24 Μαρ 2020

Επιστολή των Ορθόδοξων Χριστιανικών Σωματείων Θεσσαλονίκης προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος


Αποτέλεσμα εικόνας για Ορθόδοξων Χριστιανικών Σωματείων Θεσσαλονίκης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23-3-2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι  Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Μέ πόνο καί συνοχή καρδίας, σᾶς ἀπευθύνουμε τήν ἐπιστολή αὐτή, τά μέλη τῶν 22 Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων τῆς Θεσσαλονίκης, μέσα στήν φορτισμένη ἀτμόσφαιρα τῆς ἐφετινῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Πονοῦμε ἰδιαιτέρως, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὅλοι οἱ πιστοί, διότι λόγῳ τῶν ἐξελίξεων σχετικά μή τήν νόσο COVID-19 ἀναγκαζόμαστε, πρωτοφανῶς καί ὡς μή ὤφειλε, νά στερηθοῦμε τήν χάρη τῶν Ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἤδη «ἑορτάσαμε» ὅλοι κατ᾿ οἶκον τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, χωρίς νά προσκυνήσουμε τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ!Ἑτοιμαζόμαστε, μάλιστα, γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους νά μήν τιμήσουμε οὐσιαστικά τήν μεγάλη ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Παναγίας μας, πού οἱ πατέρες μας τήν συνέδεσαν ἄρρηκτα μέ τήν ἐθνική μας παλιγγενεσία. Ἰδιαίτερα σέ σχέση μέ τήν ἐπέτειο αὐτή παρατηροῦμε ὅτι οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 ἔδιδαν πρωταρχική σημασία στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Οἱ ἴδιοι μαρτυροῦν ὅτι συχνά πρίν ἀπό δύσκολες μάχες κοινωνοῦσαν τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Οἱ πολιορκημένοι τοῦ Μεσολογγίου ἄντεξαν ἐπί ὁλόκληρους μῆνες χωρίς ἐπάρκεια τροφίμων  οὐσιαστικά  μόνο μέ τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐνῶ ἡ Θεία Κοινωνία ὑπῆρξε τό ἔσχατο τονωτικό πού ἔλαβαν οἱ πολιορκημένοι πρίν ἀποτολμήσουν τήν ἡρωϊκή Ἔξοδο!
Αὐτό πού μᾶς πικραίνει ἰδιαιτέρως εἶναι ἡ  ἀμφισβήτηση τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Θείων καί Ὑπερφυῶν μυστηρίων Της καί ἡ συντονισμένη προσπάθεια νά διακοπεῖ πλήρως ἡ τέλεση τῆς  Θείας Λειτουργίας ὡς «ἐπικίνδυνης» (ὤ τῆς βλασφημίας!) γιά τήν δημόσια ὑγεία, τήν ὥρα μάλιστα πού ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἡ πρώτη πού διέκοψε πλήρως ὅλη τήν μή λατρευτική δραστηριότητά της (Κατηχητικά, κηρυκτική δραστηριότητα κ.ἄ.) ἀνταποκρινόμενη μέ πλήρη ὑπευθυνότητα στό κάλεσμα τῆς Πολιτείας.

