2 Σεπ 2017

Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας: Ο «Οἰκουμενισμός» δέν εἶναι ἁπλᾶ μία αἵρεση, ἀλλά ἀγκαλιάζει ὅλες τίς αἱρέσεις. Εἶναι «παναίρεση».

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Ἀγαπητοί μου χριστιανοί
τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως,
1. Eὔχομαι νά εἶστε καλά καί νά ζῆτε εὐτυχισμένα. Εὔχομαι ἡ Παναγία Δέσποινα νά Σᾶς σκεπάζει καί νά φυλάγει τήν οἰκογένειά σας ἀπό κάθε κακό. Νά εἶστε Παναγιοσκέπαστοι, καλοί μου!
Ὡς Ἀρχιερεύς τοῦ τόπου αὐτοῦ, ὑπεύθυνος γιά τήν πνευματική σας προκοπή, ἐπιθυμῶ κατά πρῶτον νά θερμαίνεται ἡ καλή σας καρδιά μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιατί, σάν νά μοῦ φαίνεται, ὅτι μᾶς καταπλάκωσαν τά διάφορα προβλήματα, οἰκονομικά καί ἄλλα, ἀπορροφηθήκαμε ἀπό αὐτά καί ξεχάσαμε ὅτι πρῶτο ἀπ᾽ ὅλα εἶναι τό νά ἀγαπᾶμε τόν Θεό καί νά ζοῦμε κατά τόν ἅγιο Νόμο Του. Ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο ἤρθαμε στόν κόσμο εἶναι νά βροῦμε τόν Θεό καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του. «Θέωση» λέμε τήν ἕνωση αὐτή.

