4 Νοε 2019

Απάντησις Μητροπολίτου Γόρτυνος εις Μητροπολίτην Πειραιώς


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
Σεβασμιώτατε Ἅγιε Πειραιῶς
κ. Σεραφείμ,
1. Ἐδιάβασα μέ δυσκολία εἴς τινα σημεῖα (διά τό ἀκατάληπτό της) τήν ἐναντίον μου ἐπιστολή Σας. Θά ἔπρεπε, Δέσποτα, πρίν προβεῖτε στήν ἀπόφασή Σας νά διακόψετε ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας τίς ἐκπομπές μου καί πρίν γράψετε τήν ἐναντίον μου ἐπιστολή Σας, θά ἔπρεπε, λέγω, νά σκεφθεῖτε ὅτι ἐγώ γιά Σᾶς, γιά τήν ὑπεράσπισή Σας, ἦλθα, ὅπως γνωρίζετε, ἐπανειλημμένως σέ διαμάχη μέ φιλικά μου πρόσωπα καί ἔγραψα κείμενα ὑπερασπιζόμενα τό ὄνομά Σας. Καί θά ἔπρεπε ἀκόμη νά σκεφθεῖτε τήν ἀγάπη καί τήν ἐγκάρδιο φιλοξενία πού Σᾶς προσέφερα στήν ταπεινή μου Μητρόπολη καί σέ Σᾶς καί στά ἐκδρομικά Σας πούλμαν. Πόσο εὔκολα ξεχνᾶτε!.. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος στήν Ποιμαντική του λέγει ὅτι καί ἡ δογματική  ἀκόμη διαφορά δέν πρέπει νά μειώνει τήν ἀγάπη μας πρός τούς ἄλλους. Ὁ ἅγιος τό λέγει.

