12 Ιουλ 2021

Ἔπρεπε νὰ αἰσχύνεσθε, κα Ὑπουργέ! Γενικεύεται από Σεπτέμβριον εις τα σχολεία ο "γενετήσιος" εκμαυλισμός!

 

ΓΕΝΙΚΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ο «ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΣ» ΕΚΜΑΥΛΙΣΜΟΣ!

Ἔπρεπε νὰ αἰσχύνεσθε, κα Ὑπουργέ!

Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας, θεολόγος

Ἤδη συνεπληρώθη ἕνα ἔτος ἀπὸ τὴν ἔκδοσιν τοῦ ΦΕΚ τῆς 12ης Ἰουνίου 2020 ὅπου ἡ Ὑπ. Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως εἰσήγαγε πιλοτικὰ τὰ προγράμματα «γενετησίου ἀγωγῆς» εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν. Τὴν 19ην Μαΐου 2021 τὰ «Ἐργαστήρια Δεξιοτήτων» ἔλαβαν βραβεῖον διὰ τὴν «Ἰδιότητα τοῦ Παγκοσμίου Πολίτη»(!) ἀπὸ τὸ «Εὐρωπαϊκὸ Δίκτυο γιὰ τὴν Ἐκπαίδευση» καὶ μὲ αὐτὸ τὸ ἐφόδιον πλέον διευρύνεται ἡ ὑλοποίησις αὐτῶν τῶν προγραμμάτων εἰς ὅλας τὰς ἐκπαιδευτικὰς μονάδας ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖον ἕως καὶ τὸ Λύκειον.

Τὸ πρόβλημα εἶναι βαθύτατα πολιτικόν

Τί καὶ ἂν ἀλλάζουν αἱ Κυβερνήσεις; Ἐφαρμόζουν ἀκριβῶς τὴν ἰδίαν πολιτικήν: ἐκμαυλισμὸν τῆς νεολαίας! Κατέχουν μάλιστα τὴν πρωτοπορίαν: Τὸ 2015 ἡ Μάλτα καὶ ἡ Ἑλλὰς (συγκεκριμένα παραμονὴν Χριστουγέννων μὲ τελικὴν ὑπογραφὴν τοῦ τότε ΠτΔ κ. Πρ. Παυλοπούλου) ἔγιναν αἱ πρῶται χῶραι εἰς τὴν Εὐρώπην ποὺ υἱοθέτησαν νομοθετήματα μὲ βάση τὰ «χαρακτηριστικὰ τοῦ φύλου». Ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἐπικυρώσει σωρείαν διεθνῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν Συνθηκῶν, Συμφωνιῶν καὶ Συμβάσεων, αἱ ὁποῖαι, μεταξὺ ἄλλων, στηρίζουν τόσον τὴν «σεξουαλικὴν διαπαιδαγώγησιν» ὅσον καὶ τὰ «σεξουαλικὰ δικαιώματα» ὅλων τῶν ἀτόμων… Ἡ δέσμευσις αὐτὴ δὲν εἶναι τυπική. Οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ τὴν προωθοῦν μὲ κάθε τρόπον. Ἡ ΠτΔ κ. Σακελλαροπούλου αὐτοπροσώπως, ἀκολουθοῦσα τὰ βήματα τοῦ προκατόχου της, ἀλλὰ καὶ τοῦ κ. Μητσοτάκη, τὴν 17ην Μαΐου εἶχεν ἐπίσημον συνάντησιν μὲ τὴν ἐπιτροπὴ διὰ τὴν «ἰσότητα τῶν ΛΟΑΤΚΙ», ὅπου ἐδήλωσεν «Εἶναι ἀνάγκη, ἐπίσης, νὰ ληφθεῖ ἰδιαίτερη μέριμνα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν διακρίσεων στὸ περιβάλλον τοῦ σχολείου, καθὼς καὶ τὴν προστασία τῶν παιδιῶν τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ οἰκογενειῶν ἀπὸ τὸν στιγματισμό». Μετ’ ὀλίγας ἡμέρας ἐδήλωνε ὅτι τὸ δημογραφικὸν θὰ ἐπιλυθῆ διὰ τῆς ἐνσωματώσεως τῶν μεταναστῶν καὶ προσφάτως ἀπέσυρε τὴν αἰγίδα της εἰς συνέδριον ποὺ ἐτόνιζεν ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν «καριέρα» οἱ γυναῖκες ὀφείλουν νὰ ἐνθυμοῦνται ὅτι κάποτε παύει ἡ ἡλικία τεκνοποιίας. Παρομοίως καὶ ὁ κ. Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸν κυβερνητικὸν ἀνασχηματισμὸν ἐνέταξε καὶ τρεῖς ὁμοφυλοφίλους. Ἀλλὰ καὶ ἡ ΕΡΤ, διὰ τὴν ὁποίαν πληρώνομεν φόρους, προβάλλει τηλεοπτικὰς σειρὰς μὲ ὁμοφυλοφίλους (ἐνίοτε μάλιστα καταφέρονται κατὰ τῆς πίστεως) ἀλλὰ καὶ σχετικὰ τηλεοπτικὰ προγράμματα.