2. Γι᾽ αὐτό σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς θερμοπαρακαλῶ, ἀδέλφια μου, νά κάνουμε ὅλοι μας στροφή καί νά ἐπιστρέψουμε ὁλόκαρδα στόν Χριστό μας καί στήν ὀρθόδοξη πίστη μας. Στήν προσευχή μας νά λέμε: «Χριστέ μου, κάνε με νά Σ᾽ ἀγαπῶ πάνω ἀπ᾽ ὅλα! Παναγία μου, στερέωσέ μου τήν πίστη μου καί τήν ἀγάπη μου σέ Σένα»!
Στά σπίτια σας, χριστιανοί μου, νά ἔχετε τό ἅγιο Εὐαγγέλιο καί νά διαβάζετε ἀπ᾽ αὐτό λίγο κάθε μέρα. Τί χριστιανοί εἴμαστε, ἄν δέν ἔχουμε διαβάσει, ἔστω καί μιά φορά, τό Εὐαγγέλιο; Τίς Κυριακές καί τίς μεγάλες ἑορτές νά ἐκκλησιάζεστε μέ ὅλη σας τήν οἰκογένεια. Ὅταν ξυπνᾶτε τό πρωί, πέστε τό «Πάτερ ἡμῶν...» καί παρακαλέστε τόν Χριστό νά πάει καλά ἡ καινούργια ἡμέρα. Καί προτοῦ νά πλαγιάσετε τό βράδυ κάνετε πάλι τήν προσευχή σας καί εὐχαριστῆστε τόν Χριστό γιά τήν ἡμέρα πού πέρασε. Τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές νά τίς νηστεύετε, ὅπως ἔτσι τό θέσπισαν οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Τό καντήλι καί τό λιβάνι νά μήν ἀπουσιάζει ἀπό τά σπίτια σας, γιατί αὐτά εἶναι δείγματα τῆς γνήσιας ὀρθόδοξης πνευματικότητας. Καί νά προσπαθεῖτε, χριστιανοί μου, νά τά ἔχετε καλά μέ ὅλους καί νά μήν κάνετε σέ κανένα κακό, οὔτε νά κατηγορεῖτε κανένα. Γιατί ὅλοι εἴμαστε ἔνοχοι ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ μας. Ἔτσι νά ζῆτε, ἀδέλφια μου, καί θά δεῖτε ὅτι θά ἔλθει ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ στίς οἰκογένειές σας καί στήν πατρίδα μας, πού μᾶς τήν βούλιαξαν οἱ ἄρχοντές μας. Οἱ ἄρχοντές μας αὐτοί, πού λένε ἀδιάντροπα ὅτι δέν πιστεύουν στόν Θεό καί μερικοί μάλιστα ἀπ᾽ αὐτούς θεσπίζουν καί ἐνάντια πρός τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ. Τά εἶπαν καί τά ἔκαναν καί ἄλλοι αὐτά τά βλάσφημα, ἀλλά ἔγιναν στάχτη καί σκορποχώρι!...
3. Καί κάτι ἄλλο, ἀδελφοί μου: Εἶστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί, βαπτισμένοι στήν ἅγια Κολυμβήθρα ἀπό ὀρθόδοξο παπᾶ. Κρατῆστε, λοιπόν, στερεά τήν ὀρθόδοξη πίστη, ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας. Ὅπως τήν ἔζησαν οἱ εὐλογημένοι παπποῦδες καί γιαγιάδες μας ἐδῶ στήν Ἐπαρχία μας. Γιατί ὑπάρχει ἕνα ὕπουλο σατανικό κίνημα, πού θέλει νά ἀναμείξει τήν ὀρθή πίστη μας μέ ἄλλα ψεύτικα «πιστεύω» καί νά μᾶς τήν παραλλάξει καί νά μᾶς τήν ψευτίσει. «Οἰκουμενισμός» λέγεται τό κίνημα αὐτό, πού δέν εἶναι ἁπλᾶ μία αἵρεση, ἀλλά ἀγκαλιάζει ὅλες τίς αἱρέσεις. Εἶναι «παναίρεση». Καί τόν Οἰκουμενισμό τόν ὑποκινεῖ καί τόν ὑποστηρίζει ὁ Πάπας. Νά κρατᾶτε λοιπόν σταθερά τήν ὀρθόδοξη πίστη, χριστιανοί μου, καί νά τήν ὑπερασπίζετε ὅταν τήν προσβάλουν οἱ αἱρετικοί, πού ἔρχονται καί στά μέρη μας. Ἀλλά, γιά νά γίνει αὐτό, πρέπει νά γνωρίζετε τήν πίστη μας, νά ξέρετε τά δόγματά της καί τίς μεγάλες της ἀλήθειες. Γι᾽ αὐτό καί ἐγώ ἄρχισα σέ σειρά δογματικῶν κηρυγμάτων νά σᾶς μιλάω γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, ἀλλά μοῦ λέγατε ὅτι εἶναι δύσκολα τά κηρύγματα αὐτά καί τά σταμάτησα. Ἀλλά ὅμως θεωρῶ τά κηρύγματα αὐτά πολύ ἀναγκαῖα καί πολύ ἀπαραίτητα, γι᾽ αὐτό θέλω πάλι νά τά ξαναρχίσω μέ ἁπλούστερο τρόπο αὐτή τήν φορά, ὅσο μπορῶ βέβαια. Καί παρακαλῶ καί σᾶς, ἀγαπητοί μου, νά δείχνετε ἐνδιαφέρον στό νά τά ἀκοῦτε καί νά τά μελετᾶτε, γιατί θά τά λαμβάνετε καί γραπτῶς σέ ἰδιαίτερο φυλλάδιο. Ἐπιθυμῶ νά εἶστε καλοί μαθητές καί τηρητές τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων. Καί ἐγώ, βλέποντας τήν δική σας πρόοδο, θά γίνoμαι, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, καλύτερος, ὅπως μέ θέλετε.
4. Ναί, τό ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅλα εἶναι ἡ πίστη μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Ὅλα ἄς τά χάσουμε, καί χρήματα καί κτήματα καί δόξες καί τιμές, μόνο τήν πίστη μας νά μήν χάσουμε. Ἀκόμη, καί ἄν μᾶς ὑποβάλουν σέ μαρτύρια γιά νά ἀρνηθοῦμε τήν πίστη μας, ἄς μᾶς δώσει ὁ Χριστός τήν Χάρη Του ἐκείνη τήν ὥρα νά ὑπομείνουμε τά μαρτύρια καί νά  μήν κάνουμε τό κακό νά προδώσουμε τήν πίστη μας· γιατί, τί νά τήν κάνουμε τήν ζωή μας, ἄν ἀρνηθοῦμε τόν Χριστό; Ἀλλά, γιά νά ἀντέξουμε τό μαρτύριο τοῦ αἵματος καί νά μήν γίνουμε προδότες, θά πρέπει νά μήν εἴμαστε προδότες στό καθημερινό μαρτύριο, πού μᾶς φέρει ὁ πειρασμός μέ τά ἡδονικά του, γιά νά μᾶς παρασύρει σέ ἁμαρτία, σέ ὁποιαδήποτε ἁμαρτία, ἔστω καί σέ ἕνα ἁπλό θυμό. Ἀλλά, καί τό ἄλλο τό σοβαρό ἀκόμη, γιά νά μή ξεχάσω: Προσοχή ἀπό τούς Γεροντάδες σας! Νά προτιμᾶτε γιά καθοδηγούς σας ὄχι τούς δυναμικούς καί τούς θαρραλέους καί πού κάνουν τόν ζηλωτή, ἀλλά τούς ἁγίους. Γιατί μερικοί καί πολλοί στό χῶρο μας, κληρικοί καί λαϊκοί, τό τραβᾶνε στά ἄκρα. Καί θά τό δεῖτε ἀργότερα ἀπό τά πράγματα ὅτι θά κάνουν ζημιά καί μάλιστα θά κάνουν μεγάλη ζημιά. Γιά νά καταλάβετε τί σᾶς λέγω, στίς ἀνέργειες τῶν τοιούτων τάχα ἀγωνιστῶν, ἐσεῖς νά λέτε ἀπό μέσα σας: Θά φερόταν ἔτσι ὁ ἅγιος Νεκτάριος; Θά μιλοῦσε ἔτσι ὁ ἅγιος Παΐσιος καί ὁ ἅγιος Πορφύριος; Ἄς προσέχουμε, χριστιανοί μου, ἀπό τίς μεθοδεῖες τοῦ ἐχθροῦ μας Διαβόλου, πού θέλει νά μᾶς μπερδέψει καί ἐν ὀνόματι τάχα τῆς ὀρθόδοξης πίστης, θέλει νά μᾶς βγάλει ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἤδη τό κατάφερε ὁ τρισκατάρατος νά διχάσει τούς ἄλλοτε ἀδελφούς καί ὁμοφρονοῦντες. Τό πάθημα τῶν ἀδελφῶν μας Παλαιοημερολογιτῶν ἔχει πολλά νά μᾶς διδάξει.
5. Εὔχομαι, τέλος, χριστιανοί μου, νά εἶστε «στόν κόρφο τῆς Παναγιᾶς», ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ἐπιθυμῶ πολύ νά μέ ἐνοχλεῖτε γιά θέματα σχετικά μέ τήν πνευματική σας πρόοδο καί προκοπή καί ἰδιαίτερα νά μέ ζητᾶτε γιά ἐξομολόγηση. Γιατί ἡ ἐξομολόγηση, κατά πρῶτο λόγο, εἶναι τοῦ Ἐπισκόπου ἔργο. Ἐπιθυμῶ νά καθαρεύει ἡ ψυχή σας, γιά νά δεῖτε τόν Θεό, γιατί ὁ Χριστός μας εἶπε: «Οἱ καθαροί στήν καρδιά θά δοῦν τόν Θεό» (Ματθ. 5,8). Τό ἴδιο εὐχηθεῖτε καί Σεῖς γιά μένα. Εἴθε νά συναντηθοῦμε ὅλοι στόν γλυκό Παράδεισο, στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ΑΜΗΝ.