Καί τώρα Σεῖς, Δέσποτα, πήρατε τά «ὅπλα», γιά ὑπεράσπιση τάχα τῶν Ὀρθοδόξων δογμάτων, ἐναντίον ποίου; Ἐναντίον ἐμοῦ, ἐχθροῦ πίστεως;  Ἀκοῦτε νά σᾶς πῶ, Δέσποτα, ἅγιε Πειραιῶς: Στήν ἱερατική μου ζωή δέν ὑπῆρξα «καλοπερασάκιας», ἀλλά ἔχω λασπωθεῖ σέ περιοδεῖες μου σέ χωριά, μέ ἔχουν γαυγίσει σκυλιά, ἔχω κοιμηθεῖ νηστικός γιά τό Εὐαγγέλιο καί ἀκόμη γιά τήν Πίστη ἔχω καθίσει στό ἐδώλιο τοῦ κατηγορουμένου μηνυθείς ἀπό αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι μέ ἀπειλοῦσαν καί μέ σκοτώσουν! Καί Σεῖς τώρα ὡς ὁ Ὀρθοδοξότατος ἔρχεσθε νά μέ συντρίψετε ὡς κακόδοξο, τόσο, ὥστε ὁ λόγος μου δέν πρέπει νά ἀκούεται ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Μητροπόλεώς Σας. Καί νά σκεφθεῖτε ὅτι γιά τόν Σταθμό αὐτόν εἶμαι ἐξ ἐκείνων πού, μαζί μέ ἄλλους κληρικούς τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, συναγωνιοῦσα (ὄχι ὅμως ἐκοπίασα) γιά τήν ἵδρυσή του καί τήν ἔγκρισή του. Καί βεβαίως στίς ἐκπομπές μου ἀπό τον Σταθμό δέν θά ἔλεγα ποτέ γιά τό Οὐκρανικό, γιατί πάντα οἱ ἐκπομπές μου ἦταν ἑρμηνευτικές στά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, θέμα πού ἔλλειπε ἀπό τόν Σταθμό Σας. Νομίζω ὅμως ὅτι λίγο Σᾶς νοιάζει, ἄν οἱ ἀκροατές θά στερηθοῦν τήν ἑρμηνεία στό βιβλίο τοῦ Ἰώβ πού ἀνέπτυσσα. Ἄν σᾶς ἔνοιαζε, δέν θά τό ἐπράττατε.
2. Ἐγώ, Δέσποτα τοῦ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ὅ,τι λέγω σχετικά μέ τό Οὐκρανικό εἶναι ἡ θέση τῆς πλειονότητος  τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Διατί λοιπόν στρέφεστε ἐναντίον ἐμοῦ καί δέν στρέφεστε καί ἐναντίον τῶν τόσων-τόσων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἐδέχθησαν μετά ἐγκαρδίου συμφωνίας τήν θέση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας; Στό θέμα αὐτό, Δέσποτα κ. Σεραφείμ, ἔδωκα πίστη στίς θέσεις τοῦ ἁγίου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου καί ὄχι στήν ἰδική Σας θέση ἐπί τοῦ θέματος, διότι τόν ἅγιο Ναυπάκτου τόν θεωρῶ ὅτι ἔχει πλουσία βιβλική καί πατερική θεολογία, ἐνῶ Ἐσεῖς δέν ἔχετε τοιαύτη θεολογία. Ἔτσι κρίνω ἐγώ, ἀφοῦ μάλιστα μέ θεωρεῖτε καί πανεπιστημιακό. Ἐπείσθην λοιπόν κατά πρῶτον ἀπό τήν θεολογική ἀγόρευση τοῦ ἁγίου Ναυπάκτου, ὅπως καί ὅλων τῶν ἄλλων Ἱεραρχῶν, πλήν τινῶν, καί ἐδέχθην τήν θέση τῶν πλειόνων στό Οὐκρανικό. Ἀλλά Ἐσεῖς, ὁ ὁποῖος, ἐπαναλαμβάνω, δέν ἔχετε τήν θεολογική παιδεία τοῦ ἁγίου Ναυπάκτου, μοῦ εἴπατε σαφῶς πρό ἡμερῶν περί αὐτοῦ, ἐν τόπῳ ἱερῷ καί ἁγίῳ καί ἐνδεδυμένος ἅπασα τήν ἀρχιερατική Σας στολή, ὅτι σᾶς ἀπογοήτευσε πλήρως ὁ ἅγιος Ναυπάκτου. Μοῦ τό εἴπατε δύο φορές. Ἀλλά τί εἶστε Σεῖς; Εἶστε τό ἀνώτερο κριτήριο, γιά νά κατακρίνετε τόν ἕνα Ἱεράρχη καί νά ἀπογοητεύεστε ἀπ᾽ αὐτόν καί νά ἐγκρίνετε τόν ἄλλο εὐαρεστούμενοι ἐξ αὐτοῦ; Ἀλήθεια, Δέσποτα, μέ τήν εὐκαιρία πού θυμήθηκα τό γεγονός, τί ἦταν αὐτό πού κάνατε τότε, ὅταν μοῦ εἴπατε αὐτόν τόν λόγο; Θυμηθεῖτε ὅτι ἐγκαταλείψατε τό Πανάγιο Θυσιαστήριο, τό ὁποῖον εἴχατε κυκλώσει μετά τῶν ἄλλων Ἀρχιερέων καί ἤλθατε πρός ἐμένα, πέραν τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου ἱστάμενον καί μοῦ λέγατε καί μοῦ λέγατε συνέχεια γιά τό Οὐκρανικό. Ἄν ἤσασταν παπᾶς στόν Πειραιᾶ  ἐπί Σεβασμιωτάτου Γέροντος Πειραιῶς κ. Καλλινίκου θά «τρώγατε» φωνές, μήπως καί Σᾶς τράβαγε καί τό αὐτί, γιατί θεωροῦσε ὁ Γέροντας ὡς ἀσέβεια τό νά μετακινοῦνται οἱ Ἱερεῖς ἀπο τό Θυσιαστήριο ἐν ὥρα λατρείας καί νά συζητοῦν μέ ἄλλον  ἄλλα θέματα.
3. Σεβασμιώτατε ἅγιε Πειραιῶς, ἀναστενάζω γιά τά ἁμαρτήματά μου, ἀλλά ἀγαπῶ τόν Χριστό καί θέλω νά κηρύττω τήν Πίστη μας τήν Ἁγία, ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες. Καί ὄχι μόνο θέλω νά τήν κηρύττω, ἀλλά θέλω καί νά πάσχω γι᾽ αὐτήν καί ἄν ὁ Θεός μέ ἀξιώσει, θέλω καί νά πεθάνω γι᾽ αὐτήν. Θέλω νά εἶμαι ἀγωνιστής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ποτέ ὅμως, μά ποτέ, δέν θά ἤθελα νά εἶμαι ἀγωνιστής στόν τύπο τόν δικό Σας! Δέν εἶστε Σεῖς ὁ ἀγωνιστής τῶν ἱερῶν Συναξαρίων μας. Ὅπως τό διαβάζουμε στά Ἱερά Συναξάρια οἱ σωστοί ἀγωνιστές δέν ἐκφράζονται καί δέν ἐνεργοῦν ἔτσι ἀπότομα, ἀποκόπτοντας τούς ἀδελφούς ἀπό ἱερά διακονήματα, ὅπως Σεῖς ἐμένα, πού μοῦ ἀπαγορεύσατε τόν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν Σταθμό Σας. Οἱ ἀγωνιστές τῶν Συναξαρίων ἔχουν ὑψηλή καί βαθειά θεολογία, τήν ὁποία Σεῖς στερεῖστε. Οἱ ἀγωνιστές τῶν Συναξαρίων μας εἶναι γεμάτοι ἀπό ἀγάπη καί ταπείνωση καί ζοῦν ἀσκητικά καί λιτά. Τοιούτων ἀγωνιστῶν ἔχουμε ἀνάγκη καί περί αὐτῶν «τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς.
Ἀνέφερα εἰς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ.κ. Ἱερώνυμον δι᾽ ἐγγράφου μου τήν ἀποπομπή τοῦ προσώπου μου ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καί ὁ Μακαριώτατος ἐφρόντισε τάχιστα νά μοῦ δοθεῖ ἑβδομαδιαία ἐκπομπή στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τόν εὐχαριστῶ λίαν.
Δέσποτα, ἅγιε Πειραιῶς, μέ ἐλυπήσατε καί μέ ἐπονέσατε. Καί τώρα πού μέ ἀποδιώξατε ἀπό ἄμβωνα τοῦ Σταθμοῦ Σας πεῖτε εὐφραινόμενος καί ἀγαλλόμενος: «Τόν συνέτριψα τόν Ἱερεμίαν»! «Τόν ἐβύθισα»!
Δείτε σχετικά και:

