5 Σεπ 2023

Ἐπέλασις τῶν Παγκοσμιοποιητῶν (ἐν συντομίᾳ εἰς τό θέμα τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτου», τό ὁποῖον «σέρνεται» ἀπό τό 1986.)

 

Ἐπέλασις τῶν Παγκοσμιοποιητῶν

Τοῦ κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἰδόντες οἱ Παγκοσμιοποιηταί (= Σατανισταί) ὅτι αἱ πελωρίων διαστάσεων ἀπάται τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς «κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας», τοῦ «προσφυγικοῦ» ζητήματος (διάβαζε «ἀντικαταστάσως πληθυσμῶν» μέ στόχον τήν ἰσλαμοποίησιν τῆς Εὐρώπης), τῶν καταστρεπτικῶν μνημονίων, τοῦ κορωνοϊοῦ καί τῆς ὑποχρεωτικότητος τῶν «ἐμβολίων» (διάβαζε «θανατηφόρων ἐνέσεων», κατά Vladimir Zelenko, μέ στόχον τήν μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ), τῆς «κλιματικῆς κρίσεως», τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος διά τῶν ἐμπρησμῶν, χάριν τῆς ἐξυπηρετήσεως ἀλλοτρίων συμφερόντων (ἐγκατάστασιν ἀνεμογεννητριῶν, ἀνέγερσιν ξενοδοχείων κ.λπ.), τήν σκόπιμον/ἐγκληματικήν παράλειψιν ἐκσυγχρονισμοῦ τῶν σιδηροδρόμων κ.ἄ., τάς ὁποίας αὐτοί ἔχουν διοργανώσει καί ἐκτελέσει παγκοσμίως, «ἔπιασαν» εἰς τό εὐρύ κοινόν· καί ὅτι αἱ κατά τόπους Διοικοῦσαι Ἱεραρχίαι, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν τήν μόνην δύναμιν πού θά ἠδύνατο ν’ ἀνατρέψῃ τά ἄκρως βρωμερά συνωμοτικά σχέδιά των, εἶναι πλέον συνεργοί των, ὡς ἄλλοι Ἰοῦδαι· προχωροῦν τώρα ἀκάθεκτοι εἰς νέας ἀπάτας, νέους περιορισμούς τῶν ἐλευθεριῶν καί νέας βρωμεράς προδοσίας.

Ἐνδεικτικῶς, ἀναφέρομεν τήν θεσμικήν κατάργησιν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ἠθικῆς, καθώς καί τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας, μέ τήν ἀπαλοιφήν τῆς προμετωπίδος τοῦ Συντάγματος καί τήν ἀναθεώρησιν τῶν Ἄρθρων 3, 13 παρ. 2 καί 16 παρ. 2· τό ξεπούλημα τοῦ Αἰγαίου εἰς τούς Τούρκους· τήν σταδιακήν κατάργησιν τῶν μετρητῶν καί τήν ὡς ἐκ τούτου πλήρη ὑποδούλωσιν τῶν λαῶν εἰς τήν δαιμονικήν Νέαν Τάξιν Πραγμάτων (ΝΤΠ)· τήν θεσμοθέτησιν καί τήν διδασκαλίαν τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τῆς ἀλλαγῆς φύλου εἰς τά σχολεῖα· τά ἑκατομμύρια τῶν πλειστηριασμῶν διά χρέη ὀλίγων εὐρώ· τήν ἐκχώρησιν ὑπερεξουσιῶν εἰς τόν Σιωνιστικόν Π.Ο.Υ. διά τήν κήρυξιν ψευδο-πανδημιῶν καί τήν ἐπιβολήν ὑποχρεωτικῶν «ἐμβολίων»· τήν διά πολλοστήν φοράν ἐπαναφοράν τοῦ θέματος τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτου» (ΚτΠ)· κ.λπ. Ἐπειδή τά «ἐπιχειρήματα» πού προβάλλουν αἱ «κυβερνήσεις» δι’ ὅλας αὐτάς τάς συμφοράς εἶναι ἄκρως γελοῖα, δέν εἶναι πιστευτά. Εἶναι πλέον ἡλίου φαεινότερον ὅτι ἐνεργοῦν μέ δόλον, λόγῳ τοῦ μίσους πού ἔχουν διά τήν Ὀρθοδοξίαν καί τήν Ἑλλάδα. Θά σταθῶ­μεν ἐν συντομίᾳ μόνον εἰς τό θέμα τῆς ΚτΠ, τό ὁποῖον «σέρνεται» ἀπό τό 1986.