18 σχόλια:

Σάλπισμα Ζωής είπε...

Λέτε Σεβασμιώτατε "Γιατί ὑπάρχει ἕνα ὕπουλο σατανικό κίνημα, πού θέλει νά ἀναμείξει τήν ὀρθή πίστη μας μέ ἄλλα ψεύτικα «πιστεύω» καί νά μᾶς τήν παραλλάξει καί νά μᾶς τήν ψευτίσει. «Οἰκουμενισμός» λέγεται τό κίνημα αὐτό, πού δέν εἶναι ἁπλᾶ μία αἵρεση, ἀλλά ἀγκαλιάζει ὅλες τίς αἱρέσεις. Εἶναι «παναίρεση». Καί τόν Οἰκουμενισμό τόν ὑποκινεῖ καί τόν ὑποστηρίζει ὁ Πάπας."
Σεβασμιώτατε εσείς βλέπετε μόνο τον πάπα ως οικουμενιστή; Ο Πατριάρχης μας δεν είναι; Η Σύνοδος της Κρήτης δεν θεμελίωσε τον οικουμενισμό; Οι άγιοι συνεπίσκοποί σας που συμπράττουν και χαίρουν με τα οικουμενιστικά δρώμενα μέσα στην Εκκλησία δεν είναι οικουμενιστές; Και κάτι ακόμα γιατί δεν βάζετε στην πλειάδα των Αγίων και τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, και τον Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη, και τους ομολογητάς ανθενωτικούς...μάρτυρας αγίους;...
Γιατί Σεβασμιώτατε μας γεμίζετε θλίψη; Τι φοβάστε για να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους; Εμείς σας θέλουμε για αρχηγούς... Εσείς, γιατί δεν αναλαμβάνετε αυτό που σας έδωσε ο Κύριος;