Ἡ τριχοτόμησις τῶν προσωπικοτήτων

Ἡ Ὑπουργὸς ἐνέκρινε πλούσιον διδακτικὸν καὶ βοηθητικὸν ὑλικὸν διὰ τὸ Γυμνάσιον καὶ Λύκειον, ἀπὸ τὸ ὁποῖον διακρίνεται αὐτό, διὰ τὸ ὁποῖο καυχᾶται τὸ λεγόμενον «Πολύχρωμον Σχολεῖον» ὅτι συνέταξε. Σύμφωνα μὲ τὸ ἐγχειρίδιον «Ὁδηγίες-προτάσεις γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος»: «Τὸ Βιολογικὸ φῦλο μας εἶναι αὐτὸ ποὺ εἴμαστε σωματικά, ὁ Ἐρωτικὸς/Σεξουαλικὸς Προσανατολισμός μας εἶναι τὸ γιὰ “ποιὸν/ὰ χτυπάει ἡ καρδιά” μας καὶ ἡ Ταυτότητα Φύλου εἶναι τὸ πῶς σκεφτόμαστε γιὰ τὸν ἑαυτό μας». Πρόκειται διὰ τριχοτόμησιν τοῦ ἀνθρώπου! Ὑπάρχει μάλιστα εἰδικὸν φύλλον ἄσκησις διὰ μαθητάς, ποὺ ὀνομάζεται τὸ «Χιονάτομο» (ἕνας χιονάθρωπος ἀπὸ τρεῖς χιονόμπαλες), ὅπου δηλώνεται ὅτι ἄλλο τί σκέπτεσαι (νοῦς), ἄλλο τί αἰσθάνεσαι (καρδία), ἄλλο τὰ ὄργανα ἀναπαραγωγῆς. Ἂν εἰς αὐτὰ προσθέσωμεν καὶ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουν «Κοινωνικὸ Φῦλο» (δηλ. «ἡ συμπεριφορὰ ποὺ ἐπιβάλλει ἡ κοινωνία ἀνάλογα μὲ τὸ φῦλο μας») τότε ὁδηγούμεθα εἰς τὴν σχιζοφρένειαν!

Πρόκειται περὶ ἀποδομήσεως κάθε «σταθερᾶς» εἰς μίαν ἡλικίαν, κατὰ τὴν ὁποίαν τὰ παιδιὰ καὶ σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ἀκόμη ἀναπτύσσονται.

Ἡ Ὀρθόδοξος ἀνθρωπολογία ἦτο ἀνέκαθεν ἀπέναντι πρὸς κάθε ἀπόπειραν ἀπολύτου διαστάσεως ἀνάμεσα εἰς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ἔχει δὲ καταδικάσει ὡς αἵρεσιν τὴν ἄποψιν τοῦ Ἀποστόλου Μακράκη περὶ «τρισυνθέτου τοῦ ἀνθρώπου» ἀπὸ «σῶμα, ψυχή, πνεῦμα», τῆς ὁποίας τὴν προέκτασιν δύναται νὰ ἀναγνωρίση κανεὶς εἰς τοὺς ἰδεολογικοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ «Πολυχρώμου Σχολείου».

