23 Απρ 2021

Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Σεβ. Μητροπολίτων Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά και Κυθήρων και Αντικυθήρων Σεραφείμ.

Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς

Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Πρός Τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἰωάννου Γενναδίου 14

11521 Ἀθήνας

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοιΣυνοδικοί Πατέρες,

Εὐλογημένον καί εἰρηνικόν τό σωτήριον ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ!

Λαβόντες γνῶσιν τοῦἀπό 20ηςἈπριλίου ἐ.ἔ. Ἀνακοινωθέντος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀφορῶντος εἰς τήν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά τήν Μεγάλην Ἑβδομάδα καί τήν Πασχάλιον Θείαν Λειτουργίαν, εὐσεβάστως προαγόμεθα νά ἐκφράσωμεν τάς εὐχαριστίας μας, διότι ἐφέτος ὅλοι οἱἹεροί Ναοί θά παραμείνουν ἀνοικτοί διά τούς πιστούς δι ́ὅλας τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας τῆςἉγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦἉγίου Πάσχα, ἀφ ́ἑνός καί ἀφ ́ἑτέρου νά ὑποβάλωμεν θερμήνπαράκλησιν ἀναθεωρήσεως καί ἐπαναπροσδιορισμοῦτῶν ὅσων καθορίζουν τήν ὥραν τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν συνεχείᾳτῆς Ἀναστασίμου Θείας Λειτουργίας.

Ἐκ προοιμίου νά εἴπωμεν ὅτι λόγῳτῶν ὑφισταμένων ἐκτάκτων περιστάσεων (ὑγειονομικαί συνθῆκαι καί ἀπαγόρευσις κυκλοφορίας πέρα τῆς 9μ.μ.) ἐνδείκνυται ἡ ἔναρξις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἡμίσειαν ὥραν ἐνωρίτερον τοῦ καθιερωμένου χρόνου καί οὐδέν πρόβλημα ὑφίσταται διά τήν προσαρμογήν μας εἰς τήν Ὑμετέραν Ἀπόφασιν.Ὅμως, ὅσον ἀφορᾷεἰς τήν ὥραν ἐνάρξεως τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς ἐν συνεχείᾳ τελέσεως τῆς κορυφαίας καί περιλάμπρου Θείας Λειτουργίας τῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ κοσμοσωτηρίου καί κοσμοχαρμοσύνου Ἀναστάσεως , ὑφίστανται ἐπιφυλάξεις κανονικοῦ καί δεοντολογικοῦ χαρακτῆρος, τάς ὁποίας πάνυ εὐλαβῶς καταθέτομεν καί κατονομάζομεν εὐθύς ἀμέσως.

1.Ὡς γνωστόν, ἐνῷ ἡ ἐκκλησιαστική ἡμέρα καί ἑορτή ἄρχεται ἀπό τό ἑσπέρας τῆς προτεραίας ἡμέρας καί τερματίζεται τό ἀπόγευμα τῆς κυριωνύμου ἡμέρας καί ἑορτῆς, ἡ«πολιτική»ἡμέρα ἔχει τήν ἀρχήν της τήν 12ηντοῦμεσονυκτίου καί τό τέρμα της τήν ἑπομένην 12ην τοῦμεσονυκτίου τῆς προσεχοῦς ἡμέρας. Διά νά Ἱερουργήσῃ ὁ Λειτουργός τοῦ Θεοῦκαί νά κοινωνήσῃ ὁ εὐλαβής πιστός ἐγκρατεύεται μέν ἀφ’ ἑσπέρας, ἀλλά ἀπό τήν 12ην νυκτερινήν παραμένει ἄσιτος καί ἄποτος μέχρι καί τήν στιγμήν τῆς Θείας Κοινωνίας. Τό αὐτό συμβαίνει καί ὅταν πρόκειται νά τελεσθῇ ἡ Ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων εἰς ἑσπερινήν ὥραν ἤνά κοινωνήση κάποιος κατ’ αὐτήν.

