5 Μαΐ 2020

Ἡ τεχνολογία, ὁ βιολογικός πόλεμος καί τά χημικά στά ἔσχατα! Β΄ Μέρος (τό θαῦμα ὡς δαιμονικόν στοιχεῖον)! Προφητεία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου!

Ἡ τεχνολογία, ὁ βιολογικός πόλεμος καί τά χημικά στά ἔσχατα!
Β΄ Μέρος (τό θαῦμα ὡς δαιμονικόν στοιχεῖον)!
Προφητεία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου!
Μαρία, Ἐκπαιδευτικός
Σέ συνέχεια τοῦ προηγούμενου ἄρθρου:

Ἡ τεχνολογία, ὁ βιολογικός πόλεμος καί τά χημικά στά ἔσχατα! Προφητεία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου! (http://aktines.blogspot.com/2020/05/blog-post_31.html), θέλω αὐτή τή φορά νά σταθῶ στό δεύτερο σκέλος τῆς προφητείας τοῦ χαρισματικοῦ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου μέ τίς ἐξαιρετικές καί θεολογικότατες ὁμιλίες του.
Στό πρῶτο σκέλος τῆς προφητείας του, ὅπως ἀκούσαμε, ἀποκαλύπτει τόν ἀδυσώπητο πόλεμο τῶν ἐσχάτων Χριστιανῶν καί  ὅλων τῶν ἀνθρώπων μέ τήν τεχνολογία καί τήν ἐπιστήμη τῶν σκοτεινῶν ἀοράτων καί ὁρατῶν δυνάμεων καί ἐξουσιῶν πού μέ τά τεχνολογικά, βιολογικά καί χημικά ἐπιστημονικά τους ὅπλα καί μέσα θά στραφοῦν (ἤδη ἐνεργεῖται αὐτό ὅπως ἀποδείξαμε) κατά τῆς σωματικῆς, ψυχολογικῆς καί διανοητικῆς ὑγείας τους!
Ὁ ἀπώτερος σκοπός εἶναι ἡ σωματική, ψυχολογική καί διανοητική ἀποδυνάμωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ καταστολή τῶν ἀντιδράσεων κατά τοῦ δαιμονικοῦ συστήματος πού θέλει νά κυριεύσει. Τό mind control-ἔλεγχος τῆς σκέψης καί ἡ χειραγώγηση τοῦ ἡγεμονικοῦ νοῦ. Καί τέλος, ἡ μετατροπή τοῦ ἐλεύθερου ἀνθρώπου εἴτε σέ ἄβουλο ὄν, εἴτε σέ τρομοκρατημένο ὄν πού παραδίδεται ἀπόλυτα καί ὑποτάσσεται στήν παγκόσμια ἐλίτ ἀπό φόβο.
Ἡ ἐλίτ αὐτή κινεῖ τά νήματα τοῦ πλανήτη Γῆ καί κατέχει τήν πρόσκαιρη ἐπίγεια δόξα, τόν κάθε μορφῆς πλοῦτο μέ τά ὁποῖα δέν χορταίνει, γι’ αὐτό ἀσταμάτητα καλπάζει γιά νά  ὁλοκληρώσει τήν παραλογία της μέ τήν πλήρη ὑποδούλωση ὅλων τῶν ψυχῶν καί τῶν ζωῶν τῶν ἀνθρώπων!
Πρόκειται γιά ἕναν ἀνεκδιήγητο βαμπιρισμό, χωρίς λογική, πού ρουφᾶ κάθε ἐλευθερία καί βούληση, κάθε ἠθική, κάθε ἀξία καί κυρίως τό ὑπέρτατο ἀγαθό, τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς (καί ὄχι τήν ὑγεία…), γιατί ἔχει ὑποκινητή τόν ἴδιο τόν Διάβολο καί κοσμοκράτορα τοῦ κόσμου τούτου!
