30 Απρ 2021

Ἦλθε ἡ ὥρα τῶν πιστῶν! ΟΧΙ στή βλασφημία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου!

Ἦλθε ἡ ὥρα τῶν πιστῶν!

ΟΧΙ στή βλασφημία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου!

Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, θεολόγος

● Οὔτε τελετή Ἀναστάσεως, οὔτε, βεβαίως, Πασχάλιος Θεία Λειτουργία σύμφωνα μέ τόν παραλογισμό καί τήν ἀσέβεια τῶν διοικούντων!

● Οὐδείς συμμέτοχος στήν ἱερόσυλη ἀλλοίωση ὅσων διδαχθήκαμε καί παρελάβαμε!

● Δύο οἱ ἐπιλογές τῶν θελόντων εὐσεβῶς ζῆν: Ἤ συμμετοχή σέ παραδοσιακό ἑορτασμό (τή νύκτα σέ Μονές, μεμονωμένες Ἐνορίες, κατακόμβες καί σέ  πρωϊνή Θεία Λειτουργία τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα) ἤ Ἀνάσταση τή νύκτα μπροστά στά εἰκονίσματα μέ τήν οἰκογένειά μας. Τό δίλημμα ἤ ἀπαγόρευση (Πάσχα 2020) ἤ ἀλλοίωση (Πάσχα 2021) εἶναι ἀπορριπτέο!

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες συμπατριῶτες,

Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῆ καί δι' ἡμῶν τῶν ἀναξίων "ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου", ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ μοναδικός λυτρωτής καί Σωτήρ τοῦ κόσμου! Βεβαίως Ἐκεῖνος δέν ἔχει ἀνάγκη τήν ἰδική μας ὑποστήριξη, ἀντηχεῖ ὅμως πάντοτε στά αὐτιά καί τήν καρδιά μας ὁ λόγος Του «πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.» (Ματθ. ι΄, 32-33)!

Αὐτές τίς ἡμέρες, γίναμε ὅλοι μάρτυρες μιᾶς ἄνευ προηγουμένου προκλήσεως, ταραχῆς, συγχύσεως καί ἀκαταστασίας. Αὐτή προκλήθηκε, ἀφ' ἑνός μέν, ἀπό τήν ἀδικαιολόγητη καί ἀπαράδεκτη ἐμμονή τῶν κυβερνώντων νά παρεμποδίσουν ἐμπράκτως τόν παραδοσιακό κανονικό ἑορτασμό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, μέ τήν ἀπαγόρευση κυκλοφορίας τῶν πολιτῶν μετά τίς 11 μ.μ. τοῦ Μεγάλου Σαββάτου καί μέχρι τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, ἀκόμη καί ἄν τηροῦνταν τά πλέον αὐστηρά ἕως ὑπερβολικά ὑγειονομικά μέτρα προστασίας, ἀφ' ἑτέρου δέ, ἀπό τήν ἀθεολόγητη καί ἀντικανονική, μᾶλλον δέ ἐνδοτική καί μειοδοτική στάση ἐκ μέρους τῆς Διαρκοῦς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ἀφοῦ δέν ὑπῆρξε καμμία διαμαρτυρία ἤ ἐναλλακτική κανονική ἐπιλογή ἐκ μέρους της), ἡ ὁποία ἀπεφάσισε τήν πλήρη ἀποδοχή τῶν ἀνωτέρω καί τόν ἀνίερο συμβιβασμό!

Ἀναμφισβήτητα αὐτά θά μείνουν διά παντός ὡς μελανά στίγματα στήν ἱστορία ὅσων τά ἀποφάσισαν καί τά ὑποστηρίζουν. Δέν θά πρέπει ὅμως νά τά ἀποδεχθεῖ στήν πράξη, διότι τά λόγια εἶναι ἀνέξοδα καί δέν πιστοποιοῦν τίποτε ἄνευ τῆς ἐφαρμογῆς των, ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ, κατά τή γνωστή ἔκφραση τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς τοῦ 1848, τόν "φύλακα τῆς πίστεως", ἀκριβῶς ἐπειδή (καί ἐφ' ὅσον) θέλει τή συνέχιση καί τήρηση τῆς ἀκαινοτομήτου Παραδόσεως τῶν Πατέρων του!

