12 Οκτ 2023

«Ἐλευθέρα καί Ζῶσα Ἐκκλησία»

«Ἐλευθέρα καί Ζῶσα Ἐκκλησία»

Πορφυρίτης

       Μέ κάθε εὐκαιρία οἱ σύγχρονοι ἐπίσκοποι δηλώνουν ὅτι εἶναι «εἰς τόπον καί τύπον Χριστοῦ»[1],  ὅτι ἀγρυπνοῦν γιά τό ποίμνιο, ὅτι πονοῦν γιά ὅσα θλιβερά συμβαίνουν, ὅτι πρέπει νά τούς ἐμπιστευόμαστε. Ἀπό λόγια καλά πᾶμε, καθώς στήν Ἑλλάδα «εἶσαι ὅ,τι δηλώσεις»! Ἡ ἀλήθεια ὅμως ἀπέχει παρασάγγας ἀπό τίς δηλώσεις τῶν ἐπισκόπων καί θεωροῦμε ὅτι δέν χρειάζονται περαιτέρω ἐπιχειρήματα γι’αὐτό καθώς βιώνουμε τό ἀντίχριστο κλίμα στήν ταλαιπωρημένη πατρίδα μας.

      Οἱ σημερινοί ἐπίσκοποι, ὄχι ὅλοι, εἶναι «δολοφόνοι» ψυχῶν, ἀφοῦ ἀδιαφοροῦν γιά τό ποίμνιό τους τό ὁποῖο παρασύρεται ἀπό τίς καταστροφικές αἱρέσεις καί τίς διδασκαλίες δαιμονίων, οἱ ὁποῖες συνηθέστατα ἐκστομίζονται καί ἀπό τα χείλη τους. Ἐπίσης, σύμφωνα μέ τόν πρωθυπουργό, «οἱ περισσότεροι εἶναι κότες καί κάθονται στά κλουβιά τους»[2]! Δέν σέβονται τόν λαό, δέν σέβονται τόν ἑαυτό τους, δέν σέβονται καί τόν Θεό. «Ὤ, πῶς κοιμῶνται οἱ ἱεράρχες μας», ἀναρωτιέται ὁ ἔχων ὀρθόδοξη συνείδηση Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης, «μὲ τέτοια ἀντικανονικὴ ἀντιχριστιανικὴ νομοθεσία, αὐτοὶ ποὺ κάποτε, ἐμπρὸς σὲ χιλιάδες λαοῦ ποὺ ἐπευφημοῦσε, πατῶντας ἐπάνω στὸν δικέφαλο ἀετὸ ὡρκίστηκαν, πὼς θὰ εἶνε ἄγρυπνοι φύλακες τῶν νόμων τῆς Ἐκκλησίας μας;»[3]. Τί θά ἔλεγε σήμερα;

    Βιοπορίζονται ἀπό τόν ἰδρώτα τοῦ λαοῦ, ζῶντας ὡς ἐν ἐνεργείᾳ βασιλιᾶδες, μέ χρυσοποίκιλτα στολίδια, ἐφήμερη λάμψη, συχνότατη δημόσια προβολή σέ μέσα μαζικῆς ἐξαπάτησης καί κοσμική ἐξουσία. Συγχρωτίζονται ὡς ἐπί τό πλεῖστον, μέ διεφθαρμένα πολιτικά πρόσωπα τά ὁποία, ἀφοῦ τά «ξεπλένουν», προωθοῦνται «ἐξαγνισμένα» πρός ψήφιση. Ἀπολαμβάνουν τά ἐγκώμια καί τίς κολακεῖες τῶν ὀργάνων τοῦ συστήματος καί μετασχηματίζονται μέ ἐπίγνωση ἤ ἀνεπιγνώστως σέ γρανάζια του.

