21 Νοε 2021

«Καισαρολατρία - ἡ μεγάλη αἵρεση τῶν ἐσχάτων» (Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου)

«Καισαρολατρία - ἡ μεγάλη αἵρεση τῶν ἐσχάτων»

Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου   -Ἀπόσπασμα 14/11/21

«Φώτισόν μου τὸ σκότος», φώναζε συνεχῶς ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, καὶ ἀξιώθηκε νὰ δεῖ σὲ ὀπτασία τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἡ ὁποία τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ τὸν προστατεύει σὲ ὅλη του τὴν ζωή. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ποὺ γιορτάζουμε σήμερα, εἶναι μέγιστος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας. Ἔλαμψε κατὰ τὸν 14ο αἰώνα καὶ κατατρόπωσε μὲ τὴν θεολογία του, μὲ τὰ συγγράμματά του, μὲ τὴν ἀγωνιστικότητά του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ὑπομονή του καὶ τὴν καρτερία του στοὺς διωγμοὺς καὶ στὰ βάσανα καὶ στὶς φυλακίσεις -καὶ μάλιστα ἀπὸ ἀνθρώπους τῆς «Ἐκκλησίας»- κατατρόπωσε τὸν αἱρετικὸ ἐκεῖνο Βαρλαὰμ ὁ ὁποῖος εἶχε ἔρθει ἀπὸ τὴν Δύση, ἀπὸ τὴν Καλαβρία καὶ πολεμοῦσε τὴν Ὀρθοδοξία καὶ συκοφαντοῦσε τὸν μοναχισμὸ καὶ τὸν ἡσυχασμό. Διέβαλε τὴν νοερὰ προσευχὴ καὶ ὀνόμαζε τοὺς μοναχοὺς «ὀμφαλόψυχους», ἐπειδὴ ὅταν ἐξασκοῦσαν τὴν νοερὰ προσευχή, προσήλωναν τὸ βλέμμα τους στὴν περιοχὴ τῆς καρδίας ἐνῷ ἐκεῖνος τοὺς συκοφαντοῦσε ὅτι τάχατες κοιτάζουν πρὸς τὸν ὀμφαλὸ καὶ ἔχουν ἐκεῖ τὴν ψυχή τους. Ἀναδείχτηκε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς προστάτης τῆς Ὀρθοδοξίας, κῆρυξ τῆς Χάριτος- ὅπως λέει καὶ τὸ τροπάριό του- καὶ διδάσκαλος τοῦ ἡσυχασμοῦ καὶ τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Πρέπει νὰ ξέρουμε ὅτι ὁ ἡσυχασμός, ἡ νοερὰ προσευχὴ δὲν εἶναι μόνο γιὰ τοὺς ἀσκητὲς ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς Χριστιανούς· καὶ αὐτὸ μᾶς τὸ δίδαξε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος. Ὅταν κάποτε συνομιλοῦσε μὲ ἕνα γέροντα, ἁπλό, ἀγαθὸ ἀλλὰ ἀντιτιθέμενο στὴν θέση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου ὅτι ὅλοι πρέπει νὰ κάνουν νοερὰ προσευχή, αὐτὸς ὁ γέροντας ἔλεγε ὅτι δὲν μποροῦν οἱ ἄνθρωποι στὸν κόσμο γιατὶ ἔχουν πολλὲς ἐργασίες καὶ παιδιά, ἀπασχολήσεις κλπ. Ὅμως, ὅταν γύρισε στὸ κελλί του, ἄγγελος Κυρίου τοῦ εἶπε ὅτι «δὲν ἔχεις δίκιο, δίκιο ἔχει ὁ Γρηγόριος καὶ αὐτὸν νὰ ἀκοῦς» καὶ πῆγε καὶ τοῦ ἔβαλε μετάνοια. Γιατὶ πῆρε ἀποκάλυψη πλέον ἀπὸ τὸν Θεό, ὅτι ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ καὶ οἱ μεγάλοι πρέπει νὰ ἐξασκοῦμε αὐτὴν τὴν προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ, τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ἐλέησόν με».

Καὶ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἐπίσης τὸ ἔλεγε αὐτὸ καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοί μας μᾶς διδάσκουν τὸν ἡσυχασμό, τὴν νήψη καὶ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή. «Μακάρι», ἔλεγε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, «ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἔχουν ἕνα κομποσχοίνι στὸ ἀριστερό τους χέρι καὶ νὰ ἀσκοῦν συνεχῶς τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή». Καὶ αὐτὸ τὸ ἦθος πρέπει νὰ ἔρθει στὴν Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ ὁποία τολμοῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ὡς τοπικὴ Ἐκκλησία, κινδυνεύει· μάλιστα, καὶ μὲ τὴν ἐπίσκεψη τώρα ἑνὸς ἄλλου αἱρεσιάρχου, τοῦ αἱρεσιάρχου πάπα. Ἀπὸ τὴν Δύση ἔρχεται καὶ αὐτὸς γιὰ νὰ μᾶς μολύνει καὶ σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν πρέπει νὰ τὸ δεχτοῦμε. Πρέπει νὰ ἀντιταχθοῦμε καὶ νὰ διαμαρτυρηθοῦμε. Ὅπου πῆγε ὁ πάπας, μετὰ ἀκολούθησαν μεγάλες καταστροφές. Καὶ ἴσως εἶναι αὐτὸ ἀρχὴ μεγάλων καταστροφῶν καὶ δεινῶν καὶ γιὰ τὴν πατρίδα μας ἄν τὸν δεχτοῦμε ἐδῶ, ὅπως τὸν ἔχουν προσκαλέσει ὡς ἀρχηγὸ κράτους. Γιατὶ ὄντως, τὸ Βατικανὸ εἶναι κράτος, ὅπως γνωρίζετε, καὶ ἔχει καὶ τράπεζα καὶ πολεμικὴ βιομηχανία καὶ πάρα πολλὰ σκάνδαλα ἀνηθικότητας.