27 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ας όψεται ο Ναυπάκτου, που παρέσυρε στις ολέθριες θέσεις του το μητροπολίτη Γόρτυνος με τις "βαθυνούστατες" απόψεις του...

Ανώνυμος είπε...

"Στό θέμα αὐτό, Δέσποτα κ. Σεραφείμ, ἔδωκα πίστη στίς θέσεις τοῦ ἁγίου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου καί ὄχι στήν ἰδική Σας θέση ἐπί τοῦ θέματος, διότι τόν ἅγιο Ναυπάκτου τόν θεωρῶ ὅτι ἔχει πλουσία βιβλική καί πατερική θεολογία, ἐνῶ Ἐσεῖς δέν ἔχετε τοιαύτη θεολογία. Ἔτσι κρίνω ἐγώ, ἀφοῦ μάλιστα μέ θεωρεῖτε καί πανεπιστημιακό. Ἐπείσθην λοιπόν κατά πρῶτον ἀπό τήν θεολογική ἀγόρευση τοῦ ἁγίου Ναυπάκτου, ὅπως καί ὅλων τῶν ἄλλων Ἱεραρχῶν, πλήν τινῶν, καί ἐδέχθην τήν θέση τῶν πλειόνων στό Οὐκρανικό".
Ο Ναυπάκτου δεν είναι κανονολόγος απ όσο είναι γνωστό.
Και τα έκανε επιεικώς μαντάρα στο Ουκρανικό προκαλώντας δικαιολογημένες αντιδράσεις.

Ανώνυμος είπε...

Νομίζω πώς πρέπει να επέλθει καταλλαγή μεταξύ των καλών αντιοικουμενιστών μητροπολιτών Πειραιώς Σεραφείμ και Γόρτυνος Ιερεμία!

