20 Φεβ 2019

Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος "Περί τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ κατά τήν Θείαν Λατρείαν"


Αποτέλεσμα εικόνας για TABLET ΨΑΛΤΕΣ
«Περί τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ κατά τήν Θείαν Λατρείαν»(14/2/2019).
Πρωτ. 5080/2018
Ἀριθμ.Διεκπ. 304                                   Ἀθήνῃσι 14 Φεβρουαρίου 2019
Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 5ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 59/11.12.2018 ἔγγραφον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Θείας Λατρείας καί Ποιμαντικοῦ Ἔργου, ἀπεφάσισεν ὅπως γνωρίσῃ ὑμῖν τά ὡς κάτωθι ἀφορῶντα εἰς τήν χρῆσιν ἠλεκτρονικῶν μέσων ὑπό τῶν ἱεροψαλτῶν ἐν τῷ ἱερῷ ἀναλογίῳ, κατά τήν Θείαν Λατρείαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Κατά τά τελευταῖα ἔτη παρατηρεῖται, ὅλο ἕν καί περισσότερον, ἡ χρῆσις ὑπό τινων ἱεροψαλτῶν ἠλεκτρονικῆς συσκευῆς ὑπό τήν ὀνομασίαν «ψηφιακός ἰσοκράτης» ἤ «μηχανικός ἰσοκράτης», ἡ ὁποία παράγει ἦχον προσομοιάζοντα εἰς τήν ἀνθρωπίνην φωνήν, καί τοῦτο προκειμένου νά ἀναπληρώσουν τό κενόν τῆς παρουσίας βοηθοῦ, ὁ ὁποῖος θά ἐκτελέσῃ τό ἴσον. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐγκαίρως, ἀπό τοῦ ἔτους 1992, διά τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1630/726/11.5.1992 Ἐγκυκλίου Σημειώματος αὐτῆς, κατεδίκασεν «τήν ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς καινοφανῆ χρῆσιν “μηχανικοῦ ἰσοκράτου” ὡς μή συνᾴδουσαν πρός τε τήν ζῶσαν λατρείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν ἔκπαλαι καθεστηκυῖαν ἐκκλησιαστικήν παράδοσιν καί τάξιν καί ὡς ὀλισθηράν ἀπαρχήν εἰσαγωγῆς ὀργάνων ἐν ταῖς ἱεραῖς τῆς Ἐκκλησίας ἀκολουθίαις». 
Ἐπί πλέον, κατά τά τελευταῖα ἔτη παρατηρουμένη αὔξησις τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καί δή εἰς τήν μορφήν τῶν φορητῶν αὐτῆς ὑλοποιήσεων (κυρίως smartphones καί tablets), ἔχει ὁδηγήσει ἀρκετούς ἱεροψάλτας, κυρίως νέους εἰς τήν ἡλικίαν, εἰς τήν χρῆσιν τοιούτων συσκευῶν, καί τοῦτο πρός διευκόλυνσιν αὐτῶν, ἐφ' ὅσον, εἰς μίαν καί μόνον συσκευήν, δύνανται νά περιληφθοῦν ἅπαντα τά λειτουργικά καί μουσικά κείμενα μιᾶς ἡμέρας, ἐνῷ εἰς τό ἱερόν ἀναλόγιον ὑπάρχει ἀνάγκη παραλλήλου χρήσεως πολλαπλῶν βιβλίων.
Τά ὡς ἄνω ζητήματα, ἀνήκοντα εἰς τό πεδίον τῆς Θείας Λατρείας, διά τήν ὁποίαν ποιμαίνουσα Ἐκκλησία μεριμνᾷ ἰδιαιτέρως, ὡδήγησαν τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον νά λάβῃ τάς ὡς κάτωθι ἀποφάσεις:
