24 Μαρ 2020

Έμπονος έκκλησις μετανοίας προς την εκκλησιαστικήν ιεραρχίαν της Ελλάδος και τους κρατικούς ηγέτας

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
«ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ»
ΕΜΠΟΝΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΑΣ.
            Θλιβερά, Μακάβριος και Πένθιμος πέραν κάθε προηγουμένης τούτη η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Εις τούτον το στάδιον προς τα Άχραντα Πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αι καρδίαι ημών των ελαχίστων Χριστιανών τυγχάνουσι βαρυφορτωμένα καράβια, 

καράβια όπου φέρουν θλίψην φοβεράν και δυσβάστακτον καθώς δεν είναι μόνον η πορεία προς το Σωτήριον και εκούσιον Πάθοςτου Κυρίου μας, ήτις αυτή καθ΄ αύτη ομοιάζει τρόπον τινά με λόγχην επιφέρουσαν οδύνην και αγωνίαν εις τας ψυχάς των πιστών δια τα μέλλειν Αυτόν Παθείν υπέρ ημών, άτινα αχνοφαίνονται σχεδόν και ψηλαφόνται πίσω από μιαν μικράν συστάδαν ημερών.
            Αλλά και μία ακόμη αιτία επιπροσθέτως, ήτις υπάρχει βαραίνουσα έτι και έτι περισσότερον το πένθος τούτης της Αγίας περιόδου. Άυτη εστί οι ΣΙΩΠΗΛΕΣ και ΕΡΗΜΩΜΕΝΕΣ Εκκλησίες ημών, τας οποίας παύσατε εκ του «Λαλείν» τον Λόγον της Αληθείας και «Τελείν» την κοσμοσωτήριον και ψυχοσωτήριον παραδεδομένη εις ημάς εκ του Αρχηγού της ζωής Ιησού Χριστού, Θέιαν Λειτουργίαν καθώς και των λοιπών Αγίων Μυστηρίων της, παρουσία ειδικά των πιστών.
            Κλαίω και θρηνώ τούτη τη πτώση μας, τούτη την απιστίαν όπου εκυρίευσεν ημών τας καρδίας. Επάνω εις τούτο το « Όρος των ελαιών», σε τούτην εδώ τη «Γεσθημανή» όπου εβρεθήκαμε μαζί με τον Κύριον μας, την στιγμήν ακριβώς όπου αναφαίνεται ο πειρασμός ερχόμενος «κορώναν φέρων» επί της κεφαλής του, ο «ιός της απωλείας», ημείς εγκαταλείψαμε τον «Υιόν του Υψίστου» και «οὐκ ἰσχύσαμεν μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ΄ αὐτοῦ. (Ματθ. 26,40 )» παρ΄ότι Εκείνος δι΄ημάς «γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο. ἐγένετο δὲ ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. (Λουκά 22,44)» ίνα μη εκλέιψει η πίστις ημών. Έχομεν Τον πολυπόθητον και γλυκήτατον μας Νυμφίο, Τον Ζωοδότη, Τον Αρχηγόν της ζωής και σκύβομεν ως «δουλικά» τον τράχηλον εις τον τυχόντα ιόν καθ΄ην στιγμήν ετάχθημεν «δούλοι και στρατιώται» Χριστού εν ημέρα βαπτίσεως μας; Η μήπως επλανήθημεν ότι ούτος εστίν ο «Βασιλεύς» χάριν της κορώνας του; Μη γένοιτο!