Για να μην χαίρονται οι εχθροί της Εκκλησίας μας.

Κ.

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα έπρεπε ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ οι ιεράρχες της Εκκλησίας, να ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ σε βάθος, σε έκταση και σε πλάτος, ΟΛΟΥΣ τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας, για να κυβερνούν ΣΩΣΤΑ την Εκκλησία, και να μην στηρίζονται σε ΑΛΛΟΥΣ "ειδικούς" ιεράρχες ή μη, οι οποίοι όμως μπορούν να πλανώνται και να πλανούν συνειδητά ή ασυνείδητα;

Δεν με έπεισε το κείμενο του Μητροπολίτου Γόρτυνος, τον οποίο όμως εξακολουθώ να αγαπώ παρά ταύτα.

Ανώνυμος είπε...

Οι Αντιοικουμενιστές μητροπολίτες να ειρηνεύσουν μεταξύ τους!

Μην δίνουμε χαρά στους εχθρούς.

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή, μετά από κάθε Σύνοδο, στην οποία εννοείται πως ελήφθη απόφαση κατά συμφωνία των συνελθόντων εν Αγίω Πνεύματι, προκύπτει ανάγκη ανταλλαγής τόσων επιστολών περί αυτής! Ερωτήσεις επί ερωτήσεων, εξηγήσεις επί "παρερμηνειών", διευκρινίσεις πολιτικάντικες, κατόπιν εορτής, της μορφής "όχι, δεν ήθελα να πω αυτό, διότι δεν με καταλάβατε...", κλπ. Και αυτή είναι μια Σύνοδος, η οποία έχει βγάλει απόφαση, την οποία οφείλουμε να εμπιστευτούμε! Απόφαση η οποία συνεχίζει και θα συνεχίζει να σχολιάζεται, ενώ έχει την χάρη και την φώτιση του Αγίου Πνεύματος; Πώς να το πιστέψει μια απλή καρδιά; Δηλαδή, επειδή το θέμα που την απασχόλησε ονοματίζεται από τον καθένα με διαφορετικό τρόπο (διοικητικό, κανονικό και δεν ξέρω πώς αλλιώς τα λένε οι σπουδαγμένοι), δεν είναι πρωτίστως και εξαιρέτως και πρώτα πρώτα πνευματικό; Ποιο είναι το φρόνημα από το οποίο επισκιάζεται όλη αυτή η ενέργεια, μην πω όλος αυτός ο εμπαιγμός; Τι σημαίνει κατά Θεόν είτε το θέλουμε είτε όχι!!! Όλα τα άλλα, που προσπαθούν τάχα να επανερμηνεύσουν και να υποστηρίξουν, έξω πλέον από το χορό, οι σιωπήσαντες, οι διχογνώμονες, οι εκ των υστέρων θρασυλόγοι, δεν πείθουν ακόμη και τον πιο ανίδεο περί τα εκκλησιαστικά. Συνεχίστε έτσι, "πλειοψηφίσαντες" πατέρες! Αλήθεια, τι περιμένετε μετά απ` όλα αυτά;
Σ.Η.

Ανώνυμος είπε...

Ο Γορτυνος αυτοεξευτελιζεται και χαιρομαι διοτι αυτο του αξιζει [δεν ειναι βεβαια ο μονος...]. Μακαρι να ελθει εις εαυτον και να μετανοησει πριν ειναι πολυ αργα. Μου αρεσει που καποιοι ανοητοι τον θεωρουν ακομα αντιοικουμενιστη.

Ανώνυμος είπε...

Στώμεν καλώς στώμεν μετά φόβου!
Προσοχή μεγάλη!Αυτή την ώρα δεν χρειάζονται άλλα σχίσματα!
Προσευχή & καταλαγή χρειάζεται!.

Ανώνυμος είπε...

