12 Νοε 2019

Επιστολή του Αρχιμανδρίτη Κύριλλου Κωστόπουλου προς τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο


Πάτραι 2/11/2019
Σεβασμιώτατε,
πληροφορηθήκαμε μὲ θλίψη βαθυτάτη ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο καὶ τὸν ἔντυπο περιοδικὸ Τύπο τὰ ὅσα ἀντιορθόδοξα εἴπατε στὸ κήρυγμά Σας, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Ἀστόρια Νέας Ὑόρκης, στὶς 14 Ἰουλίου 2019. Ἐκεῖ ἀκούσθηκε ἡ ἀθεολόγητη αἱρετική - θὰ λέγαμε - καὶ ἀντιεπιστημονικὴ ἄποψη περὶ τοῦ ποῖος εἶναι ὁ αἱρετικός. Εἴπατε ὅτι «αἱρετικὸς εἶναι ὁ καυγατζής. Αὐτὸς ποὺ φέρνει τὸν διχασμό. Αὐτὸς ποὺ προκαλεῖ τὰ μίση [...] οἱ ἀδελφοί μας οἱ Χριστιανοὶ ποὺ δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι δὲν εἶναι αἱρετικοί».
Σεβασμιώτατε, κατανοεῖτε τί λέγετε; Δὲν γνωρίζετε ποῖος εἶναι αἱρετικὸς καὶ γενικώτερα  τί  εἶναι αἵρεση;
 Ὁ ὅρος «αἵρεση» εἶναι παράγωγο τοῦ ρήματος «αἱροῦμαι» ποὺ σημαίνει «ἐκλέγω, προτιμῶ». Ἡ προσπάθεια προτίμησης μέρους τῆς ἀληθείας καὶ ἡ ἀπολυτοποίησή του ὡς ὅλον συνιστᾶ πράξη αἱρετική. Ἡ παρουσίαση ἑνὸς τρόπου ἑρμηνείας καὶ βιώσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἀποκαλυφθεί σης Ἀληθείας εἶναι αἵρεση.

