27 Ιουν 2021

Οι σχισματικοί των Σκοπίων προκαλούν

Οἱ σχισματικοὶ τῶν Σκοπίων προκαλοῦν

Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης

Καμία εὐαισθησία δὲν διακατέχει τὰ ΜΜΕ σχετικῶς μὲ τὸ ἐθνικόν μας ζήτημα. Ἡ Κυβέρνησις ἔχει φροντίσει νὰ τὰ κρατῆ ὑπὸ τὴν κυριότητά της μὲ τὰ ἑκατομμύρια ποὺ συνεχῶς διοχετεύει μὲ ἐπίφασιν τὸν κορωνοϊόν. Παρά, λοιπόν, τὸ γεγονὸς ὅτι εἰς ἱστοσελίδας καὶ εἰς ἄλλα μὴ συστημικὰ μικρὰ μέσα ἐνημερώσεως δημοσιεύονται εἰδήσεις σχετικῶς μὲ τὴν παράνομον χρῆσιν τῆς ὀνομασίας «μακεδονικὸς» π.χ. εἰς προϊόντα, ποὺ παραβιάζει ἀκόμη καὶ αὐτὴν ταύτην τὴν μειοδοτικὴν λεγομένην συνθήκην τῶν «Πρεσπῶν», ὅλοι σιωποῦν.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συναινεῖ;

Προσφάτως ὑπῆρξε νέα τερατώδης πρόκλησις ποὺ ἐμπλέκει ἄμεσα καὶ τὰ ἐκκλησιαστικά. Ὁ τηλεοπτικὸς δίαυλος τῶν Σκοπίων «TV Alfa» τὴν 10ην Μαρτίου 2021 μετέδωσε τὴν ἐκπομπὴν «Τί δὲν εἶναι ξεκάθαρο;», τὴν ὁποίαν παρουσιάζει ὁ κ. Ljupчоo Cvetanovski. Καλεσμένος ἦτο ὁ σχισματικὸς Μητροπολίτης «Βελεσῶν καὶ Παραβαρδαρίου» κ. Ἀγαθάγγελος προκειμένου νὰ ὁμιλήσουν κυρίως διὰ τὸν ἑορτασμὸν τοῦ ἐρχομένου Πάσχα καὶ τοὺς ὑγειονομικοὺς περιορισμοὺς ποὺ ἔχουν ἐπιβληθῆ. Περίπου εἰς τὸ μέσον τῆς ἐκπομπῆς ὁ «Σεβασμιώτατος», ἀναφερόμενος μάλιστα καὶ εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν τῶν «Μακεδόνων» ἀπὸ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, ἐκτυλίσσει ἕνα χάρτην τῆς λεγομένης «Μεγάλης Μακεδονίας» καὶ ἀποκαλεῖ αὐτὴν ὡς τὴν κανονικὴν «μακεδονικὴν γῆν»! Ὁ χαλκευμένος, βεβαίως, χάρτης ὁρίζει τὰ σύνορα τῶν Σκοπίων μέχρι τὰ Γρεβενά, τὴν Θεσσαλονίκην, τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὴν Ξάνθην!

Τὸ γεγονὸς ἔγινε γνωστόν, παρ’ ὅλα αὐτὰ καμία ἀντίδρασις οὔτε ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν οὔτε ἀπὸ τὴν ΔΙΣ. Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀντὶ νὰ προβῆ εἰς διάβημα πρὸς τοὺς σχισματικοὺς τῶν Σκοπίων καὶ νὰ ἐνημερώση ὅλας τὰς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας παρακολουθεῖ παθητικῶς τὴν πορείαν ποὺ ἔχει δρομολογήσει διὰ τοὺς σχισματικοὺς ἡ πολιτική! Ἐνθυμούμεθα ὅλοι ἐκεῖνο τὸ μετριοπαθὲς ἀνακοινωθὲν τῆς ΔΙΣ, τὸ ὁποῖον ἀνέφερεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν δύναται νὰ δεχθῆ «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία». Τὸ ὅτι ἐπρόκειτο διὰ ἐμπαιγμόν, διὰ νὰ μὴ δεχθῆ τὰς ἐπικρίσεις τοῦ λαοῦ, ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὴν σημερινὴν στάσιν, ὅπου συναινεῖ σιωπηρῶς εἰς τὰς ἐξελίξεις, ἐνῶ πρέπει νὰ ἀναμειχθῆ ἄμεσα, καθὼς τὸ ζήτημα τὴν ἀφορᾶ εὐθέως!

