14 Ιουλ 2020

Σχῖσμα, Ἁγια-Σοφιά, μετάνοια

Μας έλλειψε! Αλλά κάντε υπομονή»: Δημοσιεύματα θέλουν την Αγία ...
Σχῖσμα, Ἁγια-Σοφιά, μετάνοια
Ἐπιτέλους! ἕως πότε θὰ χωλαίνομε καὶ ἀπὸ τὰ δύο πόδια; Ἕως πότε θὰ εἴμαστε τυφλοὶ καὶ ἀπὸ τὰ δύο μάτια; Ἕως πότε δὲν θὰ βάζομε τὸ μυαλό μας νὰ δουλεύη; Μέχρι ποίου σημείου θὰ φθάσει τὸ ἀσύνετον τοῦ κάθε ἑνός μας; («Ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐσται;») Ἕως πότε θὰ παραβιάζομε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ; Ἕως πότε θά «παροργίζομε» τὸν ἴδιον τὸν Κύριον;

Ἀπὸ τὰ χρόνια ἀκόμη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, λίγο πρὶν νὰ ἐγκατασταθῆ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ στὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας, εἶχαν φθάσει οἱ ἰσραηλῖται στὴν Ἰεριχῶ, στὸ βόρειο μέρος τῆς ἐν λόγῳ γῆς, καὶ ὁ Θεὸς ἔδειξε στὸν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ τὴν χῶρα στὴν ὁποία θὰ ἐγκαθίσταντο σὲ λίγο, λέγοντάς του ὅτι θὰ τοῦ τὴν δώσει δωρεάν, χωρὶς καμμίαν ἧττα σὲ κανέναν πόλεμο! Χωρὶς κανεὶς νὰ σκοτωθῆ, ἀρκεῖ νὰ κάνη ὁ Ἰσραὴλ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ μὴν κάνη κάποια ἀνυπακοή.
Ἀπὸ τὴν μεριά του, ὁ τοπικὸς βασιλεὺς Βαλάκ, θορυβήθηκε μὲ τὴν παρουσία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν φημῶν ποὺ τὸν συνόδευαν (πέρασμα Ἐρυθρᾶς θαλάσσης, κυρίευσις τῆς Ἰεριχοῦς κ.ἄ.) Στέλνει λοιπὸν στρατιῶτες καὶ καλεῖ τὸν περίφημο μάγο τῆς ἐποχῆς ἐκείνης Βαλαάμ, διὰ νὰ καταραστῆ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Εἶχε αὐτὴν τὴν ἰκανότητα ὁ μάγος: ὅποιον νὰ εὐλογῆ, νὰ εἶναι ἀπὸ τὸν Ἀληθινὸ Θεὸν εὐλογημένος, καὶ ὅποιον νὰ καταρᾶται, νὰ εἶναι καταραμένος. Ὁ Βαλαὰμ τελικῶς πῆγε στὸν Βαλάκ, ἀφοῦ προηγουμένος τοῦ ξεκαθάρισε ὅτι θὰ πεῖ ὅ,τι ἀκριβῶς τοῦ πεῖ ὁ Θεός, καὶ ὄχι αὐτὸ ποὺ θὰ τοῦ ζητήσει ὁ βασιληᾶς. Τρεῖς φορὲς πρόσταξε ὁ Βαλὰκ νὰ καταρασθῆ ὁ Βαλαὰμ τὸν Ἰσραήλ, ἀλλὰ ὁ Θεὸς τὸν πρόσταζε νὰ πῆ λόγους εὐλογίας. Τὴν τρίτην μάλιστα φοράν, εἶπε τὶς περίφημες προφητεῖες διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Μεσσίου, τὶς ὁποῖες διαβάζομε μέχρι σήμερα στὸν Ἑσπερινὸ τῶν Χριστουγέννων. Ὁ Βαλὰκ θύμωσε μὲ τὴν ἀνυπακοὴ τοῦ Βαλαάμ καὶ τὸν ἔδιωξε, ὅμως ὁ μάγος αὐτός, ὄντας φιλάργυρος, ἀπεκάλυψε «κρυφά» (λὲς καὶ ὁ Θεὸς δὲν ἀκούει), τὸν τρόπο νὰ  νικήση τοὺς ἰσραηλίτας:  ὁ Βαλὰκ νὰ ρίξη τοὺς ἰσραηλῖτας στὴν πορνεία καὶ εἰδωλολατρεία, ὥστε νὰ παροργίσουν τὸν Θεό τους, τὸν παντοδύναμο & νὰ χάσουν τὴν βοήθειά Του.