Δυστυχῶς, ἀπό τάς ὁμιλίας εἰς τήν «βουλήν», ἔχομεν διαπιστώσει ὅτι οὐδείς ὡμίλησε διά τήν «ταμπακιέραν»! Τό πρόβλημα δέν εἶναι μόνον ὁ γεωεντοπισμός καί ἡ καταχώρησις τῶν προσωπικῶν δεδομένων εἰς παγκόσμια ἠλεκτρονικά συστήματα! Οἱαδήποτε ὑποχρεωτικότης ἁπλῶς θά φανερώνῃ ὅτι πρόκειται δι’ ἕνα ἀκόμη φασιστικόν/σατανιστικόν θεσμόν. Ὡς γνωστόν, ὁ πολίτης δέν θά ἔχῃ τήν δυνατότητα νά διαβάζῃ τό περιεχόμενον τοῦ τσίπ πού θά φέρῃ ἡ «ταυτότης» του! Πῶς, λοιπόν, θ’ ἀπαιτήσουν αἱ «κυβερνήσεις» ἀπό τόν πολίτην νά ὑπογράψῃ ὅτι δέχεται τήν ΚτΠ, χωρίς αὐτός νά γνωρίζῃ τό περιεχόμενόν της; Φαντασθῆτε νά λέγῃ διά κάποιον πολίτην παραδοσιακῶν ἀρχῶν ὅτι εἶναι δῆθεν «τρομοκράτης», «συνωμοσιολόγος», «Ναζί» κ.λπ., ἐπειδή αὐτός ἠρνήθη νά λάβῃ τό «ἐμβόλιον κατά τοῦ κορωνοϊοῦ», καί ὁ πολίτης αὐτός, ἔχων ἄγνοιαν τοῦ περιεχομένου τῆς «ταυτότητός» του, νά τήν ἐπιδεικνύῃ προθύμως εἰς πᾶσαν ζήτησιν!!! Τόση εἶναι, λοιπόν, ἡ γελοιότης καί ὁ φασισμός τῶν ὁμοφρόνων τοῦ Ζελένσκυ, τοῦ Schwab καί τοῦ Harari, πού θέλουν νά ἐπιβάλουν τήν ΚτΠ!!!

Πρό 15 περίπου ἐτῶν, ἐζήτησα ἀπό τήν Τράπεζαν πού ἔχει ἐκδώσει τήν πιστωτικήν μου κάρταν νά μοῦ παράσχῃ τήν δυνατότητα νά διαβάζω ἀνά πᾶσαν στιγμήν τό περιεχόμενον τοῦ τσίπ πού αὐτή φέρει. Ὁ εἰδικός ἐπί τοῦ θέματος τῆς Τραπέζης μέ διεβεβαίωσεν ὅτι αὐτό εἶναι τεχνικῶς ἀδύνατον! Ἐφόσον ὅμως αἱ κρατικαί ὑπηρεσίαι (τοῦ ἐσωτερικοῦ καί τοῦ ἐξωτερικοῦ) θά διαθέτουν μηχανήματα, τά ὁποῖα θά διαβάζουν τό περιεχόμενον τοῦ τσίπ, διά ποῖον λόγον νά μήν ἔχῃ καί ὁ κάτοχος τῆς «ταυτότητος» τήν αὐτήν δυνατότητα; Προφανῶς, διότι μόνον ἔτσι θά τόν ὑποχρεώσουν ν’ ἀνέχηται νά χαρακτηρίζηται ἀπό τόν διεθνῆ Σιωνισμόν/Φασισμόν/Σατανισμόν, ὅπως θέλουν αὐτοί καί ὄχι, ὅπως εἶναι ἡ ἀλήθεια. Συνεπῶς, ὑποτιμῶμεν τήν πραγματικότητα, ὅταν λέγωμεν ὅτι εἶναι γελοῖοι καί φασίσται αὐτοί πού θέλουν νά τήν ἐπιβάλουν! Διό καί οὐδείς πρέπει νά δεχθῇ τήν ΚτΠ.