Ο Θεός δεν καταργεί τα ανθρώπινα. Γι᾽ αυτό και στίς Συνόδους πάντοτε υπήρχαν και πάντοτε υπάρχουν διαφωνίες. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ίσα-ίσα πού είναι απολύτως φυσιολογικό. Μήν το παίρνουμε δηλαδή ὅτι οι Ιεράρχες πρέπει νά πηγαίνουν εκεί σάν ... ρομπότ και να παίρνουν τις αποφάσεις. Αντίθετα, και μέσα από αυτές τις διαφωνίες θα βρεθεί στο τέλος η σωστή λύση.

Ανώνυμος είπε...

Το ανέκδοτο της ημέρας: διότι τόν ἅγιο Ναυπάκτου τόν θεωρῶ ὅτι ἔχει πλουσία βιβλική καί πατερική θεολογία

Ανώνυμος είπε...

Ο υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται..

Ανώνυμος είπε...

Πολύ λυπηρό οι Αντιοικουμενιστές Μητροπολίτες να έρχονται σε διαμάχη.

Ειρήνη!

Ένωση κατα του Οικουμενισμού!


γιωργος χ β είπε...

να παει στο σταθμο που ακουν οι οικουμενιστες, το σταθμο που διοικουν κατα τον π. Ανανια Κουστενη οι αθεοι και βγαλαν και υον εθνικο υμνο

γιωργος χ β είπε...

τελικα βλεπω οτι θα ζησουμε γεγονοτα οπως αυτα μετα τη φερραρα -φλωρεντια

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕ ΠΕΙΘΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ,ΔΕ ΜΕ ΠΕΙΘΕΙ ΑΠΕΙΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Ο ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ.ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΕ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΦΙΛΟΣ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ,ΦΙΛΤΑΤΗ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ(ΑΠΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ,ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ);ΕΥΧΟΜΑΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ!ΝΑ ΕΥΧΗΘΩ ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΜΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

Ανόητος είσαι φαίνεσαι ανώνυμε φανατικέ 10:07 μ.μ. που δεν θεωρείς τον Γόρτυνος Ιερεμία αντιοικουμενιστή!! Είναι αντιοικουμενιστής από τους λίγους!
Δεν μας ενδιαφέρει τί λες εσύ ο ανόητος φανατικός που βρίζεις ανόητους αυτούς που βλέπουν ότι ο Γόρτυνος Ιερεμίας είναι αντιοικουμενιτής.

Σάλπισμα Ζωής είπε...

Χαίρετε εν Κυρίω
Ποίος διεστραμμένος νους κατάφερε να επιβάλει το σχέδιό του. Δηλαδή να μιλάμε για το Ουκρανικό και να ξεχνάμε ότι πηγή του όλου κακού είναι η σύνοδος της Κρήτης. Κρίμα. Το Ουκρανικό δεν θα υπήρχε ως θέμα αν η σύνοδος της Κρήτης είχε καταδικάσει τον Οικουμενισμό, την σχέση μας με το ΠΣΕ, και την θεωρεία περί πρώτου στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
π. Φώτιος Βεζύνιας

Ανώνυμος είπε...

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος συντάσσεται με τους διώκτες των Ορθοδόξων Χριστιανών στην Ουκρανία και έχει την απαίτηση να του κάνουμε υπακοή;;;
«Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους» λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Βασίλειος Παπασπυρόπουλος είπε...

Ολη η ανακατοσούρα ήρθε από το φανάρι.
Εσβησε το φως του, και από το σκοτάδι πέφτουν όλοι στα βράχια...αν ήταν όμως καλοί καπετάνιοι θα χρησιμοποιούσαν το πηδάλιο!

ROMIOS XO είπε...

Όπως το λες, Μερικοί ανόητοι τον θεωρούν αντιοικουμενιστη. Μηπως όμως δεν είναι ανόητοι αλλά παρατρεχαμενοι , δούναι και λαβείν, καλα χωμένοι στο εκκλησιαστικό συστημα που έχουν πάρε δώσε με τη διοικούσα εκκλησία ;

Ανώνυμος είπε...

