22 Μαΐ 2020

Κάτι δέν πάει (καθόλου) καλά μέ πολλούς (Ἀρχι -) Ἐπισκόπους !Κάτι δέν πάει (καθόλου) καλά μέ πολλούς (Ἀρχι -) Ἐπισκόπους !
τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου
Ἔκπληκτοι διαβάσαμε τό ἐξώδικο πού τελευταίως ἀπέστειλε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Μακάριος πρός τόν "Ὀρθόδοξο Τύπο", τή γνωστή ἀγωνιστική ἑβδομαδιαία ἐκκλησιαστική ἐφημερίδα, διαμαρτυρόμενος καί καταγγέλων τήν κατ' αὐτόν γενομένη συκοφαντική του δυσφήμηση μέσῳ δημοσιευμάτων τῆς Ἐφημερίδος, τά ὁποῖα ἀναφέρονταν στό πρόσωπό του, ἐπικρίνοντας συγκεκριμένες ἐνέργειές του.
Δέν ὑπεισερχόμεθα στό ἀντικείμενο τῆς ἀντιπαραθέσεως καί τίς λεπτομέρειές της. Ἐκφράζομε, ὅμως, τή θλιβερή διαπίστωση ὅτι πολλοί ἐκκλησιαστικοί ἀξιωματοῦχοι καί κυρίως Ἐπίσκοποι, πολλῶ δέ μᾶλλον ὅσοι κατέχουν ἀνώτερες διοικητικές θέσεις, ὅπως Ἀρχιεπίσκοποι καί Πατριάρχες, δυσκολεύονται νά ἀνεχθοῦν τήν κριτική ἤ τόν ἔλεγχο τῶν δημοσίων ἐνεργειῶν τους, ἀκομη καί ὅταν ἀφοροῦν στήν Πίστη!
Μάλιστα ἐμφανίζονται νά θεωροῦν αὐτονόητη τήν ἰδιαίτερη μεταχείρισή των λόγῳ τῶν ἀξιωμάτων τους, τήν ὁποία περισσότερο διεκδικοῦν ἤ ἐπιβάλλουν, ὅπου τοῦτο εἶναι ἐφικτό, παρά ἐνδιαφέρονται γιά τόν ὄντως ὀφειλόμενο σεβασμό στό σχήμα τους, τόν ὁποῖο, ὅμως, θά πρέπει μᾶλλον νά κατακτοῦν καί κυρίως νά ἐμπνέουν.
Ἐπειδή τό φαινόμενο αὐτό, σέ συνδυασμό μέ τό μονίμως ὑφέρπον ἕτερο νοσηρό φαινόμενο τῆς θεωρητικῆς ταυτίσεως Ἐπισκόπου καί Ἐκκλησίας (ἐκκλησιολογική ἐκτροπή), ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ πηγή σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί δυσλειτουργίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς μέ πλῆθος παρενέργειες, κρίναμε σκόπιμο νά χρησιμοποιήσουμε τή συγκεκριμένη περίπτωση γιά τό στιγματισμό του (φαινομένου).

Τόν Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας οὔτε τόν γνωρίζουμε, οὔτε εἴμαστε σέ θέση νά γνωρίζουμε ἐμπεριστατωμένα τίς δημόσιες πρωτοβουλίες καί ἐνέργειές του στή διαποίμανση τοῦ λογικοῦ ποιμνίου τῆς δικαιοδοσίας του. Μόνον περί τῆς φυσιογνωμίας του μποροῦμε νά ἐκφράσουμε τήν ἄποψη ὅτι διακρίνεται ἀπό εὐγένεια καί πραότητα.
Ὡστόσο, μέ ὅλο τόν σεβασμό στήν προσωπικότητά του, ὅπως ἄλλωστε καί κάθε συνανθρώπου μας, ἐκφράζουμε τή μεγάλη ἔκπληξή μας καί ἀπορία ἤ μᾶλλον ἀπογοήτευσή μας διαβάζοντας τό κείμενο που ἐνέκρινε ὁ ἴδιος καί ἀπαιτεῖ νά δημοσιευθεῖ πρός ἀποκατάσταση τῆς τρωθείσης, κατά τόν ἴδιο πάντοτε, τιμῆς καί ὑπολήψεώς του.