Ἦλθε λοιπόν ἡ ὥρα τῶν πιστῶν! Καί τό Πάσχα εἶναι Πάσχα Κυρίου καί Πάσχα τῶν πιστῶν! Πληροφορηθήκαμε, ἐνημερωθήκαμε, διαβάσαμε, διακρίναμε καί πλέον δέν δικαιολογούμαστε νά μήν πράξουμε τά δέοντα καί ἐπιβεβλημένα, ὥστε νά μποροῦμε νά ὁμολογοῦμε ἀδιστάκτως καί νά εἴμεθα συνεπεῖς πρός τήν Πίστη μας στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό τόν "παθόντα καί ταφέντα καί ἀναστάντα τῆ τρίτη ἡμέρα κατά τάς Γραφάς", σύμφωνα μέ τό Σύμβολο τῆς Πίστέως μας.

Θα μᾶς ποῦν ὁρισμένοι, ἴσως καλοπροαίρετα, ὅτι δέν τίθεται ζήτημα ἀρνήσεως τῆς πίστεώς μας στόν τριήμερον ἐκ Τάφου ἡμῖν ἀνατείλαντα Κύριον. Ἄς μᾶς ἐπιτρέψουν ὅμως νά εἴμεθα πλέον αὐστηροί καί ἀνυποχώρητοι, διότι ἐδῶ πού φθάσαμε, τουλάχιστον στήν πάλαι ποτέ ὑπερήφανη Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας ἀπό τίς ἀλλεπάλληλες ὑποχωρήσεις, συμβιβασμούς καί ἐκσυγχρονισμούς ἐκ μέρους τοῦ Κράτους καί τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας, φθάσαμε ἀκριβῶς λόγω τῆς ἐνδοτικότητος καί τῆς ἀνοχῆς, ξεκινώντας πάντοτε ἀπό τά μικρά καί φθάνοντας ἀναπόδραστα καί στά μεγαλύτερα!

Οἱ Πατέρες μᾶς ἐπισημαίνουν ὅτι στήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας "οὐ μικρόν τό παραμικρόν", ὅτι ἐφ' ὅσον "παράδοσις ἐστί μή πλέον ζήτει" ἀλλά καί ὅτι ἐάν κάτι ἔστω καί μικρό πειραχθεῖ ἀπό τά παραδεδομένα δέν θά ἀργήσει νά ἔλθει καί ἡ καταφρόνηση στά Δόγματα τῆς Πίστεως! Ἐν προκειμένῳ δέ,  οὔτε περί μικροῦ, οὔτε περί ἀμελητέου πρόκειται. Οὐσιαστικῶς πρόκειται γιά ὔπουλη σχετικοποίηση τῶν πάντων καί εἰσβολή τῆς πλάνης τῆς ἀμφισβητήσεως καί ἀναθεωρήσεως τῶν παραδεδομένων καί καθαγιασμένων στοιχείων τῆς Παραδόσεως μέσα στόν πυρήνα τῆς  ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τῶν πιστῶν καί τήν κανονική τάξη τῆς Ἐκκλησίας.

Γράψαμε σχετικῶς κι ἐμεῖς μερικά, ἔγραψαν περισσότερα καί καλύτερα ὁ ὁμότιμος Πανεπιστημιακός Καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης καί ὁ μελετημένος σέ Κανονικά θέματα π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος ἐκ Πατρῶν. Τό ζήτημα γιά τούς πιστούς ἔχει ἐξαντληθεῖ καί ξεκαθαριστεῖ! Τό τεχνητό καί μᾶλλον μεθοδευμένο δίλημμα ἤ σᾶς ἀπαγορεύουμε τήν Λατρεία ἤ σᾶς ἐπιβάλλουμε τήν ἀλλοίωσή της εἶναι ἀπορριπτέο καί καταδικαστέο στίς συνειδήσεις ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν Ἑλλήνων, μιᾶς καί μιλᾶμε γιά τήν πατρίδα μας. Καί νά μή λησμονοῦμε ὅτι αὐτή ἡ φοβερή ἀσέβεια καί κυρίως ἡ ἀμετανοησία γι' αύτήν θά ἔχει καί φοβερές συνέπειες, διότι πᾶσα παράβαση καί παρακοή λαμβάνει τήν μισθαποδοσία της! Αὐτό ἀποτελεῖ πνευματικό νόμο!

