17 Αυγ 2017

Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος, « Ο εγκαλών ούκ εγκαλείται»


Αποτέλεσμα εικόνας για Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος

«Ο  ΕΓΚΑΛΩΝ  ΟΥΚ ΕΓΚΑΛΕΙΤΑΙ»
ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ   ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ  ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ
Α’ Μέρος
Αντί Έγγραφης Απολογίας του υπ΄αριθμ. 936 εγγράφου της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης που θυροκόλλησε δικαστικός επιμελητής στην Ιερά Μονή στις 3/8/2017 σύμφωνα με το οποίο είχα κληθεί να απολογηθώ εντός τριών ημερών απαντώ προς τον Μητροπολίτη Φλωρίνης τα κάτωθι:
1.  Επειδή με Σύνοδο της Ιεραρχιας αποδεχθείκατε τις αποφάσεις της Κολυμβάριας Ψευτο-Συνόδου και δεν ξεχωρίσατε την θέση σας επ’ αυτού στην συγκεκριμένη συνεδρία είστε εκτός Εκκλησίας και δεν έχετε το δικαίωμα να με εγκαλείτε καθώς και να με δικάσετε ούτε εσείς ούτε όσοι δέχθηκαν τις αντορθόδοξες εκείνες αποφάσεις!

2.  Θέτω ερώτημα: Η Εκκλησία δεν προέβλεψε να υπάρχει δυνατότητα να αντιδράσει κάποιος κληρικός όταν διαπιστώνει αίρεση;
3.  Επειδή τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει, οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θεοφόροι Πατέρες διατύπωσαν και τέτοιους κανόνες που προβλέπουν όχι απλώς το δικαίωμα αλλά την υποχρέωση της διακοπής κοινωνίας με επισκόπους που αλλοτριώνουν την πίστη.
ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ (βλέπε ομολογία πίστεως Αγιορειτών Πατέρων)!
            1)         Ὁ Πατριάρχης δὲν πιστεύει εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως, δηλαδὴ εἰς «Μίαν Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν».
            Τὸ Μάϊο τοῦ 2014 στὴ συνάντησή του μὲ τὸν Πάπα στὰ Ἱεροσόλυμα στὸ λόγον του εἶπε: « Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησίαλόγῳ τῆς ὑπερισχύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας καὶ τοῦ πεπερασμένου θελήματος τοῦ ἀνθρωπίνου νοὸς διεσπάσθη ἐν χρόνῳαἱ κατὰ τόπους Ἐκκλησίαι ὡδηγήθησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως» (προσφώνησις Πατριάρχου πρός Πατριάρχην Ἱεροσολύμων 24 Μαΐου 2014 βλ. ἱστολόγιο amen).
            Ἔχει πεῖ, «Ἐφ᾿ ὅσον δηλονότι ἡ μία Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει ὅτι ἄλλη τις Ἐκκλησία εἶναι ταμιοῦχος τῆς χάριτος καὶ ἀρχηγὸς σωτηρίας, ἀποκλείεται, ὡς ἀντιφάσκουσα εἰς τὴν παραδοχὴν ταύτην, ἡ προσπάθεια ἀποσπάσεως πιστῶν ἀπό τῆς μιᾶς καὶ προσαρτήσεως αὐτῶν εἰς τὴν ἑτέρανδὲν εἶναι ἀνταγωνίστρια τῶν ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἀλλ᾿ ἕν σῶμα μετ᾿ αὐτῶν». (Προσφώνησις πρὸς τήν παπικὴν ἀντιπροσωπίαν εἰς τὴν θρονικὴ ἑορτὴ, Κων/πολις 1998, περ. Ἐπίσκεψις).