1) Ἀνανεώνει τήν κατά τά ὡς ἄνω Συνοδικήν ἀπαγόρευσιν (ὑπ' ἀριθ. 1630/726/11.5.1992 Ἐγκύκλιον Σημείωμα) τῆς χρήσεως τῶν ἠλεκτρονικῶν ἰσοκρατῶν (μηχανικῶν ἤ ψηφιακῶν) εἰς ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ καινοτομία αὕτη δέν συνάδει πρός τόν ΟΕ΄ Κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου συνιστῶντα: «Τούς ἐπί τῷ ψάλλειν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις παραγινομένους, βουλόμεθα... μήτε τι ἐπιλέγειν τῶν μή τῇ ἐκκλησίᾳ ἁρμοδίων τε καί οἰκείων...». Ἀντί τῆς χρήσεως ἠλεκτρονικῶν ἰσοκρατῶν, ἡ Ἱερά Σύνοδος προτρέπεται ὅπως, μερίμνῃ τῶν ἐνοριῶν καί τῶν ἱεροψαλτῶν, ἐκπαιδευθοῦν νέοι μαθηταί τῆς πατρῴας Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ὥστε νά ἐπιλυθῇ φυσικῶς καί οὐχί τεχνικῶς τό πρόβλημα τῆς ἐλλείψεώς των.
2) Ἐπειδή τά λειτουργικά βιβλία, ὅπως καί ὅλα τά ὑπόλοιπα ἱερά ἀντικείμενα τά χρησιμοποιούμενα εἰς τήν Θείαν Λατρείαν, θεωροῦνται ὡς ἀντικείμενα ἔχοντα ἱερότητα, Ἱερά Σύνοδος ἐμμένει εἰς τήν χρῆσιν αὐτῶν ὑπό τῶν ἱεροψαλτῶν εἰς τά ἱερά ἀναλόγια. Ἡ ἀπόφασις αὕτη ἐπ' οὐδενί ἐρείδεται εἰς μανιχαΐζουσαν ἀπόρριψιν τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων, λόγῳ τῆς διαφορετικῆς ὑλικῆς συστάσεώς των, ἀφοῦ ἄλλωστε εἰς τήν μακραίωνα ἱστορικήν πορείαν Της, ἡ Ἐκκλησία ἐχρησιμοποίησε ἅπαντα τά διαθέσιμα μέσα γραφῆς καί ἀναγνώσεως (χειρόγραφα ἤ ἔντυπα). Διά τοῦτο καί δύναται νά ὑπάρξῃ κατ' οἰκονομίαν ἡ λελογισμένη καί μετά φειδοῦς χρῆσις τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀναλογίοις κατά τήν Θείαν Λατρείαν, δίχως νά ὑποκαθίστανται ἐπ’ οὐδενί τά λειτουργικά βιβλία. Εἰς τοιαύτας δέ περιπτώσεις, δέον ὅπως αἱ ἐν λόγῳ συσκευαί τοποθετοῦνται ἐπί τῷ ἀναλογίῳ ἀποκλειστικῶς, ὥστε νά μήν κρατοῦνται ἤ καί περιφέρονται ἀνά χεῖρας ὑπό τῶν ψαλλόντων ἤ ἀναγιγνωσκόντων, μέ ἀποτέλεσμα τόν σκανδαλισμόν ἔστω καί ἑνός ἐκ τῶν πιστῶν. Ταυτοχρόνως, θεωρεῖται ἀπολύτως ἀπαραίτητον, ὅπως αἱ ἐν λόγῳ συσκευαί χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικῶς διά τήν Θείαν Λατρείαν καί οὐχί διά διαφόρους χρήσεις, αἱ ὁποῖαι μάλιστα ἀπάδουν εἰς τήν λειτουργικήν διακονίαν, ὡς λ.χ. κοσμική μουσική, συλλογή προσωπικῶν καί ἄλλων φωτογραφιῶν, ἀναζήτησις εἰς τό διαδίκτυον κ.λπ. καί δή κατά τήν ὥραν τῆς Θείας Λατρείας, ὅπερ συνιστᾷ ἐκκοσμίκευσιν, ἥτις προκαλεῖ μέγιστον σκανδαλισμόν εἰς τάς συνειδήσεις τῶν πιστῶν.
Ταῦτα πάντα γνωρίζοντες ὑμῖν, παρακαλοῦμεν διά τά καθ' ὑμᾶς.
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης
(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μπραβο σωστο ειναι αυτο...