Δέν εἴχαμε σκοπό, ἀφοῦ ἔχουμε γνωστοποιήσει μέ κάθε τρόπο τήν τοποθέτησή μας, νά ἐπανέλθουμε ἐπί τοῦ θέματος μέ κίνδυνο νά κριθοῦμε ὡς "καθοδηγητικοί" καί βεβαίως "ὑπερβολικοί", "πείσμονες" ἤ καί "ὑπερήφανοι", "προπετεῖς" καί ὅ, τι ἄλλο σκεφθεῖ οἱοσδήποτε ἐκ τῶν πάντοτε πειθομένων καί ὑποταγμένων στίς κοσμικές ἐξουσίες. Δέν κρίνουμε πρόσωπα, ἀλλά ἐνέργειες. Δέν κατακρίνουμε οὐδένα, ἀλλά διακρίνουμε καί πράττουμε κατά χρέος καί κατά συνείδησιν. Το σημαντικόν ὅμως εἶναι ὅτι δέν πρόκειται γιά ὑπεράσπιση προσωπικῶν θέσεων, ἀλλά γιά ὐπεράσπιση αὐτῶν πού μάθαμε καί διδαχθήκαμε ἀπό τήν μητέρα μας Ἐκκλησία! Μή παραθεωροῦμε δέ ὅτι Ἐκκλησία δέν εἶναι ἡ διοικοῦσα Ἱεραρχία, πολύ δέ περισσότερο δεν εἶναι μία Διαρκής Σύνοδος. Συντασσόμεθα καί ὑποτασσόμεθα στήν ἀληθινή Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στήν ὁποία ἀνήκουν ὅσοι εἶναι τῆς Ἀληθείας, κατά τόν πολύ Θεῖο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, ἐνῶ καί κατά τόν Ὁμολογητή Ἅγιο Πατριάρχη Νικηφόρο "εἰ δέ καί πάνυ ὀλίγοι ἐν τῆ Ὀρθοδοξίᾳ καί εὐσεβεία διαμείνωσιν, οὗτοι εἰσίν Ἐκκλησία καί τό κῦρος καί ἡ προστασία τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσμῶν ἐν αὐταῖς κεῖται"!

Ἐλᾶτε, λοιπόν, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί Ἕλληνες συμπατριῶτες, διότι προσβάλλεται καί ἡ Πίστη καί ἡ Πατρίδα μας, ἡ ὁποία ἐδῶ καί δύο χιλιάδες περίπου χρόνια ἀκτινοβολοῦσε τήν Ὀρθοδοξία σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, νά ὑπερασπισθοῦμε ἀνδρείως καί ἐμπράκτως τό κῦρος τῆς Ὀρθοδοξίας!

ΟΥΔΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ δέν πρέπει νά συμμετάσχει στήν ἀσέβεια τῶν πολιτικῶς κρατούντων καί τήν ἀντικανονική σύμπραξη τῶν ἐκκλησιαστικῶς διοικούντων στή βλασφημία κατά τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καί μέ ἕνα λόγο στή βλασφημία κατά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἑορτάζοντας Ἀνάσταση πρίν τήν ὥρα Της πρός ἐμπαιγμόν τῶν παραδεδομένων!

ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΝ μυριάκις νά μείνωμε ἔγκλειστοι στά σπίτια μας, ἄν δέν ἔχουμε τό σθένος νά ξεχυθοῦμε ὡς ποταμοί ζῶντες στόν περίβολο τῶν κλειδωμένων Ναῶν νά ἑορτάσωμε τήν Ἁγίαν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὅπως παρελάβαμε κανονικῶς καί ὀρθοδόξως, δηλαδή τά μεσάνυκτα καί μέχρι πρωΐας, παρά νά στηρίξωμε τό ἀνοσιούργημα τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μεγαλύτερης Ἑορτῆς τῆς Πίστεώς μας!