            Σὲ ἄλλη του ὁμιλία εἶπε: « Ἀπηλλαγμένοι λοιπὸν τῶν ἀγκυλώσεων τοῦ παρελθόντοςΚάθε Ἐκκλησία εἶναι ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὄχι ἡ ὁλότητά της. Κάθε Ἐκκλησία ἐκπληρώνει τἠν καθολικότητά της, ὅταν εἶναι σὲ κοινωνία μὲ τὶς ἄλλες Ἐκκλησίεςὁ ἕνας χωρὶς τὸν ἄλλον εἴμαστε πτωχευμένοι» (Ὁμιλία εἰς Γενεύην 17 -2 2008).
            Ἡ Ἐκκλησία κατὰ τὸν Πατριάρχη εἶναι διεσπασμένη καὶ διῃρῃμένη. Δὲν ὑπάρχει ἡ ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ μέσα σὲ αὐτὴν τὴν διῃρημένη «Ἐκκλησία» συγκαταλέγει καὶ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. Πιστεύει στὴν οἰκουμενιστικὴ «θεωρία τῶν κλάδων». Ἐπ᾿ αὐτοῦ δημοσίευσε θεολογικὴ κριτικὴ ἡ ‘’Σύναξις Ὀρθοδόξων κληρικῶν καὶ μοναχῶν’’, ποὺ ἀποδεικνύει τὴν αἱρετικὴ διδασκαλία τοῦ Πατριάρχη.
            Κατὰ συνέπειαν, «ὅποιος πιστὸς κληρικὸς καὶ λαϊκὸς ἀμφισβητεῖ ἤ ἀρνεῖται συνειδητὰ τήν ἁγιοπνευματικὴ ἐμπειρικὴ ὀρθόδοξη πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτὴ ὁριοθετεῖται μὲ κάθε ἀκρίβεια στοὺς Ὅρους τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ἰδιαιτέρως στὰ μονοσήμαντα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, εὐλόγως ἐκπίπτει ἀπό τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὑποκείμενος σὲ καθαίρεση ἢ ἀφορισμὸ κατὰ τίς Οἰκουμενικὲς Συνόδους». ( βλ. Ζʹ Ἱερὸν Κανόνα τῆς Γʹ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καὶ τὴν μελέτη “Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου”, ἔκδ. Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν, 2015, σελ. 13).
            2)         Ὁ Πατριάρχης δὲν πιστεύει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς ἀληθινὸς Θεός καὶ Σωτήρας τοῦ κόσμου, ὅπως τὸν ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολον τῆς πίστεώς μας « Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν…», καὶ τοῦτο ἀποδεικνύεται πάλιν ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ λόγια καὶ ἔργα του. Δὲν πιστεύει εἰς τὸ «Εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα». (Ἐφ. Δʹ, 5).
            Τὸ 2001 στὴν νότιο Ἀφρικὴ, δήλωσε ὅτι: « ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, δὲν ἐπιδιώκει νὰ πείση τοὺς ἄλλους γιὰ μία συγκεκριμένη ἀντίληψι τῆς Ἀλήθειας ἢ τῆς Ἀποκαλύψεως ». (ἐκ τῆς ἱστοσελίδος τοῦ Πατριαρχείου).
            Ὁ Πατριάρχης λέγοντας ὅτι δὲ χρειάζεται νὰ διδάσκουμε «γιὰ μιὰ συγκεκριμένη ἀντίληψι τῆς Ἀληθείας ἢ τῆς Ἀποκαλύψεως», καταργεῖ τὴν ἱεραποστολὴ καὶ τὸ βάπτισμα· γιὰ αὐτὸ καὶ ἀπαγορεύει τὸ ὀρθόδοξο βάπτισμα στοὺς προσηλύτους.
            3)         Πιστεύει ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες σώζουν.
            Στὴ Γενεύη τὸ 1995 ἔκανε τὴ δαιμονικὴ, βλάσφημη δήλωση: «ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΔΟΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ». (Ἐπίσκεψις ἀρ. 523, σελ. 12).