2.Μέ τόν προσδιορισμόν τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς μετ ́αὐτήν Ἀναστασίμου Θείας Λειτουργίας τήν 9ηνμ.μ. τοῦΜεγάλου Σαββάτου προκαλεῖται τό πρόβλημα ὅτι ἐντός μιᾶς «πολιτικῆς» ἡμέρας (ἀπό τό ἕν μεσονύκτιον εἰς τό ἑπόμενον) θά τελεσθοῦν δύο Θεῖαι Λειτουργίαι ἀντί μιᾶς, ὡς ὁρίζει τό Τυπικόν, ὑπό τοῦἰδίου Λειτουργοῦ. Τοῦτο δέν συνᾴδει μέ τήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν, ἐνῷ οἱ Ρωμαιοκαθολικοί κάμνουν ἀνά μίαν ὥραν Θ. Λειτουργίαν τήν αὐτήν ἡμέραν. Παρόμοιόν τι πράττουν καί Ὀρθόδοξοι Λειτουργοί τοῦ Ἐξωτερικοῦ, παρά τήν ὑφισταμένην Ὀρθόδοξον Παράδοσιν(βλ. Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Ἐπιστολή πρός Φιλαδελφεῖς. P.G. 5, 821C, 824A, τόν ΠΘ’ Κανόνα τῆς ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἱερόν Πηδάλιον, ἑρμηνεία ΞΗ’ Κανόνος Ἁγίων Ἀποστόλων, σελ. 90β, ἐκδ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 2003).

Καί ἐάν ὑποτεθῇὅτι ἕνας Ἱερεύς δέν Ἱερουργήσει τήν πρωΐαν τοῦΜεγ. Σαββάτου, διά νά τελέσῃμόνον μίαν, τήν Ἀναστάσιμον Θ. Λειτουργίαν, θά πρέπει κατ’ ἀκρίβειαν νά μείνῃ ἄσιτος καί ἄποτος ἀπό το μεσονύκτιον πρός τό Μ. Σάββατον μέχρι τήν ὥραν τῆς Θείας Μεταλήψεως τῆς ΠασχαλινῆςΘ. Λειτουργίας. Τό ἴδιο θά πρέπει νά κάμῃκαί ὁπιστός, πού πρόκειται νά κοινωνήσῃ (νά μήν κοινωνήσῃ κατά τήν ὥραν τῆς Θείας Κοινωνίας τό Μέγα Σάββατον πρωΐ, ἀλλά κατά τήν Πασχάλιον ΘείανΛειτουργίαν),διά νά μή κοινωνήσῃ δύο φορές τήν ἴδια ἡμέρα, ἀλλά καί νά τηρήσῃ τήν νηστείαν κατά τά ὡς ἄνω.Ὅμως, δέν δύναται νά θεωρηθῇ Πασχάλιος ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία περαιοῦται ἐν τῷ Μεγάλῳ Σαββάτῳ, πρό τοῦμεσονυκτίου, δηλ. πρίν εἰσέλθωμεν εἰς τήν Κυριακήν, ἡὁποία ἄρχεται μετά τήν 12ηννυκτερινήν.Αὐτά ὁρίζει ἡζῶσα Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιαστική Παράδοσις.

