5 Ιουλ 2018

Ναυπάκτου Ιερόθεος: Μακεδονία καί Ἐκκλησία


Σχετική εικόνα
Μακεδονία καί Ἐκκλησία
Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀσχολήθηκε μέ τό πρόβλημα τῆς ὀνοματοδοσίας τοῦ κράτους τῆς ΠΓΔΜ. Ὅμως στό κείμενο αὐτό θά ἀσχοληθῶ μέ μιά ἄλλη παράμετρο τοῦ θέματος.
Ἡ ὅλη συζήτηση γιά τό θέμα αὐτό ἀρχικά ξεκίνησε ἀπό τήν σαφῆ προϋπόθεση νά μήν ὑπάρχη στήν ὀνομασία τοῦ νέου κράτους ὁ ὅρος Μακεδονία, γιατί ὅπως ὑποστηρίχθηκε ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί ἑλληνική. Στήν συνέχεια κατέληξε στό νά δοθῆ σύνθετη ὀνομασία μέ γεωγραφικό προσδιορισμό γιά ὅλες τίς χρήσεις («Βόρεια Μακεδονία») καί νά γίνη ἀλλαγή τοῦ Συντάγματος, ὥστε νά ἀποφευχθοῦν ἀλυτρωτικές βλέψεις. 
Τά δύο ὀγκώδη συλλαλητήρια, στήν Θεσσαλονίκη καί στήν Ἀθήνα, ὑποστήριξαν τήν μή χρησιμοποίηση τῆς λέξεως Μακεδονία γιά τό Κράτος τῶν Σκοπίων, μέ ὁποιανδήποτε σύνθετη ὀνομασία, γιατί ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί ἑλληνική.
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος πάνω στό θέμα αὐτό ἔλαβε συγκεκριμένη ἀπόφαση: «Ἡ Ἐκκλησία ἔχει μαρτυρήσει μέ τό λόγο καί τό αἷμα κλήρου καί λαοῦ τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, γι’ αὐτό καί δέν μπορεῖ νά ἀποδεχθεῖ τήν ἀπονομή τοῦ ὅρου “ Μακεδονία” ἤ παραγώγου του ὡς συστατικοῦ ὀνόματος ἄλλου Κράτους, τό ὁποῖο θά ἔχει ἐπιπτώσεις καί στήν ὀνομασία τῆς σχισματικῆς αὐτοαποκαλούμενης ἐκκλησίας τῆς “Μακεδονίας” ». 