            Ἐὰν ὅλες λοιπὸν οἱ θρησκεῖες σώζουν, γιατί τότε νὰ ἔρθει ὁ Χριστὸς στὴν γῆ; Γιατί νὰ γίνει ἄνθρωπος καὶ νὰ σταυρωθεῖ , ἀφοῦ ὅλες οἱ θρησκεῖες σώζουν; Γιὰ τὸν Πατριάρχη λοιπὸν, ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι Θεός, ὁ χριστιανισμὸς εἶναι ἁπλᾶ μία θρησκεία, ὅπως ὅλες οἱ ἄλλες θρησκεῖες. Καὶ ἀκόμη μνημονεύεται ἡμέρας καὶ νυκτὸς ὡς ὀρθοτομῶν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας;…
            Στὴν 6η Παγκόσμια Συνάντηση Θρησκείας καὶ Εἰρήνης στὶς 4/11/1994 δηλώνει: «Ἐμεῖς οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες πρέπει νὰ φέρουμε στὸ προσκήνιο τὶς πνευματικὲς ἀρχὲς τοῦ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, τῆς ἀδελφωσύνης καὶ τῆς εἰρήνης. Ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ πετύχουμε αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι στὸ πνεῦμα τοῦ ἑνὸς Θεοῦ...Ρωμαιοκοθολικοὶ, καὶ Ὀρθόδοξοι, Προτεστάνται  καὶ Ἑβραῖοι, Μουσουλμάνοι καὶ Ἰνδοί, Βουδισταί...». (Ἐπίσκεψις ἀρ. 494, σελ. 23, Γενεύη 1994).
            Πιστεύει καὶ κηρύττει ὅτι τὸ Κοράνιο εἶναι “ἴσο μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἱερὸ,ὅπως αὐτή[1]καὶ ὅτι οἱΜωαμεθανοὶ μποροῦν νὰ πᾶνε στὸν παράδεισο χωρὶς νὰ πιστεύουν στὸ Χριστό[2]
Ὁ Πατριάρχης στήν Ἀτλάντα τῆς Τζώρτζια τῶν ΗΠΑ, προσφώνησε τόν ἰδιοκτήτη τῆς Coca Cola Μουχτὰρ Κέντ καὶ εἶπε: «Ἔχω ἕνα μικρὸ ἐνθύμιο, μικρό, ἀλλὰ καὶ μεγάλο· ἐνθύμιο στή Δάφνη καί στόν Μουχτάρ. Εἶναι τὸ ἅγιο κοράνιο, τὸ ἱερὸ βιβλίο τῶν μουσουλμάνων  ἀδελφῶν μας». (Περιοδικό: Ἅγιον Ὄρος - Διαχρονικὴ μαρτυρία στούς ἀγῶνες τῆς Πίστεως, ἔκδ. Ἁγιορειτῶν Πατέρων, Ἁγ. Ὄρος 2014, σελ. 69).
Πιστεύει καὶ κηρύττει ὅτι πολλὲς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ εἶναι προσωρινές[3]διαφωνώντας ἀκόμα καὶ μὲτὸν Κύριο!
Ὀνομάζει"εὐλογημένηκαὶ τιμᾷ τὴ ΣυναγωγὴτῶνἙβραίωνἐκεῖ ποὺ ὑβρίζεται ὁ Χριστὸς καὶ ἡΘεοτόκος[4]Γιὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο  Συναγωγὴ εἶναι “χῶρος δαιμονίων ποὺ συνάζονται οἱ σταυρωτὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ θεομάχοι[5].
4)         Πιστεύει καὶ κηρύττει τὴν βασικὴ ἀρχὴ τῆς Μασονίας ὅτι δηλαδή: "ἕκαστος νὰ λατρεύῃ τὸν Ἕνα Θεὸν ὡς προτιμᾷ…". " Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ μάλιστααὐτῶν οἱ ὁποῖοι Τὸν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶναἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τὴν πίστιν μεταξὺ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν"[6].
5)         Ἐπιδιώκει τὴν κατάργηση ἢ τροποποίηση πλειάδος Ἱερῶν Κανόνωνκάτιποὺ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, εἶναι  γνώρισμα αἱρετικοῦ ἀνθρώπου[7]Ὀνομάζει τοὺς Κανόνες "τείχη τοῦ αἴσχους"[8]!
