1 Δεκ 2018

Καλαβρύτων Αμβρόσιος: Πλανάσθε, κ. Τσίπρα, Πρωθυπουργέ της Ελλάδος! Η Πολιτεία οφείλει στην Εκκλησία και όχι η Εκκλησία στην Πολιτεία! (γ΄ και δ΄μέρος)

Σχετική εικόνα
ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 
ΠΛΑΝΑΣΘΕ, Κ. ΤΣΙΠΡΑ, ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ!

ΘΕΜΑ: Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
*******
ΑΝΑΡΤΗΣΗ 3Η
29.11.1018
*****
ΜΕΡΟΣ 2ον
Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Μέχρι τώρα Σᾶς ὡμίλησα ὡς Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, Μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ὁποία μάλιστα, κατά τό ἄρθρον 3 τοῦ Συντάγματος, ἀναγνωρίζεται ὡς «ἡ ἐπικρατοῦσα Θρησκεία» εἰς τήν Χώραν μας!
Τώρα ὅμως θά Σᾶς ὁμιλήσω ὡς Μητροπολίτης μιᾶς κατ’ ἐξοχήν ἱστορικῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας, ἡ ὁποία ἔχει προσφέρει ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στό Ἔθνος τόσο κατά τήν περίοδο τῶν τετρακοσίων χρόνων δουλείας τῶν Ἑλλήνων ὑπό τόν τυραννικό ζυγό τοῦ Τούρκου κατακτητοῦ, ὅσο καί κατά τήν Γερμανική Κατοχή!
Εἶμαι ἕνας ἄσημος καί ἀσήμαντος Ποιμενάρχης μιᾶς Μη-τροπολιτικῆς Περιφερείας, ἥτις ἀριθμεῖ ἑκατόν ἑξήκοντα (160), κυρίως δέ ὀρεινές καί διά τοῦτο μειωνεκτικές,  Ἐνορίες, καλύπτοντας τίς Ἐπαρχίες Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας. Ἐπαρχίες, οἱ ὁποῖες  σήμερα πλήττονται συνεχῶς ὑπό τῆς δυστυχίας καί τῆς ἀνέχειας, τήν ὁποία ἡ διακυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει «κατορθώσει» (!!!) μέ τήν ἐξουθενωτική φορολογία τοῦ Κράτους, τήν μείωση τῶν μισθῶν, τήν αὔξηση τῆς ἀνεργίας, μέ τήν ἀνασφάλεια, ἡ ὁποία κυριαρχεῖ παντοῦ, μέ τήν ἀπογύμνωση τῆς Χώρας μας ἀπό νέα Στελέχη, ἀφοῦ οἱ νέοι μας ἀναχωροῦν καί ἐγκαθίστανται ὡς Πρόσφυγες σέ ἄλλες Εὐρωπαϊκές, Χῶρες, στρεφόμενοι σέ ἀναζήτηση ἐργασίας, μέ τήν διάλυση τῶν νοσηλευτικῶν μας Ἱδρυμάτων, μέ ......τήν διάλυση τῆς Χώρας μας!
Ἡ προσφορά, λοιπόν, τῶν Ἐφημερίων μας σήμερα, τόσο στίς πόλεις, ὅσο καί κυρίως στά χωριά μας, ὅπου τώρα πλέον δέν ὑπάρχει οὔτε ὁ Δάσκαλος, ([1]) εἶναι μοναδική! Ἡ Πολιτεία τούς ὀφείλει πολλά! Εἶναι τά καθημερινά ὁλοκαυτώματα! Ἀναλίσκον-ται καί ἐκδαπανῶνται καθημερινῶς διά τήν δόξαν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, συγχρόνως δέ, καί διά τήν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρώπου! Εἶναι οἱ Λειτουργοί τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου καί ἐν ταὐτῷ  οἱ Κοινωνικοί Ἐργάτες! Συμπάσχουν καί συγκακοπαθοῦν μέ τόν Ἕλληνα ἀγρότη!  Εἶναι ἐπιστρατευμένοι ἐπί 24ώρου βάσεως! Μόνον οἱ Κληρικοί μας! Οὐδείς ἕτερος ἀπό τούς  Ἕλληνες πολίτες, πού συγκροτοῦν τήν Ἑλληνικήν Κοινωνίαν!
