16 Αυγ 2017

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Δεν θα προκαλέσουμε σχίσμα


Αποτέλεσμα εικόνας για Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὀφειλόμενες ἐξηγήσεις
Μερικά πρόσωπα τά ὁποῖα διαπνέονται ἀπό τήν ἐν Κυρίῳ ἀγάπη πρός ὅσους ἐν τῷ κόσμῳ κληρικούς ἔχουμε παύσει τήν μνημόνευση τῶν οἰκείων ἐπισκόπων, ἀλλά καί ἀπό τόν γενικότερο σεβασμό πρός τούς ἀγῶνες ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἰδιαίτερα, μάλιστα, ὅσα πρόσωπα δέν γνώρισαν καλά τόν γράφοντα καί δέν τόν ἔχουν ζήσει, ὥστε νά ἑρμηνεύουν σωστά τήν τελευταία ἐνέργειά του τῆς διακοπῆς τοῦ λειτουργικοῦ μνημοσύνου τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ἀνησυχοῦν ἀπό σκοπίμως διαδιδόμενες φῆμες καί ἀπό ἰδικές των ἐσφαλμένες ἐκτιμήσεις, ὅτι π. Θεόδωρος θά κάνει σχίσμα. Συνδυάζουν μάλιστα πρός τήν κατεύθυνση αὐτή καί τά ὅσα λέγουν ἤ πράττουν ἄλλα πρόσωπα μέ τά ὁποῖα συνεργάσθηκε ἤ συνεργάζεται ὁ π. Θεόδωρος, χωρίς ὅμως πράγματι νά συμφωνεῖ ἤ νά συμπράττει σέ ὅλα μαζί τους, καί ἐξ αὐτοῦ βγάζουν λάθος συμπεράσματα.

1. Τί προκύπτει ἀπό τόν 15ο Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας
Γιά νά διασκεδασθοῦν λοιπόν αὐτές οἱ ἀνησυχίες καί νά ἠσυχάσουν κάποιων οἱ λογισμοί, τῶν καλοπροαιρέτων βέβαια, δίνονται οἱ ἑξῆς ἐξηγήσεις: διακοπή μνημοσύνου τοῦ αἱρετικοῦ αἱρετίζοντος ἐπισκόπου συνιστᾶται ἀπό τόν 15ο Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου (861) τοῦ Μ. Φωτίου, ὅταν ἐπίσκοπος δημοσίως κηρύσσει «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ», δηλαδή φανερά, ἀπροκάλυπτα, κάποια αἵρεση, καταδικασμένη ἀπό Συνόδους Ἁγίους Πατέρες[1]. Ἀπό τόν κανόνα προκύπτουν τά ἑξῆς:
(α) Ἡ διακοπή μνημοσύνου ἀφορᾷ τόν οἰκεῖο ἐπίσκοπο καἴ ὄχι ὅλους τούς ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας. Ἕκαστος κληρικός διακόπτει τό μνημόσυνο τοῦ δικοῦ του ἐπισκόπου.
(β) Οὔτε συνιστᾶται οὔτε ἐπιβάλλεται ἡ διακοπή μνημοσύνου νά εἶναι συντεταγμένη, νά γίνει δηλαδή ἀπό πολλούς, νά μήν εἶναι μεμονωμένη. Μπορεῖ καί ἕνας πρεσβύτερος νά προχωρήσει σέ διακοπή μνημοσύνου.
(γ) Ὁ ἐπίσκοπος, τοῦ ὁποίου τό μνημόσυνο διακόπτεται, πρέπει ὄχι ἁπλῶς νά αἱρετίζει, ἀλλά καί νά κηρύσσει δημόσια τήν αἵρεση.
(δ) Τήν διακοπή αὐτή τοῦ μνημοσύνου ὁ κανών τήν χαρακτηρίζει ὡς ἀποτείχιση· «τῆς πρός τόν καλούμενον Ἐπίσκοπον κοινωνίας ἑαυτούς ἀποτειχίζοντες». Δέν εἶναι ἄλλο πρᾶγμα ἡ ἀποτείχιση καί ἄλλο ἡ διακοπή μνημοσύνου. Δέν ὑπάρχει ἄλλη ἀποτείχιση ἀπό τήν διακοπή μνημοσύνου, ὥστε νά νομίζουν μερικοί ὅτι ἀποτειχίζονται, χωρίς νά προβοῦν σέ διακοπή μνημοσύνου.
