιμονισμὸς εἶναι ἕνα μνημεῖο κακίας.

Ὁ σατανισμὸς σὰν μία νόμιμη, ὀργανωτικὴ καὶ κυβερνητικὴ κατάστασι δημιουργεῖ ἕνα σατανικὸ περιβάλλον, μιὰ ψεύτικη πνευματικότητα κι᾿ ἕνα τρόπο σατανικῆς διαβίωσης.  Ὅταν οἱ σατανικὲς δυνάμεις φτάνουν στὸ σημεῖο νὰ κυβερνοῦν τὸν κόσμο, δημιουργοῦν στρατεύματα γιὰ νὰ τὶς περιφρουροῦν, νόμους γιὰ νὰ ἐπιβάλλονται, ἰδεολογίες οἱ ὁποῖες νὰ τὶς δικαιολογοῦν, ἀκόμα καὶ θρησκεῖες γιὰ νὰ παραπλανοῦν τοὺς ἀνθρώπους.

Ὁ Ἀντίχριστος θὰ εἶναι ἕνας ἄνθρωπος, ἕνας πολιτικός, ὁ ὁποῖος θὰ κυβερνᾶ τὸν κόσμο. Θέλοντας νὰ καταστρέψῃ τὸν Χριστιανισμὸ θὰ φέρῃ ἀντ᾿ αὐτοῦ μιὰ σατανικὴ θρησκεία, καταστρέφοντας ἔτσι τὸν κόσμο. Ὁ Ἀντίχριστος θὰ εἶναι ἕνα πρόσωπο, ἀλλὰ τὸ ἀντιχριστικὸ φαινόμενο εἶναι κοινωνικό-πολιτικό.

Ὁ Ἀντίχριστος θὰ εἶναι γεμᾶτος ἀπὸ σοφία, ἰκανότητα καὶ δύναμι. Θὰ ἔχει τὸ ἔθνος του, τὸν στρατό του, τοὺς φιλοσόφους του, τοὺς πράκτορές του, τοὺς νόμος του, τὴν πνευματικότητά του, τὸν πολιτισμό του, τὴν παιδεία του, τὸν κόσμο του, τοὺς συμμάχους του, τοὺς συνεργάτες του, τοὺς δούλους του, τοὺς κατασκόπους του, τοὺς δημίους του, τὶς μεθόδους του. [4]

Ἔβαλα αὐτὰ τὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ γραφτὰ τοῦ Ἰωάννου Ἰανολίδε, ἐπειδὴ εἶναι σχετικῶς σύγχρονα (+1985) καὶ μποροῦν νὰ προβληματίσουν ὅποιον μπορεῖ πλέον νὰ προβληματιστῇ, ἀλλὰ καὶ νὰ βοηθήσουν στὴν κατανόησι  τῶν ὅσων συμβαίνουν γύρω μας.

Συγκρίνατε αὐτὴ τὴν ὁπτικὴ μὲ τὴν ὁπτικὴ τῆς ἀνακοινώσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Κρήτης, ποὺ ἐν προκειμένῳ σχολιάζουμε....

Αὐτοὶ θεωρῶντας ὅτι «Τό μυστήριο τῆς ἀνομίας, τοῦ Ἀντιχρίστου, οὔτε ἔπαυσε, οὔτε θά παύσει νά διενεργεῖται στόν κτιστό τοῦτο κόσμο.» προτείνουν τὴν ἐπανάπαυσι, τὴν ἀδράνεια, τὸν ὕπνο. Γίνονται συνεργοὶ τῆς ἄθεης πολιτείας, ὅπως καὶ στὴν περίπτωσι τοῦ ἰατροφασισμοῦ καὶ τῶν ἐμβολίων. Οἱ ἅγιοι βλέποντας αὐτὸ τὸ μυστήριο νὰ ἐνεργεῖται , βλέποντας τὰ σημεία τοῦ Ἀντιχρίστου σὲ κάθε ἐποχή, προτρέπουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀσφαλίσουν τοὺς ἑαυτούς τους ἀλλὰ καὶ νὰ  μεταδώσουν τὸν προβληματισμὸ καὶ στοὺς ἄλλους. Καὶ στὰ σαρκικὰ ἀλλὰ καὶ στὰ πνευματικὰ παιδιά τους, ὥστε νὰ εἶναι προετοιμασμένοι, προασφαλισμένοι, καὶ νὰ μὴ δεχτοῦν τὸν ψευδὴ Ἀντίχριστο ὡς ἀληθινό σωτῆρα. Οἱ σημερινοὶ διάδοχοί τους τὰ βλέπουν ὅλα καλά καὶ ἐνῷ μόνο οἱ τυφλοὶ στὰ μάτια τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς δὲν ἀνησυχοῦν τὴν καλὴν ἀνησυχία, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Παΐσιος, μὲ ὅσα συμβαίνουν, αὐτοὶ προτείνουν στοὺς ἀνθρώπους νὰ γυρίσουν ἀπὸ τὸ ἄλλο πλευρὸ στὸν ὕπνο τοῦ θανάτου.