Π.ΦΩΤΙΕ ΒΕΖΥΝΙΑ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΑΣ.ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ.ΚΙ ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ,ΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΟΤΙΜΩ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΔΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ(ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΙΣΩΣ ΛΟΓΩ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ,ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ).ΣΑΦΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΟΤΙ Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ Η ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Π.ΦΩΤΙΕ.Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ ΣΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή πρέπει να έχουμε PhD στη Θεολογία για να έχουμε άποψη; Μπουλούκι μας περνούν κάποιοι, αξιώνοντας να κάνουμε ό,τι μας υπαγορεύουν οι περισπούδαστοι ειδήμονες;Τους είδαμε που μας έφτασαν. Δεν είναι προφανέστατο το διαίρει και βασίλευε; Δεν γίνεται ΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ στην Ιεραρχία; Κάποιοι τάχατες είναι εναντίον του Οικουμενικού αλλά εσιώπησαν. Άλλοι το παίζουν ήξεις αφήξεις. Άλλοι τρώγονται μεταξύ τους δημόσια, εξαπολύοντας λιβέλους εκατέρωθεν. ΟΛΟΙ το παίζουν εξουσία.Το άκρον άωτον της εκδούλευσης. Έρχονται όμως οι πνευματικοί νόμοι. Ε, ρε γλέντια...

Ανώνυμος είπε...

Άδικο και το πρόχειρο σχόλιο 5 Νοεμβρίου 2019 - 7:00 μ.μ.
Τους βάζει όλους στο ίδιο τσουβάλι και τους κατακρίνει με προχειρότητα ασυγχώρητη.

Και Καθόλου γλέντια δεν είναι οι πνευματικοί νόμοι.

ΜΑΡΙΑ είπε...

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί ἀπό τόν πιό ὑψηλά ἱστάμενο μέχρι τόν πιό ταπεινό λαϊκό.

Ὅλη αὐτή ἡ διάσπαση, ἡ φαγωμάρα καί τά σχίσματα (τά μικρά καί τά μεγάλα) εἶναι ἡ προφητεία πού εἶπε ὁ Ἁγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, δηλαδή πώς ἄν γίνει ἡ 8η Σύνοδος (τοὐτέστιν ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης) θά εἶναι αἱρετική καί μετά ἀπό αὐτήν θά προκύψουν σχίσματα, σχίσματα, σχίσματα!

Ποιά εἶναι ἡ λύση;
Ἡ ἑνότητα ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἀπουσίᾳ τοῦ ἀκτίστως ἑνοποιοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπέρχεται ἡ διάσπαση ἐκ τῆς διαβολῆς τοῦ Διαβόλου πού διαλύει πᾶσα ἑνότητα.
Καί πότε φεύγει τό Ἅγιον Πνεῦμα καί γινόμαστε μεταξύ μας κομμάτια;
Ὅταν δέν ἐφαρμόζουμε τό Εὐαγγέλιο καί ὅταν δέν τηροῦμε τούς Ἱερούς Κανόνες καί ὅταν ἐπιτρέπουμε νά παρεισφρύουν στήν Πίστη μας καί στά ὀρθά δόγματα αἱρετίζουσες θέσεις, μεταπατερισμοί καί νεωτερισμοί!

Ὅσοι Ἐπίσκοποι καί ρασοφόροι ἔχετε ἀποκλίνει καί παρεκκλίνει ἀπό τό Εὐαγγέλιο καί τούς Ἱερούς Κανόνες, ἐπιστρέψτε τάχιστα, εἰδάλλως ὁ Κύριος ἔρχεται ταχύς καί μέ παιδαγωγική ράβδο!

Κανένας ἀπό ἐσᾶς Σεβασμιότατοι Ἐπίσκοποι καί Σεβαστοί Πατέρες δέν εἶναι πραγματικά θεολόγος ἄν δέν σέβεσθε καί δέν τηρεῖτε τό Εὐαγγέλιο καί τούς Ἱερούς Κανόνες τουλάχιστον ἐν κηρύγματι καί διδασκαλίᾳ στό ποίμνιο.

Θά δώσετε φρικτή ἀπολογία.

Πῶς τρωγόμενοι καί δάκνοντες ἀλλήλους θά ποιμαίνετε ἐμᾶς τούς λαϊκούς;

Ὅσοι δέν ἀληθεύετε νά ταπεινωθεῖτε καί νά ὑποχωρήσετε σέ αὐτούς πού σᾶς ἀποδεικνύουν ἀπό τά Ἱερά μας Κείμενα ὅτι ὀρθοτομοῦν.
Αὐτή εἶναι ἡ λύση παράλληλα μέ τά βαθιά μετάνοια ὅλων μας δημόσια καί κρυφά ἐν τῷ ταμείῳ του ὁ καθένας.