Ὑπογραμμίζουμε ὅτι δέν λαμβάνουμε θέση ἐάν τά ἄρθρα τοῦ "Ὀρθοδόξου Τύπου" εἶχαν συκοφαντικό ἤ ὄχι περιεχόμενο κατά τοῦ ἐν λόγῳ Ἀρχιεπισκόπου. Λαμβάνουμε ὅμως θέση καί θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἄκρως ἀπογοητευτικό ὅταν ἕνας ἐπίσκοπος "ἀπαιτεῖ" τή δημοσίευση ἑνός ἄκρως αὐτοεπαινετικοῦ, στά ὅρια τῆς ἀποθεώσεως, κειμένου πρός ἀποκατάσταση τῆς γενομένης δυσφημήσεώς του. Προφανέστατα κάτι τέτοιο, εἴτε θεωρεῖται νομικῶς ἐπιβαλλόμενο, εἴτε ὄχι, ἁπάδει στό ἱερατικό καί τό ὀρθόδοξο ἦθος καί ἀτυχῶς σκανδαλίζει περισσότερο καί ἀπό τά ἴδια τά φερόμενα ὡς συκοφαντικά σέ βάρος του δημοσιεύματα.
Κατωτέρω, διά τοῦ λόγου τό ἀληθές, παρατίθεται τό κείμενο πού ἐπέλεξε ὁ ἴδιος καί ἀπαίτησε νά δημοσιεύσει ἡ Ἐφημερίδα πρός ἀποκατάσταση τῆς φήμης του καί ἐν συνεχεία παραθέτουμε, πρός σύγκριση, τήν περί τῶν Ἐπισκόπων καί τοῦ ἤθους αὐτῶν τοποθέτηση ἑνός ὄντως χαρισματικοῦ καί ὑποδειγματικοῦ κατά τό ἦθος Ἐπισκόπου, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐκ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὁποίου (+1920) συμπληρώνεται ἐφέτος ἡ πρώτη ἑκατονταετία.
ΕΚ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ κ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ
" Σας καλώ να ανακαλέσετε αμελλητί τις ανωτέρω προσβολές της προσωπικότητάς μου και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και να δημοσιεύσετε κατά λέξη, είτε μονοτονικό είτε πολυτονικό, την ίδια μέρα από την παραλαβή της παρούσας, στην εφημερίδα σας καθώς και στην ιστοσελίδα «www.orthodoxostypos.gr» το ακόλουθο επανορθωτικό δημοσίευμα:
«ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΖΗΤΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟ
(...)Η εφημερίδα ζητά συγγνώμη από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κκ Μακάριο, και εν τω προσώπω του από όλη την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, για την κατασυκοφάντησή του, την αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων και την διαστρεβλωτική πληροφόρηση των αναγνωστών, δηλώνει δε ότι τα ως άνω δημοσιεύματα συνιστούν προϊόντα παραπληροφορήσεως και εμπάθειας συγκεκριμένου αρθρογράφου και δεν βασίζονται σε κανένα εις βάρος του στοιχείο.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κκ. Μακάριος είναι εγνωσμένα, σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, μεγάλη πνευματική φυσιογνωμία, τυγχάνει κοινής αποδοχής, είναι από τους πιο καλλιεργημένους, πνευματικά και θεολογικά, Ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και χαίρει του σεβασμού και της εκτιμήσεως τόσο της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όσο και του ποιμνίου του. Λόγω της αναγνωρίσεως του εκκλησιαστικού του ήθους, της θεολογικής του παιδείας και της αποδεδειγμένης αφοσιώσεώς του στις Οικουμενικές Συνόδους, στους Ιερούς Κανόνες και στα δόγματα της Εκκλησίας, εξελέγη παμψηφεί από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μετά από πρόταση του Οικουμενικού Πατριάρχου κκ Βαρθολομαίου και παρά το νεαρό της ηλικίας του, στη θέση του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας. Πρόκειται περί χαρισματικού Ιεράρχου.