Ὥστε, λοιπόν, Σεῖς, κ. Πρωθυπουργέ, θέλετε νά τούς ἀποστερήσετε αὐτά τά ὀλίγα χρήματα, μέ τά ὁποῖα τούς ἀμείβει τό Ἑλληνικό Δημόσιο;  Αὐτά τά «ψύχουλα», μέ τά ὁποῖα προσπαθοῦν νά συντηρήσουν τήν συνήθως πολυμελῆ οἰκογένειά τους; Μέ ἄλλα λόγια, ἐπιχειρεῖτε νά γίνετε δολοφόνος  τῶν εὐλαβεστάτων  Ἐφημερίων  μας; Δέν θά Σᾶς τό ἐπιτρέψουμε!
            Γι’αὐτό, λοιπόν, τώρα θά μεταθέσουμε τό κέντρον τοῦ βάρους  τῆς ἀντιπαραθέσεώς μας σέ ἕνα πολύ λεπτό ζήτημα. Σᾶς προσκαλῶ νά λογαριασθοῦμε! Ἐλᾶτε, νά διερευνήσουμε τό μέγεθος τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἐφημεριακοῦ  Κλήρου, γενικώτερα δέ τῆς Ἐκκλησίας πρός τό Ἑλληνικό Ἔθνος καί τί ἀκριβῶς ἀντιπροσφέρει σήμερα ἡ Πολιτεία πρός τήν Ἐκκλησία! Ἐλᾶτε δηλ., νά διερευνήσουμε ποιός ὀφείλει καί σέ ποιόν ἀπό τούς δύο Φορεῖς; Καί τί ἀκριβῶς ὀφείλει, ὅποιος εἶναι ὀφειλέτης, γνωστοῦ ὄντος, ὅτι «οἱ καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους!».
          Κατά τήν ταπεινή μας ἄποψη, λοιπόν, ἐκ προοιμίου Σᾶς πληροφοροῦμεν, ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ὀφείλει πρός τήν  Ἐκκλησία καί ὄχι ἡ Ἐκκλησία πρό τήν Πολιτεία! Τό χρέος της Πολιτείας πρός τήν Ἐκκλησία, τήν Μητέρα καί Τροφό τοῦ Γένους, συγχρόνως δέ καί τήν Σώτειρα τοῦ Ἔθνους, παραμένει καί θά παραμένῃ ἐσαεί ἀνεξόφλητον! Ὥστε ἡ καταβολή κάποιων χρημάτων διά τήν μισθοδοσίαν τῶν Ἐφημερίων μας ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ  μέ τήν παροχήν μιᾶς ὁποιασδήποτε ἐκτάσεως ἐκ τῶν ἀκινήτων περιουσιακῶν στοιχείων τῆς μιᾶς πρός τήν ἄλλην πλευράν, ὅπως κακῶς προσπαθεῖτε νά ἐμφανίσετε τά πράγματα! Ἡ μισθοδοσία τοῦ ἱεροῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου εἶναι ἔκφρασις τῆς εὐγνωμοσύνης τῆς Ἐλληνικῆς Πολιτείας πρός τήν Ἐκκλησίαν διά τάς διαχρονικῶς παρασχεθείσας μέχρι σήμερον,  ἐξακολουθητικῶς δέ καί ἀδιακόπως παρεχομένας  ἀνεκτιμήτους ὑπηρεσίας τῆς Ἐκκλησίας πρός τό Γένος τῶν Ἑλλήνων!
       Ἄς προσεγγίσουμε, λοιπόν, τό ζήτημα ἐξ αὐτῆς τῆς ὀπτικῆς γωνίας, περιορίζοντες τόν λόγον καί διερευνῶντες μόνον τήν πολύτιμον προσφοράν τῆς ταπεινῆς ἡμῶν Μητροπολιτικῆς Ἐπαρχίας πρός τήν Μητέρα Ἑλλάδα, τήν φιλτάτη μας Πατρίδα.
ΚΕΦΑΛΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ: Περίοδος τῆς Τουρκοκρατείας.
