6 Ιουν 2018

Διάφορα ερωτήματα προς τους Μάρτυρες του Ιεχωβά

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
Του  Γεωργίου  Διαμαντίδη
Περιοδικό «Σκοπιά». Το επίσημο περιοδικό της Οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, οι αυτοαποκαλούμενοι Μάρτυρες του Ιεχωβά, (παλαιότερα ονομάζονταν σπουδαστές της Γραφής)  ξεκίνησαν αρχικά το έργο τους από την ΗΠΑ. 
Ο δημιουργός της «Σκοπιάς του Πύργου»  (έτσι λέγονταν παλαιότερα η εταιρία Σκοπιά) ήταν ο Κάρολος Τάζε Ρώσσελ. Ο οποίος Ρώσσελ άρχιζε να εκδίδει από το 1879 την «Σκοπιά του Πύργου», της οποίας ήταν ο μόνος εκδότης...
Ένα από έργα του Ρώσσελ, είναι και οι έξι τόμοι των Γραφικών Μελετών, τα βιβλία αυτά ονομάστηκαν "Κλείδες του Θείου Σχεδίου των Αιώνων". 
Ο Ρώσσελ ήλπιζε ότι θα έγραφε και τον Έβδομον Τόμον αλλά τον βρήκε ο θάνατος.
'Όμως κατά τις τελευταίες στιγμές της ζωή του είπε: '' Άλλος δύναται να γράψη τον Έβδομο Τόμον".  (ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, 1917, επανέκδοση  1919, σελ. 5-6).
Ο Έβδομος τόμος ήταν του έργου του Ρώσσελ σύμφωνα με την Σκοπιά:
"Ο Πάστωρ Ρώσσελλ, καίτοι νεκρός θα ομιλήση πάλιν δια μέσου του εβδόμου τόμου των γραφικών αυτού Μελετών, διότι ο τόμος ούτος δεν είνε άλλο τι ειμή η συμπλήρωσις του μεγάλου αυτού έργου...."  (ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝσελ. 648. Τα έντονα γράμματα και οι υπογραμμίσεις εδώ και παρακάτω θα είναι δικά μας).
Μέσα σε αυτό το ίδιο έντυπο η Σκοπιά έγραψε ότι  ο Ρώσσελ "ήτο η φωνή του Ιεχωβά"!
"Τα κηρύγματα και τα συγγράμματα  του Πάστορος Ρώσσελλ  ηκούοντο και ανεγινώσκοντο από όλας τας τάξεις των τε πιστών και των απίστων. Ήτο η φωνή του Ιεχωβά, η ισχυρά εις το σώζειν, ήτις ηκούετο καθ' όλον τον κόσμον".(ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, σελ. 509).
1) ντοκουμέντο:
Η "Σκοπιά"  μας είπε  ότι ο Ρώσσελ  ήταν Η "ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ"! 
Θα δούμε τι ακριβώς στη συνέχεια πίστευε ο Ρώσσελ. Και οι ερωτήσεις που θα κάνουμε  προς τους "Μάρτυρες του Ιεχωβά" θα είναι από το πιστεύω του Ρώσσελ.                           
Η "φωνή του  Ιεχωβά" ο Ρώσσελ, πίστευε ότι και η "Μεγάλη Ομάς" (ο πολύς όχλος) θα είναι  σε  ουράνια κατάσταση: "Το μικρόν ποίμνιον και η Μεγάλη Ομάς θα κατοικώσι διαπαντός εις την ουρανίαν κατάστασιν, ένθα ο μέγας αυτών Πατήρ κατοικεί. "  (ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, σελ. 683).
2) ντοκουμέντο:
Σας ερωτούμε "Μάρτυρες του Ιεχωβά", είναι αλήθεια ότι ο "πολύς όχλος" θα βρίσκεται στον ΟΥΡΑΝΟ;
Η "Φωνή του Ιεχωβά" πίστευε ότι η: "Πραγματική παρουσία του Κυρίου ως Νυμφίου και Θεριστού – κατά Οκτώβριον του 1874 μ.Χ.
Και ότι: "Τρία και ήμισυ έτη βραδύτερον ανέλαβεν εξουσίαν και τίτλον ως Βασιλεύς – 1878 μ.Χ. " (ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, μετά την 725 σελίδα περιέχει έναν πίνακα  με χρονολογίες ).
3) ντοκουμέντο:
Ερωτούμε τους "ΜτΙ", ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ  Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  ΤΟ 1874 ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ; ΚΑΙ ΟΤΙ  ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟ 1878
Η "Φωνή του Ιεχωβά" πίστευε ότι: " Η έγερσις των κοιμηθέντων αγίων εις το1878 μ. Χ. εγένετο..." ( ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, σελ. 75).
4) ντοκουμέντο:

Ερωτούμε τους "ΜτΙ", ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ  ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΕΣ ΑΓΙΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1878;
Η "Φωνή του Ιεχωβά" πίστευε ότι: "Πάντες οι λαοί (δένδρον) του κόσμου (αγρού) θέλουσι γνωρίσει ότι ο Κύριος….εζωοποίησε τον Σιωνισμόν  και τον Ιουδαΐσμόν".( ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ, σελ. 546).
5) ντοκουμέντο:
Ερωτούμε τους  "ΜτΙ", ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΖΩΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΣΙΩΝΙΣΜΟ;
(Υπάρχουν και άλλα στοιχεία περί Σιωνισμού στο ίδιο έντυπο, αυτό ως ενημέρωση).
Η "Φωνή του Ιεχωβά"  πίστευε ότι ο Σταυρός είναι το κέντρον της ελπίδος.                           
                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ  
"Εάν δε, υπήρχεν το απολυτρωτικόν έργον του Χριστού, το οποίον ήρχισεν εις το βάπτισμα αυτού, και ετελείωσεν επί του Σταυρού  δεν θα υπήρχεν απελευθέρωσις της ανθρωπότητος εκ τάφου... ώστε οι οφθαλμοί ολόκληρου του κόσμου δυνηθούν και στραφούν προς τον εσταυρωμένον, καθώς οι Ισραηλίται της παλαιάς εποχής έπρεπε να βλέψουν πρός τον χαλκούν  όφιν δια να θεραπευθούν εκ των πληγών των όφεων, όστις προεικόνιζεν  (ο χαλκούς όφις)τον Κύριον ημών και την πληρωμήν αυτού δια τας τιμωρίας ημών". (ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΤΟΡΟΣ ΡΩΣΣΕΛ, σελ. 781). 
Ορίστε και το τελευταίο ντοκουμέντο:
Ερωτούμε τους "ΜτΙ", Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ;
Τι λέτε "Μάρτυρες του Ιεχωβά" θα μας απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις που σας αναφέραμε;
Να δούμε αν όντως ο Ρώσσελ ήταν η φωνή του Ιεχωβά σύμφωνα με την Σκοπιά! Οψόμεθα αδελφοί!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com