« Ἀσφάλιζε τοίνυν σεαυτόν, ἄνθρωπε. Ἔχεις τὰ σημεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου. Καὶ μὴ μόνος μνημόνευε τούτων, ἀλλὰ καὶ ἀφθόνως πᾶσι μεταδίδου. Εἰ τέκνον ἔχεις  κατὰ σάρκα, τοῦτο ἤδη νουθέτει. Καὶ εἰ διὰ κατηχήσεως ἐγέννησάς τινα, καὶ τοῦτον  προασφαλίζου, ἵνα μὴ τὸν ψευδῆ δέξηται ὡς ἀληθῆ. Τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας.» ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ PG 33.896

Καλά, δὲν βλέπουν ποιοί μᾶς κυβερνοῦν καὶ τί μᾶς ἐτοιμάζουν; Δὲν βλέπουν ὅτι ὅλοι αὐτοὶ συμπολιτευόμενοι καὶ ἀντιπολιτευόμενοι (πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων) μὲ τοὺς νόμους καὶ τὶς ἐνέργειές τους κατεξευτελίζουν τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ; Δὲν ὀφείλουν ὅλους αὐτοὺς νὰ τοὺς βλέπουν ὅπως τὸν Ἀντίχριστο; Αὐτὸ δὲν λένε οἱ ἅγιοι; Δὲν τὸ ξέρουν;

«εἴ τις φαυλίζει τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας, οὓς ὁ Χριστὸς παρὼν ἐπλήρωσεν, ἔστω σοι ὡς ὁ ἀντίχριστος.» ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ Ἐπιστολὴ 10η .

Αὐτοὶ τοὺς βλέπουν ὡς ἐξοχώτατους καὶ τοὺς κάνουν τεμενάδες καὶ χαίρονται νὰ συναγελάζονται μαζί τους... Θυμᾶστε τὶ ἔλεγε στὸν τυρανίσκο μητσοτάκη ὁ νῦν ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κατὰ τὴν ἐνθρόνησί του... Θυμᾶστε ὅτι προσκάλεσε τὸν ἐξοχώτατο κίναιδο Στέφανο ὁ Κωνσταντινουπόλεως γιὰ ἐμβάθυνσι τῆς γνωριμίας τους...

Δὲν βλέπουν ὅτι ἡ ταυτότητα αὐτὴ εἶναι ἐργαλεῖο τῆς λεγομένης «ἡλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως»; Δὲν βλέπουν ποὺ στοχεύει αὐτὴ ἡ ἡλεκτρονικὴ διακυβέρνησις; Μὰ τὰ λένε μόνοι τους οἱ ἐμπνευστὲς αὐτῶν τῶν μεθοδειῶν. Ὁ Χαράρι, ὁ Σβάμπ καὶ οἱ ἄλλοι κήρυκες τῆς Νέας Ἐποχῆς τὰ φωνάζουν. Αὐτοὶ δὲν ἄκουσαν τίποτα;

Οἱ εἰδικοὶ, οἱ νομικοὶ  καὶ οἱ ἐπιστήμονες ποὺ λένε ὅτι συμβουλεύονται τί τοὺς λένε; Τί σόϊ εἰδικοὶ εἶναι; Σὰν τοὺς τσιόρδες καὶ τὶς παγῶνες καὶ τοὺς βασιλακόπουλους καὶ τοὺς ἄλλους τηλεμαϊντανοὺς εἶναι;  

Τί εἶναι πιὸ σημαντικὸ, νὰ ἀκοῦνε ὅτι τοὺς λένε οἱ «εἰδικοί», καὶ ὅτι τοὺς λέει ὁ λογισμός τους, ἤ αὐτὰ ποὺ λέει ὁ Χριστὸς καὶ οἱ ἅγιοι; Ἐδῶ οἱ ἅγιοι πατέρες αὐτοὺς ποὺ θεωροῦν τὶς γνώμες τους σπουδαιώτερες ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων καὶ μεταλλάσουν τὴν πίστι, ἀναρωτιοῦνται πῶς ἀλλοιῶς νὰ τοὺς ἀποκαλέσουν καὶ ὄχι ἀντιχρίστους.