Οἱ Δικασταί θά πρέπῃ ν’ ἀρθοῦν εἰς τό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά δικαιώνουν αὐτούς πού δέν θά δεχθοῦν τήν ΚτΠ διά λόγους συνειδήσεως καί θά προσφεύγουν εἰς τήν Δικαιοσύνην. Ποῖ­ος βεβαπτισμένος εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος Δικαστής θά δεχθῇ τάς ὡς ἄνω γελοιότητας καί τά φασιστικά θεσπίσματα; Ὑπάρχει, ἄλλωστε τό δεδικασμένον μέ τόν διωχθέντα ἀστυνομικόν κ. Δημήτριον Ἀνδρεᾶκον, ὁ ὁποῖος, ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ἠρνήθη πρό ἐτῶν νά λάβῃ τήν ΚτΠ, προσέφυγεν εἰς τήν Δικαιοσύνην καί ἐδικαιώθη.

Ἐξ ἄλλου, τό προσδοκώμενον ἐπιπλέον ὄφελος ἀπό τήν ΚτΠ εἶναι μηδέν, ἐνῷ τό κόστος, μετρούμενον εἰς ὅρους πνευματικῆς βλάβης καί ἀπωλείας ἐλευθεριῶν, εἶναι ἄπειρον. Συνεπῶς, ἡ ἑκουσία λῆψις τῆς ΚτΠ θά εἶναι μία ἄκρως παράλογος καί ἀντιχριστιανική πρᾶξις. Τό γνωστόν ψευδο-επιχείρημα «ἄς μέ παρακολουθοῦν, ἐγώ δέν ἔχω νά κρύψω κάτι καί δέν κάμνω κάτι κακόν» εἶναι ἀφελές καί παραπλανητικόν, διότι ζῶμεν εἰς τόν «ἀνάποδον κόσμον» (Κ. Βαθιώτης), ὅπου διώκονται ἀκριβῶς οἱ φιλήσυχοι καί νομοταγεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὅπως κατά τούς πρωτο-χριστιανικούς χρόνους, καθώς καί ὅσοι δέν συμμορφώνονται μέ τάς σατανικάς ἐντολάς καί τούς ἀντισυνταγματικούς νόμους τῶν νεοταξικῶν «κυβερνήσεων», πού οὐσιαστικῶς ζητοῦν ἀπό τόν λαόν νά προσκυνήσῃ τόν Διάβολον. Ἐδῶ ἔχει ἐφαρμογήν τό Παύλειον: «τιμῆς ἠγοράσθητε· μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων» (Α’ Κορ. 7:23).