Τὸ φῦλον ὡς κατάρα;!

Εἰς τὴν ἰδίαν ὕλην χρησιμοποιεῖται κατὰ κόρον ἡ φράσις «φυλακὴ τοῦ φύλου»! Αὐτὸ εἶναι πλήρως ἀντίθετον μὲ τὴν ὀρθόδοξον ἀνθρωπολογίαν, ἡ ὁποία βλέπει τὸ φῦλον ὡς δώρημα τοῦ Θεοῦ, διὰ «νὰ βοηθήση τὴν ψυχή μας στὴν τελειοποίησή της» μέσα ἀπὸ «τὴν μυστηριακὴ σχέση μὲ τὸ ἄλλο φῦλο» (βλ. π. Β. Βολουδάκη, «Ὁ γάμος κατάργηση τῶν φύλων», Ἀθήνα 2005). Ἀντίθετα τὸ παρὸν σύνθημα περὶ «φυλακῆς» εἶναι μία νεοειδωλολατρικὴ παραλλαγὴ τοῦ ἀρχαίου πλατωνικοῦ ὅτι «τὸ σῶμα εἶναι σῆμα(=τάφος) τῆς ψυχῆς». Τότε ἐθεώρουν τὸ σῶμα ὡς φυλακὴν τῆς ψυχῆς, τώρα θεωροῦν τὸ φῦλον ὡς φυλακὴν τοῦ ὑποτιθεμένου αὐτοκαθορισμοῦ τῆς σεξουαλικότητος, ὁ ὁποῖος καταλήγει νὰ ἐναντιοῦται πρὸς τὸ δεδομένον φῦλον καὶ τοιουτοτρόπως νὰ ἀνατρέπεται ἡ ἀνθρωπίνη φύσις!

Ὑποκατάστασις τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς

Ἡ ψευδαίσθησις ποὺ καλλιεργεῖται εἶναι ἡ δημιουργία μιᾶς δῆθεν εἰρηνικῆς κοινωνίας, ὅταν ὅλοι θὰ εἶναι ἀποδεκτοὶ καὶ φυσικὰ εἰς τὸ «ὅλοι» ἐννοοῦνται οἱ ΛΟΑΤΚΙ. Μόνον μέλημα εἶναι ἡ προάσπισις τῶν ΛΟΑΤΚΙ. Τοὺς παρουσιάζουν μάλιστα συνεχῶς ὡς θύματα, ποὺ ὑφίστανται ρατσισμόν, διὰ νὰ καλλιεργήσουν τὴν συμπάθειαν τῶν παιδιῶν. Δίδεται καὶ ἡ ὁδηγία (Τίτλος Δραστηριότητας: «Τί ἔχουν στὸ μυαλό τους;») ὅτι «Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ χρησιμοποιήσετε τοὺς ὅρους “ὁμοφοβία” καὶ “ὁμοφοβικὸς” ἐκφοβισμός, μπορεῖτε νὰ χρησιμοποιήσετε τὴν ἔμφυλη βία καὶ τὸν ἔμφυλο ἐκφοβισμό.». Τὸ κέντρον λοιπὸν ἐνδιαφέροντος καὶ ἑστιάσεως εἶναι ἡ ὁμοφυλοφιλία.

Ἂν κρίνωμεν ἐντελῶς κοινωνικὰ τὸ ζήτημα, τότε θὰ διαπιστώσωμεν ὅτι ἡ εἰρηνικὴ κοινωνία, ὅπως τὴν εὐαγγελίζονται, στηρίζεται εἰς μίαν ἄνευ βάθους λογικὴν (π.χ. ἂν ἀνεβάσωμεν τοὺς φόρους, θὰ αὐξηθοῦν τὰ ἔσοδα τοῦ κράτους! Τί τὸ πλέον λογικόν; Ὅλαι αἱ ἔρευναι ἔχουν καταδείξει ὅτι, ὅταν λαμβάνωνται τοιαῦτα μέτρα, τὰ ἔσοδα μειώνονται!). Ἂν προβληματισθῶμεν βαθύτερα, θὰ ἀντιληφθῶμεν ὅτι ὁδηγοῦν τὸ κάθε παιδὶ εἰς ἕνα δρᾶμα, καθὼς θὰ προκύψει ἀναπόφευκτα σύγκρουσις, τόσον ἐσωτερικὴ ὅσον καὶ εἰς τὸ περιβάλλον του.