Ανώνυμος είπε...

Η χρήσις των tablets κλπ είναι παντελώς απαράδεκτη καθόσον ουδείς διασφαλίζει ότι δεν θα χρησιμοποιούνται εκτός Λατρείας για σκοπούς εφάμαρτους.Και στις εφημερίδες έχουν δημοσιευθή κατά καιρούς αγιογραφικά αναγνώσματα,ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές στα πλαίσια κάποιων προσφορών και αφιερωμάτων αλλ΄ουδείς διενοήθη να τις φέρη και στο Αναλόγιον μαζί με την άλλη ποικίλη και συχνά ''πικάντικη''ύλη τους.

Ανώνυμος είπε...

Ἔχετε δεῖ ἱεροψάλτη τήν ὥρα πού τοῦ σβήνει, γιά κάποιον λόγο, τό τάμπλετ; Σηκώνει, κυριολεκτικά, τά χέρια ψηλά...!
Ἔχει παρατηρηθεῖ, ὅτι ὅπου χρησιμοποιεῖται τό ἠλεκτρονικό ''βιβλίο'', τά κανονικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν πάρει δρόμο. Ἡ χρήση τους ἔχει ἐντελῶς ἀκυρωθεῖ. Οἱ ''ἠλεκτρονικοί'' ψαλτάδες δέν γνωρίζουν πλέον νά τά χρησιμοποιοῦν.Τά βιβλία τῆς ἐκκλησίας τά κλείνουν καί τά βάζουν στήν ἄκρη. Καί σάν χρειαστεῖ νά τά ἀνοίξουν (π.χ. ἔκτακτη βλάβη τοῦ τάμπλετ), ψάχνουν οἱ καημένοι τό ''Κύριε ἐκέκραξα'' στόν Ὅρθρο τῆς Κυριακῆς...!
Προσωπικῶς ἐκτιμῶ, ὅτι οἱ ἀποφάσεις θά ὤφειλαν νά εἶναι ἀκόμα πιό αὐστηρές.
Διότι, ἅπαξ καί τοποθετηθεῖ τό ἠλεκτρονικό μέσον ἐπάνω στό ψαλτήρι, εἶναι πάρα πολύ δύσκολο ἀπό κεῖ καί πέρα νά ἐλεγχθεῖ ἡ χρήση του.


Φ.Μιχαήλ
ἰατρός
Βοηθός ἱεροψάλτη

Efstathios Efstathios είπε...

Η απλότητα οδηγεί την προσευχή στον Θεό!!!

Ανώνυμος είπε...