Στό δεύτερο σκέλος τῆς προφητείας τοῦ π. Ἀθανασίου, δίνεται μία βαρύτητα στό θέμα τῶν σημείων ἐκ μέρους τοῦ Ἀντιχρίστου καί τοῦ ἀντιχρίστου πνεύματος πού θά ἐνεργεῖται ἐν ἐσχάταις ἡμέραις. Γίνεται μία ἐπιμέρους ἀποκάλυψη ὅσον ἀφορᾶ τήν πλάνη καί τά ψευδῆ θαύματα μέ τά ὁποῖα οἱ σκοτεινές δυνάμεις ἀφοῦ καταστείλουν τίς ψυχοσωματικές καί διανοητικές δυνάμεις τῶν ἀνθρώπων, θά ὁλοκληρώσουν τό σατανικό σχέδιό τους μέ τό νά πείσουν ὅτι εἶναι «καλές κι ἀληθινές», ὅτι ἐνεργοῦν γιά τό «καλό» καί κυρίως γιά νά ὁδηγήσουν τήν ἀνθρωπότητα στόν τελικό Ἀντίχριστο, ὁ ὁποῖος κι αὐτός μέ τήν σειρά του ἐν «σημεῖοις καί τέρασιν ψεύδους» θά πείσει τούς πλείστους-δυστυχῶς καί τούς περισσότερους Χριστιανούς-ὅτι εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός! Αὐτός εἶναι ὁ τελικός στόχος τοῦ Διαβόλου καί τῶν ἐπίγειων ὀργάνων του πού ἐργάζονται γι’ αὐτόν συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα, ἀσυναίσθητα ἤ ἀναίσθητα!
Σέ αὐτό τό δεύτερο σκέλος τῆς προφητείας, θά παίξει ρόλο κυρίως ἡ ἐπιστήμη ἀπό πλευρᾶς τεχνολογίας καί ὄχι τόσο ἀπό πλευρᾶς βιοχημικῆς.
Ἀκοῦστε ξανά τήν προφητεία τοῦ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου γιά τόν ἔσχατο πόλεμο κατά τῆς ἀνθρωπότητος, ἰδιαιτέρως δέ κατά τῶν Χριστιανῶν πού εἶναι καί ὁ εἰδικότερος στόχος τοῦ Διαβόλου, δίνοντας περισσότερο προσοχή στό δεύτερο σκέλος τῆς προφητείας (ἀπό τό 1:33 καί μετά):
Σήμερα θά σᾶς παρουσιάσω ἕνα μικρό δεῖγμα αὐτῆς τῆς πλάνης, τῶν ψευδῶν σημείων καί «θαυμάτων» ὡς πρός τό πῶς μπορεῖ νά ἐπιτευχθοῦν μέ τήν χρήση τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας, βάσει πάντα αὐτῶν πού ἔχουν γνωστοποιηθεῖ δημοσίως, ἀλλά περνοῦν, δυστυχῶς, ἀδιάφορα ἀπό τήν προσοχή τοῦ κόσμου καί τῶν Χριστιανῶν. Ἐνδεχομένως νά ὑπάρχουν κι ἄλλοι κρυφοί τεχνολογικοί ἅσσοι κρυμμένοι στά μανίκια τῶν ἐπιστημόνων τῆς ἐλίτ πού νά εἶναι ἀκόμη πιό τρομακτικοί. Τό σίγουρο εἶναι πώς δέν σταματοῦν νά ἐργάζονται γιά τήν ἐφεύρεση καί κατασκευή καί ἄλλων πιό «προοδευτικῶν» ἐπιτευγμάτων προκειμένου νά φθάσουν στόν τελικό τους στόχο, τήν  ὁλική ἐξαπάτηση τῆς ἀνθρωπότητας!
Ἡ τεχνολογία τοῦ ὁλογράμματος.
Ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νά παρουσιάζεται τρισδιάστατος ὅπου θέλει, χωρίς πραγματικά νά εἶναι διά ζώσης ἐκεῖ, ἀλλά ἔτσι νά φαίνεται!
Δεῖτε:
Ὁ Ἐρντογάν ἐμφανίζεται σέ στάδιο μέ ὁλόγραμμα:
Ὁ νεκρός Michael Jackson χορεύει μέ τό ὁλόγραμμά του σέ live show:
Ὁλογραμμική ὑπάλληλος στό ἀεροδρόμιο τοῦ Ἐδιμβούργου ἐξυπηρετεῖ τόν κόσμο:
Δέν θά μπορεῖ νά ἐμφανίζεται ἔτσι ὁ Ἄντίχριστος παντοῦ καί νά πλανᾶ τούς πάντες ὅτι εἶναι «ὁ πανταχοῦ παρών Θεός»;
Ὁ,τιδήποτε μπορεῖ νά μᾶς τό παρουσιάζουν τρισδιάστατο χωρίς νά καταλαβαίνουμε τήν διαφορά μέ τό πραγματικό!
Δεῖτε:
Φωτεινά μυστήρια ὁλογράμματα στό ΜΦΙ Κρήτης:
Ἀπό τεχνολογικό show ὁλογραμμάτων στό Dubai:
Ὁλογράμματα μέ ζῶα:
Δέν μποροῦν νά ἐμφανίζονται ἔτσι Ἄγγελοι, δαίμονες, UFO, πράγματα πού πραγματικά δέν ὑπάρχουν;
Ἄλλη μία παρεμφερής καί ἀκόμη πιό προηγμένη τεχνολογία εἶναι τό blue beam project (Μπλέ Ἀστραπή).
