18 Οκτ 2017

Πῶς ἐξελέγη Καθηγητὴς ὁ κ. Γιαγκάζογλου;


Σχετική εικόνα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ«Ορθόδοξος Tύπος»
Πῶς ἐξελέγη Καθηγητὴς ὁ κ. Γιαγκάζογλου;
 Ὁ «Ο.Τ.» προέβη εἰς μεγάλην δημοσιογραφικὴν ἔρευναν σχετικῶς μὲ τὴν ἐκλογὴν τοῦ κ. Στ. Γιαγκάζογλου εἰς τὴν θέσιν τοῦ Ἐπικούρου Καθηγητοῦ τῆς Δογματικῆς, καθὼς μᾶς προβλημάτισε τὸ γεγονὸς ὅτι στηρίζει ἀπολύτως τὸ πρόσωπον καὶ τὸ ἔργον τοῦ Σεβ. Περγάμου, τὸ ὁποῖον βρίθει κακοδοξιῶν.
Τὴν 18ην Σεπτεμβρίου συνεγκεντρώθησαν διὰ τὴν ἐκλογὴν οἱ Καθηγηταί: Θωμᾶς Ἰωαννίδης, Κωνσταντῖνος Λιάκουρας, Χρῆστος Καρακόλης, Κωνσταντῖνος Κορναράκης, Χρυσόστομος Σταμούλης, π. Πορφύριος Γεώργη, Ἀθανάσιος Βλέτσης καὶ Ἰωάννης Κουρεμπελές. Ἀπουσίασαν οἱ Καθηγηταὶ Βασίλειος Τσίγκος, Ἐπίσκοπος Midic Ignatios καὶ ὁ π. Ἐμμανουὴλ Κλάψης. Ὁ τελευταῖος ἐνημέρωσεν ὅτι δὲν θὰ παραστῆ καὶ εἰδοποιήθη ὁ κ. Χρῆστος Ἀραμπατζῆς, ὁ ὁποῖος ὅμως δὲν ἐνεφανίσθη.

