18 Σεπ 2023

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: Ἔχομεν τό… «ἀλάθητον»

 

Ὅταν ἡ πλειονότης τῶν Ἐκκλησιῶν αἰτεῖται σύγκλησιν Πανορθοδόξου, δὲν ἔχει δικαίωμα ὁ Πατριάρχης Κων/λεως νὰ τὸ ἀρνῆται. Εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ συγκαλέση αὐτὴν καὶ νὰ κριθῆ διὰ τὰς ἀποφάσεις του. Μόνον ἐὰν θεωρῆ ἑαυτὸν Πάπαν καὶ κατέχη τὸ ἀλάθητον… Δὲν εὐθύνεται ὅμως ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος διὰ τὰς αὐθαιρεσίας του, ἀλλὰ αἱ Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι, αἱ ὁποῖαι τὰς ἀνέχονται. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «fosfanariou.gr» τῆς 4ης Σεπτεβρίου 2023:

«Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἰνδίκτου (ἐκκλησιαστικῆς πρωτοχρονιᾶς), πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στὴν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου με­τὰ τὴ θεία Λειτουργία τῆς 1ης Σεπτεμβρίου 2023. Στὴ συνάντηση συμμετεῖχαν ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ἐπιφάνιος, ἱεράρχες, καθὼς καὶ διπλωμάτες τῆς Ἑλλάδας καὶ ἐκπρόσωποι τῆς ἡγεσίας τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης τῆς Ὀρθοδοξίας.

Στὴν ὁμιλία του ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀναφέρθηκε στὶς πρωτοβουλίες καὶ τὶς προσ­πάθειες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ ἐνίσχυση τῆς ἑνότητας καὶ συνεργασίας τῶν αὐτοκέφαλων Ὀρθοδόξων Ἐκ­κλησιῶν, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας ἦταν ἡ σύγκληση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν Κρήτη, τὸ 2016.

«Δυστυχῶς, αὐτὴ ἡ ἐπιθυμία γιὰ ἑνότητα καὶ συνεργασία καταστράφηκε τὰ τελευταῖα χρόνια ἀπὸ μία νέα ἐκκλησιολογία ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸν Βορρᾶ καὶ μία νέα θεολογία, τὴ θεολογία τοῦ πολέμου», εἶπε ὁ Πατριάρχης. «Αὐτὴ εἶναι ἡ θεολογία ποὺ ἄρχισε νὰ διδάσκει ἡ ἀδελφὴ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, προσπαθώντας νὰ δικαιολογήσει ἕναν ἀδικαιολόγητο, ἀνίερο, ἀπρόκλητο, διαβολικὸ πόλεμο ἐνάντια σὲ μία κυρίαρχη καὶ ἀνεξάρτητη χώρα – τὴν Οὐκρανία…

Στὴ συνέχεια ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης συνέχισε: «Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πλευρὰ μας κάνουμε αὐτὸ ποὺ νομίζουμε ὅτι εἶναι σωστό. Ἐνθαρρυνόμαστε καὶ προσκαλούμαστε ἀπὸ διάφορες ἀδελφὲς Ἐκκλησίες, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ συγκαλέσει καὶ πάλι Πανορθόδοξη Σύνοδο ἢ Σύναξη Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, γιὰ νὰ ἐξετάσει τὸ ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα τῆς Οὐκρανίας. Καὶ τὸ Πατριαρχεῖο μας ἀπορρίπτει αὐτὲς τὶς προτάσεις. Διότι δὲν σκοπεύουμε νὰ μεταφέρουμε στὴν κρίση ἄλλων Ἐκκλησιῶν τὴν Κανονικὴ πράξη ποὺ τελεῖ τὸ Πατριαρχεῖο μας.

Λέω τὴν Κανονικὴ Πράξη, γιατί ἡ παραχώρηση αὐτοκεφαλίας στὴν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας μὲ τὰ 44 ἑκατομμύρια κατοίκους της ἦταν μέσα στὰ δικαιώματα καὶ τὸ καθῆκον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Μὲ ἐξαίρεση τὰ ἀρχαῖα Πατριαρχεῖα τῆς Ἀνατολῆς, ὅλες οἱ νέες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ξεκινώντας ἀπὸ τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία, ἔλαβαν αὐτοκεφαλία ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη. Γιατί λοιπὸν δὲν ἔπρεπε νὰ τὴν πάρει ἡ Οὐκρανία; Αὐτὸ εἶναι τὸ θέμα, πολὺ ἁπλὸ καὶ πολὺ σαφές. Ἑπομένως, δὲν θὰ συγκαλέσουμε οὔτε τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο, οὔτε Σύνοδο Προκαθημένων, διότι δὲν ἔχουμε σκοπὸ νὰ ὑποβάλλουμε τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς πρωτοβουλίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν κρίση τῆς νέας ἐκκλησιολογίας», τόνισε ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης Βαρθολομαῖος».

Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος

2 σχόλια:

Ανδρέας είπε...

Ἀγαπητοὶ ἀναγνῶσται, προσοχή! Προσοχή! Προσοχή! Ὁ Πατριάρχης αὐταναιρεῖται ρητῶς.

Ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης συνεκάλεσε Σύναξιν ὅλων τῶν Προκαθημένων τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς Σαμπεζὺ Γενεύης (21-27 Ἰανουαρίου 2016). Τὰ Πρακτικὰ καὶ ὅλα τὰ σχετικὰ κείμενα αὐτῆς τῆς ἐπισήμου Συνάξεως ἐξέδωκεν ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς ἐν Ἑλλάδι Διοικούσης Ἐκκλησίας εἰς καλαίσθητον καὶ πολυσέλιδον (542 σελ.) τόμον ὑπὸ τὸν τίτλον «ΣΥΝ­ΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΤΑΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ» (Ἔκδοσις Α΄ Ὀκτώβριος 2021).