Ἐφήρμοσε λοιπὸν ὁ Βαλὰκ τὴν συμβουλὴ αὐτή, καὶ ὄντως, ὁ Θεὸς ἦρε τὴν Χάρι Του ἀπὸ τὸν λαό, καὶ στὸν πρῶτο πόλεμο μὲ τὸν Βαλάκ, ἡττήθηκε ὁ Ἰσραήλ, καὶ σκοτώθηκαν ἀρκετοί. Ρώτησε τότε ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ τὸν Κύριον: Κύριε, εἶπες ὅτι πάντα θὰ νικοῦμε καὶ δὲν θὰ σκοτωθεῖ κανείς! Καὶ ὁ Θεὸς ἀπήντησε: ναί! ἀλλὰ μὲ τὴν προϋπόθεσι ὅτι θὰ τηρήσετε τὶς ἐντολές μου! ἐσεῖς πέσατε στὴν πορνεία καὶ τὴν εἰδωλολατρεία.
Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν παιδαγωγία ἐφαρμόζει ὁ Κύριος σέ ᾿μᾶς, τὸν νεώτερον «περιούσιον» λαόν του! ἀλλ᾿ ἐμεῖς …καθεύδομεν! Τὸ χειρότερον: ἐμπαίζομεν τὸν Κύριον!
Μὲ τί μούτρα «ἀπαιτοῦμε» ἀπὸ τὸν Κύριον εὐημερία, ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα; Ποιά ἔργα μας νὰ κοιτάξη ὁ Κύριος γιὰ νὰ μᾶς εὐλογήση;
-Τὶς παρελάσεις… ; τὰ Θρησκευτικὰ τοῦ σχολείου; Τὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν; (Στὴν μισθοδοσία τῶν παπάδων μόνον τὰ πήγαμε καλά). Καὶ ὅλα αὐτὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ χαρακτηρίση «μικρές» ἁμαρτίες! Ἃς πᾶμε στὰ μεγάλα.
«Κλαῖμε» καὶ  φωνάζομε γιὰ τὴν Ἁγια-Σοφιά, καὶ δὲν βλέπομε ὅτι τρεῖς μεγάλες τοπικές Ἐκκλησίες-Πατριαρχεῖα ἔχουν προσχωρήσει στὸ σχῖσμα! Καὶ τὸ χειρότερο, ὅτι ἐμμένομεν στὸ σχῖσμα.
Ποῦ ἠκούσθη νὰ μελετᾶ φοιτητής τις τοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας περὶ συμπροσευχῆς μετὰ αἱρετικῶν, νὰ ὁμολογῆ ὅτι ἅπαντες συμφωνοῦν στὴν ἀπαγόρευσίν της, καὶ ὁ φοιτητάκος νὰ γράφη στὸ τέλος ὅτι, «ἐγὼ ὅμως λέγω ὅτι πρέπει νὰ γίνονται συμπροσευχαί»;!
Πῶς γίνεται τὸ 2013 νὰ γράφη δεσπότης τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου (ὁ Στῆβεν Ράνσιμαν ἑρμήνευσε τὸν ὅρον «οἰκουμενικός»& «οἰκουμένη»: εἶναι τὸ κράτος, τὰ σύνορα τῆς Ἀνατολικῆς, Χριστιανικῆς, Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας!) ὅτι μέσα στὴν Ἁγία Τριάδα ὑπάρχει διαβάθμησις (!Ἀρειανισμός!), Καὶ ὅτι: «μποροῦμε νὰ βάλωμε τὸν Υἱὸν πάνω ἀπὸ τὸν Πατέρα;( ρητορικὴ ἐρώτησις) ἢ δίπλα;» ( sic) λοιπόν; Νὰ τὸν βάλωμε κάτω! -Ὦ τῆς βλασφημίας! Καὶ καταλήγει ὅτι αὐτὸ γίνεται καὶ στὴν ἐπίγειο Ἱεραρχία. Στὴν θέσι τοῦ Πατρός, ὁ Κωνσταντινουπόλεως, ἀπὸ ἐκεῖ καὶ κάτω… βρεῖτε τα.
Καὶ ναὶ μὲν ἡ «συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ», Φραγκῖσκος, ὁ πρόδρομος τοῦ ἀντιχρίστου διόρθωσε τὸ «Πάτερ ἡμῶν», αὐτὸς ὅμως ὁ Ἀρειανὸς δεσπότης ἀκύρωσε τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως καὶ τῆς Πεντηκοστῆς!