Ὑποψήφιοι ἀρχικῶς διὰ τὴν θέσιν ἦσαν οἱ: Ἰωάννης Ἀγγελόπουλος, Μιχαὴλ Γαλενιανός, Εἰρήνη Ἀρτέμη, Σταῦρος Γιαγκάζογλου, Στέφανος Ἀθανασίου καὶ π. Δημήτριος Μπαθρέλλος. Ἐνῶ ὁ π. Δ. Μπαθρέλλος ἐθεωρεῖτο ἐπικρατέστερος, αἰφνιδίως παρητήθη ἑπτὰ μῆνας μετὰ τὴν αἴτησίν του διὰ ὑποψηφιότητα καὶ δύο μόλις μῆνας πρὶν τὴν διεξαγωγὴν τῆς διαδικασίας. Προειδοποιήθη ὅτι θὰ ἐξελέγετο ὁ κ. Γιαγκάζογλου; Μήπως ἐστάθη αἰτία τὸ παράθεμα ἐκ βιβλίου του, τὸ ὁποῖον ἐδημοσίευσεν ὁ «Ο.Τ.» ἕνα μῆνα πρὸ τῆς ὑποβολῆς παραιτήσεώς του, εἰς τὸ ὁποῖον ἠσκεῖτο κριτικὴ εἰς τὰ νέα προγράμματα τῶν θρησκευτικῶν;
Τριμελὴς ἐπιτροπὴ διὰ τὴν ἀξιολόγησιν τοῦ ἔργου ὅλων τῶν ὑποψηφίων εἶχεν ὁρισθῆ ὁ κ. Β. Τσίγκος, ὁ Σέρβος Ἐπίσκοπος Ποζάρεβατς καὶ Βρανίτσεβο κ. Ἰγνάτιος Μίντιτς καὶ ὁ κ. Χρ. Σταμούλης. Ὁ κ. Σταμούλης εἶναι γνωστὸς διὰ τὰς νεωτεριστικὰς ἀπόψεις του. Διὰ τὸν Ἐπίσκοπον εἶναι ἐπίσης γνωστὸν ὅτι ἀκολουθεῖ τὴν θεολογίαν τοῦ προσώπου καὶ εἶναι ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸν Σεβ. Περγάμου. Ἡ εἰσηγητικὴ ἔκθεσις ἡ ὁποία κατετέθη καὶ προέκρινε τὸν κ. Γιαγκάζογλου ἔφερε τὰς ὑπογραφὰς μόνον τῶν Μίντιτς-Σταμούλη, ἐνῶ δὲν εἶχεν ὑπογραφῆ ἀπὸ τὸν κ. Β. Τσίγκον. Δὲν πρόλαβε νὰ ὑπογράψη; Δὲν συνεφώνησε μὲ τὴν ἐπιλογὴν αὐτήν; Διατί δὲν παρέστη;
Ὡς ἐπληροφορήθημεν, κατὰ τὴν διαδικασίαν, τὴν προσοχὴν συνεκέντρωσαν κυρίως αἱ ὑποψηφιότητες τοῦ κ. Γιαγκάζογλου καὶ τοῦ κ. Ἀθανασίου.
Διὰ τὸν κ. Γιαγκάζογλου τὰ θετικὰ ποὺ ἀνεφέρθησαν γενικῶς εἶναι ὅτι ἔχει ποσότητα καὶ ποιότητα ἔργου καθὼς ἐπίσης πλουσίαν ἐμπειρίαν εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν καὶ τὴν διοίκησιν. Μὲ αὐτὰ διεφώνησαν ὁ κ. Κουρεμπελὲς καὶ ὁ π. Πορφύριος. Ὁ κ. Κουρεμπελὲς ἐνετόπισεν ὅτι εἰς τὴν διατριβήν του καὶ εἰς ἄλλας δημοσιεύσεις του ὁ κ. Γιαγκάζογλου ἐχρησιμοποίει τὸν ὅρον «προσωπικὲς ἐνέργειες». Αὐτὸ βεβαίως εἶναι τραγικὸν σφάλμα εἰς τὴν δογματικὴν καὶ ἀλλοιώνει ὁλόκληρον τὴν διδασκαλίαν περὶ Ἁγίας Τριάδος. Εἶναι θαυμαστὸν ὅτι ὁ παλαιότερον ἐπικρίνας σφόδρα διὰ τὰς θέσεις του αὐτὰς τὸν κ. Γιαγκάζογλου, κ. Σταμούλης ὑπεστήριξε νῦν αὐτόν. Ὁ π. Πορφύριος ἐσημείωσεν ὅτι δὲν χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἐπιστημονικὴν δεοντολογίαν τὸ ἔργον παρὰ τὴν ἡλικία τοῦ κ. Γιαγκάζογλου. Διὰ τὴν ἡλικίαν συνεφώνησε καὶ ὁ κ. Σταμούλης καθὼς ἀπομένει εἰς τὸν κ. Γιαγκάζογλου περίπου μόνον μία δεκαετία ἕως τὴν σύνταξιν.
Διὰ τὸν κ. Ἀθανασίου τὰ θετικὰ ποὺ ἐλέχθησαν εἶναι ὅτι διαθέτει διεθνῆ ἀκαδημαϊκὴν παρουσίαν καὶ μεγάλην δυναμικήν. Ὡστόσον ἐπεκρίθη ὑπὸ τοῦ κ. Βλέτση μεταξὺ ἄλλων ἐπειδὴ ὁ κ. Ἀθανασίου ἐνετόπισεν αἱρέσεις εἰς ἔργα δυτικῶν θεολόγων, ἤσκησε κριτικὴν εἰς τὸν Πάπαν, ὅπως ἐπίσης καὶ εἰς τὴν Ἀκαδημίαν τοῦ Βόλου διὰ τὴν μεταπατερικήν της θεολογίαν. Εἶναι γνωστὸν ὅτι διατηροῦν δεσμοὺς φιλίας ὁ κ. Γιαγκάζογλου μὲ τὸν κ. Π. Καλαϊτζίδην, διευθυντὴν τῆς Ἀκαδημίας. Ὁ κ. Καρακόλης ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐσφαλμένην κριτικὴν εἰς τὸν Πάπαν κατελόγισεν εἰς τὸν ὑποψήφιον ὅτι φαίνεται νὰ εἶναι ἀπολύτως πεπεισμένος διὰ τὴν ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας γεγονὸς ποὺ τὸν ὁδηγεῖ εἰς μὴ ἐπιστημονικὰς κρίσεις!