Ὁ πρό ἡμερῶν ἐξαναγκασθείς εἰς παραίτησιν «ὑπουργός προστασίας τοῦ πολίτου» «κ. Μηταράκης» διεβεβαίωσε τόν «μητροπολίτην Πειραιῶς» Σεραφείμ ὅτι ἡ ὑπό ἔκδοσιν ΚτΠ δέν θά προσ­βάλῃ δῆθεν τό θρησκευτικόν αἴσθημα τῶν Ὀρθοδόξων. Ἀκόμη καί ἄν κάποιος ἤθελε νά τόν πιστεύσῃ, θά ἔσφαλε! Διότι, ὅπως διευκρίνισεν ἐντός τῆς «βουλῆς» ὁ «ὑφυπουργός κ. Κατσαφᾶδος», αἱ διαβεβαιώσεις των σχετικῶς μέ τήν ΚτΠ ἰσχύουν μόνον διά τό παρόν καί οὐδεμία ἐγγύησις ὑπάρχει διά τό μέλλον! Ὁ «κ. Μηταράκης» ἐπεκρίθη ὑπό Εὐρωπαίας πολιτικοῦ, ἐπειδή συνδιαλέγεται μέ ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπειδή δέ — πρός τιμήν του — ἐτόλμησε ν’ ἀπαντήσῃ δεόντως εἰς τήν «κυρίαν» αὐτήν, καί συγκεκριμένως, πῶς εἶναι δυνατόν ἡ ἐξουσία νά συνομιλῇ μέ ὀλιγομελεῖς ΜΚΟ, αἱ ὁποῖαι ὑπηρετοῦν τά σκοτεινά συμφέροντα ὀλιγαρχῶν, ἀλλά νά μή συνομιλῇ μέ ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ὁποία ἔχει ἑκατομμύρια μέλη, ἀπελύθη πάραυτα!!! Μέ ἄλλην βεβαίως (ψευδῆ, ὡς συνήθως) αἰτίαν καί δικαιολογίαν! Πῶς εἶναι δυνατόν ν’ ἀντιλέγῃ «ὑπουργός» τῆς Ἑλλάδος εἰς Εὐρωπαίαν πολιτικόν; Δέν γνωρίζει ὅτι, συμφώνως πρός τό 15ον Πρωτόκολλον τῶν «Σοφῶν τῆς Σιών», ἡ Εὐρώπη θά προσφέρῃ τό στέμμα εἰς τόν Ἀντίχριστον; Διό καί τό κεντρικόν «ἐπιχείρημα» τοῦ «κ. Κατσαφάδου» εἰς τάς ἀπαντήσεις του πρός τούς βουλευτάς πού ἤγειραν τό θέμα τῆς ΚτΠ ἦτο ὅτι ἡ Εὐρώπη ἀπαιτεῖ (!!!) νά ἔχουν λάβει ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ πολῖται τήν ΚτΠ μέχρι τόν Αὔγουστον τοῦ 2026. Πότε, ὦ γελοῖοι Φασίσται, ἠρωτήθη καί συνῄνεσεν ὁ Ἑλληνικός λαός νά ἐκτελῇ τά θεσπίσματα τοῦ διεθνοῦς Σατανισμοῦ; Ποῖος ἐχέφρων θά ὑπογράψῃ τό πλέον προσωπικόν του ἔγγραφον – τήν ταυτότητά του – χωρίς νά γνωρίζῃ τί λέγει τό ἐν λόγῳ ἔγγραφον δι’ αὐτόν; Καί ἐφόσον, ὦ γελοῖοι Φασίσται, τό περιεχόμενον τοῦ ἐγγράφου θά εἶναι ἄγνωστον εἰς τόν κάτοχόν του, τότε διατί τό ὀνομάζετε «ταυτότητα»; Καί διατί θά ὑποχρεώσητε τούς πάντας νά τήν λάβουν, ἐνῷ ἡ Εὐρώπη ἀπαιτεῖ νά τήν ἔχουν μόνον ὅσοι ταξιδεύουν εἰς τό ἐξωτερικόν; Ποῖον κοροϊδεύετε, ἰσχυριζόμενοι ὅτι δέν εἶναι δῆθεν δυνατόν νά ὑπάρχῃ ἄλλη ταυτότης εἰς τό ἐξωτερικόν καί ἄλλη εἰς τό ἐσωτερικόν; Ἀσφαλῶς, διά τούς ἰδικούς σας (παγκοσμιοποιητικούς) σκοπούς, αὐτό δέν εἶναι δυνατόν, διότι θά ὑπάρξῃ πρόβλημα εἰς τήν συνωμοσίαν σας κατά τήν συλλογήν καί τήν ἐπεξεργασίαν τῶν προσωπικῶν δεδομένων, ἤτοι εἰς τό φακέλωμα. Ὦ ὑποκριταί, πού κατηγορεῖτε ἅλλους διά Φασισμόν, ἐνῷ ἐσεῖς ἔχετε ὑπερακοντίσει εἰς Φασισμόν καί αὐτόν τόν Χίτλερ, ὅπερ ἀπεδείχθη περιτράνως κατά τήν περίοδον τῆς «πανδημίας», ὅπου ἐπιλεκτικῶς ἐφηρμόσατε τάς γελοίας ἀπαγορεύσεις σας, ἀκόμη καί εἰς τά μεγάφωνα τῶν ἐκκλησιῶν, διά νά μή μεταδίδηται ὁ ἰός διά τοῦ … ἤχου(!!!) καί ἐπίσης ἐφηρμόσατε τά «πρωτόκολλα τοῦ θανάτου», διά νά τρομοκρατήσητε τόν λαόν καί νά τρέξῃ νά «ἐμβολιασθῆ» (βλ. τήν ἄκρως τεκμηριωμένην μήνυσιν τοῦ ἐκλεκτοῦ Πατριώτου Δικηγόρου Ἀθηνῶν κ. Ν. Ἀντωνιάδου).   