6)          Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐπίσης ἐκφράζεται ὑβριστικὰ κατὰ τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίαςδιότι στὴν θρονικὴ ἑορτὴ τὸ 1998, σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τοῦ παπισμοῦ καὶ τὶς σχέσεις ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε μαζί τουςεἶπε« μετάνοια ἡμῶν διὰ τὸ παρελθὸν εἶναι ἀπαραίτητοςΔὲν πρέπει νὰ σπαταλήσωμεν τὸν χρόνον εἰς ἀναζήτησιν εὐθυνῶνΟἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χείρας τοῦ δικαιοκρίτου ΘεοῦΑἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦἀλλὰ ὀφείλομεν ἐνώπιον αὐτοῦὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων (!)» (ΒλἘκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια, 16/2/1998 καὶ περἘπίσκεψις).
Φρικιᾶ  κάθε εὐσεβὴς ὀρθόδοξος χριστιανὸς ἀκούγοντας τὰ ἀσεβῶς τολμηθέντα “ρήματα” τοῦ πατριάρχουΒλασφημεῖται ἅπας  χορὸςτῶν ἁγίων Πατέρωνοἱ ὁποίοι ὡς γνήσιοι ποιμένες τῶν διαπιστευμένων εἰς αὐτοὺς λογικῶν προβάτωντὸ διεφύλαξαν ἀμόλυντο ἀπὸ τὴ λύμη τῶν αἱρέσεων, μεγαλυτέρα τῶν ὁποίων ἦταν (καὶ παραμένει), αὐτὴ τοῦ ἀθέου παπισμοῦΒλασφημοῦνται ἀνερυθριάστωςὡςδῆθεν ὄργανα τοῦ διαβόλου καὶ ὡς ὑπαίτιοι τοῦ σχίσματοςαὐτοὶ δηλαδὴγιὰ τοὺς ὁποίους ψάλλει  Ἐκκλησία:
Ὅλην συλλεξάμενοιποιμαντικὴν ἐπιστήμηνκαὶ θυμὸν κινήσαντεςνῦν τὸν δικαιώτα τον ἐνδικώτατα,τοὺς βαρεῖς ἤλασαν καὶ λοιμώδεις λύκουςτῇ σφενδόνῃ τῇ τοῦ Πνεύματοςἐκσφενδονήσαντεςτοῦ τῆς Ἐκκλησίας  πληρώματοςπεσόντας ὡς πρὸς θάνατονκαὶ ὡς ἀνιάτως νοσήσανταςοἱ θείοι Ποιμένεςὡς δούλοι γνησιώτατοι Χριστοῦκαὶ τοῦ ἐνθέου κηρύγματοςμύσται ἱερώτατοι.” (στιχηρὸ προσόμοιο αἴνωνἐκ τῆς Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πατέρων)
7)         Πιστεύει καὶ κηρύττει -σὲ ἀντίθεση μὲ δεκάδες Συνόδουςκαὶ ἑκατοντάδες Ἁγίουςὅτι  παπική"ἐκκλησίαεἶναι κανονικὴ καὶὁΠάπας Ρώμηςκανονικὸς ἐπίσκοποςΤὸ 1991 στὸ Μπαλαμάντ τοῦ Λιβάνουἀποδέχτηκε τὸ ἔγκυρον τῶν μυστηρίων τῶν παπικῶν καθὼς καὶ τὴν Οὐνία[9]Τὸ 1995, ὅπως καὶ τὸ 2014, συνυπέγραψε μὲ τὸν Πάπα "ΚΟΙΝΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΠΙΣΤΕΩΣ". Τὸ 2011, κατήχησε σπουδαστὲς παπικοῦ πανεπιστημίου ὑπὲρ τοῦ Πάπα. “Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος δέχτηκε ἐπίσκεψη ὁμάδος φοιτητῶν τοῦ Ποντιφικικοῦ Ἰνστιτούτου Saint Apollinaire. Ἀπευθυνόμενος στοὺς φοιτητὲς τοὺς προέτρεψε: Ἀκολουθῆστε τὸν Πάπα. Ὁ Πάπας Βενέδικτος ὁ ΙΣΤ΄ εἶναι ἕνας μεγάλος θεολόγος ποὺ κάνει καλὸ σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες. Ἀκολουθῆστε τον μὲ ἀγάπη καὶ συμπάθεια”[10].