Μπράβο! Μὲ τέτοια καμώματα θὰ πάρομε τὴν Ἁγια-Σοφιά; Μὲ τέτοιες θεωρίες-βλα­σφη­μίες θὰ προσελκύσομε τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ; Μέχρι σήμερα ὑπάρχει ἀνηρτημένο στὸ σάιτ τοῦ πτρχείου, λόγος τοῦ Ἀμερικῆς ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ πτρχς εἶναι Primus sine paribus! ὄχι primus inter pares.
Οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν γίνει κλωτσοσκούφι τοῦ κάθε τυχάρπαστου! Ὅλοι ἐπικαλοῦνται τήν «οἰκονομία», καὶ μὲ βάσι αὐτὴν προχωροῦν στὴν δίωξι τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου οἱ «θεράποντές» του ἀρχιερεῖς;  Ἔξω οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, δίωξις ἱερέων -γιατί ὄχι καὶ ἐπισκόπων ἐπιλεκτικῶς- βασταζόντων τὸν καύσωνα τῆς ἡμέρας, «Κάτω οἱ Ἕλληνες»! «Ζήτω οἱ λαθρομετανά­στες»!
Παρασύρομαι στὰ Ἑλληνικά, ἐνῶ θέλω νὰ δώσω προσοχὴ στὰ πνευματικά.
Πῶς σᾶς φαίνεται ἁρμόδιοι τῆς Διαρκοῦς Ἱ.Συνόδου τό: «Ὑπάρχει μία ἄποψη ὅτι ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός. Ἀλλά στήν πραγματικότητα εἶναι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης» (sic). (μητρ. Ἀδριανουπόλεως 05.06.2019) ; 
Τὸ ἄλλο: « Ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ὁ οἰκ. πατριάρχης » (sic). (μητρ. Ἀδριανουπόλεως) ;
Τὸ τρῖτο: « Δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολῆ ἂν ἀποκαλέσουν τὴν ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας ἢ ὅπως ἀλλιῶς θέλουν. Αὐτὰ εἶναι ἐθνοφυλετισμοὶ καὶ κακῶς προβληματιζόμαστε » (sic). (μητρ. Ἀδριανουπόλεως) ;  Ὁ ἐθνοφυ­λετισμὸς ἐδῶ καταδικάζεται μόνον γιὰ τοὺς Ἕλληνες. Γιὰ τοὺς ἄλλους εἶναι ἀρετή!
Ἂς ξαναγυρίσωμε στὰ δογματικά. Στὸ οὐκρανικό, ὁ διάβολος τὰ κατάφερε ἔτσι, πού, εἴτε εἶσαι αἱρετικός, Ἕλληνας ἐθνοφυλετιστής, ποὺ πάντα ἔχομε δίκαιο, ἂν καὶ καταπατοῦμε κανόνες, ἢ φιλορώσσος, ἐθνοφυλετιστής, ἂν καὶ ὑποστηρίζης τὸ κανονικὸν δίκαιο καὶ τὴν ἀλήθεια.
Εἶναι δυνατὸν πτρχης νὰ διαβάζει λόγο καὶ νὰ λέγη ὅτι δὲν ὑπάρχουν δογματικὲς διαφορὲς μὲ τοὺς φράγκους, παρὰ μόνον ἱστορικές; 
Ἐπειδὴ παρεσύρθησαν μερικοὶ στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης καὶ ἔδωσαν τὸ τιμημένο ὄνομα τοῦ Χριστιανοῦ σὲ ἀνθρώπους αἱρετικούς, στὸν ἴδιον τὸν πρόδρομο τοῦ ἀντιχρίστου, στὴν συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ (ὅπως λέγει ἡ Ἀποκάλυψις), καὶ σὲ μύριους ὅσους σατανιστὲς, παγανιστὲς καὶ εἰδωλολάτρες (δὲς τὸ σάιτ «Ἡ μαγεία στὴν Ἀφρική), σημαίνει ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτὴ ἦταν μεγάλη & ἁγία, ἄρα σεβαστή; -Ἐρωτῶ: -Ποιά τοπικὴ Ἐκκλησία ἐν Συνόδῳ, 1& 1/2 χρόνο μετὰ τὴν Σύνοδο αὐτὴ κατήργησε ἕναν ἀπὸ τοὺς μόλις 6 ὅρους της;