  Διά μίαν περίοδον τεσσάρων αἰώνων, ὡς γνωστόν, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ἑλληνικό Κράτος! Δέν ὑφίσταται πλέον ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία! Ἡ Ἑλληνική συνείδηση καί αὐτοσυνειδησία σώζεται ΜΟΝΟΝ διά τῆς Ἐκκλησίας καί ὑπό τῆς Ἐκκλησίας! Μέ τό Κρυφό Σχολειό διασώζεται ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα, ἡ ἐθνική συνείδησις, ἡ ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα, ὁ ἔρως διά τήν ἐλευθερίαν κλπ. Τά Μοναστήρια μας καί οἱ Ἱερεῖς μας σώζουν καί διασώζουν τήν Ἑλλάδα καί ὡς ἰδέα καί ὡς ὅραμα τῆς ψυχῆς τοῦ ὑποδουλω-μένου Ἕλληνος.
Τά παιδάκια τῆς ἐποχῆς, τραγουδῶντας, ἐπαναλαμβάνουν τήν ἱκεσία:
«Φεγγαράκι μου λαμπρό,
Φέγγε μου νά περπατῶ,
  νά πηγαίνω στο Σχολειό,
νά  μαθαίνω γράμματα,
τοῦ Θεοῦ τά πράματα»!

****
Ἀνίδεε καί ἀνιστόρητε κ. Πρωθυπουργέ,
Ποῖος θά ἐκτιμήσῃ τήν ἀνεκτίμητη αὐτή προσφορά; Ὁ ἀνιστόρητος κ. Φίλης; Ὁ φαιδρός ἀκόμη καί ὡς πρός τήν ἐμφάνισή του κ. Γαβρόγλου; Αὐτοί, «γεννήθηκαν γιά τήν καταστροφή», καθώς λέγει καί ἕνα δημῶδες τραγοῦδι!
Ἡ Ἑλλάδα ἐπί τετρακόσια τόσα χρόνια σώζεται, μόνον καί μόνον, διότι εὑρίσκεται  μέσα στή στοργική ἀγκάλη τῆς Μητρός Ἐκκλησίας!
Ὁ Χριστός μας εἶναι «ἡ ἐλπίς τῶν ἀπηλπισμένων!».
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ καταφυγή τῶν πονεμένων!
Οἱ Κληρικοί μας, εἶναι οἱ ὁδηγοί τοῦ Λαοῦ στα μονοπάτια τοῦ Θεοῦ!
Τά Μοναστήρια Της γίνονται ἡ σωστική Κιβωτός  τοῦ Νῶε! Οἱ Κληρικοί καί οἱ Μοναχοί τῆς Ἐκκλησίας ἀναδεικνύονται οἱ θεράποντες ἰατροί!
Τά Μοναστηριακά ἀγαθά τό «Μάννα ἐξ Οὐρανοῦ!»
Ἐπί τετρακόσια (400) τόσα χρόνια ἡ Ἐκκλησία ἐκφράζει, ἐκπροσωπεῖ καί ἀντικαθιστᾷ  τό ἀνύπαρκτο «Κράτος» διά τόν ὑπόδουλο Ἕλληνα!
Ποῖος, λοιπόν, θά ἐκτιμήσῃ τήν ἀνεκτίμητη αὐτή προσφορά τῆς Ἐκκλησίας;
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821
Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία, μέ τούς ἥρωες Κληρικούς Της, μέσα στίς καρδιές τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων συντηρεῖ ὄχι μόνον τήν φλόγα, ἀλλά καί τόν πόθο τῆς  Ἐλευθερίας! 
Ἄς θυμηθοῦμε, λοιπόν:
·    Τόν ἡρωϊκό Παπαφλέσσα,πού ἦλθε ἀκόμη καί στό Αἴγιο (Βοστίτσα), διά νά συνεγείρει τά πλήθη!
·        Τήν Μυστική Συνέλευση τῆς Βοστίτσας (Βοστίτσα = τό Αἴγιον) κατά μῆνα Ἰανουάριον τοῦ 1821, ὅπου καί ἀπεφασίσθη ἡ κήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.
·        Τήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Λαύρας.