Πέρυσι μᾶς ἔκλεισαν στά σπίτια μας γιά νά μείνωμε ἀκουσίως μακρυά ἀπό τούς Ναούς καί τή Θεία Λατρεία τίς ἅγιες ἡμέρες. Ἐφέτος μᾶς ζητοῦν νά ἀφήσουμε μόνον τόν Ἀναστάντα Χριστόν στούς Ναούς χωρίς Λατρεία ἀνήμερα τοῦ Πάσχα! Κι ἐμᾶς θέλουν νά μᾶς κρατήσουν μακρυά ἀπό τή "σωτήριο καί φωταυγή νύκτα", ὅπως ψάλλουμε στόν θεσπέσιο Ἀναστάσιμο Ὄρθρο (ἄλλο ἕνα θῦμα τῆς Συνοδικῆς ἀσεβείας) πού Ἰουδαϊκῶς, ἄν ὄχι δαιμονικῶς, θέλουν νά τήν ἀκυρώσουν μέ τίς φιέστες (αὐτό ἐννοῦν οἱ πολιτικοί ὡς τελετή Ἀναστάσεως καί συνηγόρησε σέ αὐτό μέ τό καινοτόμο Τυπικό Της καί ἡ Σύνοδος) νωρίς τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ἀλλοιώνοντας (καί) τή σιγή καί τό συμβολισμό τῆς καταπαύσεως καί τοῦ Θείου Σαββατισμοῦ!

Προσκυνοῦμεν σου τά Πάθη Χριστέ, δεῖξον ἡμῖν καί τήν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν!

21 σχόλια:

Ορφέας είπε...

Όπως είπε και κάποιος αδερφός, για αυτά τα ζητήματα υπακοή κάνουμε στον πνευματικό μας. Λοιπόν καλή Ανάσταση κατά συνείδηση και ειρηνευετε.

Ανώνυμος είπε...

ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙς ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ...

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΙΣ 12 ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ

Η ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΜΕ ΟΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ

ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΙΣ 12 ΝΑ ΚΗΡΥΞΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΙΩΠΗ....

π. Γρηγόριος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ είπε...

Ακριβώς έτσι! Και όπως μου παρήγγειλε ο πνευματικός μου πατέρας,ούτε τηλεοπτική παρακολούθηση.

Ευαγγελία ζαλ είπε...

Θα λειτουργήσουν οι πνευματικοι νόμοι!! Και θα λογοδοτήσουν για το κακό που κάνανε στο ποιμνιο😢

Ανώνυμος είπε...

θα ρθει ο καιρος του θερισμου. Ας αναλαβει ο καθενας τις ευθυνες του. Αφου κανουν υπακοην στον Καισαρα , αμοιβη απο αυτον θα παρουν απο τον Θεο οχι. Καλη Ανασταση με Μετανοια .

Ανώνυμος είπε...

Η επιλογη της αποχής από την αλλοίωση του εορτασμού και της παραμονής στο σπίτι είναι κι αυτη Πατερικη σε περίπτωση αδυναμίας για κανονικό εορτασμό. Αυτό πρότεινε ο Άγιος Γερμανός Πατριάρχης Κωνστ/λεως στους Κυπρίους για να μη πέσουν στη Λατινική αίρεση. Καλή Ανάσταση.

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Αδέλφια πάλι σχίσματα και θελήματα; ας υπακουσωμε στην Εκκλησία μια φορά. Ας είμαστε ενωμένοι Πάσχα μέρα όλοι μαζί. Για τρεις ώρες μέσα στην ίδια νύχτα, να παρουσιαστουμε διαιρεμένοι; ποιος άραγε θα χαρεί από τη διαίρεση; Σκεφτητε το λίγο. Όλοι μαζί Ανάσταση, με την εκκλησία μας, ισχυροί και αδύναμοι, όλοι αδέλφια.