(ε) Ἡ ἀποτείχιση αὐτή δέν προκαλεῖ σχίσμα, διότι δέν ἀποτειχίζεται κανείς ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἀπό τήν αἵρεση[2] · δέν ἀποτειχίζεται ἀπό ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο, ἀλλά ἀπό δῆθεν ἐπίσκοπο, ἀπό «τόν καλούμενον ἐπίσκοπον ἑαυτούς ἀποτειχίζοντες», τόν ὁποῖο στή συνέχεια ὁ κανών ἀποκαλεῖ «ψευδεπίσκοπο» καί «ψευδοδιδάσκαλο».
(στ) Οἱ διακόπτοντες τό μνημόσυνο τοῦ αἱρετίζοντος ἐπισκόπου δέν διαπράττουν κανονικό παράπτωμα· γι΄ αὐτό καί δέν ὑπόκεινται σέ κανονική δίκη καί ἐπιτίμηση, δηλαδή δέν πρέπει νά παραπέμπονται σέ ἐπισκοπικά ἤ συνοδικά δικαστήρια.
(ζ) Καί ὄχι μόνον δέν πρέπει νά παραπέμπονται σέ δικαστήρια καί νά τιμωροῦνται, ἀλλά ἀντίθετα πρέπει νά τιμῶνται, διότι προφυλάσσουν τήν Ἐκκλησία ἀπό σχίσματα καί διαιρέσεις, δέν προκαλοῦν σχίσμα. Τά σχίσματα τά προκαλοῦν οἱ αἱρετίζοντες ἐπίσκοποι.
(η) Δέν εἶναι ἀπαραίτητο ὁ αἱρετίζων ἐπίσκοπος νά ἔχει καταδικασθῆ ἀπό Σύνοδο, ὥστε μετά τήν συνοδική καταδίκη του νά γίνει ἡ διακοπή μνημοσύνου. Αὐτό ἐπιτρέπεται νά γίνει καί πρό τῆς συνοδικῆς καταδίκης «πρό συνοδικῆς διαγνώσεως». Ὁ κανόνας εἶναι σαφής καί μόνον ἀγράμματοι καί ἀδιάβαστοι δυσκολεύονται νά τόν κατανοήσουν ἤ κάποιοι τόν παρερμηνεύουν, γιά νά μήν ὑποστοῦν ὅσα ὑπαγορεύει: «Οἱ τοιοῦτοι (οἱ διακόπτοντες τήν μνημόνευση) οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑπόκεινται, πρό συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτούς τῆς πρός τόν καλούμενον Ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλά καί τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς Ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οὐ γάρ Ἐπισκόπων, ἀλλά ψευδεπισκόπων καί ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καί οὐ σχίσματι τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλά σχισμάτων καί μερισμῶν τήν Ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ρύσασθαι».
(θ) Εἶναι παραλογισμός λογικός, θεολογικός, ἐκκλησιολογικός, νομικός, τό νά δεχθεῖ κανείς ὅτι ἡ διακοπή μνημοσύνου προκαλεῖ σχίσμα. Εἶναι δυνατόν ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία μέ κανόνα ἐπίσημης καί περιφανοῦς συνόδου, στήν ὁποία μάλιστα προήδρευε ὁ Μέγας Φώτιος, μεγαλειώδης διδάσκαλος, θεολόγος, κανονολόγος, νομικός, φιλόσοφος, καί πλεῖστοι ἄλλοι ἐπίσκοποι, νά συνιστοῦν τήν τέλεση σχίσματος καί μάλιστα ὄχι μόνον ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ἐναντίον τῶν ἰδίων ὡς ἐπισκόπων; Ἡ Ἐκκλησία μέ τίς συνόδους προσπαθεῖ νά κρατήσει τά μέλη της μέσα στά ὅριά της, προφυλάσσοντάς τα ἀπό τίς αἱρέσεις καί τά σχίσματα. Εἶναι δυνατόν νά τούς λέγει «διακόψτε τό μνημόσυνο τοῦ ἐπισκόπου καί βγῆτε ἐκτός Ἐκκλησίας»;
(ι ) Ὁ διακόπτων τό μνημόσυνο ἐφαρμόζει τήν κανονική σύσταση τήν ὥρα πού τελεῖ τήν Θεία Εὐχαριστία, τήν ὥρα πού λειτουργεῖ· αὐτό σημαίνει πώς ὁ κανών ἐπιτρέπει τήν τέλεση τῆς Λειτουργίας, χωρίς νά μνημονεύεται ὁ ἐπίσκοπος· δέν ὁρίζει, ὅτι ὁ διακόπτων τό μνημόσυνο πρέπει νά νά παύσει νά λειτουργεῖ, διότι δῆθεν ἡ Λειτουργία τελεῖται «εἰς τό ὄνομα τοῦ ἐπισκόπου», καί ὅπου δέν μνημονεύεται ὁ ἐπίσκοπος τά μυστήρια εἶναι ἄκυρα, κατά τήν πρωτοφανῆ καί πεπλανημένη γνώμη τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα, ὑπέρ τῆς ὁποίας δέν ὑπάρχει καμμία ἁγιογραφική καί πατερική μαρτυρία, παρά μόνον ὁ αἱρετικός ἐπισκοποκεντρισμός, καί ἡ παπίζουσα δεσποτοκρατία. Θά συνιστοῦσαν ποτέ νά γίνονται ἄκυρα μυστήρια ὁ Μ. Φώτιος καί οἱ λοιποί θεοφόροι Πατέρες τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, πού