Κατανοοῦμε πλήρως τόν κίνδυνο πού τονίζουν οἱ ὑπεύθυνοι φορεῖς τῆς Πολιτείας μας (Ὑπουργεῖο Ὑγείας, εἰδικοί ἰατροί κ.ἄ.) ἀπό τόν συγχρωτισμό πολλῶν ἀτόμων σέ κλειστούς χώρους καί ἀπό τήν ἀπουσία μέτρων προσωπικῆς ὑγιεινῆς καί προφύλαξης. Θεωροῦμε ὅμως ὅτι αὐτό δέν ἀφορᾶ σέ καμία περίπτωση στήν τέλεση τῆς Θείας Λατρείας καί στήν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,ἐφόσον βέβαια τηρεῖται ὁ ὅρος γιά τόν ἐπιτρεπόμενο ἀριθμό ἀτόμων ἀνά τ.μ. Ἡ πατρίδα μας ἔχει ἰδιαίτερη ἀνάγκη αὐτή τήν δύσκολη στιγμή ἀπό τήν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ὡς τήν ἔμπρακτη  συνδρομή τῆς Ἐκκλησίας τόσο στόν ἀγῶνα τοῦ ἰατρικοῦ προσωπικοῦ ἐναντίον τοῦ ἰοῦ, ὅσο καί στόν σημαντικό  ἀγῶνα τοῦ στρατοῦ καί τῆς ἀστυνομίας μας γιά τήν φύλαξη τῶν συνόρων στό μέτωπο τοῦ Ἕβρου.
Καθώς εἶναι γιά ὅλους μας ὀδυνηρό, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, νά βλέπουμε τους ἱερούς Ναούς κλειστούς, εἰδικά τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, παρακαλοῦμε, μέ τόν προσήκοντα σεβασμό, νά ζητήσετε ἀπό τήν Πολιτεία νά ἄρει τό ὑπερβολικό καί ἀντισυνταγματικό μέτρο τῆς πλήρους ἀπαγόρευσης τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν. Ζητοῦμε νά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία ἀλλά καί οἱ κατά τήν τάξιν ἀκολουθίες τῆς περιόδου σέ ὅλους τους ἱερούς Ναούς,ἔστω καί κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ὡς προσωρινή καί ἔσχατη λύση στό διάστημα ἔξαρσης τῆς ἐπιδημίας.
Μέ τόν τρόπο αὐτό διαλύονται οἱ φόβοι τῆς Πολιτείας -πού ἔχει τήν εὐθύνη γιά τήν ὑγεία ὅλων μας- γιά διασπορά τῆς νόσου, ἀλλά καί δέν στερεῖται ἡ πατρίδα καί ἡ κοινωνία μας τήν ἁγιαστική χάρη τοῦ Ὑπερφυοῦς Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας  καί τῶν  ἄλλων ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἐπιπλέον, ὑπό τό φῶς τῶν τελευταίων μέτρων περιορισμοῦ τῆς κυκλοφορίας, παρακαλοῦμε νά μεριμνήσει ἡ Ἱερά Σύνοδος, οὕτως ὥστε, στούς λόγους γιά τούς ὁποίους κατά τόν νόμο προβλέπεται δυνατότητα ἐξόδου ἀπό τό σπίτι, νά περιλαμβάνεται καί ἡ προσκύνηση στούς ἱερούς Ναούς, ἡ ὁποία ἐπιτρέπεται ἀπό τό ΦΕΚ τῆς 16ης Μαρτίου 2020.
Ἐμεῖς ἀπό τήν πλευρά μας σεβόμενοι τίς συστάσεις καί τίς ἀνησυχίες τῆς Πολιτείας θά τηρήσουμε τίς ὑποδείξεις της. Περιμένουμε ὅμως ἀπό αὐτήν νά σεβαστεῖ καί τό ἀναφαίρετο δικαίωμά μας, ἔστω καί ὑπό περιορισμούς, νά μήν στερηθοῦμε, εἰδικά ἐν ὄψει τῆς λαμπροφόρου ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού γιά ἐμᾶς τούς χριστιανούς εἶναι ἡ ἀληθινή πηγή Ζωῆς καί ἰατρεῖον ψυχῆς καί σώματος.
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Μέ ἐμπιστοσύνη στήν ὀρθή φρόνηση καί κρίση σας, γνωρίζοντας ὅτι νυχθημερόν κοπιάζετε γιά τά συμφέροντα τῆς Ἐκκλησίας μας, εὐχόμεθα υἱικῶς, ὁ Ἅγιος Θεός καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νά καθοδηγοῦν τά βήματα καί τίς ἀποφάσεις σας καί νά σᾶς ἐνισχύουν στήν δύσκολη αὐτή δοκιμασία πού διερχόμεθα,
Ἀσπαζόμεθα τήν δεξιάν σας
Τα  Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Θεσσαλονίκης:
ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ.Ε.Χ.Α.)
"ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΟΣΥΝΗ"
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ"
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ"
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΑΓΙΑ ΦΟΙΒΗ"
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ"
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ"
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ"
"ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ"
ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ)
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ "Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Ι.Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ "ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ"
Σ.Φ.Ε.Β.Α. (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ)
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΤΩΧΩΝ"
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Α.Τ.Ρ.Ι.Σ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ: ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Είδα προ ολίγου το νέο ωράριο λειτουργίας των super-market.
Δευτέρα έως και Παρασκευή από 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ (ευτυχώς την Κυριακή είναι κλειστά, όχι, προφανώς, επειδή τους κυβερνώντες τους έπιασε ο πόνος για την Κυριακή αργία αλλά επειδή σημειώθηκε χαμηλή προσέλευση καταναλωτών και προκειμένου να αποτραπή ο κάματος των εργαζομένων).
Και οι ναοί μας κλειστοί.
Πολύ σωστά έγραψε πρόσφατα ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ απευθυνόμενος στους ιεράρχες : "ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΞΙΩΣΤΕ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΟΎΠΕΡ-ΜΆΡΚΕΤ".
Έχει παραγίνει η κατάσταση με αυτή τη φρικτή αντινομία.
Αλλα τι να περιμένει κανείς από μια κυβέρνηση που έσπευσε να κατεβάσει την αφίσα κατά των αμβλώσεων από τους σταθμούς του μετρό ενώ η υπουργός Κεραμέως απαξίωνε να δεχθεί τους εκπροσώπους της ΠΕΘ.
Ο δε πρωθυπουργός μας έσπευσε επί τω θανάτω της Σιμόν Βειλ να την εκθειάσει επειδή πρωτοστάτησε στη νομιμοποίηση της εν ψυχρώ εμβρυοκτονίας...
Λ. Ν.