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Καλά, μιλάτε για αίρεση; Δεν πάτε καλά παιδια

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Θεόδωρε Μακάριε, εἴτε πρόκειται γιά τό ὅνομά σας, εἴτε γιά ψευδώνυμο, ἀκοῦστε κάτι: Ποιός σας μίλησε γιά σχίσματα καί θελήματα; Τί εἶναι αὐτά πού λέτε; Πάλι ὁ πιστός λαός καλεῖται νά σιωπήσει γιά τούς παραλογισμούς τῶν κυβερνώντων και τήν ἀδικαιολόγητη ὑποχωρητικότητα τῶν ἱεραρχῶν μας; Διαβάστε αὐτά πού λέτε καί σκεφθεῖτε τα λίγο καλίτερα. Εἶμαι 70 ἐτῶν καί τώρα θά ἀλλάξω τήν ὥρα καί τήν ἡμέρα ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα, δέν θά ἀκούσω τήν Ἀκολουθία ἀφοῦ σύμφωνα μέ τό νέο Τυπικό τῆς Συνόδου πρέπει νά παραλειφθοῦν, καί θά πάω σπίτι μου νά περιμένω νά ἀλλάξει ἡ ἡμέρα γιά νά τελειώσει ἡ νηστεία, δηλαδή θά κάνω Πάσχα καί θά συνεχίζω νά ἔχω Μεγάλη Τεσσαρακοστή; Καταλαβαίνετε τό σκάνδαλο πού δημιούργησαν καί τολμᾶτε νά μᾶς μαλώνετε; Ποιός ἔχει θέλημα;Ἐμεῖς ἤ ὅσοι βάλθηκαν νά μᾶς ἀναστατώσουν καί προσβάλλουν αὐτά πού παραλάβαμε; Ἐμεῖς νά σκεφθοῦμε τή διαίρεση πού προκάλεσε ἡ Σύνοδος μέ τήν ἀσεβή Ἀπόφασή της; Δέν ἔχετε διαβάσει αὐτό πού λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὅτι ὑπάρχει κακή ὁμόνοια καί καλή διαφωνία; Δηλαδή ἐμεῖς εἴμαστε λογικά πρόβατα ἤ ἄλογα; Θά συμφωνοῦμε μέ τά Κολυμπάρια καί τίς συμπροσευχές καί τήν σχεδιαζομένη ἀλλαγή τοῦ Πάσχα γιά νά μήν ἔχουμε διαιρέσεις ἀπό ποιόν; Γιά σκεφθεῖτε λίγο. Δέν βλέπετε ποῦ καταντήσαμε καί ὅτι ξεχείλισε ἡ ὀργή καί ἡ ἀγανάκτηση τοῦ λαοῦ ; Καί ἐδῶ ταιριάζει τό ὀργή λαοῦ, φωνή Θεοῦ!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ είπε...

Για ένα ι (ομοούσιος-ομοιούσιος)ο όντως Μέγας Αθανάσιος υπέφερε μακρόχρονες εξορίες και διωγμούς,αρνούμενος να γίνει λίγο πιο ''συνεργάσιμος'' και ''συγκαταβατικός'' λίγο πιο αγαπούλης βρε αδερφέ, και εμείς χαλαρά τροποποιούμε και το Ευαγγέλιο και το Σύμβολο της Πίστεως.Ναι κύριοι αυτό είναι αίρεση.Η δε απαιτούμενη υπό των αρχιερέων υπακοή, δεν είναι υπακοή προς την Εκκλησία(αδιανόητη η υπακοή στην αίρεση και την βλασφημία) αλλά προς τον αντίχριστο Καίσαρα.

Ανώνυμος είπε...