π. Φώτιος Βεζύνιας

Σάββας Ηλιάδης είπε...

Να τα ξαναρχίσεις, Σεβασμιώτατε, τα μαθήματα. Δεν υπάρχει δύσκολο, όταν υπάρχει ζήλος και προαίρεση για τη γνώση αυτής ταύτης της Αλήθειας. Ο Θεός φωτίζει και γίνονται κατανοητά κατά το "δοχείο" του καθενός. Νομίζουμε πως δεν τα καταλαβαίνουμε. Όμως, όταν πέσει ο σπόρος, θα πιάσει και θα καρποφορήσει αναλόγως, σύμφωνα με την παραβολή. Η άγνοια είναι ένα από τα ισχυρότερα όπλα των εχθρών της πίστεως και μάλιστα αυτών των Οικουμενιστών. Ας προσπαθήσουμε στο κατά δύναμη για τον καταρτισμό μας.
Την ευχή σου, πάτερ!

Ανώνυμος είπε...

Σεβασμιωτατε ,αγιε Γορτυνος Ιερεμια,
μας προτρέπετε να υπερασπιστούμε την πιστι μας απέναντι των αιρετικών και του οικουμενισμού και να μην ακολουθούμε τους δυναμικους και θαραλεους, που κανουν το ζηλωτή,αλλα ο αγιος Νεκτάριος ,ο αγιος Παισιος και ο αγιος Ποεφυριος δεν είναι πλεον στη ζωη για να τους ακολουθήσουμε .
Αν υπονοητε τον πατερα Θεοδορο Ζηση ,τον πατερα Νικολαο Μανωλη και ολους οσους διακοψανε το μνημοσυνο επισκοπων ,που αποδεχοντε την παναιρεισ του οικουμενισμού,τους οποιους δεν πρεπει να ακολουθούμε ,πητε μας ποιους πρεπει να ακολουθησούμε;
Τους ιερεις ,που μπαζουν μεσα στο ιερο κληρικούς καθολικούς ,ευαγγελικούς κα πασις φυσεως αιρετικούς από την εξω πορτα κατά τη θεια λειτουργια,διοτι όπως γνωρίζετε και οφειλετε να πλειροοφορηθητε ,ότι σ ολο το εξωτερικο δεν υπαρχη ορθοδοξη Εκκλησια που να μην συμπροσευχεται ,συλειτουργει,μεταδιδοντας τη θεια κοινωνια σε αιρετικούς σκοπιμα η τυχαια.
Εσεις που ειστε γνωστης των δογμάτων ,εφ οσον οι ιδιοι δεν ειχατε την τολμη να καταδικασεται τον οικουμενισμο συνοδικως ως παναιρεσι ,οι κονονες της Εκκλησιας δεινουν δικαίωμα στους ιερεις και στο ποιμνιο να αποτειχιστει από την παρασιτουσα στο σωμα της Εκκλησιας αιρεσι και στην εποχη μας από την παναιρεσι του οικουμενισμού και οι πατερες που διέκοψαν το μνημοσυνο επισκοπων ,οι οποιοι ενεργα η σιωπηρως αποδεχοντε την συνοδο του Κολυμβαριου και την παναιρεσι του οικουμενισμού,επραξαν ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,εως ποτε θα αφήνουμε τους αιρετικούς να καταβροχθιζουν σαν τους κανιβαλους τις ψυχες του πομνιου ,που κρατειται σε αγνοια με την ψευτοαγαπολογια των οικουμενιστων και ανοχη "ορθοδοξων" κληρικων.
Ποια μεθοδο προτείνετε εσεις,εως οτου αναστησει ο Θεος Κληρικούς σαν
τον προφυτη Ηλια,σαν τον αγιο Ιωαννη το Χρυσοστομο σαν τον αγιο Σπυριδωνα.
Θελετε να δειτε ένα μικρο θαυμα για να καταλάβετε με ποια νοοτροπια συμφωνουν οι αγιοι μας ,δεν θελω να το πω για να καυχηθώ,διοτι οσα εγραψα πριν από 10 περιπου χρονια κα δημοσιευτηκαν σαν σχολιο στον αΟρθοδοξο τυπο με τιτλο υποδικοι οι οικουμενισται ενώπιον του Θεου,αν και δεν ζω στην Ελλαδα και δεν είμαι από την Κερκυρα ,ελαβα σε συντομο χρονικο διάστημα ενα μικρο δωρακι ,σαν ενδειξι ,ότι είναι συμφωνος με οσα εγγραπτα ομολογησα,από τον τον αγιο Σπυριδωνα, καποια κυρια από την Κερκυρα με να αναγκασε σχεδόν να δεχτθω λιγο λαδακι από τον Αγιο Σπυριδωνα ,οπου φυλατεται το αγιο σκηνομα του.
Σε μενα που είμαι πλουσια σε αμαρτίες και φτωχη στα καλα εργα καταδεχτηκε ο αγιος να μου στελει ένα δωρακι επειδή οσα ομολογησα, τα εκανα από θλιψι και ιερη αγανακτησι για την προδοσια της πιστεως που σεει τα θεμελια της Εκκλησιας και δεν ξυπνάμε να παρουμε τα οπλα του φωτος για να πολεμισουμε ολες τις σκοτεινες δειναμεις και να μη δικαολογουμε την δειλια μας και την αδρανεια μας κατηγοροντας οσους καλως πρατουν και αποτειχιζοντε από την παναιρεσι του οικουμενισμού μενοντας μεσα στην Εκκλησια ,κρατώντας καλα την απαξ παραδοθησα τοις αγιοις πιστι.