Ανώνυμος είπε...

Ἀγαπητοί έν Χριστῶ ἀδελφοί τῶν Χριστιανικῶν Σωματείων χαίρετε.
Ἀπό ἐπίσημα χείλη καθημερινά ἐνημερωνόμαστε:
1. Ὅτι ὁ COVID-19 (κοινῶς κορωνοϊός) μεταδίδεται μέ τά σταγονίδια πού ἐμπέμπονται διά τοῦ βήχα, τοῦ φταρνίσματος κλπ. τῶν νοσούντων.
2. Ὅτι οἱ παντός εἴδους ἀπαγορεύσεις πού ἐφαρμόζονται ἀπό τήν Πολιτεία, μοναδικό σκοπό ἔχουν τόν περιορισμό τής διασπορᾶς καί τῆς εὐρείας μετάδοσής του στό κοινωνικό σύνολο.
3. Ὅτι σέ περιπτώσεις πού δέν ἐφαρμόζονται τέτοιας αὐστηρότητας μέτρα ἀπό τήν ἀρχή, χάνεται ὁ ἔλεγχος, τό σύστημα ὑγείας καί περίθαλψης φθάνει στά ὄριά του, καί τό τραγικότερο (τό ἀκούσαμε κι αὐτό) φθάνουν στό σημεῖο νά ἐπιλέγουν ποιός ἀπό τούς βαριά νοσούντας θά ζήσει καί ποιός θά πεθάνει μέ κριτήριο τήν ἠλικία!
4. Ὅτι ὑπάρχουν ἄτομα ἀσυμπτωματικά πού ἔχουν τόν ἰό COVID-19 καί κυκλοφοροῦν χωρίς κἄν νά τό ὑποψιάζονται ἤ νά τό γνωρίζουν.
5. Ὅτι ἡ καμπάνια «Μένουμε σπίτι» μέ αἴσθημα εὐθύνης ἐφαρμοζόμενη ἀπό ὅλους, προστατεύει τό κοινωνικό σύνολο ἀπό τά ἀσυμπτωματικά ἄτομα πού χωρίς νά τό θέλουν γίνοντα ἡ αἰτία νά νοσοῦν οἱ ὑπόλοιποι (ὀρφανά κρούσματα).