«Αὕτη δ’ἔστιν ἡ τῆς ἀκηράτου Ὀρθοδοξίας ὁδός,
ἥτις καί ἀκριβείας φύλαξιν οἶδε
καί οἰκονομίας ἐπίδειξιν οὐκ ἀγνοεῖ.»
π.Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας βασιζόμενη καί στηριζόμενη στούς δύο θεμελιώδεις καί πρωταρχικής σημασίας πυλῶνες, τήν Ἀκρίβεια καί τήν Οἰκονομία περί τῆς ἐφαρμογῆς καί ὑλοποίησης τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ὡς ἄλλη νοητή ναῦς, διασχίζει τό πέλαγος τοῦ παρόντος βίου καί ἀντιμετωπίζει ἐπιτυχῶς πλῆθος ἀντιξοοτήτων καί δυσάρεστων καταστάσεων πού συναντᾶ στό διάβα της.
Καί οἱ δύο αὐτοί πυλῶνες, ἡ Ἀκρίβεια καί ἡ Οἰκονομία, διέπουν, ρυθμίζουν καί καθορίζουν τήν ζωή της κατά τήν δισχιλιετή πορεία της ἐπί τῆς γῆς.
Μέ τήν Ἀκρίβεια, πού εἶναι ἡ μέ ἐπακριβή τρόπο τήρηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἡ Ἐκκλησία ἐπιτυγχάνει τήν διατήρηση τῆς εἰρήνης καί τῆς εὐταξίας μεταξύ τῶν μελῶν τοῦ Σώματός της μέ στόχο καί σκοπό τήν καθοδήγηση τῶν πιστῶν στήν ὁδό τῆς σωτηρίας.
Μέ τήν Οἰκονομία, πού εἶναι ἡ παροδική καί προσωρινή ἀπόκλιση ἀπό τήν ἀκριβή τήρηση καί ἐφαρμογή τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἡ Ἐκκλησία χωρίς νά ἐκφεύγει ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Κανόνος, σέ εἰδικές περιπτώσεις καί ἐξαιρετικά δυσχερεῖς καταστάσεις, ἐπιτυγχάνει τήν ἀνακούφιση τῶν πιστῶν της παρέχοντας τά πρός τήν σωτηρία τους.
Στήν προκειμένη λοιπόν περίπτωση, ἡ Μητέρα Ἐκκλησία καί οὐσιαστικά χωρίς νά παραβιάζει ὅσα ἔχουν θεσπιστεῖ παρά τῶν Ἱερῶν Κανόνων περί τοῦ Ἁγίου Πάσχα, καθόσον « ....ἡ τέλεσις τῆς Ἀκολουθίας τῆς Παννυχίδος, τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Ἀναστάσεως τήν 9η ἀντί τῆς 12ης οὐδόλως προσβάλλει τήν κανονική τάξι καί τήν λαμπροφόρο ἐξανάστασι τοῦ Λυτρωτοῦ μας, διότι ἀπό τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου τοῦ Μ. Σαββάτου εἰσερχόμεθα εἰς τήν τρίτη ἡμέρα, ἀπό τῆς ἐπί τοῦ Σταυροῦ προσφερθείσης ὑπερτάτης θυσίας,...» (Ἀνακοινωθέν «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ» Μητροπολίτου Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ ἀπό 25-4-2021), ἀποφάσισε δι’ἐγκυκλίου της, σεβόμενη καί τηρώντας τά νομοθετήματα τῆς Πολιτείας περί τῆς ἰδιάζουσας κατάστασης πού ἐπικρατεῖ λόγω τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, τήν κατ’οἰκονομίαν τέλεση τῆς Ἀναστάσιμης Θείας Λειτουργίας νωρίτερα κατά τρεῖς ὥρες, ἐνεργῶντας ἀπό ὑπερβολική ἀγάπη κι ἐνδιαφέρον πρός τά πιστά τέκνα της.
Κατόπιν τούτου, χρεῶστες εἴμαστε ἀπέναντί της καί ὄχι ἀντιτιθέμενοι.
Καλή Ἀνάσταση.
Θεόδωρος Σ.

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Ποτέ δεν γράφω με ψευδώνυμο ή ως ανώνυμος κύριε. Διαφωνώ κάθετα με όσα λέτε και περισσότερο με όσα έχετε σκοπό να πράξετε. Εδώ δεν έχουν καμία δουλειά σε τα Κολυμπαρια όπως τα λέτε. Μια μικρή οικονομία είναι υπέρ της δημόσιας υγείας και υπέρ μας, ώστε να γιορτάσουμε φέτος λίγο καλύτερα από το πέρυσινο μαύρο χάλι. Δείτε το ως θέλημα Θεού και ησυχαστε. Να σταματήσει και ο κόσμος να σκανδαλιζεται. Καλή Ανάσταση!