Εκτος και εάν εσεις εχετε να μας προτείνεται κατι καλιτερο και δραστικοτερο από τη διακοπη μημοσυνου αιρετικών,φιλοαιρετικων και σιωπηρως αποδεχομενων επισκοπων της συνοδου Κολυμβαριου και της παναιρεσεως του οικουμενισμου.
ΥΠΑΡΧΗ ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΣΙΓΑΝ,ΟΠΩΣ,ΤΟ ΣΙΓΗΣΑΤΩ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ ΒΡΩΤΙΑ ,ΙΔΟΥ ΕΙΣΕΛΕΥΣΕΤΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ....ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΛΕΙΝ,ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ,ΕΝΩΠΙΩΝ ΗΓΕΜΟΝΩΝ ΚΑΟ ΒΑΣΙΛΕΩΝ.
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΛΕΙΝ ,Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΥ ΠΑΡΗΛΘΕ,ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΡΑΔΩΘΗΣΗΣ ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΕΡ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΚΕΡΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.
Και εάν υμεις σιωπησετε κεκραξωντε οι λιθοι.

Ιλαρίων είπε...

Με πολλή λύπη πρέπει να πούμε ότι σαν τον σεβασμιώτατο Γόρτυνος, υπάρχουν κι' άλλοι που γνωρίζουν το ορθό και αληθινό, αλλά δυστυχώς δεν τολμούν να φροντοφωνάξουν την αλήθεια. Και ο αγ. Παίσιος και όλοι οι άλλοι νέοι άγιοί μας μήλισαν και έγραψαν για τον οικουμενισμό. Τώρα είναι καιρός αγώνα και χρειάζονται Πρόδρομοι και Μάρκοι και Φώτιοι πριν ολοκληρώσουν το σατανικό τους έργο ο Πάπας και ο Βαρθολομαίος. Όλοι αυτοί που μιλούν για ζημιά από τη διμαρτυρία των αποτειχισμένων, διερωτούμαι,μήπως η πολλή τους σοφρωσύνη μεταφράζεται σε δειλία;
Ας ακούσομεν και τον Μαρκο τον Ευγενικό που λέει: "Ουδέποτε διά μεσότητος, άνθρωπε τα εκκλησιαστικά διορθώθη, μέσον αληθείας και ψεύδους ουδέν εστίν" .Και ο Πάπας Αγάθων λέγει:" ουαί μοι εσται, ει σιγή καλύψω την αλήθεια" Και ο Πάπας Στέφανος: "Ο άλλους από αιρέσεως δυνάμενος δυνάμενος ανακαλέσαι και δεν ανακαλεί, εαυτόν αιρετικόν αποδεκνύη".