Εἶναι λάθος ἡ προσέγγισίς των εἰς τὰ θεμέλιά της, διότι ἡ μόνη λύσις εὑρίσκεται εἰς τὴν ὀρθόδοξον ἀνθρωπολογίαν: δὲν εἶναι συστατικὸν τῆς εἰρηνεύσεως ἡ ἀποδοχή, ἂν δὲν οἰκοδομῆται ἐπὶ τοῦ στερεοῦ ἐδάφους τῶν προδιαγραφῶν τῆς φύσεως, ποὺ ἔχει ὁρίσει ὁ κατασκευαστής, δηλ. ὁ Θεός!

Δῆθεν πολεμοῦν τὰ στερεότυπα καὶ τὴν ὑπάρχουσαν, ἠθικὴν ἀλλὰ εἰς τὴν πραγματικότητα ἀντικαθιστοῦν αὐτὰ μὲ τὰ ἰδικά τους στερεότυπα καὶ ἰδεοληψίας. Πιστεύουν ὅτι αἱ νομικαὶ συμβάσεις δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου δημιουργοῦν τὸ πλαίσιον ἀποδοχῆς, δηλ. μίαν ἑνιαίαν κοσμικὴν ἠθικὴν στηριγμένην εἰς τὴν κατάρριψιν τῶν διαφορῶν τῶν φύλων, τὰ ὁποῖα ὅμως ὑπάρχουν ἀπὸ τὴν σύστασίν τους, ἡ ὁποία ἔρχεται νὰ ἀντικαταστήση τὴν χριστιανικὴν ἠθικήν. Δὲν ὑπάρχει μεγαλυτέρα ἀπόδειξις δι’ αὐτὸ ἀπὸ τὴν προτροπὴν εἰς παρὰ φύσιν πράξεις (ποὺ διατυπώνονται εἰς μίαν παράγραφον, ἀλλὰ παραλείπομεν διὰ εὐνοήτους λόγους νὰ ἀναφέρωμεν), ἀρκεῖ μόνον νὰ ὑπάρχη συναίνεσις τῶν συμμετεχόντων!

Βολαί κατὰ τῆς Ἐκκλησίας

Ἂν κάποιος Ἱεράρχης θὰ ἤθελε πραγματικὰ νὰ προσφέρη κάτι διὰ τὸ μέλλον τοῦ τόπου, νὰ ἔφερεν εἰς τὴν Ἱεραρχίαν εἰσήγησιν ἀποκαλύπτουσα ὅλην αὐτὴν τὴν ὑποκρισίαν, ποὺ μόνον σκοπὸν ἔχει νὰ ἐμφυτεύση εἰς τὰς ἑπομένας γενεὰς ὅτι ἡ κάθε εἴδους διαστροφὴ εἶναι φυσιολογική!

Ἂν ὅμως οἱ Ἱεράρχαι μας δὲν ἀσχολοῦνται οὔτε μὲ τὴν «δογματικὴν καὶ ἠθικὴν» πλευρὰν τῶν ὅσων ἀνεφέραμεν, τουλάχιστον ἂς ἐνδιαφερθοῦν διὰ τὰ ὅσα γράφονται εἰς τὴν ὕλην σχετικῶς μὲ τὸν ρόλον τῆς Ἐκκλησίας.