8)         Ἀναγνωρίζει τὶς χειροτονίες τῶν ἀγγλικανῶν[11] καὶ κάνει ἀποδεκτὸ τὸ βάπτισμα τῶν Λουθηρανῶν[12] (ὅπως καὶ γενικῶς πάντων τῶν προτεσταντῶν), ποὺ εἶναι διαστρεβλωτὲς τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑβριστὲς τῆς Κυρίας Θεοτόκου, περιφρονητὲς τῶν Ἁγίων μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς εἰκονομάχοι ποὺ εἶναι, βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἀναθεματισμὸ τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἄλλωστε στὸ συνέδριο τοῦ Π.Σ.Ε., τὸ 2006, στὸ Porto Alegre, ἀποδέχτηκε σὲ κοινὴ δήλωση μὲ τοὺς προτεστάντεςὅτι δὲν ὑπάρχει μόνο Μία Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὅτι οἱ 348 ἐκκλησίες -μέλη τοῦ Π.Σ.Ε.- εἶναι γνήσιες ἐκκλησίες. Μία δὲ ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! Οἱ ποικίλες αἱρετικὲς διδασκαλίες τῶν προτεσταντῶν θεωροῦνται ὡς διαφορετικοὶ τρόποι ἐκφράσεως τῆς ἰδίας πίστεως καὶ ὡς ποικιλία τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δεχόμενος ἔτσι ὅτι τελικὰ δὲν ὑπάρχουν αἱρέσεις! “Αὐτὲς οἱ ἐκκλησίες καλοῦνται νὰ συμβαδίζουν, ἀκόμη καὶ ὅταν διαφωνοῦν”[13].
9)         Τὸ Νοέμβριο τοῦ 1993 προέβη σὲ ἄρση τῶν ἀναθεμάτων ἀνάμεσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὴν αἵρεση τῶν μονοφυσιτῶν. Ἡ κάθε πλευρὰ ἀναγνώρισε τὴν ἄλλη ὡς Ὀρθόδοξη. Τὶς καταδίκες καὶ τὰ ἀναθέματα τῆς 4ης Οἰκουμενικῆς πρὸς τοὺς Μονοφυσίτες (ποὺ τὰ ἐπανέλαβαν οἱ ἑπόμενες Σύνοδοι) τὰ ὀνομάζει "παρεξηγήσεις τοῦ παρελθόντος ποὺ ἔχουν ξεπεραστεῖ", ἀφοῦ, "δὲν ὑπάρχει θεολογία ποὺ μᾶς χωρίζει"[14]!
4.  Αφού κοινωνείτε με έναν τέτοιο Πατριάρχη που είναι αιρεσιάρχης έχετε την απαίτηση να σας μνημονεύω;
5.  Δεν γνωρίζετε ότι ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός είπε:Οἵτινες τὴν ὑγιῆ ὀρθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δὲ τοῖς ἑτερόφροσι τοὺς τοιούτους, εἰ μετὰ παραγγελίαν, μὴ ἀποστῶσιν, μὴ μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλὰ μηδ᾿ ἀδελφοὺς καλεῖν”; (ἁγ. Μάρκου Ἐφέσου, Ὁμολογία ἐν Φλωρεντία, Τὰ εὑρισκόμενα ἅπαντα τ. Α´, σελ. 422)
6.  Δενγνωρίζεταιότι:Ἄνωθεν γὰρ ἡ τοῦ Θεοῦ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τὴν ἐπὶ τῶν ἀδύτων ἀναφορὰν τοῦ ὀνόματος τοῦἀρχιερέως συγκοινωνίαν τελείαν ἐδέξατο τοῦτοΓέγραπται γὰρ ἐν τῇ ἐξηγήσει τῆς θείαςλειτουργίας,ὅτι ἀναφέρει  ἱερουργῶν τὸτοῦ ἀρχιερέως ὄνομα,δεικνύων καὶ τὴν πρὸς τὸ ὑπερέχον ὑποταγὴνκαὶὅτι κοινωνός ἐστιναὐτοῦτῆς πίστεως καὶ τῶν θείων μυστηρίων διάδοχος» ”;(βλ. V.Laurent-J.Darrouzes,Dossier Grec de I’ Union de Lyon, Paris 1977, σελ. 399).
7.  Μήπως δεν συμφωνείτε και με τον Μέγα Αθανάσιο που είπε: ἐὰν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος͵ οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας͵ κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν͵ χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον͵ μετ΄ αὐτῶν ἐμβληθῆναι͵ ὡς μετά Ἄννα καὶ Καϊάφα͵ εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.”; (Μ. Ἀθανασίου, P.G. 26, 1257)
8.  Μήπως δεν υπάρχει κανόνας που προβλέπει την διακοπή κοινωνίας; Αν θεωρείτε ότι όντως δεν υπάρχει δεν έπρεπε να είστε επίσκοπος. Αν υπάρχει πρέπει να απαντήσετε ποιός ή ποιοί είναι!