3.ἩἈνάστασις τοῦΘείου Λυτρωτοῦμας ἔλαβε χώραν κατά μεταμεσονύκτιον ὥραν,μετά τήν εἴσοδον εἰς τήν πρώτην ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος, τήν ὀνομασθεῖσαν διά τοῦτο Κυριακήν, διό καί ἀποκαλεῖται τριήμερος ἡ Ἀνάστασις καί ἡ ἁγία αὐτή ἡμέρα Κυριακή, ἡμέρα τοῦΚυρίου καί Θεοῦἡμῶν, Ἀναστάσεως ἡμέρα.Ταπεινῶς φρονοῦμεν ὅτι,ἐνῷ ὅλες οἱ ἄλλες Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος δύνανται κατ’ οἰκονομίαν, διά τήν ἐνεστῶσαν χρείαν,νά τελεσθοῦν ἐνωρίτερον κατά ἡμίσειαν ὥραν, ὅμως ἡ λαμπρά Θεία Λειτουργία τῆς τοῦΚυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως ἐπιβάλλεται ἀπαραιτήτως νά τελεσθῇ «διαγενομένου τοῦ Σαββάτου».Ἐνταῦθα, Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε καί ἅγιοι Συνοδικοί Πατέρες, δέν χωρεῖοἰκονομία. Ἄς κατανοήσουν οἱ κυβερνητικοί παράγοντες μέ τήν διακριτικήν,ἀλλ’ ἀνυποχώρητον παρέμβασίν σας, ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχουν τό δικαίωμα -τό καί Συνταγματικόν δικαίωμα-νά λατρεύσουν ἀκωλύτως τόν Ἀναστάντα Κύριον καί Θεόν ἡμῶν κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Κυριακήν τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ, «τήν ἑορτῶν ἑορτήν καί πανήγυριν πανηγύρεων», τήν λαμπροτέραν καί ἁγιωτέραν ἡμέραν τῆς Χριστιανoσύνης. Καί εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν δέν ἐπιτρέπεται νά συμπέσῃ ὁ κατά το Μέγα Σάββατον (ὅπως ἐξελίχθησαν τά πράγματα) ἑορτασμός τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ τῶν Ὀρθοδόξων μέ τό πάσχα -νομικόν φάσκα-τῶν Ἑβραίων, οἱὁποῖοι αὐτόν τόν χρόνον τό ἑορτάζουν τό Μ.Σάββατον (Κανών Ζ’ Ἁγ. Ἀποστόλων, Κανών Α’ τῆς ἐν ἈντιοχείᾳΣυνόδου) και

4. Ἄς μᾶς ἐπιτραπῇ νά ἐπιμείνωμεν εἰς τό δίκαιον καί καθολικόν διά τόν Ἑλληνορθόδοξον Λαόν τοῦ Θεοῦ αἴτημα τοῦτο, τό ὁποῖον, εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ἔκαμαν ἀποδεκτόν καί προβάλλουν αἱ Ἱεραί Σύνοδοι Κύπρου καί Κρήτης. Γνωρίζετε καλῶς ὅτι τό θέμα αὐτό προσκρούει εὐθέως καί καιρίως εἰς τό θρησκευτικόν αἴσθημα τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Φοβούμεθα ὅτι τό σοβαρόν αὐτό ζήτημα θά προκαλέσῃ ταραχές, διαμαρτυρίες καί ἀναστατώσεις. Ἐδιχάσθη μέχρι τώρα ὁ λαός μας εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἀποδέχονται τήν μάσκαν ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ,κατά τήν Θείαν Λατρείαν.καί κάμνουν ἀνεπιφυλάκτως τό ἐμβόλιον,καί εἰς τούς ἄλλους, οἱ ὁποῖοι διά λόγους συνειδήσεως ἤκαί διά ἰατρικούς λόγους δέν συμμορφώνονται πρός τάς ὑποδείξεις τῶν ἁρμοδίων. Νά συνεχισθῇ ὁ διχασμόςμέ ὅσους προτιμήσουν τήν τελετήν τῆς Ἀναστάσεως τήν 9ηνμ.μ. τοῦ Μ. Σαββάτου και μετ’ αὐτήν τήν Ἀναστάσιμον Θείαν Λειτουργίαν καί μέ τούς εὐσεβεῖς καί παραδοσιακούς χριστιανούς, πού ἐμμένουν εἰς τήν Παράδοσιν; Νά διαπληκτίζωνται ὅσοι θέλουν τά self-test πρό τῆς εἰσόδου των εἰς τόν Ἱερόν Ναόν μέ ἐκείνους, οἱὁποῖοι θεωροῦν ὡς ἀσέβειαν καί ὀλιγοπιστίαν νά τό κάμουν, ἐνῷ πρόκειται νά εἰσέλθουν εἰς τόν καθαγιασμένον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ;