Εἰς τὴν δραστηριότητα «Ἔμφυλες Ταυτότητες – Ὁλοκληρωμένη δραστηριότητα» ἡ Ἐκκλησία περιλαμβάνεται εἰς τοὺς φορεῖς ποὺ «ἐπηρεάζει τὶς ἀντιλήψεις μας σχετικὰ μὲ τοὺς ρόλους τῶν φύλων», ἐννοῶντας τοὺς «κατασκευασμένους» ρόλους ποὺ ἐπιβάλλονται κοινωνικά.

Εἰς τὴν δραστηριότητα «Ἡ ζωὴ τοῦ Alan Turing» ἀναφέρονται μεταξὺ ἄλλων τὰ λόγια ποὺ ἕνας καθηγητὴς Ἀγγλικῶν ἔγραψε διὰ τὸν Turing, ποὺ καταλήγουν εἰς τὸ ὅτι «δὲν μπορῶ νὰ συγχωρήσω τὴ βλακεία τῆς στάσης του ἀπέναντι σὲ μία λογικὴ συζήτηση γιὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη» καὶ ἔπειτα συμπληρώνεται ἡ δραστηριότητα ἀπὸ τὴν ἐρώτησιν «Ποῦ ἀλλοῦ μποροῦμε καὶ ὀφείλουμε νὰ ἀναζητήσουμε τὸ μέτρο γιὰ τὴν ἐκτίμηση τῶν ἐπιτευγμάτων καὶ τῆς ἀνάπτυξής μας ὡς ἀνθρώπων;»…

Εἰς τὴν δραστηριότητα «Καθοδηγούμενη νοερὴ ἀπεικόνιση» ἐρωτᾶται ὁ μαθητὴς «Ποιὰ ἦταν τὰ πρῶτα πράγματα ποὺ θυμᾶστε νὰ ἔχετε μάθει γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία;

Θυμᾶστε νὰ ἔχετε μάθει κάτι ἀπὸ τὴν οἰκογένειά σας; Ἀπὸ τοὺς φίλους σας; Ἀπὸ τὴ θρησκευτικὴ κοινότητα; Αὐτὰ ποὺ μάθατε ἦταν θετικὰ ἢ ἀρνητικά;», δηλ. νὰ ἀξιολογήση αὐτὰ ποὺ πιστεύει ὁ ἴδιος καὶ ἡ Ἐκκλησία!

Εἰς «Κείμενο καθοδηγούμενου ὁραματισμοῦ» ὁ μαθητὴς μεταφέρεται μέσῳ ἑνὸς κειμένου «…Σὲ ἕνα κόσμο ὅπου εἶσαι ἑτεροφυλόφιλος/-η, ἀλλὰ ὅλοι ἄλλοι γύρω σου δὲν εἶναι… Οἱ σελέμπριτις εἶναι ὅλοι γκέι, ὅπως εἶναι καὶ ὅλοι οἱ ἱερεῖς κάθε θρησκείας…»…! Ἦτο ἀπαραίτητον νὰ ἀναφερθοῦν καὶ οἱ ἱερεῖς;

Εἰς τὸ συνοδευτικὸν ὑλικὸν μὲ τίτλον «Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρα» γράφει εἰς τὸ «Ἄρθρο 7ο: «Σὲ πολλὲς πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ πιστεύουν ὅτι γνωρίζουν τὴ “θεραπεία” γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία: ψευτο-θεραπευτές, ἱερεῖς καὶ σύμβουλοι ἐπιδίδονται σὲ ἕναν ἀπερίγραπτο μαραθώνιο κακοποίησης ἐνήλικων καὶ ἀνήλικων ἀντρῶν». Διατί ἀφήνουν ἕωλον τί εἴδους «ἱερεῖς» εἶναι;

Εἰς τὸ «Ἐγχειρίδιο Ἐκπαιδευτικῶν» χαρακτηρίζεται ὡς «ἀρνητικὴ» ἡ ἀντίδρασις ἐνηλίκων νὰ διατυπώσουν τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι κάτι ποὺ «Εἶναι ἀφύσικο ἢ ἐναντιώνεται στὴ θρησκεία» καὶ προτείνεται ὡς ἀντιμετώπισις νὰ τονίση ὁ ἐκπαιδευτικὸς «κάποιες βασικὲς ἀρχὲς τῆς θρησκείας, ὅπως ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας». Τελεία διαστροφὴ τῆς ὀρθοδόξου θέσεως!