Αρκετά με τους δεσποτικούς εκβιασμούς το πράγμα εδώ θέλει γνώση, επιχειρήματα και δημόσιο διάλογο και μάλιστα στα κανάλια να μάθει ο κόσμος τί έχει γίνει με την προδοσία της πίστεως και βγάλατε τους πιστούς έξω  από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν θα σας κάνω την τιμή τώρα που είστε εκτός εκκλησίας να απολογηθώ. Αν έχετε την αλήθεια σας καλώ στα τοπικά κανάλια. Ορίστε αντιπροσώπους σας και εμείς θα είμαστε μια ομάδα τεσσάρων – πέντε πατέρων και λαϊκών για να μιλήσουμε! 

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τί λεβεντιά εἶναι αὐτή!
Τί ἀρχοντιά Ὀρθοδόξου φρονήματος!
Νεομαρτύρων αἷμα τρέχει στίς φλέβες σου, πάτερ Παΐσιε!


Φ.Μ.

Ανώνυμος είπε...

Πότε και πού ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος αποδέχθηκε τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης;

Ανώνυμος είπε...

Γιατί δεν θέτετε αλλιώτικα το ερώτημα:Πότε και πού ο Μητροπολίτης Φλωρίνης κατεδίκασε τίς αποφάσεις της συνόδου της Κρήτης;

Ανώνυμος είπε...

Όποιος πιστεύει ότι θα καταδικάσουν έστω και ένας όχι με λόγια, αλλά με έργα αυτή τη ψευδοσύνοδο, είναι πολύ βαθιά νυχτωμένος! Πιό εύκολο είναι να αλλάξει η γη πορεία και ο ήλιος να σταματήσει να ανατείλει παρά να αποκηρύξουν αυτή τη σύνοδο και τις αποφάσεις της. Κι έτσι ο καιρός θα περάσει, θα ακονιστούν οι πλευρές, θα λειάνουν ό,τι εξέχει, ώστε να καταποθεί και τούτο το φρούτο εξ Εσπερίας. Θα χει απομονωθεί και ο τάδε, θα χει μεθοδικά αποβληθεί και ο δείνα, ώστε πάσι θυσία να εφαρμοστούν οι αποφάσεις τους. Και ποιός ασχολείται σοβαρά, ο πάτερ τάδε, αυτόν εύκολα τον εξοντώνεις, πόσο θα ζήσει, άλλα δέκα χρόνια, 5 να του δίνει ο Θεός, άντε να απαλλαχτούμε κι απ΄αυτόν! Και ο οικουμενισμός θα πανηγυρίζει ακόμη μια νίκη, θα έχουμε ξεχάσει και το Βαρθολομαίο όπως τα πεπραγμένα του Αθηναγόρα κι άσε τους άλλους να σκούζουν.

Ανώνυμος είπε...

Για να έχεις δικαίωμα ανώνυμε 7:22 μ.μ. να πεις κάποιον αιρετικό δεν φθάνει να μην έχει καταδικάσει κάτι αιρετικό. Αυτό δεν λέει τίποτα.
Για να πεις κάποιον αιρετικό πρέπει να έχει μιλήσει αιρετικά.

Τα άλλα είναι κουραφέξαλα για να δικαιολογήσουμε την αδικαιολόγητη διακοπή του μνημοσύνου του ορθόδοξου μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου.

Ανώνυμος είπε...

Ποιά είναι κουραφέξαλα 11:46μ.μ.;
Οι συμπροσευχές με τον Περγάμου,με τον Σύρου,οι εναγκαλισμοί με τον Κωνσταντινουπόλεως
κ.λ.π.;
Αδικαιολόγητη η διακοπή μνημοσύνου μας λες,ωραία, δεν μένει παρά να αποδειχθεί με στοιχεία μέσα από Αποστολικούς κανόνες από Οικουμενικές Συνόδους, από το πως αντέδρασαν οι άγιοι πάτέρες σε καιρό αιρέσεως και όχι με λόγια βγαλμένα από το κεφάλι μας ή τις μεταπατερικές θέσεις που προσπαθούν να μας επιβάλλουν.
Ορίστε,ο π. Παίσιος τους καλεί σε δημόσιο διάλογο δεν απομένει παρά να τον αποδεχτούν,τι πιο απλό,τι πιο ξεκάθαρο;
Κανονικά αυτό έπρεπε να το προτείνουν,τον δημόσιο διάλογο με τους αντιδρώντες εννοώ, όλοι οι μητροπολίτες, προκειμένου να προστατέψουν το ποίμνιο από τους ταραχοποιούς,από τους Θεομπαίχτες, τους μοναχούς αμόναχους όπως τους ονομάζουν.
Δεν το κάνουν όμως και αυτό είναι απορίας άξιον.
Έχουν να φοβηθούν κάτι;
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ.

Ανώνυμος είπε...

Η αντιοικουμενιστικη μητρόπολη Φλωρίνης δεν έχει να χάσει τίποτα αν δεχθεί τον διάλογο με όσους την προκαλούν για διάλογο.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com