Όπως πριν από την εκλογή του στην εν λόγω Αρχιεπισκοπή έτσι και μετά την ανάληψη των καθηκόντων του διάγει καθ’ όλα έντιμο, ηθικό και εκκλησιαστικό βίο, δρώντας πάντοτε με γνώμονα την μαρτυρία του Ευαγγελίου και την σωτηρία των ψυχών, με συναίσθηση της ευθύνης του και σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας, έχει δε παράξει, στο μικρό χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του, σημαντικότατο έργο το οποίο και συνεχίζει με τη χάρη του Θεού και την αγάπη του ποιμνίου του. Ποτέ δεν αξιοποίησε τα οικονομικά μέσα και τις κοινωνικές γνωριμίες που του επέφερε η θέση του, προς εξυπηρέτηση προσωπικών του συμφερόντων αλλά μόνο για την εξυπηρέτηση και ευόδωση των σκοπών της Αρχιεπισκοπής ή άλλων φιλανθρωπικών σκοπών για την ανάπαυση των εμπερίστατων συνανθρώπων του. Παρά τα ψευδή δημοσιεύματα, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. κ. Μακάριος ασπάζεται απόλυτα τις απόψεις τις Εκκλησίας περί ομοφυλοφιλίας, στα βιβλία του έχει επανειλημμένως γράψει υπέρ του Ορθοδόξου Γάμου και κατά της ομοφυλοφιλίας και επομένως, δεν υποστηρίζει ούτε επικροτεί το φαινόμενο, προσπαθεί ωστόσο να αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές εξελίξεις και διατηρεί ζωντανή τη φωνή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην κοινωνική και πολιτική ζωή της Αυστραλίας. Η βράβευση από πλευράς της Αρχιεπισκοπής και με κοινή απόφαση όλων των επισκόπων της Αυστραλίας, του Γερουσιαστή Andrew Bragg έγινε ως δείγμα ευχαριστίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, του κλήρου, του λαού και των Επισκόπων που ήταν παρόντες κατά τη βράβευση, για την ευεργετική παρέμβαση του Γερουσιαστή στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Αυστραλίας, ώστε να τροποποιηθεί ο Νόμος περί χορηγήσεως μονίμου παραμονής σε κληρικούς εξ Ελλάδος και όχι λόγω του γεγονότος ότι ψήφισε τον νόμο με τον οποίον θεσμοθετήθηκε ο γάμος μεταξύ ομοφυλοφίλων προ ετών. Όλα δε τα αντίθετα δημοσιεύματα συντάχθηκαν, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, από συγκεκριμένο πρόσωπο που αρχικώς παραπληροφόρησε την εφημερίδα μας και το αναγνωστικό κοινό, εν συνεχεία ωστόσο αποδείχθηκε ότι η σύνταξη προσ­βλητικών, συκοφαντικών και υβριστικών άρθρων υποκινούταν από προσωπική εμπάθεια προς το πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου.
Η εφημερίδα «Oρθόδοξος Τύπος» στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και ζητά ταπεινά από τον Αρχιεπίσκοπο κκ. Μακάριο και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ΣΥΓΓΝΩΜΗ.

Το ως άνω δημοσίευμα να δημοσιευθεί στην πρώτη σελίδα του εντύπου της εφημερίδας και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας σας, καταλαμβάνοντας αντίστοιχη έκταση με τα προαναφερθέντα προσβλητικά δημοσιεύματα και θα συνοδεύεται από φωτογραφία του εξωδίκως δηλούντος, αντίστοιχου μεγέθους με αυτήν που προβλήθηκε στο από 03-02-2020 προσ­βλητικό δημοσίευμα, την οποία και θα σας υποδείξω." !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com