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Και κάτι ακόμα: τι ώρα γίνεται η Ανάσταση στις ορθόδοξες εκκλησίες του εξωτερικού; Στην Αγία Σοφία Λονδίνου γίνεται στις 10.00 χρονια τώρα.προφανως και αλλού ανάλογα. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα; Όταν πριν από καμιά τριανταριά χρόνια ξεκίνησαν οι άγρυπνες την παροχή με λήξη 12.15 εκεί φώναξε κανένας; Όταν ομοίως ξεκίνησε ο εορτασμός της απόδοσης του Πάσχα Τρίτη βράδυ, είπε κανείς σας τίποτα; Εκεί η μέρα άλλαζε το δειλινό ενώ τώρα όχι; Φέτος με χιλιάδες θύματα και ασθενείς και τέτοια άρνηση εμβολιασμών από πιστούς ανθρώπους, θα εξαντλήσουμε την ακρίβεια; Και πάλι καλή Ανάσταση.

Ανώνυμος είπε...

Βλέπω μια προσπάθεια να κουκουλωθούν όλα, να "τα ξεχάσουμε" και άντε να πάμε όλοι Σάββατο βράδυ στο φολκλόρ, να μαζευτούμε πολλοί, να κοκορεύεται μετά η σύνοδος πόσο ωραία τα κατάφερε. Εδώ ο δεσπότης μας είπε μέχρι και ότι να δείτε που είναι πιο καλά έτσι, γιατί θα φάτε μαγειρίτσα δυο ώρες νωρίτερα! Άκου κουβέντα πνευματικής οικοδομής δηλαδή! Όχι κύριοι. Θείες Λειτουργίες γίνονται συνέχεια. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο η αποψινή. Αν είμασταν πνευματικοί άνθρωποι θα το καταλαβαίναμε. Καιρός να γίνουμε. Δεν υπάρχει λόγος να συμπράξουμε απόψε το βράδυ. Ακόμα και οι υπέροχοι ύμνοι του Αναστάσιμου Κανόνα, που ούτως ή άλλως σε πολλά μέρη θα κοπούν, επαναλαμβάνονται όλη τη Διακαινήσιμο. Πάμε τη Δευτέρα, πάμε την Τρίτη, πάμε όποτε θέλουμε και τους ακούμε και τους ψάλουμε και τους βροντοφωνάζουμε. Όλη η Διακαινήσιμος εβδομάδα είναι Ανάσταση.

Κι όσο για τον κύριο σχολιαστή πιο πάνω που δε θέλει θελήματα - οξύμωρο, ε; Το θέλημα του κυρίου σχολιαστού είναι να μην έχει κανένας άλλος θέλημα! Αλλά ας θυμηθεί και τους Πατέρες που μιλούν για τα τρία μόρια της ψυχής, το λογικόν, το επιθυμητικόν και το θυμικόν. Λοιπόν, το λογικόν μας τελείωσε προ πολλού με τη Σύνοδο που μπλέξαμε, το επιθυμητικόν επιθυμείτε να μας το απαγορεύσετε, και τι μένει απ' την ψυχή μας; Το θυμικόν, κι αυτό μισό, κάποια συναισθήματα, κι αυτά κατευθυνόμενα. Μα δε μας θέλετε καν άλογα πρόβατα όπως σας προσάπτει ο φίλτατος 70ετής κύριος πιο πάνω. Άψυχα όντα μας θέλετε!

Συνέλθετε, παρακαλώ. Ουδεμία σχέση έχουν με την εν Χριστώ εκκλησιαστική ζωή αυτά που λέτε. Με καμιά κομμουνιστική σέχτα ίσως.

Λοιπόν, φίλοι, απόψε το βράδυ τηρούμε οδούς σκληράς όπως μπορεί ο καθένας μας. ΔΕΝ τα βάζουμε με τους παπάδες μας, προσέξτε το αυτό, οι περισσότεροι κι αυτοί είναι να τους πιάσεις τη μύτη να σκάσουν.

Ανώνυμος είπε...