 Ἕνα χρόνο καί πλέον ταλαιπωρεῖται ὁεὐσεβής λαός μας, πότε μέ τόν παντελῆ ἀποκλεισμόν ἐκ τῆς ἐν Ἐκκλησίαις Θείας Λατρείας, πότε ἐκ τῆς συμμετοχῆς του ὑπό αὐστηρούς ὅρους καί περιορισμούς εἰς τήν Λατρευτικήν Σύναξιν, πότε ἐκ τῆς ὡς μή ὤφελε ὑποχρεωτικῆς χρήσεως τῆς μάσκας ἐν ὥρᾳΘείας Λατρείας, καταπιεζομένης τῆς χριστιανικῆς των συνειδήσεως καί τώρα μέ τήν προαγγελομένην ἐπιβολήν διενεργείας τοῦself-testδιά τήν εἴσοδόν των εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦΘεοῦ! Καί μάλιστα προειδοποιοῦν τά ΜΜΕ ὅτι θά ἐπιβληθῇ τό self-test εἰς τούς Ἱερεῖς, Ἱεροψάλτας, Ἐπιτρόπους κ.ἄ., προκειμένου νά εἰσέλθουν διά διακονίαν ἐκκλησιαστικήν. Ἔλεος, ἔλεος, Μακαριώτατε. Καί αὐτό ἀκόμη θά μᾶς ἐπιβάλλουν;

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί,

Ἀπετάθημεν εὐσεβάστως εἰς Ὑμᾶς διά νά διερμηνεύσωμεν τά αἰσθήματα τοῦεὐσεβοῦς καί φιλοχρίστου Ποιμνίου μας, ἀλλά καί τήν ἀγωνίαν καί ἀνησυχίαν μας δι’ ὅσα τεκταίνονται εἰς βάρος τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας καί ἐπί ζημίᾳ τῆς εἰρηνικῆς διαβιώσεως καί πνευματικῆς πορείας τῶν πεπιστευμένων ἡμῖν πνευματικῶν τέκνων. Διαβιβάσατε, παρακαλοῦμεν, τά προσήκοντα εἰς τούς κυβερνητικούς παράγοντας.

Καί εὐχηθῆτε ὁπρός τό ἑκούσιον Σταυρικόν Πάθος Του πορευόμενος Σωτήρ καί Λυτρωτής ἡμῶν νά εἰρηνεύσῃτό πλήρωμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τήν Πολιτείαν μας, καί ὅλον τόν κόσμον, δωρούμενος τήν ὑπέρβασιν τῆς ἐνεστώσης δεινῆς παγκοσμίου δοκιμασίας.Καί ἐπί τούτοις διατελοῦμεν,Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

Οἱ Μητροπολῖται

Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς

Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

14 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ευτυχώς που έμειναν τουλάχιστον αυτοί οι δύο αρχιερείς.
Που είναι οι υπόλοιποι? Που κρύφτηκαν?
Α ξέχασα...πήγαν για το εμβόλιο...

Ανώνυμος είπε...

Εύγε στους δύο αυτούς αρχιερείς!

Ευαγγελία ζαλ είπε...

Άξιοι!!! Έχει το αλάθητο ο αρχιεπισκοπος!!

Γεώργιος Τσουκνίδας είπε...

Εὖγε, π. Κοσμᾶ καὶ π. Σεραφείμ.
Ἑνώνουμε καὶ ἐμεῖς τὴ φωνή μας μαζί σας.
Ἀνάσταση δὲν εἶναι ἡ ρίψη πυροτεχνημάτων.
Ταπεινὰ φρονοῦμε ὅτι δὲν χωρεῖ σὲ ὅλα οἰκονομία καὶ μὲ τὸν προσήκοντα σεβασμὸ θὰ παρακαλούσαμε τὶν Ἱερὰ Σύνοδο νὰ ἀναθεωρήση τὴν ἀπόφασή της.

Ανώνυμος είπε...

Τελικά, γιορτάζουμε το Πάσχα στις 2 Μαϊου (και όχι στις 4 Απριλίου), για να μην εορτασθεί πριν από και να μη συμπέσει με το εβραίκό, σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, και τα κατάφεραν να εορτασθεί στις 3 Απριλίου, μαζί με το εβραίκό. Έλεος!