     Οἱ Ἐπίσκοποι εἶναι ὄντως Βασιλιᾶδες, ἀφοῦ εἶναι «εἰς τύπον» Χριστοῦ, τοῦ πραγματικοῦ Βασιλέως τοῦ ὁποίου ὅμως τό Βασίλειο δέν εἶναι ἐπίγειο. Καί τά προνόμια Αὐτοῦ τοῦ Βασιλέως, εἶναι ὁ διωγμός, ἡ ἀφάνεια, ἡ κακοπάθεια, ἡ θυσία, τό μαρτύριο, ἡ σταύρωση. Ὁ Ἐπίσκοπος πού μιμεῖται τόν Χριστό, παραλαμβάνει ἀγρίους καί τούς μεταμορφώνει σέ Ἁγίους. Θυσιάζει γιά τόν Χριστό καί τήν ἴδια τή ζωή του. «…Τὸ πρῶτον καθῆκον τοῦ ἐπισκόπου εἶνε ἡ μέχρι θανάτου ὑπεράσπισις τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ἐκ τῶν ἐπιθέσεων τῶν ἀπίστων καὶ τῶν αἱρετικῶν. Ὁ ἐπίσκοπος, ὁ ἀληθὴς ἐπίσκοπος, πρέπει νὰ εἶνε ὁ ἀκοίμητος φρουρὸς τῆς πίστεως, ὅπως ὁ στρατιώτης εἶνε ὁ ἀκοίμητος φρουρὸς τῆς πατρίδος.

     Καὶ ὅπως ὁ γενναῖος στρατιώτης, ὁ φυλάσσων τὰ σύνορα τῆς πατρίδος οὐδὲ σπιθαμὴν τῆς πατρώας γῆς παραδίδει εἰς τοὺς ἐχθρούς, οὕτω καὶ ὁ ἐπίσκοπος οὐδὲ σπιθαμὴν τῆς πατρώας πίστεως, οὐδὲ ἰῶτα ἕν ἤ μίαν κεραίαν ἐγκαταλείπει ἀνυπεράσπιστον, ἀλλὰ μάχεται ὡς λέων κατὰ τὰ παραδείγματα τῶν ἀειμνήστων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι, χάριν τῆς πίστεως, καὶ θρόνους ἀπώλεσαν καὶ εἰς ἐξορίας ἐπορεύθησαν καὶ παντοειδῆ μαρτύρια ὑπέστησαν, καὶ θάνατον…»[4].

     Οἱ σύγχρονοι ἐπίσκοποι παρέδωσαν ὅλα τά ὅσια καί ἱερά τῆς Ἁγίας Πίστεώς μας. Ἐκλέγονται[5], χωρίς νά λογαριάζεται ἡ βούληση τοῦ πιστοῦ λαοῦ, καί συνεχίζουν τήν ἐγκληματική ἀφωνία ἤ καί συνηγορία ἤ καί προώθηση τοῦ οἰκουμενιστικοῦ πνεύματος, καί ὅταν γεράσουν τούς πετᾶνε, συγγνώμη γιά τήν ἔκφραση ἀλλά εἶναι πραγματικότητα, «σάν στυμμένες λεμονόκουπες», λησμονῶντας ὅτι θά ἔρθει καί ἡ δική τους σειρά. Ἔτσι ἦρθε καί ἡ σειρά τοῦ πρώην Φλωρίνης, ἔτσι θά ἔρθει καί τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου. Σύμφωνα μέ τήν Πίστη μας, ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ἰσόβιος. Γιατί ἐκλέγονται τόσοι τιτουλάριοι ἐπίσκοποι καί μάλιστα σέ μητροπόλεις μέ νέους ἐπισκόπους; Δέν θά μποροῦσαν νά στέκονται στό πλευρό τῶν γηραιῶν ἐπισκόπων χωρίς αὐτοί νά ἐξαναγκάζονται νά παρατήσουν τήν Μητρόπολη-οἰκογένειά τους; Προφανῶς ὅμως, οἱ λόγοι εἶναι ἄλλοι...

    Ἔφθασε πρό πολλοῦ, ὁ «κόμπος στό χτένι», καθώς ἡ πλειοψηφία τῶν ἐπισκόπων ζημιώνει ἐγκληματικά τήν Ἐκκλησία. Κάθε μέρα χάνονται ψυχές μέ τό μεγαλύτερο μερίδιο εὐθύνης νά εἶναι δικό τους. Εἶναι οἱ ποιμένες καί εἴμαστε τά πρόβατα. Δέν ἔμεινε τίποτε χριστιανικό ὄρθιο στήν Ἑλλάδα μας, ἐκτός ἀπό τά «πανηγύρια». Ἀκόμη καί ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου ὁδεύει πρός ποινικοποίηση. Οἱ Ἀρχιερεῖς ζήλωσαν τή δόξα τοῦ Ἄννα καί τοῦ Καϊάφα, καί ἀποκρίνονται: «οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα»[6]. Εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη νά ἀνεξαρτοποιηθοῦν οἱ Ἐπίσκοποι καί νά ἀφοσιωθοῦν στήν ὑπεράσπιση καί διάδοση τῆς Πίστεώς μας, συντηρούμενοι ἀπό τό ὑστέρημα τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Δώδεκα Ἀπόστολοι ἐκχριστιάνισαν ὅλην τήν Οἰκουμένη. Μέ τήν παρουσία ὀγδόντα ἐπισκόπων οἱ ὁποῖοι «ζοῦν καί βασιλεύουν», ἀποχριστιανίστηκε ἡ μικρή Ἑλλάδα! Τί κατάντια Θεέ μου!;