Λοιπόν, εἶχεν ἄδικον ὁ μακαριστός Ἐπίσκοπος Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ὁ ὁποῖος προεφήτευσεν ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις θά εἶναι ὁ «τάφος τῆς Ἑλλάδος», γνούς ὅτι αἱ πολιτικαί μαριονέτται θά ἐφαρμόζουν τά πλέον ἀντίχριστα καί ἀνελεύθερα μέτρα, μέ τήν δικαιολογίαν ὅτι τό ἀπαιτεῖ ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις; Ἄς ὄψονται ὅσοι ψηφίζουν τάς μαριονέττας τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς χώρας (ἤ μήπως ἐπικρατοῦν μέ ἐκλογικάς νοθείας;), πού εἶναι τοποτηρηταί τῶν συμφερόντων τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἑλλάδος! Οἱ ἀληθινοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὀφείλουν ν’ ἀρνηθοῦν τήν ΚτΠ καί τά ὑπόλοιπα φασιστικά μέτρα πού ἑτοιμάζουν αἱ πολιτικαί μαριονέτται. Ἐννοεῖται ὅτι τά ΜΜΕ (=Μέσα Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ) καί οἱ ψευδο-επιστήμονες θ’ ἀναλάβουν καί πάλιν τήν μαζικήν ἐξαπάτησιν καί τρομοκρατίαν τοῦ κοινοῦ μέ τά οὐρανομήκη ψεύδη των καί τάς συκοφαντίας των κατά τῶν Ὀρθοδόξων ἀρνητῶν τοῦ Φασισμοῦ, ἀλλ’ αὐτά θά εἶναι «παράσημα» δι’ αὐτούς!

Ορθόδοξος Τύπος

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Καλά αυτά που γράφει εδώ ο αρθρογράφος, αλλά πρέπει να τονίσω στον αρθρογράφω ότι τα παλαιοημερολογίτικα σχίσματα δεν σώζουν και πρέπει να παραδεχόμαστε την αγιότητα των συγχρόνων αγίων (Παϊσίου, Πορφυρίου, Ιωσήφ Ησυχαστού, Ιακώβου Τσαλίκη και των άλλων) για να είμαστε σωστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί!!!

Ιάκωβος

Ανώνυμος είπε...

Εννοείται συμφωνούμε με τον Ιάκωβο. ;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com