Ἄς παρακαλοῦμε τὴν Παναγία μας καὶ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ νὰ μᾶς στηρίζει στὴν πνευματικὴ ζωή, στὴν ἀδιάλειπτη νοερὰ προσευχή. Ἄς μένουμε ἑδραῖοι καὶ σταθεροὶ καὶ ἀμετακίνητοι στὴν πίστη μας. Ἄς κρατᾶμε τὶς παραδόσεις μας. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος διώχθηκε ἀπὸ τὴν τότε διοικούσα Ἐκκλησία ἡ ὁποία χρησιμοποίησε καὶ τὴν κοσμικὴ ἐξουσία. Καὶ βλέπουμε δυστυχῶς, τὰ ἴδια νὰ γίνονται καὶ τώρα, καὶ νὰ στέλνουν μητροπόλεις τὴν ἀστυνομία νὰ ἐλέγξει μοναστήρια καὶ ναούς. Εἶναι φοβερὰ αὐτὰ ποὺ γίνονται! Ζοῦμε μιὰ φοβερὴ κατάσταση ποὺ λέγεται καισαρολατρία. Λατρεύεται ὁ Καίσαρας, τὸ κράτος, καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη αἵρεση τῶν ἐσχάτων. Καὶ ὁ ἀντίχριστος θὰ ἔρθει ὡς παγκόσμιος ἡγέτης, ὡς Καίσαρας καὶ θὰ ἀπαιτήσει τὴν λατρεία ἀπὸ ὅλους. Καὶ τώρα ἔχουμε τὰ προοίμιά του, τὸ προχάραγμά του, τὸ προσφράγισμά του καὶ τὴν ὁδὸ ποὺ στρώνεται· τὸ κόκκινο χαλὶ ποὺ στρώνεται καὶ ἑτοιμάζεται δυστυχῶς, καὶ ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες καὶ ἀπὸ πολιτικοὺς ἡγέτες.

Ἄς ἔχουμε νήψη καὶ ἐγρήγορση, ἄς ἐπικαλούμεθα τὸν Κύριο καὶ ἄς γνωρίζουμε ὅτι ὅποια Σύνοδος κι ἄν ἀποφασίσει ὁ,τιδήποτε, καὶ ὅλες οἱ Σύνοδοι μαζί, δηλαδὴ μιὰ Πανορθόδοξη Σύνοδος, λεγόμενη Πανορθόδοξη, ὁτιδήποτε κι ἄν ἀποφασιστεῖ δὲν εἶναι ἔγκυρο, ἄν ὁ εὐσεβὴς λαὸς δὲν τὸ ἐπικυρώσει. Πάντοτε στὴν Ἐκκλησία μας εἴχαμε ληστρικὲς Συνόδους. Συνόδους δηλαδὴ ποὺ δὲν λειτουργοῦσαν κατὰ Θεόν, ποὺ ἀποφάσιζαν ἐναντίον τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Ἔχουμε Σύνοδο ποὺ καθαίρεσε καὶ ἐξόρισε τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο. Τί ἔπρεπε νὰ ποῦνε τότε οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας; Ὁπότε εἶπε ἡ Σύνοδος «ἔτσι εἶναι». Ὅπως λένε κάποιοι τώρα, «ἀφοῦ τὸ εἶπε ἡ Σύνοδος, ἔτσι πρέπει νὰ κάνουμε· καὶ ἀφοῦ τὸ εἶπε ὁ πνευματικός μου, ἐγὼ κάνω ὑπακοή». Καὶ καλύπτονται πίσω ἀπὸ μία ψεύτικη ὑπακοὴ γιατὶ ἡ ὑπακοὴ εἶναι στὸν Χριστὸ καὶ ὄχι σὲ ἀνθρώπους, ἀκόμα καὶ σὲ Συνόδους, ἐὰν αὐτὲς δὲν ὀρθοτομοῦν τὸν Λόγο τῆς Ἀληθείας.

Ἄς τὰ ἔχουμε αὐτά, λοιπόν, ὑπόψη μας καὶ ἄς φροντίζουμε νὰ καθαρίζουμε τὸν ἑαυτό μας μὲ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή, μὲ τὴν πνευματικὴ ζωή, μὲ τὴν τακτικὴ συμμετοχή μας στὰ Ἅγια Μυστήρια γιὰ νὰ φυλάξουμε τὴν Πίστη μας ἡ ὁποία βλέπετε ὅτι χάνεται. Ὅλο καὶ λιγότεροι ἄνθρωποι στὴν Ἑλλάδα μας εἶναι πιστοί. Ὅλο καὶ λιγότεροι ἄνθρωποι τηροῦν τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ. Μᾶς ἔχει κατακλύσει ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ ἀνηθικότητα, καὶ ἰδίως τοὺς νέους. Εἶναι καιρὸς νὰ ἐπιστρέψουμε, νὰ μετανοήσουμε γιὰ νὰ σωθοῦμε.

Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα!

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Ἡ Ἁγία Τριὰς διαφυλάξοι πάντας ἡμᾶς.

hristospanagia3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com