5 Νοε 2017

Ναυπάκτου Ιερόθεος: Ἐκκλησιαστική συνέπεια

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
Ἐκκλησιαστική συνέπεια
Στό κείμενο μέ τίτλο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον», πού τέθηκε στήν Σύνοδο τῆς Κρήτης γιά συζήτηση καί ψήφιση, γινόταν λόγος γιά τίς ἄλλες ἐκτός ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία «Χριστιανικές Ἐκκλησίες καί Ὁμολογίες».

Κατά τήν συζήτηση προτάθηκε ἀπό τρεῖς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἀντί νά γραφῆ «Χριστιανικές Ἐκκλησίες καί Ὁμολογίες» νά γραφῆ «ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες», «ἑτερόδοξες Κοινότητες», «Χριστιανικές Κοινότητες». Τελικά ἀποφασίσθηκε νά χρησιμοποιηθῆ ὁ ὅρος «ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες καί Ὁμολογίες», καί νά προσδιορισθοῦν ἔτσι «μέ τήν ἱστορική τους ὀνομασία».
Ἑπομένως, τό τελικό κείμενο κάνει λόγο γιά «ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες καί Ὁμολογίες». Προφανῶς ὡς «ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες» χαρακτηρίζονται οἱ λεγόμενες Ἀνατολικές «Ἐκκλησίες», δηλαδή οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι ἤ Μονοφυσίτες, καί οἱ Νεστοριανοί, τῶν ὁποίων οἱ θεολογικές ἀπόψεις καταδικάστηκαν ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους Δ', Ε' καί ΣΤ', καθώς ἐπίσης καί οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, τῶν ὁποίων οἱ ἀπόψεις γιά τό filioque καί γιά τό actus purus καταδικάσθηκαν ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδου Η' καί Θ', ἐνῶ ὡς «Ὁμολογίες» χαρακτηρίζονται οἱ Προτεσταντικές ὁμάδες καί οἱ Ἀγγλικανοί.
Ὁ ὅρος ἑτερόδοξος σαφῶς ἐννοεῖται ὡς διαφορετικός ἀπό τό ὀρθόδοξος καί συνεπῶς αἱρετικός. Οἱ ὅποιες προσπάθειες πού καταβάλλονται ἀπό νεώτερους θεολόγους νά ἀποσυνδεθοῦν οἱ ὅροι ἑτερόδοξος καί αἱρετικός, εἶναι προφανῶς ἀστήριχτες καί ἐντάσσονται μέσα στήν σύγχρονη νοοτροπία τῆς «δημιουργικῆς ἀσάφειας». Ὅμως μέ «δημιουργικές ἀσάφειες» δέν μπορεῖ νά ἐκφράζεται ἡ ὀρθόδοξη θεολογία. 
Πάντως, ἡ τελική ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης γιά «ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες» χειροκροτήθηκε ἀπό τούς παρόντες Προκαθημένους, Ἐπισκόπους, μοναχούς καί λαϊκούς.
Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή εἶναι δεσμευτική καί αὐτό ἀναφέρεται κυρίως γιά αὐτούς πού ὑπέγραψαν τό κείμενο αὐτό. Εἶναι εὐνόητον ὅτι ἀπό τότε καί στήν συνέχεια, μέχρι νά γίνη κάποια ἄλλη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, θά πρέπει νά ὁμιλοῦν γιά ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες. Γιά παράδειγμα, νά λένε «ἡ ἑτερόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρώμης» καί ὄχι «ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία», καί «οἱ Χριστιανικές Ὁμολογίες», γιά τούς Προτεστάντες, καί ὄχι «οἱ Χριστιανικές Ἐκκλησίες».
Ἡ συνέπεια εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία πρέπει νά χαρακτηρίζη τίς πράξεις μας καί τούς λόγους μας. Δέν εἶναι δυνατόν ἄλλα νά ὑπογράφουμε καί ἄλλα νά ὁμολογοῦμε.
Τό γράφω αὐτό, γιατί οἱ ἴδιοι πού ὑπέγραψαν τό κείμενο στήν Κρήτη ὡς «ἱστορική ὀνομασία τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν», ἀμέσως μετά τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης ἐξακολουθοῦν νά ὁμιλοῦν γιά Ἐκκλησίες. Καί δέν μποροῦν νά ἰσχυρίζωνται ὅτι δέν μποροῦμε νά ἑτεροπροσδιορίζουμε τούς ἄλλους, γιατί αὐτοί οἱ ἴδιοι στό συγκεκριμένο κείμενο τούς ἑτεροπροσδιόρισαν!
Ἑπομένως, στίς ἡμέρες μας ὡς Ἐπίσκοποι πρέπει νά ὁμολογοῦμε αὐτό πού ὑποσχεθήκαμε πρίν τήν χειροτονία μας σέ Ἐπίσκοπο, ἤτοι ἀποδεχόμαστε τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων πού χαρακτηρίζουν τούς ἑτεροδόδους ὡς αἱρετικούς, ἤ τοὐλάχιστον νά εἴμαστε συνεπεῖς σέ αὐτά πού ὑπογράφουμε, δηλαδή νά τίς χαρακτηρίζουμε «ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες καί Ὁμολογίες». Ὅλα τά ἄλλα εἶναι δικαιολογίες, σκοπιμότητες καί θεολογικός βερμπαλισμός.
Ν.Ι.
Ἱερὰ Μητρόπολις Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου.