-Ἡ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως!, τὸν ὅρο γιὰ τὰ κωλύμματα τοῦ γάμου! 70 χρόνια ἔλεγε ναί, ἡ ἱερωσύνη εἶναι κώλυμμα, καὶ σ᾿ ἑνάμισι χρόνο εἶπε ὄχι! –Ποιός λοιπὸν κατήργησε τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης; Ὁ Ζήσης; ἡ ὁμάδα του; ἢ ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ἐν Συνόδῳ τοπικῇ;
«Κλαῖμε» ὥς προεἶπον διὰ τὴν Ἁγια-Σοφιά. Ρωτῶ:  -Νὰ τὴν κάνωμε τί; Ἔστω… ἂς φαντασθοῦμε…, μετὰ τὶς τόσες ἀνακοινώσεις..., ὅτι ἀποφασίζουν ὅλοι καὶ δίνουν μόνον τὴν Ἁγια-Σοφιὰ στὸ πατριαρχεῖο (φαντασίες!) Τί θὰ τὴν κάνομε;   :
-Θὰ γίνει ἕνα περίλαμπρο συλλείτουργο, παρουσίᾳ τοῦ Φραγκίσκου, τοῦ ἀρνητοῦ τῆς Θεότητος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, (ὁ Κύριος κατ᾿ αὐτόν, γεννήθηκε μόνον ἄνθρωπος, καὶ μόλις πάνω στὸν Σταυρὸ ἀπέκτησε καὶ τὴν Θείαν Φύσιν, γιὰ τὰ καλά του ἔργα!) καὶ στὴν κατάλληλη στιγμὴ θὰ βγεῖ ὁ πτρχης διὰ τὸν τελετουργικὸ ἀσπασμό, τὶς ἀγκαλίτσες καὶ τὰ φιλάκια μπροστὰ στὶς κάμερες, μὲ τὸν γεσουΐτη σατανιστὴ νὰ τρίβεται σὰν κατοικίδιον στὸ στῆθος τοῦ πτρχη! Καὶ ἀπὸ πάνω ὁ δικός μας νὰ τὸν χαϊδεύει στὸ κεφάλι σὰν καμμία ἀποτυχημένη μεγαλοκόρη… μᾶλλον ξουρισμένη γριά, φραγκολεβαντίνα!
Χάρμα ὀφθαλμῶν! ἀγαπουλίτσες καὶ χάδια, μὲ πισώπλατες μαχαιριὲς στὸν ἄκακο, πρᾶο, καλὸν κἀγαθόν, μόνον κανονικὸν μητροπολίτην Κιέβου, Ὀνούφριο (ὁ Μεγαλοδύναμος νὰ τοῦ προσθέτη χρόνια καὶ κάθε εὐλογία Θεϊκή).
Ψᾶξτε οἱ καθηγητᾶδες:  σὲ ποιόν κανόνα, ποιᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου διαλαμβάνεται ὅτι σὲ μία ἐν-ορία Μητρόπολι, ἀρχιεπισκοπὴ συγχωροῦνται νὰ προΐστανται 4 προκαθήμενοι ταυτοχρόνως! Α) Ὁ κανονικός, ἀποδεκτὸς καὶ σήμερα ἀπὸ τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο, ὁ Θεῖος Ὀνούφριος (νὰ μεγαλύνη ὁ Κύριος τὸ ὄνομα αὐτοῦ, νῦν καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας),   β) ὁ primus Σεργκέι Ντουμένκος, γ)ὁ primus Φιλάρετος Ντενισένκος, καὶ δ) ὁ συλλειτουργὼν μετὰ τῶν δύο τελευταίων ἀνέτως, κύρ Σέβτσουκ, ὁ οὐνίτης.
Ἂς βοηθήσουν καὶ οἱ ἡμέτεροι τῆς Διαρκοῦς, οἱ προσκυνημένοι (ὅσοι) τῆς Ἑλληνικῆς Ἱεραρχίας, καὶ φυσικά, οἱ προσκυνημένοι τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας, ποὺ τόσο... καλὰ γνωρίζουν τοὺς οὐκρανούς..., ἀλλὰ ἀγνοοῦν τὴν καθ᾿ ἡμέραν ἐμπειρία τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας των. Ἂν τὴν γνώριζαν, θὰ τὴν κατέθεταν στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης, ὥστε νὰ μὴν ὀνομαστοῦν «Χριστιανοί» οἱ μάγοι καὶ οἱ εἰδωλολάτρες!
Ἁγια-Σοφιά καὶ πάλι Ἁγια-Σοφιά!    Δὲν καταλάβαμε ἀκόμη τὸ λόγιον τοῦ Κυρίου, ὅτι «καὶ αἱ τρῖχαι τῆς κεφαλῆς ἡμῶν ἠριθμημέναι εἰσί». Νομίζομε ὅτι ὁ τοῦρκος πολεμᾶ τὸν Κύριό μας, καὶ ἀναστατώνομε τὸν κόσμο πρὸς «ὑπεράσπισιν» τοῦ Κυρίου μας!  Κατάντια!