·        Τόν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό.
·    Τόν Ἐπίσκοπο Κερνίτσης Προκόπιο, δηλ. ἕναν ἐκ τῶν Προκατόχων μας.
·        Τόν ἐπίσης Προκάτοχόν μας ἀείμνηστον Ἠλίαν Μηνιάτην.
·        Τήν Σύσκεψη τῶν Προκρίτων στήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Λαύρας, ἡ ὁποία καί ἀπεφάσισε τήν  Ἐπανάσταση.
·         Τήν «Διακήρυξιν τοῦ Γερμανοῦ, Ἐξάρχου τῆς πρώτης κατά τήν τάξιν Ἄχαΐας, Ἀρχιεπισκόπου Πατρῶν, πρός τόν Κλῆρον καί τούς πιστούς τῆς Πελοποννήσου, ἡ ὁποία ἐξεφωνήθη ἐντός τῆς Μονῆς τῶν Ἀδελφῶν τῆς Λαύρας τοῦ ὄρους Βελιά, τήν 8ην(20ήν) Μαρτίου 1821» ([2]).
·        Τό Λάβαρο τῆς Ἁγίας Λαύρας ὡς Σημαίαν τῆς Ἐπαναστάσεως.
·        Τήν ἀπελευθέρωση τῶν Καλαβρύτων, δηλ. τήν πρώτη πόλη, ἥτις ἀνέκτησε τό ἀγαθόν τῆς Ἐλευθερίας!
·        Τήν ἀνεκτίμητη προσφορά τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Θεοδώρων τῶν Καλαβρύτων! Ἡ Μονή τροφοδοτοῦσε μέ τρόφιμα τούς Ἐπαναστάτες Ἀγωνιστές ( [3] ).
·        Τήν ἱστορική Ἱερά Μονή τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου καί τήν μεγάλη Μάχη, τήν τελευταία μάχη τοῦ ἐπαναστατικοῦ Ἀγῶνος, ἐναντίον τοῦ Ἰμβραήμ Πασᾶ, ἥτις ἐδόθη τήν 24ηνἸουνίου 1827, ἐναντίον 15.000 ἐπιτιθεμένων Τούρκων ὑπό τόν Ἰμβραήμ Πασᾶν καί 5.000 Τουρκοπροσκυνημένων μαχητῶν ὑπό τον Νενέκον. Καθώς, λοιπόν, σημειώνει ὁ ἱστορικός Φωτάκος, ἑκατό περίπου Μοναχοί, Ἀδελφοί της Μονῆς, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μοναχό Γεράσιμο «ἔβγαλαν τά καλογερικά καί ἐνδύθησαν στρατιωτικά ἑλληνικά, ἔβαλαν φουστανέλες  και ἐφόρεσαν φέσια, ἐξάπλωσαν κάτω....καί εἶχον ὁπλισθῆ κατά τόν τρόπον τῶν ἀτάκτων στρατιωτῶν»[4] ). Ὁ Ἰμβραήν Πασᾶς κατετροπώθη καί ἐτράπη εἰς φυγήν... Αὐτή, λοιπόν, ἦταν καί ἡ τελευταία Μάχη ἐναντίον τῶν Τούρκων κατακτητῶν, διά τῆς ὁποίας ἑδραιώθηκε καί ἐπισφραγίσθηκε ὁ ἀπελευθερωτικός Ἀγών. Ἡ Ἑλλάδα ἀναστήθηκε ἀπό τήν τέφραν της! Ποιός τήν ἀνέστησε; Μά ποιός ἄλλος; Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία!
Ἀνίδεε καί ἀνιστόρητε κ. Πρωθυπουργέ,
Καί πάλιν Σᾶς ἐρωτῶ: Ποῖος θά ἐκτιμήσῃ τήν ἀνεκτίμητη αὐτή προσφορά; Μήπως, λοιπόν, ἡ μισθοδοσία τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου εἶναι μία ἔκφρασις τῆς εὐγνωμοσύνης τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία; Ἀρχιερεῖς, Πρεσβύτεροι, Διάκονοι καί Μοναχοί ἐθυσιάσθησαν στό βωμό τῆς Πατρίδος! Καί Σεῖς καταδέχεσθε νά ἀσχολεῖσθε, προκειμένου νά εὕρετε τρόπο, ὥστε νά ἀποκλείσετε τήν μισθοδοσία τοῦ Ἕλληνος Ἐφημερίου ἀπό τόν Κρατικό Κορβανᾶ;
Αἶσχος, κ. Πρωθυπουργέ!
