31 Ιαν 2020

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 31.1.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
«Ἡλοθέτης» τοῦ σχίσματος ὁ ἐπηρμένος Θρόνος. Ἅγιος Παΐσιος: «Ὁ προφήτης Ἠλίας ἑτοιμάζει τὴν μαχαίρα του καὶ θὰ ἀρχίσῃ ἀπὸ τοὺς πατριάρχες». Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
Ὁ «Νέρων» τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς κατακαίει τὴν Ὁμογένειαν τῆς Αὐστραλίας. Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.
Ἡ Αὐτοκεφαλία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, ἡ Ἱ. Μονὴ Χιλανδαρίου καὶ ὁ τίτλος «Οἰκουμενικός». Γράφει ὁ Δρ. Μίοντραγκ М. Πέτροβιτς.

Ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία ἐν διωγμῷ. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης.
Ἀπάντησις τοῦ Σεβ. Σπάρτης.
Ἀπάντησις εἰς τὴν δήλωσιν τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου Β΄.
Ὁ Πάπας ἐγχειρίζει τὴν Μακεδονίαν εἰς τὰς ΗΠΑ καὶ οἱ Προκαθήμενοι Ἀθηνῶν καὶ Κων/λεως θὰ τὸν ὑποδεχθοῦν μὲ τιμὰς εἰς τὴν Θεσσαλονίκην!
Σιατίστης: «Πρώτη αἰτία θανάτου εἰς τὴν Ἑλλάδα ἡ ἔκτρωση».
Εἰς τὰ δίκτυα τῆς Μασονίας... Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Θεοκλήτου Κ. Τσίρκα.
Ὅταν τὸ σκοτεινὸν Παρασκήνιον διαμοχλεύη τὸν Κόσμον ὁλόκληρον. Μασονικαί γεωπολιτικαί παρεμβάσεις τοῦ δυτικοῦ κόσμου ἐναντίον τῆς ὁμοδόξου Ρωσίας.
Αἱ θέσεις τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) διὰ τὴν σχολικὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Ὅταν ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ἀπετείχισε τὸν λατινόφρονα Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. «Οὔτε εἰς τὴν κηδείαν οὔτε εἰς τὸ μνημόσυνόν μου νὰ μὴ τολμήση καὶ  πλησιάση ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως»… Γράφει ὁ π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν.
Ποῖοι Προκαθήμενοι πιέζονται ἀπὸ ΗΠΑ;
Ἀποστροφὴ πρὸς τὴν ψυχιατρικήν. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.
Τὰ σταυροπηγιακὰ μοναστήρια, οἱ Βοηθοὶ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ… ψίθυροι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης. Γράφει ἡ κ. Εὐαγγελία Καρεκλάκη.
Ἑλλάδα χωρίς… Ἕλληνες; Γράφει ὁ κ. Κ.Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
«Στά τρία τά παπαγαλάκια». Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου.
«Οἱ Τρεῖς μέγιστοι φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεότητος»!!! Οἱ Τρεῖς λαμπροί, Ἅγιοι καὶ εὐκλεεῖς Ἱεράρχαι τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ κ. Δημητρίου Γ. Μπράνη, Ἐρευνητοῦ,Πολιτικοῦ καὶ Κοινωνικοῦ Σχολιαστοῦ.
Ὁ συγγραφεύς τῆς Πεντατεύχου. Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Κεφαλληνιάδης, διδάσκαλος.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com