            Ουδέποτε η Αγία Εκκλησία μας εφοβήθη ή μετέδωσε οιανδήποτε ασθένειαν εν μέσω των κόλπων της, δια κανενός τρόπου, εις ουδεμίαν περίστασιν, παρά μόνον Ευλογίαν, Χάριν και παντοίες ιάσεις! Άλλωστε τούτο έχειν αποδείξειν η δισχιλιετής πορεία της Πίστεως μας με τα ποικίλα θαύματα όπου ετέλεσεν εις παν νοσούντα πάσης φύσεως ασθένειαν. Πιστός Κλήρος και λαός ίσταντο ενωμένοι με τα όπλα της Πίστεως αντιμετωπίζοντες οιονδήποτε κίνδυνον απειλούσε την κοινωνίαν της εκάστοτε εποχής, εξεβιάζοντας τον Ουρανόν ίνα καταπέμψει Αγιαστικήν Χάριν επί της γής δια των Θέιων Λειτουργιών, Λιτανειών, Παρακλήσεων και προσευχών, κατά μόνας αλλά ΚΥΡΙΩΣ ΟΜΑΔΙΚΩΣ ΕΝ ΑΓΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ. Και τώρα πως περιμένετε να διέλθωμεν εν μέσω τούτης της «ερυθράς θαλάσσης» άνευ της Χάριτος του Θεού Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί Ιερείς και Κύριε Πρωθυπουργέ; Βασιζόμενοι όπως είπατε εις την Ιατρικήν Επιστήμην; Καθώς τον «Πρώτον λόγον» εδώσατε εις τους Ιατρούς σεις Κύριε Πρωθυπουργέ κατόπιν επίσημου διαγγέλματος σας «κλέπτοντας» τον από τον Θεόν αγνοώντας πως «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος (Ιωαν. 1,1)» καθώς και «Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ᾿ ἄνθρωπον καὶ στηρίζει σάρκα βραχίονος αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ ἀπὸ Κυρίου ἀποστῇ ἡ καρδία αὐτοῦ.(Ιερεμ. 17,5)». Αναμφιβόλως η Επιστήμη θα συνδράμει προς βοήθειαν ημών καθώς ο Θεός μας την παρέδωκεν «Τίμα ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος. (Σοφ. Σειρ. 38,1)» και πάλιν «καὶ ἰατρῷ δὸς τόπον, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε Κύριος, καὶ μὴ ἀποστήτω σου, καὶ γὰρ αὐτοῦ χρεία (Σοφ. Σειρ. 38,12)», αυτό δεν το αρνούμεθα. Υπέρ πάντων όλων παρ΄όλα αυτά δεσπόζει ο Παντοκράτωρ!
            Παραδεχόμενοι και δογματίζοντες πως ουδεμία διαφοράν υπάρχει μεταξύ των «ΕΙΝΑΙ και ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ» περί του λεγομένου «Κορωνοϊού COVID-19» δια τα όσα ελέχθησαν εκ των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επισήμων φύλλων της Κυβερνήσεως (επικινδυνότης, στατιστικά δεδομένα κρουσμάτων και θυμάτων κ.τ.λ.), επιτρέψατε μου προσωπικώς να έχω τις επιφυλάξεις μου, επάρθηκαν μέτρα σαφώς δια την αποφυγήν εξάπλωσης του ιού και καλώς επάρθηκαν. Τα τελευταία αναγγέλλουν καθολικήν απαγόρευσην κυκλοφορίας των πολιτών υπό ελαχίστων εξαιρέσεων. Εντός αυτών μετά μεγάλης μου λύπης διαπιστώνω πως δικαιούνται εξόδου τα κατοικίδια μετά των ιδιοκτητών τους καθ΄ην στιγμήν περιορίζονται ασφυκτικά οι ελευθερίες των ανθρώπων. Εδώσατε το ελεύθερον τοις κυσί ενώ τα παιδιά περιορίζονται εντός διαμερισμάτων. Υποβιβάσαμεν φοβούμαι τον άνθρωπον της αλόγου κτίσεως. Ακόμη και εκ του ρηθέντος του Ψαλμωδού « καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς. (Ψαλμ. 48,21)» ξεπέσαμε κατώτερα; Ο λόγος που κάνω τούτη τη παρατήρηση; Θα επεκταθώ αμέσως.
            Αναγγέλθηκε διά επισήμου φύλλου Κυβερνήσεως πως επιτρέπεται έξοδος μέχρι 2 ατόμων και τούτα εφ΄όσον τηρούν αναμεταξύ των απόστασην 1,5 μέτρων. Σας απευθύνω την εξής ερώτηση Κύριε Πρωθυπουργέ: Γνωρίζετε εις ποίαν πνιγμονήν εξαναγκάζετε τας οικογενείας τας εχούσας τέκνα, ιδίως τας πολυτέκνους; Προσωπικώς, ειμί πατήρ 3 τεκνων, αρρένων τω γένει τα οποία τυγχάνουν ηλικιών 3,2 και 1 έτους. Εξακριβώσατε παρακαλώ και υποδείξατε μοι τρόπον ον εγώ και η σύζυγος θα καταστεί ικανόν να βγάλωμεν τα τέκνα ημών εκτός οικίας δια τον άκρως αναγκαίον περίπατον των. Καθώς ο καθ΄είς εκ των γονέων δύναται βάσει μέτρων να συνοδεύσει μόνον ένα τέκνο. Καταλαβαίνετε ασφαλώς πως μας περισσεύει ένα τεκνό το οποίον ημείς ου δυνάμεθα ξεχωρίσαι εκ των άλλων δύο καθώς ούτε κύνας είναι ούτε πράγμα, παρά άνθρωπος ανώτερος των προηγουμένων με ψυχή, λογική και συναισθήματα. Βεβαίως υπάρχει και το κώλυμα της αποστάσεως εκ του οποίου αντιλαμβάνεσθε την επικινδυνότητα του πράγματος, την ανευθυνότητα (την οποίαν τιμωρεί ο Νόμος) εκ του μέρους μας εάν πειθαρχήσουμε σ΄αυτό το μέτρο μα και το παράλογον του πράγματος καθώς οι οικογένειες διαμένουσι υπό την ιδίαν στέγην με καθημερινήν τριβήν και ως εκ τούτου ουκ έχουσιν κάτι λιγότερον ή περισσότερον ίνα μεταδώσουσιν εις τω ετέρω!