«Ὁ γὰρ τῶν τοῦ Χριστοῦ λόγων κυριωτέρας τὰς ἰδίας φωνὰς ἀποδεῖξαι φιλονεικῶν καὶ μεταλλάξαι τὴν πίστιν ἀπὸ τῶν θείων ὀνομάτων καὶ τῶν μυστικῶν ἐθῶν καὶ συμβόλων εἰς τὴν ἰδίαν ἀπάτην, τί ἂν ἄλλο κυρίως καὶ οὐχὶ ἀντίχριστος λέγοιτο;» ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ PG45.884

Ὅσον ἀφορᾶ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου «δέν εἶναι δικό σας θέμα νά γνωρίζετε τούς χρόνους ἤ τούς καιρούς, τούς ὁποίους ὁ Πατέρας ἔχει κάτω ἀπό τή δική Του ἐξουσία» ἡ διδασκαλία τῶν Πατέρων εἶναι σαφεστάτη, ἀλλὰ δὲν ἔχει καμμία σχέσι μὲ αὐτὰ ποὺ ἡ Ἱεραρχία ἰσχυρίζεται καὶ προτείνει στὴν συγκεκριμένη περίπτωσι, διότι ἐδὼ δὲν συζητοῦμε γιὰ τὸ πότε θὰ ἐκπληρωθῇ ἡ προφητεία καὶ θὰ ἔλθῃ ὁ Ἀντίχριστος, ἀλλὰ γιὰ τὴν μεθοδεία τῶν ταυτοτήτων.

Ὁ ἅγιος λέει σαφέστατα: Μήν τολμήσης νὰ προσδιορίσῃς πότε θὰ γίνουν ὅλα αὐτὰ. Ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ ξαπλώσῃς καὶ νὰ κοιμηθῇς, ὅπως προτείνει ἡ Ἱεραρχία. Νὰ εἶστε ἄγρυπνοι γιατὶ ὁ Κύριος ἔρχεται τὴν ὥρα ποὺ δὲν τὸν περιμένετε. Ἐπειδὴ ἐμεῖς πρέπει νὰ ξέρουμε τὰ σημεία τῆς συντελείας καὶ ἐπειδὴ τὸν Χριστὸ προσδοκοῦμε, γιὰ νὰ μὴν πεθάνουμε ἐξαπατηθέντες καὶ πλανηθοῦμε ἀπὸ τὸν ψευδὴ Ἀντίχριστο, κατ᾿ οἰκονομία οἱ Ἀπόστολοι ἔθεσαν τὸ ἐρώτημα στὸν Κύριο.

«Τὸν καιρὸν μηδεὶς πολυπραγμονείτω. οὐ γὰρ ὑμῶν, φησίν, ἐστὶ γνῶναι χρόνους ἢ καιρούς, οὓς ἔθετο ὁ πατὴρ ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ. Καὶ μὴ τολμήσῃς ἀποφήνασθαι τὸ πότε ταῦτα γίνεται, μήτε πάλιν ὕπτιος κοιμηθῇς. Ἀγρυπνεῖτε γάρ φησιν, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. . Ἀλλ' ἐπειδὴ ἔδει ἡμᾶς γνῶναι τῆς συντελείας τὰ σημεῖα καὶ ἐπειδὴ Χριστὸν προσδοκῶμεν, ἵνα μὴ ἀποθάνωμεν ἀπατηθέντες καὶ ὑπὸ τοῦ ψευδοῦς Ἀντιχρίστου πλανηθῶμεν, θείᾳ προαιρέσει κινηθέντες κατ' οἰκονομίαν οἱ ἀπόστολοι προσέρχονται τῷ ἀληθινῷ διδασκάλῳ καί φασιν· εἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος». ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ PG 33.876