Προσφάτως ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Ζ. Ζάεφ μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐκλογὴν καὶ ἐνθρόνισιν τοῦ νέου Πατριάρχου Σερβίας ἀπέστειλε συγχαρητήριον ἐπιστολήν, εἰς τὴν ὁποίαν εὐκαίρως ἀκαίρως θέτει τὸ ζήτημα τῆς ἐπιλύσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος αἰτούμενος διάλογον μεταξὺ τῶν δύο μερῶν. Τί θὰ ἔπρεπε νὰ πράξη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος; Πρῶτον, νὰ ἀποστείλη ἐπιστολὴν πρὸς τὸν κ. Ζάεφ, ἐνημερώνουσα αὐτὸν ὅτι τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῶν σχισματικῶν ἀφορᾶ κυρίως τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καὶ ἄν οἱ σχισματικοὶ τῶν Σκοπίων δὲν λάβουν ποτὲ αὐτοκεφαλίαν. Δεύτερον, νὰ ἀποστείλη ἐπιστολὴν εἰς τὸ Πατριαρχεῖ­ον Σερβίας δηλοῦσα ὅτι εὑρίσκεται εἰς τὸ πλευρόν του, ἀλλὰ καὶ γνωστοποιοῦσα πρὸς αὐτὸ ὅτι τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας εἶναι ἰδιαιτέρως εὐαίσθητον διὰ τοὺς Ἕλληνας καὶ πρέπει αὐτὸ νὰ ἀληφθῆ σοβαρῶς ὑπόψιν. Τρίτον, νὰ ἀποστείλη ἐπιστολὴν εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως καὶ νὰ ζητήση ἀπὸ αὐτὸ νὰ μὴ ἀναμιχθῆ μὲ κανένα τρόπον, παρὰ τὰ αἰτήματα ποὺ ἔχει λάβει ἀπὸ τοὺς πολιτικούς, καθὼς τὸ ἑλλαδικὸν ποίμνιον εἶναι ἤδη τετραυματισμένον καὶ διχασμένον ἔπειτα ἀπὸ ὅσα συν­έβησαν εἰς τὴν Οὐκρανίαν.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ οἱ Μητροπολῖ­ται μέλη τῆς ΔΙΣ, ὅμως, ἀποποιοῦνται τῶν εὐθυνῶν των, ἐγκαταλείποντες κάθε ἐκκλησιαστικὴν διπλωματικὴν κίνησιν, συναινοῦντες –ἀφοῦ δὲν ἀντιδροῦν- ἐν κατακλεῖδι εἰς τὴν νέαν προδοσίαν, ποὺ θὰ συντελεσθῆ ἐκκλησιαστικῶς. Ὡστόσον, ἡ Ἱστορία θὰ τοὺς κατατάξη μὲ ἐκείνους ποὺ θὰ ἦσαν ἄξιοι τῆς ἐσχάτης τῶν ποινῶν.

Ἡ Κυβέρνησις μᾶς ἐμπαίζει

Προφανῶς δὲν ἀναμένει κανεὶς ἀπὸ τὴν παροῦσαν Κυβέρνησιν νὰ ὑποστηρίξη τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα εἰς τὸ «Σκοπιανόν», καθὼς ἀπεδείχθη ὅτι ἡ ὑποκρισία περισσεύει. Ὁ ἴδιος ὁ κ. Μητσοτάκης δὲν εἶχε παραστῆ εἰς τὰ συλλαλητήρια οὔτε εἶχε δώσει ἐντολὴν νὰ συμμετέχη ἐπισήμως ἡ Νέα Δημοκρατία, ἐνῶ καὶ αἱ θέσεις του εἰς τὴν Βουλήν, ὅταν συνεζητεῖτο τὸ ζήτημα δὲν ἤγγιζαν τὴν οὐσίαν του. Ὅταν πλέον κατέλαβε τὸν πρωθυπουργικὸν θῶκον, ὄχι μόνον ἐδήλωσεν ὅτι θὰ εἶναι πιστὸς ὑπέρμαχος τοῦ ἐγκλήματος τῶν Πρεσπῶν ἀλλὰ καὶ ἔγινε ἐπιστήθιος φίλος τοῦ κ. Ζάεφ.