Τὸ ἔργον τῶν κ. Γαλενιανοῦ καὶ Ἀγγελοπούλου (παρὰ τὰς ἐξαιρετικάς σπουδὰς καὶ τὴν παιδαγωγικὴν ἐμπειρίαν) ἐκρίθη ὅτι ἀνήκει εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Ἠθικῆς καὶ ὄχι τῆς Δογματικῆς. Βεβαίως ἡ ἠθικὴ εἶναι ἡ ἄλλη ὄψις τῆς δογματικῆς καὶ εἶναι ἄρρηκτος ὁ δεσμὸς αὐτῶν τῶν δύο ἀντικειμένων. Ἡ διάκρισις εἶναι καθαρῶς σχολαστική, ἀλλὰ οἱ Καθηγηταὶ τὴν ἔχουν υἱοθετήσει πλήρως! Ὁ κ. Κορναράκης ἐσημείωσεν ἀρνητικῶς διὰ τὸ ἔργον τους ὅτι ἐκτείνεται εἰς διάφορα πεδία, ἕν ἐκ τῶν ὁποίων καὶ ἡ κατηχητική. Ἀντιθέτως πρὸς τὸν κ. Γιαγκάζογλου, διὰ τὸν ὁποῖον ὁ κ. Σταμούλης ἐχαρακτήρισεν ὡς μειονέκτημα ὅτι τὸ ἔργον του εἶναι μονοθεματικόν. Προφανῶς εἰς μίαν ἐποχὴν ποὺ εἰς τὰ θρησκευτικά, τὰ ὁποῖα εἰσηγήθη ὁ κ. Γιαγκάζογλου, ἀπωθεῖται ἡ κατήχησις δὲν εἶναι προσὸν ἡ ἐπέκτασις εἰς ἄλλους κλάδους… Τέλος τὸ ἔργον τῆς κ. Ἀρτέμη ἐχαρακτηρίσθη ὡς πλούσιον, ἀλλὰ ἐμπῖπτον εἰς τὸ ἀντικείμενον τῆς Πατρολογίας.
Ἐκεῖνο ποὺ ἐπεσημάνθη ἐπαρκῶς ἦτο ὅτι ἡ εἰσήγησις ποὺ προέκρινε τὸν κ. Γιαγκάζογλου ἦτο ἰδιαιτέρως συνοπτικὴ καὶ γενικόλογος ἀντιθέτως πρὸς τὰ εἰωθότα. Ὁ κ. Σταμούλης ἀπήντησεν ὅτι δὲν ἠθέλησαν νὰ ἐξοντώσουν τοὺς ὑποψηφίους, ἀλλὰ νὰ δείξουν διατί ὁ κ. Γιαγκάζογλου προκρίνεται ὡς πρῶτος.
Θὰ μᾶς ἐξέπληττε, ἐὰν δὲν ἐγίνετο καμία ἀναφορὰ εἰς τὸ ζήτημα τῶν θρησκευτικῶν μεσούσης τῆς ἀναταραχῆς τῶν γονέων διὰ τοὺς συγκρητιστικοὺς φακέλους τῶν παιδιῶν τους. Ὁ κ. Σταμούλης εἰς ἀποστροφὴν τοῦ λόγου ἐσχολίασεν ὅτι φονταμενταλιστικοὶ κύκλοι ἔχουν ἐπιφορτώσει πολλὰ εἰς τὸν κ. Γιαγκάζογλου. Ἐννοοῦσεν ἆραγε τοὺς γονεῖς ἢ τοὺς Μητροπολίτας ποὺ ἀντέδρασαν;
Τελικῶς δύο (Κουρεμπελές, π. Π. Γεώργη) ἐψήφισαν τόν κ. Ἀθανασίου, τρεῖς ἦσαν αἱ λευκαί ψῆφοι τῶν ἀπόντων, ἐνῶ ὑπὲρ τοῦ κ. Γιαγκάζογλου ἐψήφισαν ἐκ τῶν 11 μόνον οἱ ἑξῆς 6: Χρ. Σταμούλης, Ἀθ. Βλέτσης, Χρ. Καρακόλης, Κ. Κορναράκης, Κ. Λιάκουρας καὶ Θ. Ἰωαννίδης. Εἶναι ὄντως παράδοξον ὅτι ὁ κ. Ἰωαννίδης ἐψήφισε τὸν κ. Γιαγκάζογλου ἂν καὶ ἦτο ἀκόμη ἀντιπρόεδρος τῆς ΠΕΘ! Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ παρητήθη. Τί συνέβη; Συνειδητοποίησεν ὅτι μὲ τὴν ἰδικήν του κατ’ οὐσίαν ψῆφον ἐξελέξη ὁ κ. Γιαγκάζογλου; Μήπως ἐσκέφθη, ἐπειδὴ θὰ ἐκηρύσσετο ἄγονος ἡ θέσις καὶ θὰ ἔχανε τὸ Τμῆμα τῆς Θεολογίας αὐτήν, ὅτι ὡς πρόεδρος θὰ ἐχρεώνετο αὐτὴν τὴν ἀποτυχίαν; Μήπως ἀναμένεται ἐξέλιξίς του εἰς τὴν βαθμίδα τοῦ Τακτικοῦ; Μήπως τὸν προσεταιρίσθη ὁ ΚΑΙΡΟΣ;
Προϊόντος τοῦ χρόνου ὅλα θὰ ἔλθουν εἰς τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος καὶ τὰ προσωπεῖα θὰ καταπέσουν. Πρὸς τὸ παρὸν αὐτὸ ποὺ μᾶς προβληματίζει ἐντόνως εἶναι ὅτι ὁ κ. Γιαγκάζογλου ὑποστηρίζει τὰς κακοδοξίας τοῦ Σεβ. Περγάμου (βλ. Ο.Τ. φ. 2180/ 22.11.2017). Αὐτὰ θὰ διδαχθοῦν ὡς Ὀρθόδοξον Δογματικὴν αἱ ἑπόμεναι γενεαὶ θεολόγων καὶ κληρικῶν;