Ανώνυμος είπε...

Σεβασμιότατε την ευχή σας.Πολύ σωστά κατονομάζεται ως υποκινειτή και υποστηρικτή της παναιρέσεως του οικουμενισμού τον Πάπα.Δέν θα ήταν σωστό όμως να κατονομάσετε ως ίδιους τους ορθόδοξους ακολουθούντες και εναγκαλίζοντες αυτόν για να ξέρουμε από ποιούς να φυλαχτούμε;Σε εμάς το ορθόδοξο ποίμνιο δεν θα έρθει ο ίδιος ο Πάπας να μας κηρύξει ανορθόδοξα αλλά οι προβατόσχημοι λύκοι της εκκλησίας μας.Σωστά οδοδείκτες μας πρέπει να είναι οι Άγιοι αλλά ο Άγιος Παϊσιος όταν ένας πρώην Πατριάρχης έκανε τα ίδια με τον νυν του έκοψε το μνημόσυνο.Ήταν ακραίος ή ζηλωτής, θαρραλέος ή φανατικός;Δεν ήταν οδοδείκτης για τους κληρικούς που κόψανε το μνημόσυνο του μητροπολίτη τους;Σωστά αναφέρεται τί να μην ακολουθούμε πείτε μας και ποιούς να ακολουθούμε.Το ποίμνιο είναι μαζί σας ο Κύριος είναι μαζί σας δεν έχετε τίποτα να φοβηθείτε.Αν ο Κύριος μεθ'υμών ουδείς καθ'υμών.Και πάλι ζητώ την ευχή σας και την προσευχή σας.Ένας ανήσυχος Έλληνας, Ορθόδοξος, αμαρτωλός χριστιανός.

Τριατατικός είπε...

Μοιάζει ακίνδυνος για τους Οικουμενιστές ο Γόρτυνος Ιερεμίας.
Άν προβεί στην αποτείχιση δεν θα τον αφήσουν σε χλωρό κλαδί.
Τη θεωρεί όμως μίασμα την αποτείχιση.
Χάνει έτσι την ευκαιρία να βιώσει ο ίδιος τί τελικά ενοχλεί τον εχθρό.
Τα αντιοικουμενιστικά πυρά τα γράφουν στα παλιά τους υποδήματα.
Τα αντιμετωπίζουν ως ανύπαρκτα.

Ανώνυμος είπε...


Ο άκριτος ζηλωτισμός και ο ψυχοφθόρος Οικουμενισμός αποτελούν όψεις του αυτού νομίσματος της πλάνης.

Kyriakos Varveris είπε...

Ανώνυμος2 Σεπτεμβρίου 2017 - 11:20 μ.μ.

Δηλαδή εσείς βλέπετε οικουμενισμό μόνο από τον Πάπα ?

Τα αιρετικά αίσχη του Βαρθολομαίου και των συν αυτώ δεν τα βλέπετε ?


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ είπε...

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ,ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΑΝΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΥΨΩΣΕΤΕ ΑΝΑΧΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ.ΕΙΣΑΤΕ ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ. ΔΑΚΤΥΛΟΔΕΙΚΤΗΣΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΙΕΡΑΡΧΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

Άυτό κατάλαβες παλαιοημερολογίτη Κυριάκο Βαρβέρη να σου λέει ο αντιοικουμενιστής ανώνυμος στο σχόλιο 11:20 μ.μ.του;
Είδες πουθενά να μιλάει υπερ του Βαρθολομαίου και των συν αυτώ;

Για τον άκριτο ζηλωτισμό που τα κάνει ρωσσική σαλάτα μιλάει.

Αντιοικουμενιστής είπε...

