10 Ιουν 2018

Κατήφορος χωρίς τέλος… Οργανωμένο σχέδιο

Αποτέλεσμα εικόνας για ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
Κατήφορος χωρίς τέλος…
 Δυστυχῶς ἡ συντονισμένη ἐπί­θε­ση πού δέχονται οἱ ἀξίες τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς κοινωνίας τά τελευταῖα χρόνια καί ἰδι­αίτερα ὁ θεσμός τῆς οἰκο­γέ­νειας συνε­χίζεται μέ ἀμείωτη ἔν­τα­ση.
Μετά τά νομοσχέδια γιά τό σύμφωνο συμβί­ω­σης ἀτόμων τοῦ ἰ­δίου φύλου καί τήν ταυτότητα φύ­λου, ἦρ­θε κι ἕνα και­νούρ­­γιο ὡς φυσική συ­νέχεια τῶν προη­γου­μέ­νων. Αὐτή τή φορά ἀφοροῦσε στούς ἀνάδοχους γονεῖς, ἀν­θρώ­πους δη­λαδή πού προσφέρουν ἕνα ζεστό καί ἀσφαλές οἰκογενειακό περιβάλλον σέ παιδιά ἄλλων γονιῶν γιά ἕνα χρο­νικό διάστημα, ἀπό μέ­ρες ἕως καί χρόνια. Πρόκειται δη­λαδή γιά μία ἰδιαίτερα εὐ­αίσθητη διαδικασία. Ὁ νό­μος πού ψη­φί­στη­κε προβλέπει ὅτι ἀνάδοχοι γονεῖς μποροῦν νά γίνουν ὅσοι ἔχουν συ­νάψει σύμφωνο συμ­βίωσης, δηλαδή ἀκόμη καί ὁμόφυλα ζευγάρια. Καί ὅπως φαίνε­ται -καί προαναγ­γέλ­θηκε- εἶναι θέμα χρόνου ὁ «γάμος» καί ἡ «τεκνοθεσία» (τό φύλο εἶναι μία ἐνοχλητική λε­πτο­μέ­ρεια)…
Ὀργανωμένο σχέδιο
 «Μά δέν βρέθηκε κάποιος νοή­μων βουλευτής τῆς κυβερνητικῆς πλειοψη­φίας νά ἔχει τό θάρρος νά μήν ψηφίσει αὐτήν τήν ἐκ­τρωμα­τι­κή διάταξη πού ἀπειλεῖ τά θεμέλια τῆς κοινωνίας μας;», θά σκεφτόταν εὔ­λο­γα κάποιος. Ἡ ἀλή­θεια εἶναι ὅτι βρέ­θηκαν ἀρκετοί πού ὄχι μόνο τό καταψήφισαν καί ἀπεῖχαν, ἀλλά καί ἀντέδρασαν δημοσίως. Μέ τίς ἰσ­χνές μάλιστα κυβερνητικές πλει­ο­­ψη­φίες τῶν τελευταίων χρόνων (154 βου­λευτές ἀριθμεῖ ἡ νῦν κυ­βέρ­νη­ση) ἡ ἀντίδραση αὐτή θά ἦταν ὑπε­ρ­αρκετή ὄχι μόνο γιά νά μήν περάσει τό νομοσχέδιο, ἀλλά θά ἀ­πειλοῦσε καί τήν ὕ­παρξη τῆς κυ­βέρνησης. Κι ὅμως, βρέ­θηκαν ἀρκετοί πρόθυμοι ἀπό τήν ἀντι­πολίτευση νά τό ψηφί­σουν, σάν νά ἦ­ταν συνεννοημένοι, ὥστε νά συγκεν­τρωθοῦν τελικά 161 βουλευτές. Σάν νά ὑπῆρχε ἕνας ἀό­ρατος μαέστρος ἀπό πίσω πού συν­τόνιζε τήν ψηφοφορία καί κανό­νιζε νά ἀναπληρωθοῦν καί μέ τό παρα­πάνω οἱ ἀπώλειες... Φαίνεται πώς ἡ Νέα Τάξη, πού δέν θέλει φυσιολο­γι­κές οἰκογένειες στήν κοινωνία μας, ἔχει καλά ὀργανωμένα σχέδια.
Ορθόδοξο περιοδικό “Απολύτρωσις”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com