Πῶς λειτουργεῖ;
Μέ ἐγκατεστημένους  βιντεοπροβολεῖς σέ δορυφόρους γύρω ἀπό τήν γῆ, οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νά προβάλλουν ὡς πραγματική εἰκόνα ὁ,τιδήποτε, ἀπό ἀνθρώπους, ζῶα, UFO, μέχρι Ἀγγέλους καί τόν Θεό στόν οὐρανό (βλέπε Ἀντίχριστο μελλοντικά)!
Εἶναι κάτι παρόμοιο ὡς ἐφεύρεση μέ τό ὁλόγραμμα, μία ἐξέλιξή του, μέ τήν διαφορά ὅτι οἱ δορυφορικοί προβολεῖς ἀπέχουν παρασάγκας ἀπό ἕναν φορητό προβολέα ὁλογράμματος, μέ ἀποτέλεσμα τό μέγεθος τῶν εἰκόνων πού προβάλλουν καί ἡ πιστότητά τους νά εἶναι ἀσύλληπτα, νά μοιάζουν ἀκόμη πιό ἀληθινά, νά μποροῦν νά προβληθοῦν ἀπό μακρύτερες ἀποστάσεις καί νά πλανοῦν περισσότερο ὡς «θαύματα»!
Δεῖτε μία σχετική ἐκπομπή γιά τήν Μπλέ Ἀστραπή, ἐδῶ:
Μέ μία μικρή ἔρευνα στό διαδίκτυο, θά βρεῖτε πώς ἡ ἐπίθεση τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ἀποδόθηκε σέ ἐκρηκτικά πού  ἦταν τοποθετημένα μέσα στά δύο κτίρια, μέ ἀποτέλεσμα οἱ ἐλεύθερα σκεπτόμενοι ἐπιστήμονες-καί ὄχι οἱ δεσμευμένοι γιά ἰδιωτικούς λόγους «εἰδικοί τοῦ συστήματος»-νά καταλήξουν στό συμπέρασμα πώς τά ἀεροπλάνα «καμικάζι» τοῦ τρομοκράτη Μπίλ Λάντεν προφανῶς ἦταν ὁλογραμμική προβολή, κυριολεκτικά γιά τά μάτια τοῦ κόσμου!
Γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές, διά χειλέων Μπίλ Κλίντον ξέφυγε ὅτι τό Πεντάγωνο βομβάρδισε τούς Δίδυμους Πύργους!
(«ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ! Ψεύτικη η τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους! Τι δήλωσε πιλότος, η CIA και ο Μπίλ Κλίντον! (BINTEO)»
Ἀκόμη κι ἄν ἦταν ἀληθινή ἡ ἐπίθεση μέ τά ἀεροπλάνα, μέ τήν εὔλογη (ἤ λανθασμένη) ἀπόρριψη αὐτῆς τῆς ἐκδοχῆς διέρρευσε δημόσια ἡ ὕπαρξη καί δυνατότητα ἐφαρμογῆς προγραμμάτων ὅπως τά ὁλογράμματα (ἤ τό παρεμφερές blue beam project) σέ σενάρια ψευδοῦς (εἰκονικῆς) πραγματικότητας, μόνο πού τά ἀνέφεραν δημοσιογράφοι, πολιτικοί, ἐπιστήμονες καί ἄλλοι!
Ὁπότε ἡ ἀλήθεια αὐτῆς τῆς τεχνολογίας δέν κρύφθηκε! Τήν ἔχουν, τήν χρησιμοποιοῦν καί θά τήν χρησιμοποιοῦν ἕως ἐσχάτων καί ἄλλες πιθανόν ἀργότερα!
"Καί πλανᾷ (ὁ ψευδοπροφήτης τοῦ Ἀντιχρίστου)  
τούς κατοικοῦντας ἐπί τῆς γῆς 
διά τά σημεῖα ἅ ἐδόθη αὐτῷ
ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, 
λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπι τῆς γῆς
 ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, 
ὅς εἶχε τήν πληγήν τῆς μαχαίρας καί ἔζησε. 
καί ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα
δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, 
ἵνα καί λαλήσῃ ἡ εἰκών τοῦ θηρίου
καί ποιήσῃ, 
ὅσοι ἐάν μή προσκηνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, 
ἵνα ἀποκτανθῶσι"
(Ἀποκ. ιγ΄, 14-15)
Καλή μετάνοια νήφοντες καί γρηγοροῦντες καί μή πλανώμενοι!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com