+ Ο Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος
Αἴγιον, 19 Νοεμβρίου 2018
………………………………………….
[1] Α΄Κορ. κεφ. 9, στ. 

[1]   Ἄλλοτε δύο ἦσαν οἱ Προστάτες καί οἱ Παραστάτες  τοῦ χωριοῦ:  Παπᾶς και ὁ Δάσκαλος!

[2]  Βλ. Ἔκδοσιν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως
[3]  Ἱδού ἑνα καταπληκτικό ντοκουμέντο:
«Ἡ προσφορά στην Πατρίδα τῆς Μονῆς Ἁγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων.
Ἔχει μεγάλη ἀξία γιά τήν ἱστορία τῆς Μονῆς Ἁγίων Θεοδώρων, πώς ὁ ὁλιγογράμματος Ἡγούμενος Ἰάκωβος σημείωσε σ’ ἕνα πρόχειρο χαρτί λακωνικά, τά δοσίματα ἀπό τίς πρῶτες κι ὅλας μέρες τῆς ἐπαναστάσεως.»
«1821 Μαρτίου 29.
Κάνω θύμισιν ὅτι στέλνομε εἰς ὀρδί (στρατόπεδο) τοῦ Τριποτάμου ἐν πρώτοις, ψωμί ὀκάδες 240….»!
(ἐγγρ. ἀρ.1)
Στίς 25 Ἀπριλίου μέ ἕνα σύντομο γράμμα ὁ Παναγιωτάκης Φωτήλας ζητάει ἐπίμονα «ἕνα λεβέτι διά νά ζεσταίνει νερό νά ζυμώνομε ψωμί» (ἐγγρ. ἀρ. 2). Πῶς νά χορτάσουν τά παλικάρια μέ τό ψωμί πού τούς στέλνουν, εἶναι ἀνάγκη νά ὀργανωθοῦν σέ σταθερή βάση καί τούς λείπει ἕνα λεβάτι. Τόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀνάγκη πού μετά τήν ὑπογραφή ὁ Φωτήλας, ἐπειδή φοβᾶται μήπως τό γράμμα του δέν ἦταν  πιστικό, σημειώνει. «Μην προβάλλεις πρόφασιν ὅτι δίκαιον δέν εὑρίσκεις, παρά ἀμέσως νά τό στείλεις».Καί ὁ Ἡγούμενος τήν ἴδια ἡμερομηνία σημειώνει.
«Τῇ 25η Ἀπριλίου ἔστειλα ἕνα λεβέτι στα Τριπόταμα».
ΠΗΓΗ: Ζωής Μουρούτη-Γκενάκου, Ἡ προσφορά στην Πατρίδα της Μονῆς Ἁγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων, Ἔκδοσις της Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Αἴγιον 2017, σελ. 87.
[4]  Βλ. Εὐαγγέλου Π. Λέκκου, Η ΜΑΧΗ ΚΑΙ Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ, Ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Αἴγιον  2017, σελ. 25.
……………………………………………………
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ 4Η
29.11.1018
*****
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ:
Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ (1941-1944).
         Μέ ὅσα παραπάνω ἐξετέθησαν, Κύριε Τσίπρα, ἀσύ-νετος ὤν καί ἀσεβέστατος ἄνθρωπος, μπορεῖτε νά φέρετε ὡς δικαιολογιαν τό «περσινά ξυνά σταφύλια καί προπέρσινα κεράσια»!  Πλήν ὅμως ἄς μή ξεχνᾶτε, ὅτι «πίσω ἔχει ἡ ἀχλάδα τήν οὐρά», ἀλλά καί τήν ἄλλη ρήση, ὅτι «ἔχω ράμματα γιά τή γούνα σου!». Ὑπάρχουν, λοιπόν, καί ἄλλα συντριπτικά ἐπιχειρήματα!