Κι ἐδῶ γεννᾶται ἀμείλικτο τό ἐρώτημα:
Ποιός ἀπό μᾶς γνωρίζει μέ σιγουριά ὅτι δέν εἶναι ἕνας ἀσυμπτωματικός φορέας τοῦ ἰοῦ COVID-19;
Ποιός ἀπό μᾶς ἐπιθυμεῖ ἔστω καί ἄθελά του νά γίνει ἡ αἰτία νά μολυνθεῖ καί νά μπεῖ σέ κίνδυνο ἡ ζωή τοῦ διπλανοῦ του;
Ἀμείλικτο τό ἐρώτημα, αὐτονόητη φαντάζομαι ἡ ἀπάντηση:
Οὐδείς.
Ὡσαύτως, «τό ἀναφαίρετο δικαίωμά μας, ἔστω καί ὑπό περιορισμούς» πού ἐπικαλεῖσθε, ὑπόκειται στό παραπάνω ἀμείλικτο ἐρώτημα.
Διά τοῦτο, δέν εἶναι προτιμότερο νά περιμένουμε λίγο (ὅσο χρειαστεῖ) νά ἠρεμήσει ἡ κατάσταση, παρά νά γίνουμε χωρίς νά τό θέλουμε (ὡς ἀσυμπτωματικοί φορεῖς τοῦ ἰοῦ COVID-19) ἡ αἰτία τῆς διασπορᾶς του στό κοινωνικό σύνολο μέ τραγικές τίς συνέπειες;
Καί κάτι ἀκόμη.
Μπορεῖτε νά φανταστεῖτε τίς Ἐκλησιές μας γεμᾶτες μέ πιστούς, οἱ ὁποίοι θά φοροῦν μάσκες καί γάντια καί θά τηροῦν τίς προβλεπόμενες ἀποστάσεις ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο;
Ἄραγε θά εἶναι καί θά λέγεται αὐτή ἡ συνάθροιση, μέ τήν οὐσιαστική ἔννοια τοῦ ὄρου, κοινωνία πιστῶν, κοινωνία προσώπων ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ;
Ἀδιανόητο.
Ταπεινή μου ἄποψη, «Μένουμε σπίτι» καί μέ νηστεία, προσευχή καί μετάνοια, ἄς ζητοῦμε ἀπό τόν Κύριό μας νά μᾶς σπλαχνιστεῖ γιά τίς ἁμαρτίες μας πού ἔγιναν ἡ αἰτία αὐτοῦ τοῦ κακοῦ (τοῦ νά στερηθοῦμε δηλαδή τοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί τῆς Θείας Κοινωνίας).
Μετά τῆς προσηκούσης τιμῆς.
Θεόδωρος Σ.

Ανώνυμος είπε...

Προς Θεόδωρο Σ.: υπήρχαν και εναλλακτικές λύσεις, όπως υπαίθριες Θείες Λειτουργίες, περιορισμός των εκκλησιαζομένων και σχετική αποστασιοποίηση μεταξύ τους, όπως συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ κ.τ.ό.
Αλλά δεν είναι μονάχα αυτό.
Είναι αδιανόητο να σου επιτρέπουν να πας για άσκηση και για να βολτάρεις με το σκυλί σου και να σου στερούν τον εκκλησιασμό (με περιοριστικούς όρους φυσικά)και την ατομική προσευχή στους ναούς.
Εκτός αν τα σούπερ μάρκετ έχουν ανοσία...

Αλεξάνδρου είπε...

Διαφωνώ με το Μένουμε Σπίτι. Διότι:
1. Δεν υπάρχει χρονικό σημείο στον ορίζοντα ότι θα τερματιστεί η καραντίνα.
2. Δεν έχει οριστεί ποιο είναι στοιχείο εκείνο που θα αποφασίσει για την λήξη της.
3. Ποιος εγγυάται ότι οι πολλαπλές απώλειες των κατοίκων της Ελλάδας δεν θα είναι επιβλαβέστερες από την άρση της καραντίνας; Σημ. Ας διατηρηθούν τα μέτρα των γαντιών, αντισηπτικών, της μη σωματικής επαφής και της καραντίνας των ευπαθών ομάδων. Αυτά τα μέτρα είναι λίγα και δεν αρκούν;
4. Στους Ναούς μετά την λήψη των πρώτων μέτρων, εκκλησιαζόταν πια μόνο το 20% των πιστών! Αυτό φυσικά δεν θα αλλάξει εάν επιτραπούν ξανά οι ιερές ακολουθίες.
5. Εάν εφαρμόζονται στους Ναούς ακριβώς τα ίδια προβλεπόμενα μέτρα που ισχύουν για τα σούπερ μάρκετ, τι διαφορετικό μπορεί να συμβεί;
6. Γιατί οι αλλοδαποί της χώρας μας δεν εμπίπτουν σε παρόμοιους περιορισμούς;

Γκουρβελος Παναγιωτης είπε...