Όταν πλησίαζαν αι εκλογαί του 1981 τις υψηλόβαθμος διπλωματικός υπάλληλος περοσέγγισεν τον Αμερικανόν Πρέσβυν έντρομος και τον ερώτησε: Κ. Πρέσβυ, ουκ ανησυχείτε δια τον πιθανόν εκλογικόν θρίαμβον του Ανδρέα Παπανδρέου; Ομιλεί διαρκώς κατά της Αμερικής! Και ο Πρέσβυς απήντησε: "Δεν μας ενδιαφέρει τι λέγει ο κ. Παπανδρέου, αλλά τι πράττει. Μπορεί να ομιλεί εναντίων, αλλά πράττει υπέρ των συμφερόντων των ΗΠΑ..." Ομοίως συμβαίνει και με τον μητροπολίτην Γόρτυνος Ιερεμίαν Φούνταν: ομιλεί δήθεν εναντίων των "οικουμενιστών". Αντιθέτως πράττει τα μάλα υπέρ αυτών! Το μέγα πρόβλημα των οικουμενιστών αυτήν την κρίσιμον στιγμήν αποτελεί η αποτείχισις. Ο πατριάρχης Αρχοντώνης και οι υπασπισταί του καταβάλουν τον υπέρ πάντων αγώνα δια την πάταξιν του φαινομένου, πριν αυτό λάβει τελεσίδικας διαστάσεις... Εις την προσπάθειαν αυτήν δυστυχώς εστρατεύθησαν και παραδοσιακοί μητροπολίται όπως μας ήτο γνωστός έως και σήμερον ο κύριος Ιερεμίας. Λυπούμαι διατί το γράφω, αλλά η πτώσις των καλουμένων "παραδοσιακών" μητροπολιτών, να κάμουν δηλαδή "πλάτην" εις τον οικουμενισμόν, υψώνοντας παντιέραν κατά των αγωνιστών πατέρων Θεοδώρου, Νικολάου, Φωτίου, των αγιορειτών κελλιωτών, των ιερέων και μοναχών της Εορδαίας και ετέρων τινών, οίτινες διώκονται δια την θαρραλέαν ενέργειάν των να διακόψουν το μνημόσυνον των μητροπολιτών των, οίτινες σχετίζονται δια του δείνα ή του ετέρου τρόπου με τον οικουμενικόν πατριάρχην και την ψευδοσύνοδον της Κρήτης, είναι χαλεποτέρα αυτών των ιδίων των πλέον σκληρών οικουμενιστών! Ομοιάζουν με τον μαθητήν εκείνον ος ήτο διαρκώς με τον Χριστόν, είδε ως αυτόπτης μάρτυς άπαντα τα θαύματά Του, ήτο απολύτως πεπεισμένος ότι ήτο ο Υιός του Θεού, αλλά τελικώς συμμάχησε με τους αρχιερείς και γραμματείς της εποχής δια την εξόντωσίν Του! Τι λέγη ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: "τότε παραδώσουσιν υμάς εις θλίψιν και αποκτενούσιν υμάς, και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. και τότε σκανδαλισθήσονται πολλοί και αλλήλους παραδώσουσι και μισήσουσιν αλλήλους. και πολλοί ψευδοπροφήται εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς, και δια το πληθυνθήναι την ανομίαν ψυγήσεται η αγάπη των πολλών (Μτ κδ΄, 9 – 12)". Τίνες εισί οι "μισούμενοι πάντων των εθνών"; Μήπως ο πατριάρχης και οι συν αυτώ οικουμενισταί; Μα ούτοι συναγελάζονται με απάσας τας εξουσίας του κόσμου τούτου. Οι οικουμενισταί δεν τους καταγγέλουν εδώ και εκεί δια "φονταμενταλισμόν"; Προσετέθησαν εις αύτους και οι καλούμενοι "ψευδόχριστοι" δια να μπήξουν την μάχαιραν πισώπλατα! Αν ζητείτε αποδείξεις ερωτήστε τον κ. Ιερεμίαν δια το ψευδοσυνέδριον του Κολυμβαρίου... Αδελφοί φεύγετε των οικουμενιστών, των φιλοοικουμενιστών, των προδοτών κρυφοοικουμενιστών, των διωκτών των Ορθοδόξων και υποστηρικτών του Κολυμπαρίου και των κολυμπαριστών ως τις φεύγη εκ του όφεως, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε "Αντιοικουμενιστή" άφησε τις ιστορίες και απάντησε.
Θα μας πεις με ποιό δικαίωμα έκοψαν το μνημόσυνο του ορθόδοξου μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου χωρίς να μιλήσει οικουμενιστικά;
Ποιός κανόνας το λέει αυτό;

Ανώνυμος είπε...