Καί αὐτή ὑποστηρίχθηκε κατά τό συλλαλητήριο στήν Ἀθήνα. Ἐπίσης, πολλοί Ἱεράρχες πού ποιμαίνουν σέ περιοχές τῆς Μακεδονίας ὑποστήριξαν ὅτι δέν θά ἀποδεχθοῦν τήν λέξη Μακεδονία γιά τό Κράτος τῶν Σκοπίων, ἔστω καί ὡς σύνθετη ὀνομασία, μέ τό σκεπτικό ὅτι δέν μπορεῖ νά δοθῆ σέ ἄλλο Κράτος τό ὄνομα αὐτό, καί τό κυριώτερο ὅτι δέν μποροῦν νά ἀποδεχθοῦν ἐθνότητα καί γλώσσα Μακεδονική.
Μέχρι ἐδῶ τά πράγματα ἀπό πλευρᾶς Ἐκκλησίας εἶναι ξεκάθαρα. Ὅμως, ἀρχίζουν νά ἐμπλέκωνται ὅταν μελετήσουμε τό θέμα τῆς Ἐκκλησίας μέ τό ἴδιο σκεπτικό. Τί ἀκριβῶς ἐννοῶ.
Στήν Συνεδρία τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Νοεμβρίου 2016 ὑποστήριξα ὅτι «δέν ὑπάρχει ὀνομασία χωρίς ὕπαρξη, γιατί διαφορετικά ἐκφράζεται ἕνας ἐκκλησιολογικός νομιναλισμός. Τότε, ἄς δεχθοῦμε καί τήν ὀνομασία Μακεδονία στό Κράτος τῶν Σκοπίων, ἐπειδή ἐπικράτησε πολλά χρόνια. ... Αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνη δεκτό ἀκόμη καί σέ ἐθνικά θέματα, γι’ αὐτό ἡ Ἑλλάδα ἀρνεῖται νά ἀναγνωρίση τό ὄνομα «Μακεδονία» στά Σκόπια, ἄν καί χρησιμοποιεῖται αὐτό τό ὄνομα ἀπό τό Κράτος τῶν Σκοπίων πολλά χρόνια, καί ἡ Κύπρος ἀρνεῖται νά ἀναγνωρίση τήν «Τουρκική Δημοκρατία στήν Βόρεια Κύπρο», καίτοι παρῆλθε ἕνα χρονικό διάστημα πού τήν κατέλαβε».
Στήν Συνεδρία τῆς Ἱεραρχίας τῆς 27ης Ἰουνίου 2017 ὁμίλησα γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί ὑποστήριξα τά ἀκόλουθα: «Αὐτή ἡ ἀποδόμηση δέν γίνεται μόνον στά θρησκευτικά, ἀλλά καί στήν ἱστορία. Διότι καί γιά τό μάθημα τῆς ἱστορίας εἰσάγεται ἡ θεματική μέθοδος Σπουδῶν. Ἔχουν δημοσιευθῆ στόν τύπο ἀπόψεις τῶν ὑπευθύνων γιά τήν ἀναμόρφωση τοῦ μαθήματος τῆς ἱστορίας, ὅπου ὑποστηρίζονται ... τά Σκόπια νά μετονομασθοῦν σέ Μακεδονία...».
Ἐπίσης, στήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς 24-25 Μαΐου 2016 ὑποστήριξα ὅτι δέν μποροῦμε ὡς Ἱεράρχες νά δίνουμε τό ὄνομα-ὅρο Ἐκκλησία σέ ἄλλες ἑτερόδοξες Χριστιανικές Κοινότητες, ἀφοῦ μάλιστα ὁμολογοῦμε κατά τήν χειροτονία μας σέ Ἐπίσκοπο, καί κατά τήν θεία Λειτουργία, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική.
Ὁπότε τίθεται σοβαρό ἐρώτημα: Πῶς εἶναι δυνατόν οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι νά ἀγωνίζονται καί νά ὁμολογοῦν ὅτι μία εἶναι ἡ Μακεδονία καί αὐτή εἶναι ἑλληνική, καί διακηρύσσουν ὅτι δέν θά δεχθοῦν τό ὄνομα Μακεδονία νά τό «κλέψουν» ἄλλοι λαοί, ἐνῶ ταυτοχρόνως ὄχι μόνον δέν κάνουν τό ἴδιο γιά τήν Ἐκκλησία, ἀλλά εὐχαρίστως δέχονται νά ὀνομάζωνται Ἐκκλησίες καί ὅσες ἔπαυσαν νά εἶναι ὀρθόδοξες, ἀφοῦ δέν ἀκολουθοῦν τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων;
Ἐπίσης, τά ἐρωτήματα ἐπεκτείνονται. 
Εἶναι λιγότερης σημασίας καί σπουδαιότητας τά θεολογικά καί ἐκκλησιολογικά θέματα ἀπό τά πατριωτικά καί ἐθνικά; Μποροῦμε νά σιωποῦμε γιά σοβαρά θεολογικά θέματα, καί μάλιστα ὅταν ὑποστηρίζεται ὅτι καί οἱ ἄλλες Ὁμολογίες πού καταδικάστηκαν ἀπό τίς Οἰκουμενικές καί «Καθολικές» Συνόδους εἶναι Ἐκκλησίες, ἐνῶ ταυτόχρονα διακηρύσσουμε διαπρυσίως ὅτι δέν θά δεχθοῦμε προδοσία σέ θέματα ἐθνικά; Ποιά προδοσία εἶναι μεγαλύτερη καί ποιά ἔχει αἰώνιες συνέπειες, ἡ προδοσία στά ἐθνικά ζητήματα ἤ ἡ προδοσία στήν ἀμώμητη καί ἄσπιλη αἰωνία καλλονή, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία;
Ἐρωτῶ καί ἀπορῶ.–
“Εκκλησιαστική Παρέμβασηparembasis

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Θαυμάσια τοποθέτηση από την πλευρά του μητροπολίτου Ναυπάκτου, ΤΟΥ ΜΟΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, που δεν έστερξε να αποδεχθεί στο Κολυμπάρι,το προδοτικό τελικό "συνοδικό" κείμενο που απέδωσε εκκλησιαστικότητα στις αιρετικές κοινότητες της δυτικής χριστιανοσύνης. Εκτός από τους προδότες της Μακεδονίας έχουμε και τους προδότες της Ορθοδοξίας με κύριο εκπρόσωπο τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίο Αρχοντώνη που ετοιμάζεται μεθαύριο να ασχημονήσει για μία ακόμη φορά συμπροσευχόμενος με τον δίκερω γίγα της Ρώμης. Να τον "χαίρονται" καποιοι ιστολόγοι υποστηρικτές του... Λ.Ν

Χρήστος Μπονατάκης είπε...