        Θά ἐπικαλεσθοῦμε, λοιπόν, καί ἄλλα ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα, εἰς τρόπον ὥστε νά συντρίψουμε ὄχι μόνον τήν ὑπεροψία Σας, ἀλλά καί τό μῖσος, τό ὁποῖον τρέφετε ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας μας.
Ἄς ἔλθουμε, λοιπόν, ἐγγύτερα χρονικῶς, διά νά ἐξετά-σουμε καί πάλιν τήν ἀνεκτίμητη πρόσφορά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τό Ἔθνος. Θά  ἀναφερθοῦμε τώρα στήν περίοδο τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, ὅπου καί πάλιν ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ἔδωσε τά πάντα! Ποταμοί αἵματος Κληρικῶν καί Μοναχῶν ἐπότισαν τό δένδρο τῆς Ἐλευθερίας! Ἑκατόν ὀγδοήκοντα τρεῖς (183) Κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-δος ἦσαν οἱ Μάρτυρες κατά τήν περίοδον ἐκείνην!
Νά ὅμως, ὅτι καί πάλιν ἡ μαρτυρική Ἐπαρχία μας καί στόν τομέα αὐτό ἔδωσε τό μεγαλύτερο μέρος! Ἄς προσεγγίσουμε, λοιπόν, τό θέμα καί ἄς ἀνακαλέσουμε στή μνήμη μας:
·    Τά μαρτυρικά καί ἡρωϊκά Καλάβρυτα κατέβαλον τό μεγαλύτερο τίμημα. Τά Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχῆς στίς 13 Δεκεμβρίου 1943  εἰσέβαλαν στά Καλάβρυτα, ὅπου
·        Ἐτυφέκισαν ὅλους τούς ἄρρενας κατοίκους, περισσότερα ἀπό χίλια (1.000) θύματα!
·        Ἔκλεισαν τά Γυναικόπαιδα στό Δημοτικό Σχολεῖο!
·        Ἔλήστευσαν τίς Τράπεζες  καί τά σπίτια τῶν Καλαβρυτινῶν!
·        Ἔβαλαν φωτιά καί κατέκαυσαν ὅλη τήν πόλη!
·        Κατέστρεψαν καί τόν ἐνοριακό ἱερό Ναό!
·        Ἐφόνευσαν καί τόν ἱερέα-ἐφημέριο!
·        Ἐδολοφόνησαν 14 Μοναχούς-Ἀδελφούς τῆς ἱστορι-κῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, τούς ὁποίους κατεκτήμνισαν από ἕνα γκρεμό!
·        Ἐδολοφόνησαν ἐπίσης 12 Μοναχούς-Ἀδελφούς τῆς ἄλλης ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Λαύρας!
·        Ἐδολοφόνησαν τούς Ἐφημερίους τῶν Ἐνοριῶν τῶν Καλαβρύτων, τοῦ Παγκρατίου, τῶν Ρωγῶν καί τῆς Ἀναστάσοβας, ὡς καί τῶν Εἰσοδίων στό Αἴγιο, ἤτοι συνολικῶς ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ (31) Ἐφημερίους μας. Μεγάλος ἀριθμός διά μίαν μικράν καί ὀρεινήν ἐκκλησιαστικήν Ἐπαρχίαν!