Συμφωνοῦν μὲ αὐτὰ οἱ ἀρχιερεῖς μας;  ν συμφωνοῦν κάθε λογικὸς ἄνθρωπος θὰ περίμενε ὄχι νὰ λένε ὅτι «Τό μυστήριο τῆς ἀνομίας, τοῦ Ἀντιχρίστου, οὔτε ἔπαυσε, οὔτε θά παύσει νά διενεργεῖται στόν κτιστό τοῦτο κόσμο», δηλαδὴ ἄς γυρίσουμε ἀπὸ τὸ ἄλλο πλευρὸ, δὲν συμβαίνει τίποτα»· ἀλλὰ «γρηγορεῖτε, καὶ παρατηρεῖτε τὰ σημεία τῶν καιρῶν». Καὶ κραυγαλέο τέτοιο σημεῖο εἶναι οἱ ταυτότητες.

 

 Δὲν φοβοῦνται μήπως ὅσα τώρα συμβαίνουν γύρω μας εἶναι ὁ καπνὸς γιὰ τὴ φωτιὰ ποὺ ἔρχεται; Δὲν φοβοῦνται μήπως ὁ Ἀντίχριστος ἐκμεταλευτεῖ τὶς ἀρρώστιες καὶ τὶς ἁμαρτίες μας  καὶ βρῇ καιρὸ κατάλληλο νὰ ἐγκαθιδρύσῃ τὴν δυναστεία του; Δὲν μπορεῖ νὰ προσβάλῃ τοὺς ὑγιεὶς ἄνθρώπους καὶ τοὺς στερεωμένους στὴν ἀγάπη. Πρώτα πρέπει νὰ κομματιαστοῦμε μετὰ νὰ πειραστοῦμε, νὰ χάσουμε τὸν ἰσχυρὸ λογισμὸ τῆς πίστεως καὶ τελικῶς νὰ λεηλατηθοῦμε.

«Δέδοικα μὴ καπνὸς ᾖ τοῦ προσδοκωμένου πυρὸς τὰ παρόντα, μὴ τούτοις ὁ Ἀντίχριστος ἐπιστῇ, καὶ καιρὸν λάβῃ τῆς ἑαυτοῦ δυναστείας τὰ ἡμέτερα πταίσματά τε καὶ ἀῤῥωστήματα. Οὐ γὰρ ὑγιαίνουσι προσβαλεῖ τυχὸν, οὐδὲ τῇ ἀγάπῃ πεπυκνωμένοις· ἀλλὰ δεῖ μερισθῆναι τὴν βασιλείαν ἐφ' ἑαυτὴν, εἶτα πειρασθῆναι καὶ δεθῆναι τὸν ἰσχυρὸν ἐν ἡμῖν λογισμὸν, εἶτα τὰ σκεύη διαρπαγῆναι, καὶ ταῦτα παθεῖν ἡμᾶς, ἃ νῦν ὁρῶμεν τὸν ἐχθρὸν παρὰ Χριστοῦ πάσχοντα». ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ 35 1140

Μπορεῖ γιὰ τοὺς ἀρχιερεῖς μας ὅλα αυτὰ νὰ μὴν λένε τίποτα, νομὶζω ὅμως ὅτι γιὰ ὅποιον ἔχει ἐμπιστοσύνη στοὺς ἁγίους τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας καὶ στὴν μόνη κεφαλή της, τὸν Χριστὸ, μπορεῖ νὰ γίνουν ὁδοδεῖκτες γιὰ τὴν πορεία του. Νὰ ἀντιληφθοῦμε  τὰ «πταίσματα καὶ τὰ ἁρρωστήματά» μας. Νὰ σταματήσουμε νὰ «κοιμώμαστε ὕπτιοι» καὶ νὰ «ἀγρυπνοῦμε». Νὰ σταματήσουμε νὰ θεωροῦμε σπουδαιώτερα τὰ λόγια τοῦ καθε ἑνὸς, εἴτε δεσπότης εἶναι εἴτε πατριάρχης, ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων του. Νὰ ἀντιληφθοῦμε καὶ νὰ θεωροῦμε σὰν ἀντιχρίστους ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐξευτελίζουν  τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς λόγους τῶν προφητῶν καὶ ὄχι νὰ τοὺς ἀνεχόμεθα καὶ νὰ τοὺς ἐπιβραβεύουμε καὶ νὰ τοὺς δίνουμε ἐξουσία.  Καὶ, τέλος νὰ ἀσφαλίσουμε τοὺς ἑαυτούς μας μὲ τοὺς τρόπους ποὺ προβλέπει ἡ Ἐκκλησία μας καὶ νὰ ἐνημερώσουμε καὶ ὅσους μποροῦμε. Ὑπάρχουν ἀκόμη κληρικοὶ ποὺ πιστεύουν καὶ φοβοῦνται τὸν Θεό, ἄν καὶ πολλοὶ φοβοῦνται καὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ δὲν μιλοῦν. 