Φταίει ὁ ἄλλος, ὁ τοῦρκος, ἐνῶ ἐμεῖς εἴμαστε οἱ σωστοί! Δὲν καταλαβαίνομε ἀκόμη ὅτι διὰ τὶς πολλὲς βλασφημίες κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μᾶς παιδαγωγεῖ ὁ Κύριος καὶ παραχωρεῖ νὰ τὴν βλέπωμε σὰν τζαμί; Ποιά ἄλλη μαρτυρία θέλομε;
Ἀλλὰ καὶ λύσις ὑπάρχει, πάλι ἀπὸ τὰ παλαιὰ χρόνια, τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Πολιόρκησαν τὴν Ἱερουσαλὴμ 230.000 ἀσσύριοι (ἂν θυμᾶμαι καλά), καὶ τὴν ἄλλη μέρα θὰ γινόταν ἡ ἐπίθεσις. Ἔτρεξε τότε ὁ λαὸς στὸν τότε προφήτη, μὲ μετάνοια καὶ δάκρυα, καὶ αὐτὸς κατάφερε νὰ πάρη ἀπὸ τὸν Θεὸν τὴν διαβεβαίωσι γιὰ τὴν λύσι τοῦ προβλήματος. Τὴν ἄλλη μέρα διαπίστωσε ὁ Ἰσραήλ ὅτι οἱ 230.000 ἀσσύριοι πέθαναν ταυτοχρόνως τὴν νύκτα!
Ἁγια-Σοφιά, Ἁγια-Σοφιά…!    Τὴν θέλομε; Μόνον μὲ τὴν μετάνοια ὅλων μποροῦμε νὰ τὴν ἀποκτήσωμε δωρεάν! Κανεὶς Πάιατ καὶ Πομπέο δὲν θὰ μᾶς βοηθήσει. Τὰ εἴδαμε στὴν Χάλκη! Ὅσο θὰ ἀνοίξει αὐτὴ ἡ σχολή ...(καὶ τί μπουμπούκια θὰ βγάζει...!!! τί ἀμπελοφιλοσοφίες καὶ δόγματα σατανικά....!), τόσο θὰ ἀνοίξει ἡ Ἁγια-Σοφιά σὰν Ἐκκλησία…
Μετάνοια πρῶτα ἀπὸ τὸν Primus inter pares καὶ ὄχι sine paribus, ἀπὸ ἐμέ, καὶ ὅλους τοὺς Χριστιανούς (ἐννοεῖται: Ὀρθοδόξους)! Ἂς σταματήσουν μόνον οἱ βλασφημίες, τὰ ἀνίερα συλλεί­τουργα μὲ τοὺς σαμοσφιάτ, οἱ κοινὲς ἀκολουθίες μὲ ἄμφια, μὲ τοὺς οὐνίτες καὶ ναζιστές. Τὸν δὲ γεσουΐτη, ὑποκριτή, πρόδρομο τοῦ ἀντιχρίστου, σινάμενη καὶ κουνάμενη τριτοφυλικὴ γριά, ἂς τὸν ἀναθεματίσωμε καὶ πάλι:
«Τοὺς πιστεύοντας, ἀκολουθοῦντας καὶ προωθοῦντας τὴν πλάνην τῆς «Θεωρίας τῶν κλάδων», ἀνάθεμα (τρίς).
«Τοὺς πιστεύοντας, ἀκολουθοῦντας καὶ προωθοῦντας τὴν πλάνην περὶ δύο πνευμόνων εἰς τὴν Μίαν Ἐκκλησίαν, ἀνάθεμα (τρίς).
«Φραγκίσκου τοῦ κατ᾿ ἐφημισμὸν πάπα Ρώμης, γεσουΐτου, ὑποκριτοῦ, τοῦ «διορθώσαντος» τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου, μετὰ τῶν καινῶν διδασκαλιῶν αὐτοῦ, μετὰ τῶν συνειδητῶς ἀκολουθούντων αὐτόν, προδρόμου τῆς πανθρησκείας καὶ τοῦ ἀντιχρίστου, ἀνάθεμα (τρίς).
 Κύριε, ἐλέησον καί δῶσε σ᾿ ὅλους μετάνοια, Χριστιανούς (ἐκτὸς τῶν Ὀρθοδόξων, χριστιανὸς δὲν ὑπάρχει) καὶ προσκυνημένους (εἰς τὸ σχῖσμα). Πάντως, ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τήν ἁγιότητα τῶν αὐτοαγίων (μτρφς: σαμοσφιάτ) καὶ τῶν προσχωρησάντων εἰς αὐτούς.
Εὐχαριστῶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com