Κατά τήν μαρτυρική ἐκείνη περίοδο  ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ἐξεκένωσε τόν ἑαυτό της καί διά τῶν Κληρικῶν της δέν ἔπαυσε νά σπογγίζῃ τούς ποταμούς δακρύων ἀπό τά μάτια τῆς Καλαβρυτινῆς Γυναίκας, ἡ ὁποία ἐντελῶς αἰφινίως ἔχασε τόν  Σύζυγό της, τό σπίτι της, τά ὑπάρχοντά της! Ὡσαύτως τά δάκρυα ἀπό τά  μάτα τῶν μικρῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα ἔμειναν ὀρφανά καί ἀπροστάτευτα! Στά Καλάβρυτα τότε οὔτε Ἑλληνικό Κράτος ὑπῆρχε, οὔτε Κρατική Μέριμνα, οὔτε Κοινωνική Πρόνοια, οὔτε.., οὔτε...οὔτε...Ἦταν ὅμως παροῦσα ἡ Μεγάλη Μάννα τοῦ Ἕλληνος, ἡ Μάννα Ἐκκλησία, δηλ. ἡ τοπική Ἱερά Μητρόπολις, ἤτοι ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ἀγαθόνικος καί οἱ ἱερεῖς! Αὐτή, λοιπόν, ἡ Μεγάλη Μάννα ἔσπευσε ἀμέσως τότε μέν νά δημιουργήσῃ τό γνωστό Ἐκκλησιαστικό Ὀρφανοτροφεῖο τῶν Καλαβρύτων, ὅπου ἐστέγασε τά ὀρφανά, ἀργότερα δέ καί τό Καλλιμανοπούλειο Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο, ὅπου ἐστέγασε καί προστάτευσε τήν πρόωρα γηρασμένη πιά ἀπό τά βάσανα Καλαβρυτινή Μάννα! Γενικώτερα, μέ τό ἔργο μιᾶς καθημερινῆς Κοινωνικῆς στοργικῆς μερίμνης ἀναπλήρωνε τό ἀνύπαρκτο τότε, ὡς ὑποδουλωμένο, Ἑλληνικό  Κράτος!
Ἀνίδεε καί ἀνιστόρητε κ. Πρωθυπουργέ,
Καί πάλιν Σᾶς ἐρωτῶ:
                   Πῶς θά ἀποτιμηθῇ αὐτή ἡ μεγάλη θυσία Προσώπων καί ἀγαθῶν ὑπέρ τῆς Πατρίδος μας; Εἶναι δυνατόν νά ἐξοφληθῇ μέ ἕνα οἱασδήποτε ἀξίας καί οἱουδήποτε μεγέθους χρηματικό ποσό, τό ὁποῖον καταβάλλει σήμερα ἡ Ἑλληνική Πολιτείας ὑπό τήν μορφήν μισθοδοσίας στόν Ἐφημεριακό μας Κλῆρο; Ἡ προσφορά μας εἶναι ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ! Τό ποσόν τῶν διακοσίων χιλιάδων (200.000) εὐρώ περίπου, τό ὁποῖον καταβάλλει ἡ Πολιτεία σήμερα διά τήν μισθοδοσίαν τῶν 130 περίπου Κληρικῶν κλπ. τῆς Μητροπόλεώς μας δύναται νά  θεωρηθῇ ὡς ἐξόφλησις; Μέ ποιό δικαίωμα, λοιπόν, θέλετε νά διακόψετε τήν μισθοδοσία τῶν Ἐφη-μερίων μας;
Μᾶς χρεωστάτε, Κύριοι τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας! Μᾶς χρεωστάτε! Μᾶς χρεωστάτε! Ὅ,τι καί ὅσα καί ἄν μᾶς δώσετε, τό χρέος Σας ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ! Ἄς μή συγχέετε, λοιπόν, τά πρά-γματα!  Ἡ μισθοδοσία τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου παρέχεται ἀπό τήν Πολιτεία ἔναντι τῶν διαχρονικῶς παρασχεθεισῶν ἤδη καί τῶν ἀδιακόπως καθημερινῶς παρεχομένων εὐεργετικῶν ὑπηρε-σιῶν τοῦ ἱεροῦ Κλήρου πρός  τόν Ἕλληνα πολίτην καί ἄρα πρός τήν Ἑλληνικήν Πολιτείαν! Ἄς μή προσπαθεῖτε, λοιπόν, νά  συσχετίσετε τήν μισθοδοσία μέ ἀνταλλάγματα περιουσιακῶν στοιχείων!  Σᾶς ἔχουμε δώσει τήν καρδιά μας καί ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή μας! Ὑπηρετοῦμε τόν Ἕλληνα! Δέν ἀνήκουμε σέ κάποιο Φιλανθρωπικό Ἵδρυμα, ὥστε νά μᾶς ἐπιχορηγεῖτε μέ.... ἐπιδόματα! Τό «ἐπίδομα» εἶναι δῶρο! Εἶναι ἐλεημοσύνη! Δέν ἔχουμε ἀνάγκην ἀπό «Κρατικά ἐπιδόματα», τά ὁποῖα σήμερα ἀποφασίζονται καί αὔριο καταργοῦνται! Δέν ἔχουμε ἀνάγκην ἀπό τήν «ἐλεημοσύνην» τῆς Πολιτείας! Δέν εἴμεθα «ζήτουλες», δηλ. ἐπαῖτες! Εἴμεθα Ἕλληνες Πολίτες! Ἔχουμε δικαιώματα! Ἔχετε ὑποχρεώσεις! Ἔχετε χρέη ἀνεξόφλητα πρός τό τιμημένο  Ράσο!
