5 Φεβ 2018

Πηγή τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ εἶναι τό ὄνομα! Πέρα καί ἀπό τή σύνθετη ὀνομασία ἡ στόχευση Νίμιτς, μέ τήν προτεινόμενη βάση συμφωνίας περί "μή ἀποκλειστικότητος"!

Πηγή τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ εἶναι τό ὄνομα!
Πέρα καί ἀπό τή σύνθετη ὀνομασία ἡ στόχευση Νίμιτς, μέ τήν προτεινόμενη βάση συμφωνίας περί "μή ἀποκλειστικότητος"!
Ἄν εἶχα τή δυνατότητα καί τήν εὐκαιρία θά ἐκφωνοῦσα τόν ἀκόλουθο χαιρετισμό στό ἀνεπανάληπτο μεγαλειῶδες Συλλαλητήριο τῆς 4ης Φεβρουαρίου 2018 στήν ἱστορική Πλατεία Συντάγματος.

Ἀγαπητοί συμπατριῶτες συνέλληνες,
Συγκεντρωθήκαμε ἐδῶ τόσοι, ὅσους δέν μπορεῖ νά συγκεντρώσει κανένα Ἑλληνικό κόμμα μόνο του, οὔτε ἀκόμη καί ὅλα τά κόμματα μαζί! Διότι τά κόμματα δέν ἔμαθαν νά ὁμονοοῦν οὔτε μπροστά σέ ἐθνικά ζητήματα.
Εἴμαστε δημοκράτες, ὄχι ὅμως κομματικά φερέφωνα. Ἄλλο Δημοκρατία καί ἄλλο κομματοκρατία. Ἄλλωστε ἡ Πατρίδα καί τό Ἔθνος εἶναι πάνω ἀπό τά κόμματα. Καί μόνο αὐτά, ἡ Πατρίδα καί τό Ἔθνος, μαζί καί μέ τήν Πίστη μας, τήν ἀκαινοτόμητη Παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας, μποροῦν νά μᾶς ἑνώνουν καί νά μᾶς ἐμπνέουν.
Δέν ἀσκοῦμε ἐμεῖς τήν ἐξωτερική πολιτική τῆς χώρας. Σέ ἐμᾶς ὅμως, τόν Ἑλληνικό λαό, αὐτοί πού τήν ἀσκοῦν ὀφείλουν νά λογοδοτοῦν! Διότι, ὅπως ὁρίζει τό Σύνταγμά μας, ἡ ἐξουσία πηγάζει ἀπό τό λαό καί ἀσκεῖται στό ὄνομά του καί ὑπέρ αὐτοῦ!
Δἐν δια-δηλώνουμε ἁπλῶς ὑπέρ τῆς μίας καί Ἑλληνικῆς Μακεδονίας, ἀλλά δηλώνουμε τή βούλησή μας καί τήν ἀνυποχώρητη θέση μας νά μή παραδοθεῖ τό ὄνομα Μακεδονία ἐκεῖ ὅπου δέν ἀνήκει ἱστορικά, ἐθνικά καί πολιτιστικά, διότι αὐτή ἡ παράδοση θά μείνει στήν ἱστορία ὡς συνέργεια στήν πλαστογράφησή της!
Τό εὐρωπαϊκό "δεδικασμένο"στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, γιατί ὄχι καί "κεκτημένο" στό ὁποῖο τόσο συχνά ἀναφερόμαστε, εἶναι ὅτι τό Ἡνωμένο Βασίλειο τῆς Μεγάλης Βρεττανίας καί τῆς Βορείου Ἰρλανδίας εἰσήχθη στήν Ἕνωση ἁπλῶς ὡς "Ἡνωμένο Βασίλειο" ἐξαιτίας τοῦ veto πού ἄσκησαν οἱ Γάλλοι διεκδικώντας τήν ἀποκλειστικότητα τῆς χρήσης τοῦ ὅρου Βρετάνη καί τῶν παραγώγων της, λόγῳ τοῦ ὅτι στά Γαλλικά ἐδάφη ὑπάρχει ἡ Βρετάνη! Αὐτό εἶναι ἕνα ἀνεκμετάλλευτο ἀτράνταχτο ἐπίχείρημα!
Ὁ Ἑλληνικός λαός δέν ἔχει σκοπιμότητες καί συμφέροντα, γι' αὐτό συλλογᾶται ἐλεύθερα καί ὅποιος ἐλεύθερα συλλογᾶται, συλλογᾶται καλά, ὅπως ἔλεγε ὁ ἐθνομάρτυρας τῆς Ρωμηοσύνης Ρήγας Φεραῖος.
Ἡ συμπρωτεύουσα τῆς Χώρας μας καί πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, ἔκανε τήν εἰσήγησή της στήν πρωτεύουσα Ἀθήνα. Καί στήν Ἀθήνα, ἐδῶ πού φοίτησε ὁ Ἀριστοτέλης στή Σχολή τοῦ Πλάτωνος γιά νά γίνει ἐν συνεχείᾳ, ὁ πρῶτος, ὁ δάσκαλος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, σήμερα, μέσα ἀπό αὐτό τό δημοψήφισμα τῆς παρουσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, λαμβάνεται ἡ ἀπόφαση γιά τό Σκοπιανό (καί ὄχι Μακεδονικό) ζήτημα:
Ἄς κρατήσουν οἱ γείτονές μας καί τά ἀγάλματα καί τίς ὀνομασίες τῶν ὁδῶν καί γενικά ὅλο τόν Ἑλληνικό διάκοσμο τῆς πρωτεύουσας των. Φυσικό εἶναι νά τά σέβονται καί νά τά θαυμάζουν, ὅπως θαυμάζει ὅλος ὁ κόσμος τόν Ἑλληνικό Πολιτισμό. ΟΜΩΣ, δέν ἔχουν καί δέν θά λάβουν ποτέ τή συγκατάθεσή μας νά ὀνομαστοῦν Μακεδονία, οὔτε ἁπλά, οὔτε σύνθετα, διότι τό ὄνομα δηλώνει τό πρᾶγμα. Καί τό ὄνομα Μακεδονία δηλώνει Ἑλληνισμό καί Ἑλλάδα!
Ἀντί οἱ πολιτικοί μας καί οἱ διαπραγματευόμενοι κυβερνῶντες νά ἀσχολοῦνται, εἰλικρινῶς ἤ παραπειστικῶς, μέ τούς παραποτάμους τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ, θά πρέπει νά ἐπικεντρώσουν στήν πηγή του. Πηγή καί ρίζα τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τό ὄνομα, δηλαδή τήν ὀνομασία τοῦ κράτους. Σαφῶς αὐτό ἀφορᾶ ἐξίσου καί στή σύνθετη ὀνομασία. Ἀπόδειξη τούτου τό γεγονός ὅτι ἐπί 25 χρόνια ἰσχύει μία σύνθετη ὀνομασία (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας)καί ὄχι μόνο δέν λύθηκε τό πρόβλημα, ἀλλά ὁδήγησε τούς γείτονεςνά ζητοῦν ἤ μᾶλλον νά ἀπαιτοῦν νά τήν ἁπλουστεύσουν! Δηλαδή, σαφῶς νά τήν χειροτερεύσουν, πετυχαίνοντας μάλιστα τό μεῖζον! Θά τούς ἱκανοποιήσουμε;
Καί κάτι τελευταῖο: Μπροστά στόν ἀπαράδεκτο ταπεινωτικό συμβιβασμό περί σύνθετης ὀνομασίας ὠχριᾶ ἡ νέα προκλητική ἀπάτη τοῦ γνωστοῦ διαμεσολαβητοῦ τῶν διαπραγματεύσεων κ. Μάθιου Νίμιτς. Ποιό εἶναι αὐτό; Ἄς τό προσέξουμε ἰδιαιτέρως! Πρόκειται γιά μία νέα βάση πού ἀποκαλεῖται "μή ἀποκλειστικότητα"! Δηλαδή, τήν παραδοχή ὅτι Σκοπιανοί καί Ἕλληνες δέν δικαιοῦνται νά διεκδικοῦν τήν ἀποκλειστικότητα σέ ὅτι σημαίνει ἡ Μακεδονία!!! Αὐτή, ὅμως, δέν εἶναι βάση ἁπλή. Εἶναι ἡ θεμελιώδης ἀρχή τοῦ πολιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δηλαδή, ἡ βάση τοῦ ξεπουλήματος τῆς ἀληθείας! Μόνο πρόθυμοι τέτοιων ἐνεργειῶν μποροῦν νά ὑποστηρίξουν τέτοια φρικαλέα πράγματα! Ὁ βασιληάς εἶναι γυμνός. Ἡ ἀπάτη εἶναι μπροστά στά μάτια ὅλων. Ἀποκρουστική καί προκλητική ὅσο ποτέ! Θά βρεθεῖ, ἄραγε, Ἕλληνας πολιτικός, ἔστω καί νά σκεφθεῖ, νά συζητήσει κάτι τέτοιο;

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια σ'αὐτούς πού ἔφτιαξαν καί κράτησαν τό συγκεκριμένο πανώ. Ὁ ἀγώνας πρέπει νά εἶναι πρῶτα ὑπέρ Πίστεως καί κατόπιν ὑπέρ Πατρίδος. Ὀρθῶς ἐπισημαίνεται ἡ διπλή προδοσία στήν Πίστη καί τήν Πατρίδα. Ἄλλωστε ὅταν προδίδεται ἡ Πίστη ἀκολουθεῖ συμφορά καί γιά τήν Πατρίδα! Καιρός νά ξεσηκωθοῦμε καί γιά τήν προδοσία τῆς Πίστεως.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com