Χαιρόμαστε ως πιστοί και ευχαριστούμε το Σεβασμιώτατο κ. Ιερόθεο για την προσφορά και τους αγώνες του.

Ένα μεγάλο θετικό σημείο άλλωστε της εν Κρήτη Συνόδου είναι το γεγονός ότι οι παρατηρήσεις, αποσαφηνίσεις και θεολογικές επισημάνσεις του κ. Ιεροθέου, είναι ήδη 'κτήμα' όλων των Ορθοδόξων, αλλά θα λέγαμε και ...'συνοπτικός καταπέλτης' εναντίον όλων των σύγχρονων φιλοσοφικών και κακοδόξων εκκλησιολογικών ρευμάτων!

Ανώνυμος είπε...

Σεβασμιώτατε,
χαιρόμαστε ἰδιαιτέρως καί δοξολογώντας εὐχαριστοῦμε τόν Ἅγιο Θεό, πού ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία καί ἐπί τῶν ἡμερῶν μας δέν στερείται ἀξίους λειτουργούς καί ποιμένες τοῦ δικοῦ σας πνευματικοῦ ὕψους καί βεληνεκοῦς.
Ὁ παραλληλισμός πού κάνετε ὡς πρός τίς ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες ἀντιδράσεις ἐνίων ποιμένων τῆς ἁγιωτάτης μητρός ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐπί ζητημάτων πού ἄπτονται τῆς Πίστεως ἀπό τή μιά καί ἐπί ἐθνικῶν ζητημάτων ἀπό τήν ἄλλη, εἶναι εὐφυέστατος καί λίαν ἐπιτυχής καί ἀναδυκνείει τήν ὑφέρπουσα κατάσταση εἰς τούς κόλπους της.
Τά ἐρωτήματά πού θέτετε ἀμείλικτα καί ἀδυσώπητα.
Οἱ ἀπορίες σας ὀδυνηρές.
Ἄν ἐσεῖς ἐρωτᾶτε, ἀπορεῖτε καί θλίβεσθε γιά ὅλα αὐτά, νά γνωρίζετε ὅτι κι ἐμεῖς, τό ποίμνιο τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ, νοιώθουμε τό ἴδιο θλιμμένοι, τό ἴδιο ἀπαρηγόρητοι, τό ἴδιο προβληματισμένοι καί τό ἴδιο προδομένοι γιά αὐτό πού συντελεῖται ἐπί θεολογικῶν καί ἐκλλησιολογικῶν θεμάτων.
Ὁ λόγος σας, καταλυτικός καί ἐλεγκτικός πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν, πασιφανῶς καταδεικνύει τόν ὑπέρμετρον ζῆλον σας ὑπέρ τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας ἀφενός καί ἀφετέρου τήν προδοσία τῆς Πίστεως μέ τίς αἰώνιες συνέπειες.
Σεβασμιώτατε,
«μέσα στήν θλίψη τῶν ἡμερῶν αὐτῶν καί τήν ἀδράνεια πολλῶν ἤ τήν πενία ἑνός συγκροτημένου λόγου,» παραδίδουμε καί ἐμεῖς σάν κι ἐσᾶς «ὅλη τήν μέριμνά μας καί τήν ἐλπίδα μας στόν Θεό, τόν «ὑπερασπιστή» τῆς ζωῆς μας, τόν ἄρχοντα τῆς εἰρήνης, τόν Κύριο τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς » ὅπως ἀναδείξει ποιμένες ἰσάξιους τῆς δικῆς σας θεολογικῆς ἐμβέλειας, τῆς δικῆς σας πνευματικῆς καί ποιμαντορικῆς ἀνησυχίας καί προβληματισμοῦ, τῆς δικῆς σας εὐσυνειδησίας καί ἀγωνίας ἐπί ζητημάτων Πίστεως καί τό σπουδαιότερον ποιμένες ἀξίους τοῦ λειτουργήματός των οὕτως ὥστε νά σταθοῦν ἐπάξια στό ὕψος τῶν περιστάσεων καθόσον «οἱ καιροί οὖ μενετοί».
Υἱκῶς ἀσπαζόμενοι τήν δεξιά σας καί ἐξαιτούμενοι τάς θεοπειθεῖς πατρικάς εὐχάς καί εὐλογίας σας, εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν σᾶς τηρεῖ σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ἀείποτε ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς Αὐτοῦ ἀληθείας.
Θεόδωρος Σ.

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΔΙΟΤΙ ΜΑΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΕ ΑΠΟΛΥΤΑ.ΝΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΛΑ

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com