            Εν πάση περιπτώσει τίθεται το εξής έυλογον ερώτημα: Αντί περιορισμού του μεγαλυτέρου τμήματος του πληθυσμού, των καλώς εχόντων εν τη υγεία των και το οποίον τυγχάνει κατά το πλείστον παραγωγικότερον, δεν ήτο φρονιμώτερον να ασκηθούν περιοριστικά μέτρα εις τας ευπαθείς ομάδας; Στριμώξαμε και οδηγώμεν εις θάνατον οικονομικόν, ψυχολογικόν, πνευματικόν ολόκληρον χώραν τελματίζοντες όνειρα και ελπίδες νέων ανθρώπων όπου έχουν να προσφέρουν εις την κοινωνίαν ενώ ταυτοχρόνως η κίνησις των μεταναστών προς την ενδοχώρα τελείται άνευ περιοριστικών μέτρων καθώς και η έξοδος των από τους χώρους συγκεντρώσεως των προς το πλησιέστερον άστυ διεξάγεται με σκανδαλώδη χαλαρότητα μέτρων εν συγκρίσει με αυτά του υπολοίπου Ελληνικού πληθυσμού. Ερωτώ λοιπόν κύριε Μητσοτάκη, ούτοι ουκ εισίν πιθανοί φορείς του ιού; Τροφή δια σκέψιν.
            Εκλείσαμεν τας θύρας των Ναών μας και ηνοίχθησαν διάπλατα αυτές των «σούπερ μάρκετ». Χώροι εστίασης και ταχυφαγεία λειτουργούν κανονικώς ενώ αποτελούν την υπ. αρίθμ. ένα εστία μετάδοσης του ιού μέσω της επιτρεπόμενης διανομής των εδεσμάτων των. Αντιλαμβάνομαι μετά μεγάλης μου λύπης μιαν υποκρισίαν και διάκρισιν εις βάρος της Εκκλησίας καθώς τα ίδια μέτρα θα μπορούσαν να ισχύσουν και δι΄αυτήν.
            Εντόνως και Εμπόνως σας Ικετεύω Κύριε Πρωθυπουργέ, μην κάνομε το χατήρι των Παγκόσμιων Κυβερνητών της Μασονίας οίτινες θέλουσι ημάς χειραγωγείσαι ίνα ευπειθώμεν εις τας διαταγάς ενός συστήματος όπου δεν γνωρίζει ούτε Πίστην, ούτε Πατρίδαν, ούτε Πολιτιστικήν ταυτότηταν. Μη γίνουμε απλώς αριθμοί διότι είμεθα πρόσωπα, είμεθα εικόνες Ιησού Χριστού Εσταυρωμένου και Αναστάντα!
            Άγιοι Αρχιερείς και Ιερείς, σας εκλιπαρώ, είστε Ποιμένες και ο λόγος σας Ισχυρός εστίν και η Ράβδος σας Τρομερά ως Μαστίγιον. Κηρύξατε!, Κηρύξατε μετάνοιαν! Ορθώσατε το Πνευματικό σας ανάστημα και συγκεντρώσατε τα λογικά πρόβατα σας εις τας μάνδρας των εκκλησιών. Κελεύσατε ημάς δια της σάλπιγγος του πολέμου εις περισσόν αγώναν, νηστείας, αγρυπνίας και προσευχής και ο Θεός ας γίνει Ίλεως δια τα ημών αμαρτήματα.
            Κύριε Πρωθυπουργέ, ακολουθήσατε τον Θεοχάρακτον δρόμον της Σωτηριώδους Μετανοίας. Εσείς έχετε εξουσία από Θεού ώστε να αλλάξετε την τροπή των πραγμάτων. Παρακαλώ εις την αγάπην σας, ακούσατε της ταπεινής δεήσεως ημών των ελαχίστων Χριστιανών και μη καταφρονήσετε ημάς. Εύχομαι η Ακατάληπτος δύναμις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να σας Φωτίζει και να σας Δυναμώνει.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΕΣ ΜΟΥ!!!
Άγγελος Μαυρογιώργης.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο Κύριος να σκέπει και να ευλογεί εσένα και την οικογένειά σου.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com