Αἶσχος, κ. Τσίπρα! Σκέπτεσθε πολύ ἄκαρδα! Δέν νοιώθετε εὐγνωμοσύνη πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία!
Θά Σᾶς τό ἐπαναλάβω: τό χρέος τῆς Πολιτείας πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία τυγχάνει ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΝ! Ἐμεῖς, λοιπόν, μέ κάθε νόμιμο τρόπο καί μέσο  θά ἀγωνισθοῦμε ὑπέρ τῶν πνευματικῶν μας τέκνων, τ.ἔ. τῶν Αἰδεσιμωτάτων Ἐφημερίων τῆς ἐνδό-ξου καί μαρτυρικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος! Εἶσθε ὁ Σαούλ, δηλ. ὁ διώκτης καί ὁ ἐχθρός τῆς  Ἐκκλησίας μας! Δυστυχῶς, ἔχετε ξεγελάσει ἀκόμη καί τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας κ. Ἱερώνυμον, ὁ Ὁποῖος, πλανώμενος καί Αὐτός πλάνην οἰκτράν,  πιστεύει, ὅτι θά μεταστραφῆτε καί τελικά θά γίνετε ἕνας νέος Ἀπόστολος  Παῦλος! Τό εὐχόμεθα, ἀλλά δέν τό πιστεύομεν!
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΗΜΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ
Α) ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ  ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ:
1)    Θεόκλητος Αναστασόπουλος,
2)    Καλλιόπιος Ασημακόπουλος,
3)    Ηλίας Ατσάρης,
4)    Ιωάννης Βελούσης,
5)    Γεννάδιος Βουρλής,
6)    Ανδρέας Γιαννακλής,
7)    Ανανίας Θεοφυλακτόπουλος,
8)     Ιγνάτιος Ιωάννου,
9)    Γεράσιμος Καβουρτζής,
10)  Γαβριήλ Κότσυφας,
11) Ιωάννης Μηλιάκης,
12) Κωνσταντίνος Νταφαλιάς,
13) Γρηγόριος Οικονόμου και
14) Νικόλαος Πάτσιος εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς στις 8 Δεκεμβρίου του 1943.
Β) ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ:
1)    Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος,
2)    Νεόφυτος Αρφάνης,
3)    Αγαθάγγελος Ασημακόπουλος,
4)    Παρθένιος Λουκόπουλος,
5)    Βασίλειος Νασιόπουλος,
6)    Δωρόθεος Παπαδημητρίου,
7)     Αμβρόσιος Παπαρρηγόπουλος,
8)     Νικόλαος Σπυρόπουλος, Ευθύμιος
9)     Χρυσανθακόπουλος
10) και ακόμα τρεις, των οποίων τα στοιχεία δεν είναι γνωστά, εκτελέστηκαν στις 13 Δεκεμβρίου του 1943 από τους Γερμανούς.
Γ) ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ:
1) ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: Παναγιώτης Δημόπουλος. Εκτελέστηκε στις 13 Δεκεμβρίου.
2) ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: Αργύριος Σούκας. Εκτελέστηκε τον Ιούλιο του 1944.
3) ΡΩΓΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: Χρήστος Κανελλόπουλος. Θανατώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου του 1943.
4) ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος. Θανατώθηκε τον Ιούλιο του 1944
5) ΑΙΓΙΟΥ- Ι.Ν. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Θεόδωρος Παπαγεωργίου. Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς τον Φεβρουάριο του 1944.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΑΥΤΩΝ !
ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ
1.000 ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ!
Δείτε και:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com