Εκκλησιαστική Παρέμβασηparembasis.gr Τεῦχος 255 - Ὀκτώβριος 2017

4 σχόλια:

Αντιοικουμενιστής είπε...

Το κείμενον της "αγίου" Ναυπάκτου πάσχει εις δύο σημεία: πρώτον αποδέχεται τον όρον "εκκλησία" δια τους ετεροδόξους. Είναι μια διπλωματική κίνησις ομοία με την φόρμουλα Νίμιτς εις το καλούμενον "Μακεδονικόν": μεταξύ κυρίου ονόματος και επιθετικού (λ.χ. γεωγραφικού ή εθνικού) προσδιορισμού ισχύει η σχέσις "ασθενούς" - "ισχυρού". Το "ισχυρόν" είναι το όνομα "Μακεδονία" και το "ασθενές" ο επιθετικός προσδιορισμός: "Βόρεια Μακεδονία" ή "Σλαβομακεδονία". Εν συνεχεία ο επιθετικός προσδιορισμός ασθενεί έτι περισσότερο και εις το τέλος εξαλείφεται. Ομοίως και εις το ψευδοσυνέδριον του Κολυμβαρίου: Καλούν τας απανταχού της γης χριστιανικάς ομολογίας ως "εκκλησίας". Εν συνεχεία προσθέτουν έναν επιθετικόν προσδιορισμόν λ.χ. ετεροδόξους, φιλοορθοδόξους, ή "εν Χριστώ αδελφάς" κ.ο.κ. Ο επιθετικός προσδιορισμός μαραίνεται και πίπτει, ενώ παραμένει ο όρος "εκκλησία". Έπειτα από εν εύλογον διάστημα εκατό, πεντήκοντα, είκοσι, δέκα, πέντε, αλλά ίσως και ουδένα έτος θα αναρωτηθούν οι εμπνευστές του τρισαθλίου Κολυμβαρίου "αφού είμεθα εκκλησίες διατί είμεθα χώρια; Ας ενωθούμε"! Ή άλλως: "διατί η "νότια Μακεδονία" είναι υπό την κατοχήν των Ελλήνων; Ας την απελευθερώσουμε!" Το δεύτερον σημείον εις το οποίο πάσχει το κείμενον του κυρίου Βλάχου είναι ότι τελικώς αναγνωρίζει, έστω και de facto, το ψευδοσυνέδριον του Κολυμβαρίου. Δηλαδή, εις το διπλωματικόν επίπεδον αναγνωρίζω λ.χ. την κρατικήν υπόστασιν του κρατιδίου του Κοσσυφοπεδίου, συνομιλώ μαζί τους αλλά δεν έχω καταλήξει ακόμη εις συμφωνίαν ώστε να θέσω την υπογραφήν μου! Αύτη η θέσις είναι εξαιρετικώς επικίνδυνος καθότι δια του "όχι" αναγνωρίζεται το "ναι". Αδελφοί προσέξετε ιδιαιτέρως τας παγίδας καθότι πλέον εις τον Ορθόδοξον Εκκλησιαστικόν Χώρον ου γινόσκωμεν τον ρόλον και τας τελικάς επιδιώξεις καθενός... Αδελφοί φεύγετε των οικουμενιστών, φιλοοικουμενιστών, κρυφοοικουμενιστών και κολυμπαριστών ως τις φεύγη εκ του όφεως, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...