Ἡ παροῦσα κυβέρνησις φροντίζει διὰ τὴν ἑδραίωσιν τοῦ ὀνόματος. Πρὸ ἑνὸς μηνὸς ὁ κ. Μ. Χρυσοχοΐδης μετέβη εἰς τὰ Σκόπια καὶ εἶχε συνάντησιν μὲ τὸν ὑπουργὸν Ἐσωτερικῶν κ. Ὄλιβερ Σπασόφσκι καὶ τὸν κ. Ζόραν Ζάεφ, καὶ ἔπειτα ἐδήλωσεν: «Ἐκτιμῶ πὼς σήμερα ἐγκαινιάζεται μία διαδικασία ἄμεσης συνεργασίας στὴ βάση ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, εἰλικρίνειας καὶ ἐμπιστοσύνης, γιὰ νὰ προσφέρουμε ἀποτελεσματικότερες ὑπηρεσίες ἀσφάλειας στοὺς πολίτες καὶ τὶς χῶρες μας».

Προπαραμονὴ τῆς Ἐθνικῆς μας Ἑορτῆς ἡ κυβέρνησις τῶν Σκοπίων ἐνέκρινε τὸ κείμενον τῆς ἐναρμονισμένης συμφωνίας διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ διασυνδετηρίου ἀγωγοῦ μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου μὲ τὴν Ἑλλάδα.

Ἀνήμερα τῆς διπλῆς ἑορτῆς τοῦ «Εὐαγγελισμοῦ», ὅπου ἐφέτος ἑορτάζομεν καὶ τὰ 200 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἐθνεγερσίαν, εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸν Κοινοβούλιον ἐνεκρίθη καὶ μὲ τοὺς ψήφους τῶν εὐρωβουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ἡ ἔκθεσις προόδου τῶν Σκοπίων καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἐπιτάχυνσις τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων.

Μεταξὺ τῶν ψήφων καὶ αὐτὴ τοῦ κ. Κυμπουροπούλου, ὁ ὁποῖος εἶναι χαρακτηριστικὸν παράδειγμα τῆς στρατηγικῆς τῆς Νέας Δημοκρατίας. Τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2019 καὶ ἐνῶ δὲν εἶχε στεγνώσει ἡ μελάνη ἀπὸ τὴν ψευδοσυμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν, ὁ κ. Κυμπουρόπουλος μὲ ἀνακοινωθέν του «κατεδίκαζε τὴν Γαλλίαν, Δανίαν καὶ Ὁλλανδίαν», ἐπειδὴ ἤσκησαν βέτο εἰς τὴν ἐνταξιακὴν πορείαν τῶν Σκοπίων. Ὅταν ἀντελήφθη ὅτι τὸ κόμμα του διὰ λόγους τακτικῆς τὴν ἰδίαν ἡμέραν ἀπῆχεν ἀπὸ τὴν ψηφορίαν εἰς τὴν Εὐρωβουλήν, ἀπέσυρε τὸ ἀνακοινωθέν. Μήπως παρόμοια δὲν συνέβησαν προσφάτως διὰ τὸ ζήτημα τῶν ἐκτρώσεων; Ἐψήφισε 15 φορὲς ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων καὶ μία μόνον φορὰν ἀντίθετα πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ κόμματος καὶ ἠναγκάσθη μετέπειτα νὰ ὑπαναχωρήση;

Ἡ Μακεδονία προδομένη

Αὐτὰ εἶναι τὰ πολλαπλὰ πρόσωπα τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῶν πολιτικῶν ποὺ προσ­παθοῦν νὰ κρυφθοῦν ὄπισθεν τῆς μάσκας τῆς ὑποκρισίας. Διατί δὲν ἀξιοποιοῦν τὰ προβλήματα ποὺ ἔχει ἡ Βουλγαρία μὲ τὰ Σκόπια, ὥστε νὰ ἀνατρέψουν τὴν ἐθνικὴν μειοδοσίαν; Οὔτε πάλι γνωρίζουν ὅτι εἰς τὰ σχολεῖα τῶν Σκοπίων διδάσκονται ἀκόμη, ἐφέτος, ὅλα αὐτὰ τὰ ἱστορικὰ ψεύδη παρὰ τὰ ὅσα συνεφώνησαν αἱ ἐπιτροπαί; Ἡ δὲ πρᾶξις τοῦ Μητροπολίτου «Παραβαρδαρίου» ὑπερβαίνει προκλητικῶς τὰ ἐσκαμμένα… Τελικῶς, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ παρακολουθῆ ἁπλῶς ἢ θὰ συμμετέχη εἰς τὴν προδοσίαν;

Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com