Εἰρήνη ὑμῖν καί ἡμῖν.

Ανώνυμος είπε...

Το Κολυμπάρι κατέστη πλέον το ασφαλές εφαλτήριο κάθε αντιεκκλησιαστικής αυθαιρεσίας. Στο βιβλίο "ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ", του μακαριστού Μητροπολίτου Κορινθίας Παντελεήμονος Καρανικόλα, διαβάζουμε στα προλεγόμενά του:
"Ο πολύς μεγάλος αριθμός των Σεκτών, Ομάδων και Υποδιαιρέσεων του Προτεσταντισμού, που αναφέρονται στο δίτομο γερμανικό έργο LEXIKON DER CHRISTLIHEN KIRCHEN UND SEKTEN, αφορά στις διάφορες ονομασίες και υπονομασίες διαφόρων ομάδων με την προέλευση, την αυτήν υφή ως προς την διδασκαλία, τη διάρθρωση και τη διοίκηση, αλλά που έχουν αυτοτέλεια και ανεξαρτησία μεταξύ τους, ενώ στην ουσία είναι όμοιες.
Αυτό είναι αποτέλεσμα της συνηθείας τους για απόλυτη ελευθερία σε όλα, ακόμη και στη διοίκηση. Το τελευταίο αυτό βλάπτει κατά ένα ακόμη λόγο τον Προτεσταντισμό, ο οποίος κάθε μέρα υποδιαιρείται, όχι μόνο δογματικά αλλά και διοικητικά, οπότε η δογματική διαίρεση φέρνει φυσικά και τη διοικητική διαίρεση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η διοικητική διαίρεση έχει τελικά σαν αποτέλεσμα και τη δογματική διαίρεση".
Επειδή στην Ορθοδοξία υπεράνω πάντων στέκουν η κοινή πίστη και παράδοση, τα οποία κρατούν το σώμα της ενωμένο ανά την οικουμένη και επειδή στο Κολυμπάρι αυτή η πίστη ακρωτηριάστηκε, κολοβώθηκε, προδόθηκε, μη χαρακτηρίζοντας ως αιρέσεις τις εκτός της Ορθοδοξίας χριστιανικές ομάδες και κοινότητες, ακολούθησε ως συνέπεια, σύμφωνα και με τα γραφόμενα του μακαριστού Κορινθίας, η αναγνώριση της σχισματικής εκκλησίας της Ουκρανίας. Και χωρίς πάσης αμφιβολίας, θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιου τύπου, τουτέστιν, προτεσταντικού.
Σ.Η.

Ανώνυμος είπε...

Μηπως κι εσυ εισαι κανενας παλαιοημερολογιτης αποτειχισμενος και μιλας ετσι για να δικαιολογεις τις επιλογες σου;

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχῶς "Ἰερεμίας ἀπέδειξε ὃτι διά τήν Πίστιν τοῦ Χριστοῦ δέν ἒχει καμμίαν ἀξία νά εἶσαι καθηγητής Πανεπιστημίου.
Λησμονεῖ ὃτι "Ἃγιος Ἀντὠνιος ἦτο ΕΝΤΕΛΩΣ ἀγράμματος.

Τώρα ὁ Ἱερόθεος ἐπειδή δέν τά βγάζει πέρα μέ βάσι τήν Πίστιν μας, ἀρχίζει ἱστορίες π.χ.
"τότε σέ ὑποστήριξα, τότε σέ εὐεργέτησα, τότε σέ φιλοξένησα...καί τά τοιαῦτα" καί ἑπομένως τώρα πρέπει ὁ Σεραφείμ νά συμφωνήσῃ μαζί του διά θέματα Πίστεως!!!!

Ποῦ τήν βρῆκε αύτήν τήν λογικήν ὁ Ἱερόθεος; Βέβαια ταιριάζει κάπως μέ τά λόγια τοῦ Βαρθολομαίου!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com