Εἰς τὸν «Ὁδηγὸ coming out γιὰ ΛΟΑ ἄτομα» διατυπώνεται ἕνας παρεμφερὴς διάλογος περὶ ὁμοφυλοφιλίας: «Ἀντίδραση: Εἶναι ἐνάντια στὶς θρησκευτικές μου/σου πεποιθήσεις. Ἀπάντηση: Ὑπάρχουν πολλὰ ΛΟΑ ἄτομα ποὺ εἶναι θρησκευόμενα καὶ ὑπάρχουν ναοί, στοὺς ὁποίους εἶναι εὐπρόσδεκτα. Ἂν οἱ θρησκευτικές σου πεποιθήσεις δὲν ἀποδέχονται τὰ ΛΟΑ ἄτομα, μπορεῖς νὰ συνεχίσεις νὰ τὶς ἔχεις καὶ κανεὶς δὲ μπορεῖ νὰ σοῦ πεῖ νὰ τὶς ἀλλάξεις… Μῦθος: Ἂν εἶσαι ΛΟΑ δὲ μπορεῖς νὰ εἶσαι θρησκευόμενη/-ος. Πραγματικότητα: Ἂν καὶ κάποιες θρησκεῖες καταδικάζουν τὰ ΛΟΑ ἄτομα, πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι θρησκευόμενα ἢ ἀκολουθοῦν τὶς διδαχὲς τῆς θρησκείας τους».

Ὄχι μόνον ζητοῦν ἀπὸ παιδιὰ καὶ ἐνηλίκους νὰ καταπατήσουν τὰς θρησκευτικάς των πεποιθήσεις, ἀλλὰ φθάνουν καὶ εἰς τὸ σημεῖον νὰ τοὺς προτείνουν ἐμμέσως νὰ μεταστραφοῦν εἰς θρησκείας ποὺ τοὺς δέχονται! Πέραν αὐτῶν, δὲν προβαίνουν θρασύτατα εἰς ἀντιποίησιν τοῦ ρόλου τοῦ θεολόγου εἰς τὸ σχολεῖον ἢ ἐν γένει τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν οἱ ἴδιοι δίδουν ἀπαντήσεις χωρὶς αὐτὲς νὰ ἐμπίπτουν εἰς τὸ γνωστικόν των ἀντικείμενον;

Μὲ τὸ δημογραφικὸν νὰ «καλπάζη», τὴν προώθησιν τῆς ἐλευθεριότητος ποὺ διαλύει τὰς οἰκογενείας, τὴν ἄρνησιν δικαιωμάτων εἰς τὰ ἀγέννητα παιδιά, τὴν μὴ στήριξιν τῶν πολυτέκνων, τὴν προώθησιν τῶν ἀμβλώσεων καὶ τὴν σπίλωσιν τῆς Ὀρθοδόξου ἀνθρωπολογίας μετὰ ἀπὸ μία δεκαετίαν δὲν θὰ ὑπάρχη ποίμνιον, διὰ νὰ ποιμάνη ἡ ποιμαίνουσα-ὑπνώτουσα Ἐκκλησία… Προσ­ευχὴ καὶ ἀντίστασις, ἀδελφοί!

Ορθόδοξος Τύπος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Η ανεκδιήγητη κυβέρνηση Μητσοτάκη-σημιτικών, πιστή στα κελεύσματα της Νέας Τάξης, καλλιεργεί και προάγει τον εκμαυλισμό και τον ηθικό εκφυλισμό της ελληνικής νεολαίας.
Και η διοίκηση της Ελλαδικής Εκκλησίας με επικεφαλής το "χάρτινο επιτελάρχη" Ιερώνυμο Λιάπη ασχολείται με αλλότρια θέματα, όπως το σχηματισμό φακέλων σε βάρος ευθαρσών ιεραρχών και την ακατάσχετη εμβολιολογία...
Λ.Ν.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com