10 Ιουλ 2021

Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία τοὺς ἱερεῖς ποὺ ἐτήρησαν τὴν παράδοσιν τὸ Πάσχα διώκει, ἀλλὰ δίδει ἄδειαν εἰς ἐκείνους ποὺ πορεύονται εἰς τὰ ἀποτεφρωτήρια;

 

Ἱερεῖς εἰς ἀποτεφρωτήρια!

Εἰς τὴν ἐκ­πομπὴν «Κεραία» ποὺ παρουσιάζει ἡ κ. Ρ. Βιτάλη εἰς τὸ κρατικὸν τηλεοπτικὸν μέσον εἶχε θέμα σχετικῶς μὲ τὴν ἀποτέφρωσιν. Τὸ βάρος ἐδόθη ὑπὲρ τῆς ἀποτεφρώσεως μὲ ἐξαίρεσιν τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀρχιμ. Ἀπ. Καβαλιώτη, ὁ ὁποῖος ἐκλήθη εἰς τὴν ἐκπομπήν, διὰ νὰ ὁμιλήση περὶ τῆς θέσεως τῆς Ἐκκλησίας.

Δὲν ἦτο ἀπόλυτα σαφής, ἀλλὰ τὸν προέβαλαν μόνο πέντε λεπτά, εἰς τὰ ὁποῖα προφανῶς διεδραμάτισε τὸν ρόλον του καὶ τὸ μοντάζ… Ἔγιναν ὅμως ἀπὸ ἄλλους ὁμιλητὰς σπουδαῖαι ἀποκαλύψεις. Ὁ διευθυντὴς τοῦ ἀποτεφρωτηρίου τῆς Ριτσώνας ἐδήλωσεν ὅτι πολλάκις ἔχουν προσέλθει ἱερεῖς νὰ τελέσουν τρισάγιον πρὶν ἀπὸ τὴν ἀποτέφρωσιν μιᾶς σοροῦ! Ἐπίσης ὅτι τὸ θέμα τῆς ἀποτεφρώσεως προχώρησεν, ὅταν τὸ 2004 μεσολάβησεν ἡ κ. Μπακογιάννη εἰς τὸν κ. Προκόπην Παυλόπουλον καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν Χριστόδουλον, διὰ νὰ δοθῆ μία λύσις… Τελικῶς, ὁ νῦν Πρωθυπουργὸς κ. Κ. Μητσοτάκης ὡς τότε Ὑπουργός, ἦτο ποὺ ἔπειτα ἀπὸ αὐτὰς τὰς συνεννοήσεις ἐξέδωσε τὴν πρώτην ἀπόφασιν, τὴν καθοριστικὴν διὰ τὴν καλὴν διὰ τοὺς ὑπερμάχους τῆς ἀποτεφρώσεως ἐξέλιξιν τοῦ αἰτήματός των! Ὁ υἱὸς τοῦ γνωστοῦ κοιμηθέντος καλλιτέχνη Α. Βουτσινᾶ ἀπεκάλυψεν ἐπίσης ὅτι ἱερεὺς «διάβασε» τὸν πατέρα του, ἐνῶ ἦτο ἐν γνώσει αὐτοῦ ὅτι θὰ ἀπεστέλετο εἰς ἀποτεφρωτήριον εἰς τὴν Βουλγαρίαν!

Πληρώνομεν φόρους, ὥστε ἡ ΕΡΤ νὰ προπαγανδίζη τὴν ἀποτέφρωσιν; Ἢ μήπως διὰ νὰ διαφημισθῆ τὸ συγκεκριμένον ἀποτεφρωτήριον; Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία τοὺς ἱερεῖς ποὺ ἐτήρησαν τὴν παράδοσιν τὸ Πάσχα διώκει, ἀλλὰ δίδει ἄδειαν εἰς ἐκείνους ποὺ πορεύονται εἰς τὰ ἀποτεφρωτήρια; Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ποὺ εἶχε δηλώσει εἰς συνέντευξίν του εἰς τὴν «Καθημερινὴ» ἀπορίαν σχετικῶς μὲ τὸ ποῦ πορεύεται ὁ ἄνθρωπος μετὰ θάνατον, τὰ γνωρίζει αὐτά;

Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com