Κάθε παρέκκλιση ἀπὸ τὴν ὅλη ἐκκλησιαστικὴ ἀλήθεια καὶ ἡ ἀπολυτοποίηση αὐτῆς τῆς παρεκκλίσεως εἶναι αἵρεση, εἶναι πλάνη, ἡ ὁποία ἐνέχει ἑωσφορικὴ οἴηση, εἶναι πνευματικὸς θάνατος. Ὁ ὀπαδὸς καὶ ὑποστηρικτὴς αὐτῆς τῆς πλάνης εἶναι ὁ αἱρετικὸς καὶ δὲν εἶναι ὁ «καυγατζής», ὅπως ἰσχυρίζεσθε.
Ὁ καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου Π. Μπούμης σημειώνει: «Αἵρεση εἶναι ἡ ἀπόκκλιση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία περιέχεται στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ στὴν ἱερὰ παράδοση, ὅπως διατυπώθηκε στὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ἡ ἐμμονὴ σὲ αὐτήν, ἢ ἡ προσχώρηση σὲ μία ἤδη καταδικασμένη αἱρετικὴ ὁμολογία». Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ οἱ Παπικοί, ὁ ὁποῖοι ἔχουν 25 κακοδοξίες, οἱ Προτεστάντες κ.λπ. εἶναι αἱρετικοί.
Δὲν γνωρίζετε, Σεβασμιώτατε, ὅτι κάθε τι ποὺ εἶναι ξένο πρὸς τὴν Ἀποκαλυφθεῖσα Ἀλήθεια, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας μέσῳ τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως, εἶναι αἵρεση; Ὁ Μ. Ἀθανάσιος κατηγορηματικὰ ἀποφαίνεται ὅτι «αἱρετικὸς ἐστι συκοφάντης καὶ   κατήγορος  ἀληθείας. Αἵρεσις ἐστὶν ἡ ψευδὴς ὑπόληψις τοῦ μὴ ὄντος».
Πρέπει νὰ κατανοήσετε, Σεβασμιώτατε, ὅτι ἡ αἵρεση στερεῖται τῆς Θείας Χάριτος. Καὶ αὐτὸ διότι δὲν ἔχει «τὸν Ὅλον Χριστόν» καὶ ἄρα δὲν διαφυλάττει τὴν ὅλη ἀλήθεια, τὴν καθολικὴ ἀλήθεια. Ἡ αἵρεση εἶναι πορεία πρὸς τὴν ἀπώλεια καὶ ὄχι πρὸς τὴν σωτηρία. Ὀρθώτατα ἔχει γραφεῖ: «Αἵρεσίς ἐστι περὶ πίστεως οὐκ   ἀληθὴς δόξα. Αἱρετικός ἐστιν ὁ τὸ ψεῦδος τῆς ἀληθείας ἐν πίστει προτιμῶν».
Εἶναι κρίμα νὰ ἀκούωμε ἀπὸ χείλη Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως αὐτὲς τὶς ἀντιορθόδοξες ἀπόψεις. Καὶ τοῦτο διότι ὡς ποιμὴν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας, πρέπει νὰ ὁμολογῆτε τὴν Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια. Ἡ ἀγάπη, γιὰ νὰ εἶναι ὀντολογική, πρέπει νὰ εὑρίσκεται ἐντὸς τοῦ χώρου τῆς ἀληθείας. Ἡ αἵρεση, ἡ ὁποία στερεῖται τῆς Θείας Χάριτος καὶ ἄρα δὲν ἔχει     τὸν   Θεάνθρωπο Κύριο, ὁ Ὁποῖος εἶναι Ἡ Ἀλήθεια δὲν εἶναι Ἐκκλησία.
Ὡς ἐκ τούτου οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι στόχο τους εἶχαν νὰ διατηρήσουν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν Μία Ἐκκλησία ἀλώβητη ἀπὸ κάθε αἵρεση. Μὲ αὐτήν Σας τὴν θέση ἀναιρεῖτε ὅλες τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους. Καὶ πάλι ὁ Μ. Ἀθανάσιος βροντοφωνάζει: «Ἀγάπα πάντα ἄνθρωπον· καὶ εἰρήνευε μετὰ πάντων, χωρὶς αἱρετικῶν· ὁ γὰρ αἱρετικὸς λύκος ἐστὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ ποίμνης, καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου πρόδρομος».
Ὁ «Ἄτλας» τῆς Ὀρθοδοξίας Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς λέγει τὰ ἑξῆς γιὰ τὸν Παπισμό: «Τὰς τῶν Δυτικῶν διδασκάλων φωνὰς οὔτε γνωρίζω οὔτε παραδέχομαι, τεκμαιρόμενος ὅτι διεφθαρμένοι εἰσί καὶ παρέγγραπτοι».
Ἂν ἀποκαλῆτε «καυγατζῆ» ἐκεῖνον ποὺ ὑπερασπίζεται τὴν Ἀποκαλυφθεῖσα Ἀλήθεια, μάθετε, Σεβασμιώτατε, ὅτι «κρείττων ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον», κατὰ τὸ Γρηγοριανὸ λόγιο.
Σεβασμιώτατε, πρέπει νὰ παραδεχθῆτε ὅτι αὐτὰ ποὺ εἴπατε εἶναι πρωτοφανῆ καὶ τελείως ἀντιορθόδοξα. Πρέπει σύντομα νὰ τὰ ἀνακαλέσετε, γιὰ τὸν λόγο ὅτι εἶσθε Ἐπίσκοπος καὶ κηρύσσοντας τὰ ἀντίθετα τῶν ὅσων ἔχουν κηρύξει οἱ αὐθεντικοὶ ἑρμηνευτὲς τῆς Ἁγίας Γραφῆς, οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτομάτως θέτετε τὸν ἑαυτόν Σας ἐκτὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ἀπὸ Ἐσᾶς ζητεῖ ὁ Θεὸς νὰ εἶσθε «ἀσφαλὲς τῶν ψυχῶν ἡμῶν πηδάλιον, δι’ οὗ τὰς τρικυμίας τὰς αἱρετικὰς ἀπαθῶς παραπλεύσομεν», κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης.
Αὐτὰ Σᾶς τὰ ἔγραψα ἀπὸ πραγματικὴ ἀγάπη κινούμενος καὶ ἐπειδὴ δημοσίως ἐκφρασθήκατε, δημοσιεύω αὐτὴν τὴν ἐπιστολήν μου πρὸς ἐνημέρωση τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ.
Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ Ι.Μ. ΠΑΤΡΩΝ Δρ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

11 σχόλια:

Γιωργος Παπαδοπουλος είπε...

Eυγε στον π. Κυριλλο, ειθε να βρει μιμητες.

Ανώνυμος είπε...

Εύγε στον π. Κυριλλο!! Παντα θαρραλεος και ομολογητης!!

Ανώνυμος είπε...