Όπως έλεγε και ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, συγκατάβαση στην πίστη δε χωράει. Με τη μεσότητα δε διορθώθηκαν ποτέ τα εκκλησιαστικά ζητήματα.

Ανώνυμος είπε...

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου στα μέχρι σήμερα κείμενα που δημοσίευσε και αφορούσαν την "Σύνοδο της Κρήτης" υπήρξε σαφής όσον αφορά την αντίθεσή του για κάποιες αμφιλεγόμενες αποφάσεις και μάλιστα για λόγους ουσιαστικά Δογματικούς. Σήμερα, κατά την γνώμη μου, διαβλέπω μία μερική αναδίπλωση, όσον αφορά την χρήση του όρου Εκκλησία αναφερόμενοι σε Αιρετικούς. Τυχαίο αυτό που βλέπουμε ή όχι το μέλλον θα το αποδείξει. Πάντως το γεγονός ότι ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου από την μία παρουσίασε με τρόπο αναλυτικό και καταγγελτικό τα όσα διαδραματίσθηκαν ή αποφασίσθηκαν στην Κρήτη και από την άλλη τις δικές του ορθές επισημάνσεις άφησε στην ουσία παρακαταθήκη για να τις λάβουν υπόψη Επίσκοποι μελλοντικά σε μία νέα πιθανή Πανορθόδοξη Σύνοδο και δεν αγωνίσθηκε ομολογιακά για αυτές του τις ορθές διαπιστώσεις, αλλά στην ουσία Εκκλησιαστικά παρά την έντονη διαφωνία του τις ανέχθηκε, μάλλον τώρα τον οδηγεί, κατά την γνώμη μου, σε μεγαλύτερες επί τις ουσίας ανοχές.

Ανώνυμος είπε...

Ο Μητροπολίτης κ Ιερόθεος δεν έχει δίκιο όταν γράφει ότι τους Παπικούς σύμφωνα με την "Σύνοδο" της Κρήτης πρέπει να τους αποκαλούμε «ἡ ἑτερόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρώμης» καί ὄχι «ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία» και αυτό διότι αφού η ¨Σύνοδος¨της Κρήτης αποφάσισε ότι αναγνωρίζει την «ἱστορική ὀνομασία τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν» και η Παπική Εκκλησία αυτοτιτλοφορείται εδώ και Αιώνες ως Καθολική Εκκλησία αυτό σημαίνει ότι της αναγνωρίσανε αυτήν την ονομασία. Ο όρος όμως ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ από το Σύμβολο της Πίστεως αναφέρεται μόνο σε εκείνους που έχουν την Καθολική Πίστη των Αποστόλων, των Πατέρων ,των Αγίων, των Οικουμενικών Συνόδων, δηλαδή εμάς τους Ορθοδόξους. Εάν θέλουν λοιπόν να είναι συνεπείς με την υπογραφή τους όσοι δέχθηκαν την "Σύνοδο" της Κρήτης τους Παπικούς πρέπει να τους αποκαλούν Καθολική Εκκλησία με ότι αυτό συνεπάγεται από Δογματικής απόψεως.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com