Unknown είπε...

Εάν συνεορτάσουμε το Πάσχα με τους Εβραίους (την 1η Μαίου), παραβαίνουμε τους ιερούς κανόνες. Ε. δεν χωρεί οικονομία πια! Και τι θα παθαίναμε αν ψαλλόταν ο αναστάσιμος Όρθρος; Δεύτερη χρονιά εμπαιγμού (στον Θεό τι θα πούμε;), δοκιμής αντοχών του λαού και καταπάτησης συνταγματικών δικαιωμάτων. Προτιμώ να πάω σε λειτουργία που θα τελεσθεί το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.

Unknown είπε...

Εάν συνεορτάσουμε το Πάσχα με τους Εβραίους (την 1η Μαίου), παραβαίνουμε τους ιερούς κανόνες. Ε. δεν χωρεί οικονομία πια! Και τι θα παθαίναμε αν ψαλλόταν ο αναστάσιμος Όρθρος; Δεύτερη χρονιά εμπαιγμού (στον Θεό τι θα πούμε;), δοκιμής αντοχών του λαού και καταπάτησης συνταγματικών δικαιωμάτων. Προτιμώ να πάω σε λειτουργία που θα τελεσθεί το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.

Ανώνυμος είπε...

Ασφαλώς λειτουργίες, όπου είναι δυνατόν, θα τελεσθούν και το πρωί της Κυριακής του Πάσχα. Εφόσον είναι δυνατόν, μπορούμε να πάμε σε κάποια απ' αυτές (για να μην παίζουμε "ἐν οὐ παικτοῖς".

Ανώνυμος είπε...

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι "το αποφάσισε η Εκκλησία". Με όλο τον σεβασμό, λάθος. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι το θέμα είναι ανάλογο με το ημερολογιακό. Λάθος. Και πολλοί προσπαθούν να μας πείσουν ότι η επιδημία του Covid 19 είναι το μεγάλο κοσμοϊστορικό γεγονός, μετά το οποίο "όλα θα έχουν αλλάξει", και τα εμβόλια "η σωτηρία του κόσμου" (γράφτηκε κι αυτό). Και πάλι λάθος.

Unknown είπε...

"Μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια".

Unknown είπε...

Συνεορτασμός του Πάσχα με τους εβραίους; Μόνο να μη συντελέσουν τέτοιες εκπτώσεις σε προώθηση σχεδίων του οικουμενισμού.

Unknown είπε...

Άξιοι κ ευλογημένοι να ναι έστω κ αν είναι αυτοί οι δύο μόνο! Κ εμείς το λόγο το δικό τους να ακούμε κ να πορευτουμε ανάλογα! Οικονομία ας κάνουν αλλού όχι στον ανασταντα Κύριο Ιησου Χριστό!ας τον δοξασουμε Κυριακή πρωί!αρνουμε να παρευρεθώ το Μ. ΣΆΒΒΑΤΟ ΣΕ ΤΈΤΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ! ΠΡΟΤΙΜΏ ΝΑ ΚΆΤΣΩ ΣΠΊΤΙ ΜΟΥ Κ ΝΑ ΠΕΡΙΜΈΝΩ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΛΉ ΑΝΆΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Γεώργιος Τσουκνίδας είπε...

Στη Μητρόπολη Κυθήρων και Αντικυθήρων η Ακολουθία, ολόκληρη και χωρίς εκπτώσεις, θα τελεσθεί στις 5 το πρωί. Εύγε! Όσοι νομίζουν ότι Ανάσταση σημαίνει πυροτεχνήματα και μαγειρίτσα τα μεσάνυχτα, βρίσκονται μακριά από το νόημα της εορτής.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΙΣΚΕ διαφωνεί με τη συμφωνία Κυβέρνησης-ΔΙΣ (και όχι της Εκκλησίας, όπως λένε μερικοί). Τι θα γίνει τελικά; (Ελπίζω, το θέμα να ρυθμιστεί ειρηνικά.)

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com