Όντως μετριοπαθής και αγαπητικός ο λόγος της επιστολής. Πλην όμως,τι λες και σε ποιον τα υπενθυμίζεις, πάτερ Κύριλλε; Τα αυτονοήτως αυτονόητα για έναν επίσκοπο ορθόδοξο (;) και καθηγητή πανεπιστημίου, παρακαλώ!!! Κρίμα όμως! Διότι, συγχώρησον, είναι και αυτή μια επιπλέον επιστολή για τον κάλαθο των αχρήστων! Και συνεχίζουν με άπελπι οίστρο - πλην επ` ουδενί ελπιδοφόρο - τον δαιμονικό, οικουμενιστικό χορό οι διάφοροι -ώτατοι της Εκκλησίας!

Ανώνυμος είπε...

Συγχαίρουμε ταπεινά τον π. Κύριλλο για την επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Επί τέλους δεν είναι δυνατόν να σιωπούν οι πάντες όταν τόσο βάναυσα κακοποιείται η Θεολογική αλήθεια και μάλιστα σε κήρυγμα Επισκόπου.
Σημειώνουμε ότι το κείμενο του π. Κυρίλλου πρέπει να τύχει προσεκτικής αναγνώσεως, διότι σε αυτό αναδεικνύονται αλήθειες που στις μέρες μας οι "μεταπατερικοί θεολόγοι" και "μισθωτοί μεγαλοποιμένες" συνειδητά ενταφιάζουν.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο!

Βασίλειος Παπασπυρόπουλος είπε...

Τι του λέτε πάτερ μου; Νομίζετε ότι τον νοιάζουν; Τα γνωρίζει.
Πρέπει να καταλάβετε κάποτε ότι με χαρά και συνειδητά "στρώνουν" για τον αντίχριστο,και όχι κινούμενοι από "αγάπη" όπως τους δικαιολογούν οι ανόητοι και αφελής(συνένοχοι).
Να με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να σταματήσετε τις επιστολές και τα γράμματα, και να αρχίσετε επιτέλους να τους αντιμετωπίζετε ως εχθρούς του Χριστού, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ξεσηκωθείκαμε κάποτε εναντίον των Τούρκων για την γήινη πατρίδα.
Εναντίον του Διαβόλου και των δαιμόνων του; Πότε;
Το πρώτο που οφείλεται να κάνετε είναι η απαγόρευση οικουμενιστών στους Ναούς. ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ. Τι δεν καταλαβαίνετε;

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Κύριλλος Κωστόπουλος για μια ακόμα φορά μας ευχαρίστησε!

Ρωμ. Ορθ.

ΜΑΡΙΑ είπε...

Ὁ Θεός νά δίνει δίνει δύναμη καί φώτιση στόν π. Κϋριλλο καί σέ κάθε ὀρθοτομοῦντα κληρικό καί λαϊκό.

Καλά κάνουν ὅσοι γράφουν ἄρθρα, βιβλία καί ἐπιστολές δογματικοῦ περιεχομένου καί στηλιτεύουν τά δογματικῶς κακῶς κείμενα καί ὀνομαστικά τούς οἰκουμενιστές, μεταπατερικούς, νεωπατερικούς, καί προδρόμους τοῦ Ἀντιχρίστου!
Οἱ λόγοι;
1. Γιατί εἶναι ἀκατήχητοι καί ἀδογμάτιστοι οἱ πλεῖστοι τῶν λαϊκῶν καί δυστυχῶς πολλοί κληρικοί. Διαβάζοντας τά κείμενα κάποιοι ἀπό αὐτούς πού εἶναι καλοπροαίρετοι, ἐνδεχομένως νά ἐγκαταλείψουν τήν ἄγνοια πού κατά τούς Ἁγίους Πατέρες εἶναι ἁμαρτία καί σπεύσουν νά μελετήσουν τήν ἀλήθεια, νά διορθωθοῦν καί νά βοηθήσουν καί ἄλλους πιστούς τῆς Ἐκκλησίας, ἀκόμη καί αἱρετικούς. Πολλοί αἱρετικοί ἐπέστρεψαν μέ αὐτόν τόν τρόπο στήν ὀρθή ὁδό.
2. Μέ τό νά σταματήσουν νά μιλοῦν καί νά γράφουν σέ κάθε δύσκολη στιγμή τῆς ἐκκλησιαστικῆς πορείας μπορεῖ αὐτό νά θεωρηθεῖ συνενοχή, συγκατάθεση, ἀδιαφορία. Τά ὑγιῆ νεῦρα ἑνός σώματος ἀντιδροῦν ὅταν δημιουργεῖται πρόβλημα ἀσθενείας. Αὐτή εἶναι ἠ φυσιολογία τους, ὥστε ὁ ἀσθενής νά καταλάβει ὅτι πάσχει, νά ἐρευνήσει ποῦ νοσεῖ καί νά ἀναζητήσει θεραπεία. Ἄν τό σῶμα δέν πονέσει, ὀ ἀσθενής δέν θά καταλάβει ὅτι ἔχει πρόβλημαμ, θά ἀμελήσει καί θά γίνει χειρότερα, ἀκόμη μπορεῖ καί νά πεθάνει.
Ἔτσι καί τά ὑγιῆ νεῦρα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας ἀντιδροῦν κάθε φορά πού ἐμφανίζεται ἕνα πνευματικό νόσημα καί κάνουν διάγνωση καί σπεύδουν πρός θεραπείαν γιά νά μήν ἐξαπλωθεῖ ἡ μόλυνση καί χαθοῦν μέλη!