     Ἕνας ἀλλά λέων ὑπῆρχε, ὁ Ἐπίσκοπος Φλωρίνης Αὐγουστῖνος, καί τόν ἔτρεμαν ὅλοι οἱ ἀντίχριστοι. Ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι ἀναδεικνύονται ἀπό τήν Μητρόπολή τους· αὐτός ἀνέδειξε τήν ἀσήμαντη Μητρόπολή του καί ἔγινε γνωστή χάρις σέ αὐτόν! Ἕνας μάχονταν γιά ὅλα τά δηλητηριώδη βέλη πού ἔρριχνε ὁ πονηρός: ἀπό τά καλλιστεῖα πού ξεπωλοῦν τήν ἀνθρώπινη σάρκα, τήν πομπή τοῦ σατανᾶ (τά καρναβάλια), τό καζίνο πού «κλείνει σπίτια», τήν ἀντίχριστη Μασονία καί τά παρακλάδια της ἕως καί τόν ἀρχιαιρεσιάρχη Πάπα καί τό τέρας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Γιά νά φέρουν αὐτόν πού ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός μᾶς προτρέπει νά «καταρώμαστε» στήν Ἑλλάδα, ἔπρεπε νά «ἐξοντωθεῖ» ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος, ὅπως καί τελικά ἔγινε μετά ἀπό πόλεμο χρόνων[7]. Τό «χεράκι» του ἔβαλε, δυστυχῶς, καί ὁ μακαριστός Χριστόδουλος. Στά τέλη τοῦ 1999 «παραιτήθηκε» ὁ Ἅγιος Γέροντας, τόν Μάϊο τοῦ 2001 πάτησε τό πόδι του ὁ Πάπας στήν Ἑλλάδα, ὁ «αἴτιος τοῦ χαλασμοῦ τοῦ τόπου»[8]...

     Ὡς Χριστιανοί ὅμως, εἴμαστε πάντοτε αἰσιόδοξοι. Ὁ Θεός μας δέν θά ἀφήσει τήν πατρίδα μας διότι ὑπάρχουν οἱ Ἅγιοί μας πού βρίσκονται πάντοτε δίπλα μας. Ὑπάρχουν οἱ ΔΙΚΟΙ Του ἄνθρωποι πού τόν λατρεύουν, ὑπάρχουν καί οἱ δικοί Του Ἐπίσκοποι οἱ ὁποῖοι κάνουν κάποιον ἀγῶνα ἤ σιωποῦν ἄχρι καιροῦ. Ἐμεῖς, ὑψώνουμε τή φωνή μας, μέ τή φωνή τοῦ Ἁγίου Φλωρίνης πατρός Αὐγουστίνου, ζητῶντας «Ἐλευθέρα καί Ζῶσα Ἐκκλησία»: «‘‘Διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀπορρίψωμεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν’’, ἂς σπάσουμε δηλαδὴ τὰ δεσμά τους κι ἂς πετάξουμε ἀπὸ πάνω μας τὸ ζυγό τους (Ψαλμ. 2,3). Χωρισμὸ τῆς ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ κράτος! φωνάζει ἡ ἀδιάφθορη συνείδησι τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος. Ἐντονωτέρα ἀκούγεται ἑκάστοτε ἐπὶ τῇ συγκλήσει τῆς Ἱεραρχίας· δὲν τὴν ἀκοῦνε ἆραγε οἱ ἅγιοι συνοδικοὶ πατέρες;