Ἀκούσατε! Ἀκούσατε! Ἀκούσατε! Εἰς τοὺς πολλοὺς διαλόγους καὶ τὰς ἐκτεταμένας συζητήσεις τῶν 7 ἡμερῶν αὐτῆς τῆς Συνάξεως ὁ Πατριάρχης π. Βαρθολομαῖος, εὐθέως, ρητῶς καὶ σαφῶς, ἐδήλωσε, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὰ ἑξῆς: 1) «Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ ἐκφράζεται καὶ πρὸς τὰ ἔξω ὄχι μόνον μὲ λόγους, ἀλλὰ καὶ μὲ ἔργα» (σελ. 62). 2) «Διαβεβαιῶ ἐπισήμως ὅτι ἡ ἁγιωτάτη Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως δὲν ἔχει τὴν πρόθεσιν νὰ προβῆ εἰς οἱουδήτινος εἴδους ἐνεργείας, σχετιζομένας πρὸς τὸν ἐκκλησιαστικὸν βίον εἰς Οὐκρανίαν, ἰδιαιτέρως δὲ πρὸς τὴν νομιμοποίησιν τοῦ σχίσματος καὶ τὴν παροχὴν τοῦ αὐτοκεφάλου» (σελ. 150). 3) «Ὅλοι ἐδῶ οἱ παρόντες ἀναγνωρίζομεν ὡς τὸν μόνον κανονικὸν Μητροπολίτην Κιέβου τὸν κ. Ὀνούφριον» (σελ. 71). 4) «Ἐπαναλαμβάνω ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ σώματος, Ἀρχιερεῖς ὑπὸ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὁσάκις μεταβαίνουν εἰς τὴν Οὐκρανίαν, ἐκ τῶν πρώτων νὰ ἐπισκέπτωνται τὸν Μητροπολίτην Κιέβου Ἱερώτατον Ὀνούφριον. Αὐτὴ εἶναι ἡ τάξις» (σελ. 151). 5) «Ὁ Φιλάρετος εἶναι σχισματικός. Ἔδωκα σαφεῖς ἐντολὰς πρὸς τοὺς ὑπαγομένους εἰς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Οὐκρανοὺς Κληρικοὺς τῆς Διασπορᾶς, ὅπως οὗτοι ἀπέχουσι πάσης μυστηριακῆς κοινωνίας ἢ κοινῆς λατρείας μετὰ τῶν σχισματικῶν τοῦ Κιέβου» (σελ. 77-78). 6) «Αἱ ἀδελφικαὶ σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μόσχας θεωροῦμεν ὅτι εἶναι ἀγαθὸν πολύτιμον» (σελ. 78). «Δὲν ὑφίσταται οὐδεμία ἀμφισβήτησις τῶν ἐν τῇ Οὐκρανίᾳ κανονικῶν δικαίων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας» (σελ. 77). 8) «Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως οὐδόλως προβαίνει εἰς ἀνάμιξιν εἰς τὰς ἐσωτερικὰς ὑποθέσεις τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἐνεργοῦσα πάντοτε κατόπιν πρωτοβούλου αἰτήματος τῆς ἐνδιαφερομένης Ἐκκλησίας» (σελ. 77). 9) «Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐπιλαμβάνεται τῆς διευθετήσεως ζητημάτων διὰ τῶν ὑπὸ τῆς κανονικῆς τάξεως προβλεπομένων προσφόρων τρόπων» (σελ. 77). 10) «Προτείνω νὰ ἀποφασίσωμεν ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν ἀδελφὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας νὰ συμβάλλωμεν εἰς τὴν θεραπείαν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σχίσματος τῆς Οὐκρανίας» (σελ. 155). 11) Ὅλοι οἱ συμμετασχόντες εἰς τὴν ἐν λόγῳ Σύναξιν, μετὰ τοῦ Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου, δέχονται καὶ ὁμολογοῦν ὅτι ἡ ἐν Οὐκρανίᾳ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὑπάγεται εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.

Απόσπασμα από ανάρτηση του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Διώτη.

Τι άλλαξε από αυτά που δηλώνατε Παναγιώτατε; Μα το λέτε ο ίδιος.
"Ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πλευρὰ μας κάνουμε αὐτὸ ποὺ νομίζουμε ὅτι εἶναι σωστό. "
Αυτό που νομίζετε Παναγιώτατε ή αυτό που λέει η Εκκλησία του Χριστού;
Παναγιώτατε εκτίθεστε στην κεφαλή της Εκκλησίας τον Δεσπότη Χριστό και στο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού.

Καλή Μετάνοια και Καλή Φώτιση

Ανώνυμος είπε...

Εμεις οι Ελληνες εχουμε πεσει σε πλανη νομιζουμε πως εμεις μονο ειμαστε η Εκκλησια κ οι αλλες ορθοδοξες Εκκλησιες πρεπει να μας κανουν υπακοη.Πλανη που καθημερινως διαδιδεται απο αρχιερεις κ λ π φερεφωνα του Φαναριου Στο τελος θα μεινουμε μονοι μας με την θεωρουμενη κεφαλη της εκκλησιας Βαρθολομαιο κ η Κεφαλη Χριστος θα πει εχω κ αλλα προβατα αφιεται ο οικος υμων ερημος.Αν δεν μετανοησουμε για οσα κακα εχουμε κανει στην Εκκλησια του Χριστου μαχαιρα ημας κατεδεται.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com