κ.Μακάριε η αφελής αγωνιζόμενη ορθόδοξη Χριστιανή σας θέτω την εξής αφελή ερώτηση.Η Ανάστασις του Κυρίου μας, με την οποία κορυφώνεται η Υπέρτατη Θυσία, είναι αναπαράσταση,θεατρική παράσταση που μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα και ώρα? Έως τώρα είμαστε σε πλάνη όταν ομολογούμε...και Αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς?προτείνετε να αλλάξει ...και Αναστάντα κατά περίπτωση? Εν πάση περιπτώσει.Το Φως της Αναστάσεως του Κυρίου να φωτίσει τον νου και την ψυχή όλων μας.

Ανώνυμος είπε...

Και να συμπληρώσω: ΔΕΝ τα βάζουμε ΟΥΤΕ με τους συνενορίτες μας, ΔΕΝ διχαζόμαστε. Υπάρχουν και απλοί, υπάρχουν και απλοϊκοί, υπάρχουν άλλοι με οικογενειακές δεσμεύσεις, υπάρχουν κι ένα σωρό άλλα είδη ανθρώπων (εφόσον - ευτυχώς - έχουμε όλοι ακόμα μυαλό και θέλημα και θυμικό, άρα ψυχή, παρότι απ' ότι φαίνεται ενοχλεί αυτό). Αν τυχόν μας ρωτήσουν γιατί δε μας είδαν το Σάββατο, λέμε ό,τι νομίζουμε με ηρεμία και χωρίς διαπληκτισμούς.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ είπε...

Κύριε Θεόδωρε Σ.γράφετε μεταξύ άλλων πολύ σωστά ''η Εκκλησία χωρίς να εκφεύγει από το πνεύμα του Κανόνος,σε ειδικές περιπτώσεις και εξαιρετικά δυσχερείς καταστάσεις...''Επιτρέψατε λοιπόν να παρατηρήσω ότι η ΔΙΣ και όχι η Εκκλησία την οποίαν συναποτελούμε κλήρος και λαός, δεν εξέφυγεν απλώς από το πνεύμα κάποιου Κανόνος αλλά από την σαφή αναφορά αυτού τούτου ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ.Τα περί αρχής της επομένης ημέρας από του εσπερινού τα αφήνω ασχολίαστα αφ΄ενός μεν επειδή απαντήθησαν-κατ΄ακρίβειαν κονιορτοποιήθησαν-από εγκρατείς,κυρίως όμως ευσεβείς θεολόγους κληρικούς και λαικούς αφ΄ετέρου δε λόγω σεβασμού στο πρότερον αγωνιστικό και ομολογιακό φρόνημα του συγκεκριμένου προσώπου.Τέλος ερωτώ καλοπροαίρετα γιατί υπάγεται ''σε ειδικές περιπτώσεις και εξαιρετικά δυσχερείς καταστάσεις'' το πείσμα και το καπρίτσιο του θεομάχου Καίσαρα που αρνήθηκε την μόλις τρίωρη μετάθεση του ωραρίου του,όταν υπό την ανοχή του έχουν πλειστάκις κουρελιασθεί το σύνολο των περιοριστικών του μέτρων;
Καλή Ανάσταση.

Ορφέας είπε...

Ρε παιδιά, πάντως σύμφωνα με την λογική σας ο Χριστός και πάλι δεν παρέμεινε τριήμερο στο τάφο γιατί η Ανάσταση γίνεται στις 12 ακριβώς. Άρα και πάλι διήμερως ανέστη... Άσε που η πενθεκτη μιλά για λύση νηστείας το μεσονυκτιο, τουτέστιν μετά από τις 3 μη πω τέσσερις (ρωτήστε μοναχούς). Άρα ήδη καταλυαμε έτσι την πενθεκτη έτσι και αλλιώς. Λοιπόν λίγο κρατει...

Ορφέας είπε...

Κύριε Θεόδωρε καλή Ανάσταση. Να ξέρετε δεν είστε μόνος.

Ανώνυμος είπε...

Έχετε απόλυτο δίκιο. Η τοποθετησή σας με εκφράζει απόλυτα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ είπε...

Δεν είναι έτσι αδελφέ 12ξεκινουσε ο Όρθρος δεν ξεκινούσε η θεία λειτουργία η Αναστασιμη

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com