συνιστοῦν τήν διακοπή τοῦ μνημοσύνου; Τά μυστήρια ὅλα καί ἡ Θεία Λειτουργία τελοῦνται εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος ἤ εἰς τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι εἰς τό ὄνομα τοῦ ἐπισκόπου. Δέν χρειάζεται νά ἐπεκταθοῦμε περισσότερο γιά αὐτονόητα πράγματα. Μνημονεύουμε ἁπλῶς ἐνδεικτικά αὐτό πού λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στούς Κορινθίους, πού εἶχαν διαιρεθεῖ σέ ὁμάδες ὀπαδῶν ἐπί κεφαλῆς τῶν ὁποίων ἔβαζαν κάποιους ἀποστόλους-διδασκάλους καί ὄχι τόν Χριστό. Διαμαρτύρεται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἀρχηγός τῆς σωτηρίας πού ἐσταυρώθη ὑπέρ ἡμῶν, καί εἰς τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ τελοῦνται τά Μυστήρια. «Μεμέρισται ὁ Χριστός; Μή Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπέρ ὑμῶν; Ἤ εἰς τό ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ, ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα»[3]. Ἄν λοιπόν ὁ οὐρανοβάμων καί θεόπτης Παῦλος ἀρνεῖται ὅτι τελεῖ εἰς τό ὄνομά του τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος , πόσο ἐγωισμό καί παπική ὑπερηφάνεια κρύπτει ἡ ζηζιούλεια γνώμη ὅτι ἡ Θεία Εὐχαριστία τελεῖται «εἰς τό ὄνομα τοῦ ἐπισκόπου»; Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἀποστέλλων τούς μαθητάς εἰς τό κήρυγμα τούς ἔδωσε ἐντολή νά βαπτίζουν εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος: «Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα υά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»[4]. Συνιστώντας δέ καί ἱδρύοντας τό Μηστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας κατά τήν τέλεση τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου δέν εἶπε ὅτι αὐτό θά τό τελεῖτε στό ὄνομά σας, ἀλλά γιά νά θυμᾶσθε ἐμένα· «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν»[5]. Ἡ Θεία Λειτουργία καί οἱ ἄλλες ἀκολουθίες ἀρχίζουν μέ τριαδολογική ἐπίκληση «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» καί «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» «Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν πάντοτε ...». Δέν ἀρχίζουμε μέ ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπισκόπου. Ἄς κάνουν τόν κόπο οἱ ἀδιάφοροι καί ἀδιάβαστοι ἐπίσκοποι, μερικοί τῶν ὁποίων οὔτε τίς ὁμιλίες πού τούς γράφουν ἄλλοι μποροῦν νά ἀναγνώσουν, καί νά δοῦν σέ κάποιο λεξικό τῆς Κ. Διαθήκης (Concordantia) στή λέξη «ὄνομα», γιά νά δοῦν τό ὄνομά ποίου ἐπεκαλοῦντο οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, γιά νά ἐπιτελέσουν θαύματα; Τό ὄνομα κάποιου ἐξ αὐτῶν ἤ ὅλα ἐγίνοντο «ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ», «ὀνομάζοντες τό ὄνομα Χριστοῦ», σέ ἀμέτρητα γεγονότα καί περιστάσεις. Μνημόνευση τοῦ Ἐπισκόπου γίνεται γιά ἄλλους λόγους καί ὄχι γιατί ἀποτελεῖ οὐσιῶδες στοιχεῖο τοῦ Μυστηρίου, χωρίς τό ὁποῖο τό μυστήριο εἶναι δῆθεν ἄκυρο. Σέ ποιά Ὀρθόδοξη Δογματική διδάσκεται αὐτή ἡ κακόδοξη διδασκαλία; Ὁ ἐπίσκοπος μνημονεύεται, κυρίως γιά νά φανεῖ, ὅτι ὁ μνημονεύων καί ὁ μνημονευόμενος ἔχουν τήν ἴδια πίστη, ὅτι εἶναι ἀμφότεροι ὀρθόδοξοι, ὅτι ὁ μνημονευόμενος ἔχει τήν ἴδια πίστη μέ τόν μνημονεύοντα, εἶναι ταυτογνωμονοῦντες καί ταυτοπιστεύοντες. Δέν παραγνωρίζουμε τήν σημαντική, τήν σπουδαία, τήν πρωτεύουσα θέση πού ἔχει ὁ ἐπίσκοπος στήν Ἐκκλησία, σύμφωνα καί μέ ὅσα λέγει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας. Ἀλλά ὅλα αὐτά ἰσχύουν, ὅταν πρόκειται περί ὀρθοδόξου ἐπισκόπου καί ὄχι περί ψευδεπισκόπου.