Παρακαλώ τον κύριο ανώνυμο ,να μην υποτιμάτε την νοημοσύνη των πιστών.Αν θέλει Θεόκλητος να τύχει σεβασμου5 να πάρει θέσει ξεκάθαρη και να μην κρύβεται σιοπωντας.

Αντιοικουμενιστής είπε...

Αγαπητέ ανώνυμε "4 Σεπτεμβρίου 2017 - 4:07 μ.μ.". Σαφώς υφίσταται μεταβολή εις την στάσιν του του μητροπολίτου Θεοκλήτου Πασσαλή. Αρχικώς, και δια τούτο έλαβε πλείστους επαίνους, έδειξε κατανόησιν και ανοχήν εις τους διακόψαντες το μνημόσυνον του ιερείς της δικαιοδοσίας του. Εν συνεχεία και πειθαρχώντας εις άνωθεν πιέσεις ελύγισε, εθυγραμμίζοντας την στάσιν του με τους σκληρούς οικουμενιστάς του Φαναρίου. Ενέργειαι όπως το συλλείτουργον εις την Φλώριναν μετά φαναριώτου οικουμενιστού μητροπολίτου, η διανομή του ψευδούς και αποπροσανατολιστικού φυλλαδίου "προς τον... λαόν", η απόλυτός του σιωπή δια όσα έλαβαν χώραν εις το Κολυμβάριον καταδεικνύουν με τον πλέον σαφέστατον τρόπον ότι ο κ. Πασσαλής τάχθηκε ΣΑΦΩΣ μετά των οικουμενιστών, όχι διατί ο ίδιος πιστεύει εις τον οικουμενισμόν, αλλά δια κάτι πολύ χαλεπότερον: δια την εξασφάλισιν της θεσούλας του και των πολλών και σημαντικών προνομίων άτινα απορρέουν εξ αυτής... Επομένως, εις τοιούτος επίσκοπος κρίνεται ως ανάξιος διάδοχος του γίγαντος της Ορθοδοξίας κυρού Αυγουστίνου Καντιώτου και ως εκ τούτου άπασαι αι διακοπαί της μνημονεύσεώς του εισί δικαιολογημέναι... Αδελφοί φεύγετε των οικουμενιστών, των φιλοοικουμενιστών, των προδοτών κρυφοοικουμενιστών, των διωκτών των Ορθοδόξων και υποστηρικτών του Κολυμπαρίου και των κολυμπαριστών ως τις φεύγη εκ του όφεως, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 12:32 π.μ. σε παρακαλώ εσύ να σταματήσεις να υποτιμάς την νοημοσύνη των πιστών.
Αν θέλεις να μας αποδείξεις ότι ο μητροπολίτης Θεόκλητος δεν είναι ορθόδοξος πρέπει να μας δείξεις μερικές δηλώσεις του που είναι αιρετικές.

Διαφορετικά ανώνυμε όσο και να χτυπιέσαι δεν γίνεται να μας πείσεις ούτε να τύχεις σεβασμού.

Ανώνυμος είπε...

ομοίως και εγώ θα ήθελα να προτείνω στον κύριο ανώνυμο (4:07) να μην υποτιμάει την νοημοσύνη κανενός, αν θέλει ας γίνει υπάλληλος του Θεόκλητου, να πάρει κανένα παρά !

Γ.

Ανώνυμος είπε...

Και εγώ θέλω να πω στους 1-2 ανώνυμοι κατήγορους του μητροπολίτη Θεόκλητου να μην υποτιμούν την νοημοσύνη κανενός.

Αν ίδιοι ονειρεύονται παράδες, να μην κατεβάζουν την συζήτηση τόσο χαμηλά και να μην κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.

Αν έχουν μερικούς οικουμενιστικούς λόγους του μητροπολίτη Θεόκλητου να μας τους δείξουν, διαφορετικά να κλείσουν το απύλωτο κατάλαλο στόμα τους.

Χ.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 5 Σεπτεμβρίου 2017 - 9:04 π.μ.

Δεν έχεις δίκαιο. Όλα αυτά είναι δικές σου απόψεις έωλες και δεν έχουν σχέση με τους κανόνες που σου ζήτησε ο συνομιλητής του.

Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος δεν πούλησε την ορθόδοξη πίστη όπως θέλεις να μας τον παρουσιάσεις για την θέση του, γιατί δεν είπε τίποτα το οικουμενιστικό.

Η διακοπή του μνημοσύνου του είναι αδικαιολόγητη.

Χ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com