Οἱ Πατέρες μᾶς διδάσκουν: οὐ μικρόν τό παραμικρόν, γιά τά παραδεδομένα. Ἡ ἀπόφασις νά ἐπιτρέπεται ἡ χρῆσις κινητῶν κλπ ἡλεκτρονικῶν μέσων ἀντί τῶν λειτουργικῶν βιβλίων στό ἱερό Ἀναλόγιο (ἀργότερον καί στό ἱερό Βῆμα, ἐπί τῆς Ἁγίας Τραπέζης) εἶναι ἀπαράδεκτη καί ἀσύνετη. Πρακτικῶς δέ, θά προκαλέσει πλεῖστα ὅσα προβλήματα. Ἡ χρῆσις αὐτῶν τῶν μέσων εἶναι ἀνάρμοστη καί ἀταίριαστη γιά τήν ὀρθόδοξη λατρεία. Συνιστᾶ ἐκκοσμίκευση. Δέν χρειάζεται ἐπιχειρηματολογία. Δέν τό ἐπιτρέπει ἡ λειτουργική αἰσθητική τῆς ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Τά κινητά κλπ. σβήνουν, πέφτουν καί σταματοῦν νά λειτουργοῦν, διακόπτονται ἀπό μία ἄλλη λειτουργία τους, συνιστοῦν ἐπίδειξη κ.ο.κ. Ἕνας ἀριστερός διανοητής ἔλεγε πώς ὅ, τι μειώνει τόν κόπο μας, τελικῶς μᾶς ἀφαιρεῖ ἀπό τήν ἐλευθερία μας! (Σημείωση: Ἄς ἀναλογισθοῦμε τήν ἐξάρτηση ἀπό τό ἠλεκτρικό ρεῦμα, πόσο ἐξαρτημένους μᾶς καθιστᾶ!). Οὔτε αὐτή τή σύνεση τῶν φιλοσοφημένων ἀνθρώπων δέν διαθέτουμε; Δέν βλέπουμε ὅτι ἁπλά καί μόνο ὡς εἰκόνα ὅλο αὐτό εἶναι ξένο στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο; Ἀφῆστε πού ἡ ἀναφορά σέ ἀποκλειστική χρήση καί λειτουργία εἶναι ἀστειότητα. Τά βιβλία εἶναι ἱερά καί ὡς τέτοια χρησιμοποιοῦνται μέ εὐλάβεια. Τό βιβλίο τοῦ Ἀποστόλου τό ἀσπαζώμαστε. Τό κινητό δέν γίνεται ἱερό! Εἶναι, χωρίς ὀρθολογιστικές ἀντιρρήσεις καί ἐπιχειρηματολογίες, ἕνας "πειρασμός", τόν ὁποῖο ἄν τόν ἐπιτρέψουμε θά ἔχουμε συγκατατεθεῖ σέ μία μικρή ἀλλά πραγματκή ἀλλοτρίωση καί ἀλλοίωση. Ἡ βάρκα καί ἀπό μία τρυπούλα βυθίζεται, ἀργά ἀλλά σταθερά. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγος.

Ανώνυμος είπε...

Δεν συμφωνώ ούτε με τον κ. Αναγνώστου ούτε με τον 12:01 πμ. Δεν είναι σωστή η λογική πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Δεν μπορεί όλους να τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι.

Όλα τα υλικά μέσα τα χρησιμοποιεί η Εκκλησία με άγιο τρόπο. Η ύλη δεν είναι κακή αλλά ο τρόπος και η χρήση γίνεται κακή όταν υπάρχει αμαρτωλή διάθεση.
Σωστά δεν απαγορεύθηκαν τα ηλεκτρονικά μέσα, φθάνει να γίνονται με σωστό τρόπο όπως σωστά και με διάκριση περιγράφει η Εγκύκλιος.

Αναγνώστης

Διονύσιος είπε...

Διαφωνώ με τον 2:33.
Ο εθισμός των ηλεκτρονικών μέσων, του διαδυκτίου στην ιερότητα της Θείας Λειτουργίας είναι εκ του πονηρού διαβόλου,εκ των δεξιών.

Ανώνυμος είπε...

Τα ηλεκτρονικά μέσα δεν έχουν τίποτα το κακό κ. Διονύση Ηλιόπουλε. Ούτε καλά ούτε κακά είναι από μόνα τους. Καλά ή κακά γίνονται ανάλογα με την χρήση. Ούτε και στον πονηρό μπορούμε να τα χρεώσουμε. Είναι της επιστήμης και η επιστήμη είναι από τον Θεό.

Φιλομακεδόνας

Ανώνυμος είπε...

Δεν μιλήσαμε για εθισμό στα ηλεκτρονικά μέσα, ο λόγος της Εγκυκλίου είναι για διακριτική και ιεροπρεπή χρήση τους.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com