 Από τη εφημερίδα «Ορθόδοξος Tύπος», 6 Οκτωβρίου 2017

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η κατάσταση που επικρατεί στη Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ είναι τραγική! Κανείς εκ των υπευθύνων να μη κοιμάται ήσυχος. Διότι αργά ή γρήγορα όλα θα αποκαλυφθούν. Η εκλογή του κ. Γιαγκάζογλου είναι το κερασάκι στην τούρτα της δραματικής αλλοιώσεως της ορθοδόξου Θεολογίας. Ακόμη και οι φοιτητές έχουν καταλάβει τι συμβαίνει και μεταξύ τους εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τα συμβαίνοντα. Η αλήθεια όμως είναι ακατάβλητη καί αυτή η οποία τελικά πάντοτε υπερισχύει. Έτσι θα γίνει κι εδώ. Καλά έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, μακράν ο καλύτερος Καθηγητής Δογματικής των τελευταίων εκατό και πλέον ετών, πως εάν ζούσε σήμερα ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και χρειαζόταν κάτι να κλείσει για να μη ζημιώνεται η Ορθοδοξία και οδηγείται στην αθεϊα η νέα γενιά, θα έπρεπε να κλείσει πρώτα, όχι τα Δημόσια Σχολεία αλλά τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, διότι έχει εντελώς εκτροχιασθεί από την ορθόδοξη Πίστη και Θεολογία!

Ανώνυμος είπε...

Συμπληρωματικά στο προηγούμενο σχόλιό μου και για την ακρίβεια της μεταφοράς των λεγομένων του μακαρίτη π. Ι. Ρωμανίδη σημειώνω ότι δέν εἰχε μιλήσει ειδικά γιά τη Θεολογική Σχολή Αθηνών αλλά για τις Θεολογικές μας Σχολές, δηλαδή και αυτή των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com