Ἡ αἴρεση καί ἡ δογματική παρέκκλιση εἶναι ἡ χαρά τοῦ Διαβόλου.
Κι αὐτό γιατί ὁ Διάβολος γνωρίζει πώς ἄν ἀλλάξει κάτι ἀπό τήν Ἀλήθεια πού εἶναι ὑποστατική, δηλαδή τό ἴδιο τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τότε ὄποιος τήν ἀσπασθεῖ χάνει τήν σωτηρία του γιατί πιστεύει πλέον σέ ἕναν ἄλλο ἀλλοιωμένο "Χριστό"!
Εἶναι δυνατόν νά σιωπᾶς ὅταν χάνονται ψυχές;
ΟΧΙ!
Μιλᾶς, γράφεις, κάνεις ὄ,τι περνᾶ ἀπό τό ἀνθρώπινο χέρι σου καλοπροαίρετα καί παράλληλα στό ταμεῖο σου κλαῖς καί ὀδύρεσαι καί μετανοεῖς γιά τίς δικές σου ἁμαρτίες πρωτίστως καί γιά τίς πτώσεις καί τῶν ἀδελφῶν σου.

Τά ὑπόλοιπα τά ἀναλαμβάνει ὁ Κύριος!!!

Μετά τήν ἀθεΐα καί τήν αἵρεση, ἡ σιωπή καί μάλιστα ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως εἶναι ἡ τρίτη μεγαλύτερη ἁμαρτία.
Κατώτερα κατατάσσονται ὅλες οἱ ὑπόλοιπες ἁμαρτίες. Οἱ πρῶτες τρεῖς πού ἀφοροῦν τά δογματικά, τήν Ἀλήθεια, προηγοῦνται ὡς χειρότερες γιατί ἀπορρίπτουν ἤ προσβάλλουν κατά πρόσωπον τόν ἴδιο τόν Τριαδικό Θεό!

Διονύσιος είπε...

Μπράβο Μαρία για το σχόλιο σου,διαφωνώ όμως ως προς την αντίδραση πού δεν σταματάει στις ομιλίες, αλλά συνεχίζει με το να μην συμπροσευχομαστε και συλλειτουργούν στον ίδιο ιερό ναό,με τούς αιρετικούς και σχισματικούς Πατριάρχες καί ιεράρχες μας.

ΜΑΡΙΑ είπε...

Διονύσιε, δέν ξέρω ἄν κατάλαβα καλά, ἀλλά γιατί νά διαφωνεῖς; Κανείς δέν ἀντιλέγει πώς οἱ συμπροσευχές καί τά συλλείτουργα εἶναι ἀντικανονικά βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί δέν πρέπει νά γίνονται!

Ἕτερον ἐκάτερον.
Τό σχόλιό μου προσωπικά ἑστίασε στόν λόγο (προφορικό ἤ γραπτό μέ βάση πάντα τήν μετάνοια), γιατί ὀ μή ἤ ἐλλιπῶς κατηχημένος δέν θά μάθει ποτέ καί γιά τούς Ἰερούς Κανόνες.

Διονύσιος είπε...

Μαρία.
Συμφωνώ για τον προφορικό και τον γραπτό λόγο.
Διαφωνώ, όμως όταν οι κληρικοί δεν τηρούν τους ιερούς κανόνες,πού επιβάλουν ποινή καθαίρεσης και αφορισμού,για τις συμπροσευχες και τα συλλειτουργα με ετεροδόξους,και οι κληρικοί επιμένουν και ακολουθούν κατά γράμμα τις αιρετικές αποφάσεις τής ληστρικής ψευδοσυνοδου στο Κολυμπάρι τής Κρήτης,όπου ονόμασαν της ετεροδοξες χριστιανικές ομολογίες,ως εκκλησίες.
Συνεχίζουν και με συμπροσευχες καί συλλειτουργα και με τούς σχισματικούς Ουκρανούς ιεράρχες,οι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν πρέπει νά εκκλησιαζονται στον ίδιο ιερό ναό,με αυτούς τους υπόδικους κληρικούς.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com