     Χωρισμός! Νά τὸ φάρμακο· πικρὸ μὲν στοὺς οὐρανίσκους μερικῶν, ἀλλὰ σωτήριο, ποὺ θὰ ἐξυγιάνῃ ὅλο τὸν ἐκκλησιαστικὸ ὀργανισμό, ὁ ὁποῖος κινδυνεύει νὰ ὑποστῇ ὁλοκληρωτικὸ σάπισμα. Χωρισμός! αὐτὸ πρέπει νὰ γίνῃ τὸ σύνθημά μας. Χωρισμός! Ὄχι μοσχάρι καὶ γάιδαρος κάτω ἀπὸ τὸν ἴδιο ζυγό, πίθηκος καὶ ἄγγελος ὄχι μαζί. Χωρισμός. Ἐμπρός. Τὸν ζυγὸν λύσατε! Ἀλλὰ ποιοί εἶνε ἁρμόδιοι γιὰ νὰ κηρύξουν τὸν χωρισμό; Ἄλλοι ἂς λένε ἄλλους· ἐμεῖς ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν βλέπουμε ἄλλους ἁρμοδιωτέρους ἀπὸ τοὺς ἱεράρχας, οἱ ὁποῖοι συναθροίζονται ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς Ἑλλάδος γιὰ νὰ συγκροτήσουν τὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας. Ἡ Ἱεραρχία, αὐτὴ εἶνε ἡ κατ᾿ ἐξοχὴν ἁρμοδία γιὰ νὰ λύσῃ τὸ ἐπίμαχο ζήτημα. Ἆραγε ἡ Ἱεραρχία θὰ προχωρήσῃ στὸν χωρισμὸ καὶ θ᾿ ἀποδώσῃ τὴν Ἐκκλησία ὡς Νύμφη στὸ Νυμφίο Χριστό;»[9]. Ἄν καί φαίνεται ἀδύνατον, ὀψόμεθα!

Πορφυρίτης

…………………………………………..

[1] Καλαμαριᾶς: ''Ὁ Ἐπίσκοπος στέκεται εἰς Τόπον καί Τύπον Ἰησοῦ Χριστοῦ'', https://www.romfea.gr/diafora/2456-kalamarias-o-episkopos-steketai-eis-topon-kai-tupon-iisou-xristou

[2] Ἐπιμένει ὁ Ἀμβρόσιος γιά τούς ἀφορισμούς: Τά τσιπάκια, ὁ «βλάσφημος» πρωθυπουργός καί ἡ «αἱρετική» Κεραμέως, https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/6296937/epimenei-o-amvrosios-gia-toys-aforismoys-ta-tsipakia-o-vlasfimos-prothypoyrgos-kai-i-airetiki-kerameos, «Αὐτοί δέν εἶπαν “κότες” Ἀρχιερεῖς;», https://orthodoxostypos.gr/%CE%B1%E1%BD%90%CF%84%CE%BF%CE%AF-%CE%B4%CE%AD%CE%BD-%CE%B5%E1%BC%B6%CF%80%CE%B1%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%82-%E1%BC%80%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B5%E1%BF%96/

[3] «ΠΩΣ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΜΑΣ; ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΟΥΣ ΠΟΛΙΙΤΙΚΟΥΣ;», https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=35342

[4] «ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ», https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=76343

[5] «Θά αὐτοεξευτελιστεῖ ἡ Σύνοδος ἄν ἐπαληθεύσει τό σκοτεινό παρασκήνιο πού ἀποκάλυψε ἡ ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξη ἀλήθεια»!», Ὀρθόδοξα Ἱστολόγια

[6]  Ἰω. 19, 15

[7] ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΗΤΡOΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ- ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟ 1995- ΑΓΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥ, ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=100312

[8] «Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός: ‘‘Τόν Πάπαν νά καταρᾶσθε.’’», https://tasthyras.wordpress.com/2020/06/29/%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%ac%cf%82-%ce%bf-%ce%b1%ce%b9%cf%84%cf%89%ce%bb%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%ce%ac%cf%80%ce%b1%ce%bd-%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%b1/#more-17403

[9] https://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=35342

1 σχόλιο:

Ηλιάδης Σάββας είπε...

Τόπος ο Γολγοθάς, τύπος ο Σταύρος! Η ζωή σου όλη, δεσπότη μου, μετά την χειροτονία σου, είναι προσφορά στο ποίμνιο του Χριστού! Γολγοθάς και Σταυρός! Χειροτονία εις επίσκοπο σημαίνει - ει και καλέσει καιρός - πορεία προς τον υπέρ του εν Χριστώ αδελφού θάνατο!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com