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 18 Νοεμβρίου 2023.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1 https://aktines.blogspot.com/2023/10/blog-post_129.html#more

[2] ] https://aktines.blogspot.com/2023/11/blog-post_86.html#more

[3] Οἱ νέες Ἡλεκτρονικὲς ταυτότητες,  Σύναξη Κληρικῶν καὶ μοναχῶν. Αὐγουστος 2023  σελ.8

[4] Οἱ σκέψεις αὐτὲς, φυσικὰ, δὲν εἶναι δικές μου -δὲν φτάνει τὸ μυαλό μου οὔτε τὰ βιώματά μου μέχρι ἐκεί. Χρησιμοποιῶ τὰ ὅσα λέει ὁ Ρουμάνος Ἱωάννης Ἰανολίδε (+1985) στὸ βιβλίο του «Ὁ φυλακισμένος προφήτης». Ἐκδόθηκε τὸ 2009 στὴν Ρουμανία καὶ τὸ 2011 στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ». Ἐπειδὴ ἡ μετάφρασις μὲ δυσκολεύει δὲν κάνω ἀκριβεῖς παραθέσεις καὶ παραπομπές, ὅμως γιὰ ὅποιον ἐνδιαφέρεται νὰ ἐμβαθύνῃ σὲ θέματα Ἀντιχρίστου καὶ ἐσχάτων καιρῶν μὲ σύγχρονο λόγο, τὸ προτείνω ἀνεπιφύλακτα, γιὰ προσεκτικὴ μελέτη ὅμως, διότι ὁ συγγραφεὺς ὁμιλεῖ βαθέως καὶ μὲ λόγο πυκνό γιὰ τὸν συνήθη ἀναγνώστη. Γράφτηκε ἀπὸ ἄνθρωπο ποὺ σμιλεύτηκε καὶ  καθαρίστηκε μὲ τὰ βάσανα, τὶς φυλακίσεις καὶ τοὺς διωγμούς καὶ φωτίστηκε μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ εἶχε καὶ τὸ χάρισμα τῆς ἐμβαθύνσεως.)

1 σχόλιο:

Ανδρέας είπε...

Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει σήμερα Χρυσόστομος, Βασίλειος, Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός! Δυστυχῶς οἱ ὁλίγοι καλοὶ ἐπίσκοποι ποὺ ὑπάρχουν εἶνε δειλοί, δὲν ἔχουν σθένος ν’ ἀγωνισθοῦν!

Τρέμουν τοὺς κακούς, φοβοῦνται νὰ μὴ καθαιρεθοῦν καὶ εἶναι εἰς θέσιν νὰ τοὺς καθαιρέσουν! Καὶ ξεχνοῦν ὅτι μία καθαίρεσις εἶναι τίτλος τιμῆς, δι’ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος καθαιρεῖται, λόγῳ προσηλώσεως στὴν πίστη!

Καθηρημένος ἀπέθανε ὁ Χρυσόστομος, ἀλλὰ ἡ δόξα του εἶναι αἰωνία μέσα στὴν Ἐκκλησία!
Ezoic

Χίλιες φορὲς νὰ καθαιρεθῶ, ἀπὸ τοιούτους ἐπισκόπους, καὶ νὰ πάω στὴν ἔρημο νὰ κλαίω τ’ ἁμαρτήματά μου, παρά νὰ ζῶ μέσα ἐδῶ στὴν πόλη καὶ νὰ φιλῶ τὴν κακοήθεια καὶ τὴ διαφθορά!

Ἠγωνίσθησαν, λοιπόν, ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἅγιοι πατέρες!

Σήμερα ἀγών δὲν γίνεται! Κληρικοί δὲν ἀγωνίζονται!

Δὲν ὑπάρχει πλέον ἀγωνιστικὸ πνεῦμα!

Τί μέλλει γενέσθαι; Ὁ ἀγῶνας πέφτει στὸ λαό!-

Αγώνας Αγωνιζομένων Χριστιανών

†Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com