Προσυπογράφω!

Ανώνυμος είπε...

Για τις λιτανείες που γινόντουσαν πάγια σε ανάλογες και παρόμοιες περιπτώσεις έχεις ακούσει τίποτε Θεόδωρε Σ.;

Ανώνυμος είπε...

Πρός Ἀνώνυμο: 25 Μαρτίου 2020 - 11:16 π.μ. και Ἀνώνυμο 26 Μαρτίου 2020 - 9:32 π.μ.

«σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸν ταμιεῖόν σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ» ( Ματθ. στ΄6)

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί χαίρετε.
Ὡς πρός τίς «ἐναλλακτικές λύσεις» πού ἀναφέρει ὁ πρῶτος ἀδελφός, τήν ταπεινή μου ἄποψη τήν ἐξέφρασα ὡς «’Αδιανόητο». Συγχωρέστε με, ἀλλά ὡς ἀπλός πιστός, οὔτε νά φανταστῶ δέν μπορῶ μιά τέτοια εἰκόνα συνάθροισης πιστῶν ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ.
Μιά εἰκόνα ἐκκλησιασμοῦ πιστῶν πού ὁ ἕνας ἀδελφός θά ἀποφεύγει τόν ἄλλο ἀδελφό μέ φόβο καί καχυποψία, ὑποκείμενοι ἀμφότεροι σέ ἕναν περιορισμό «όπως συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ κ.τ.ό.», νομίζω δέν συνάδει μέ τό πνεῦμα τῆς Πίστης μας.
Ὁ ἐκκλησιασμός εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό μιά τυπική συνάθροιση πιστῶν.
Εἶναι κοινωνία προσώπων ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ.

Ὡς πρός τίς λιτανείες πού ἀναφέρει ὁ δεύτερος ἀδελφός, εὐχῆς ἔργον θά ἦταν νά μπορούσαμε, κλῆρος καί λαός μαζί, νά κάνουμε λιτανείες γιά τήν παύση τοῦ κακοῦ.
Ὅμως στήν περίπτωσή μας (πανδημία) ἡ λιτανεία ἐμπίπτει στόν ἴδιο περιορισμό, γι’αὐτό καί δέν συνιστᾶται ἕνεκα τοῦ ἐπικείμενου φόβου τῆς διασπορᾶς.
Ἡ κάθε κρίση πού βιώνουμε ἔχει καί τήν ἀνάλογη ἀντιμετώπιση.
Δέν εἶναι ὅπως σέ περιπτώσεις σεισμοῦ, ἀνομβρίας, ἐχθρικῆς ἐπιδρομῆς κλπ., ὁπότε κάνουμε λιτανείες σύσσωμοι, κλῆρος καί λαός, περιφέροντες τίς ἱερές εἰκόνες, τόν Τίμιο Σταυρό ἤ λείψανα Ἁγίων ἐν μετανοία ψάλλοντες ὕμνους στόν Παντοδύναμο Κύριό μας γιά νά καταπαύσει τό κακό.
Ὡστόσο, ἐπειδή ἡ πανδημία που βιώνουμε μᾶς θλίβει ἄς γνωρίζουμε ὅ,τι «μετανοίας γὰρ ὁ παρὼν καιρός» καί ἄς «καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν.» (Ρωμ. ε΄ 3-5).
Καί ἄν ὁ περιορισμός καί ἡ σύσταση «Μένουμε σπίτι» μᾶς στερεῖ τοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί τῆς Θείας Μεταλήψεως δέν μᾶς στερεῖ ὅμως καί ἀπό τήν προσευχή. Μποροῦμε κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου νά εἰσέλθουμε «εἰς τὸν ταμιεῖόν» μας καί δια τῆς προσευχῆς νά Τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς σπλαχνιστεῖ καί νά καταπαύσει τό κακό.

Ἀμφοτέρους σᾶς εὐχαριστῶ γιά τίς καλοπροαίρετες ἐπισημάνσεις σας.
Καλόν ἀγῶνα.
Θεόδωρος Σ.

Ανώνυμος είπε...

Μετάνοια χρειαζόμαστε Θεόδωρε Σ.!!!
Μετάνοια!!!

Κ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com