Ἑπομένως ὁ διακόπτων τό μνημόσυνο συνεχίζει νά λειτουργεῖ καί δέν ὑπόκειται «εἰς κανονικήν κατάγνωσιν», σύμφωνα μέ τόν κανόνα, ἄν δέ τοῦ ἐπιβληθεῖ ὁποιαδήποτε ποινή ἀργίας ἤ καθαιρέσεως ἀπό τά ἁρμόδια «ἐκκλησιαστικά» δικαστήρια, αὐτή ὡς ἀντικανονική εἶναι ἄκυρη καί μή ἐφαρμόσιμη. Ἀλλοίμονο, ἄν οἱ διωκόμενοι καί καθαιρούμενοι ἀπό αἱρετικές συνόδους Ἅγιοι Πατέρες πειθαρχοῦσαν καί ὑπήκουαν στίς ἀποφάσεις τῶν αἱρετικῶν ἐπισκόπων. Θά εἶχε καταλυθεῖ ἡ Ὀρθοδοξία.
2. Κατεγνωσμένη αἵρεση ὁ Οἰκουμενισμός
Ἡ διακοπή μνημοσύνου λοιπόν τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου προϋποθέτει τήν ὑπ΄ αὐτοῦ ἀποδοχή καί κήρυξη αἱρέσεως. Ὑπάρχει σήμερα κάποια αἵρεση πού κηρύσσεται «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ», δηλαδή δημοσίως, φανερά καί ἀπροκάλυπτα; Μόνον ἀδιάφοροι περί τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας καί ἔχοντες «πορισμόν τήν εὐσέβειαν»[6] στρουθοκαμηλίζουν καί δέν βλέπουν ὅτι ἐδῶ καί ἕνα αἰῶνα κατατρώγει τήν Ἐκκλησία , διαβρώνει συνειδήσεις, παρασύρει ἐπισκόπους, κληρικούς, μοναχούς, καθηγητάς Θεολογικῶν Σχολῶν καί θεολόγους, ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅπως προσφυῶς χαρακτηρίσθηκε ἀπό τόν μεγάλο δογματολόγο τῆς Ἐκκλησίας μας Ἅγιο Ἰουστῖνο Πόποβιτς,, τόν Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη καί πολλούς ἄλλους συγχρόνους Πατέρες καί διδασκάλους. Ὁ Οἰκουμενισμός ἐμπίπτει στήν ἀπαίτηση τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας, συμφώνως μέ τήν ὁποία ἡ κηρυσσόμενη αἵρεση ἀπό τόν ἐπίσκοπο πρέπει νά εἶναι «παρά τῶν Ἁγίων Συνόδων ἤ Πατέρων κατεγνωσμένη». Ἐκτός τοῦ ὅτι ἤδη σύγχρονοι Ἅγιοι Πατέρες τήν ἔχουν καταδικάσει, οἱ βασικές διδασκαλίες της ἔχουν καταδικασθῆ ἀπό παλαιούς Ἁγίους καί ἀπό παλαιές συνόδους, ἀπό τήν ἴδια τήν Ἁγία Γραφή, διότι προσβάλλει βασικά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι συμπερίληψη ὅλων τῶν αἱρέσεων, γι΄ αὐτό καί χαρακτηρίζεται ὡς παναίρεση. Δέν χρειάζεται μεγάλη θεολογική γνώση καί ἔρευνα γιά νά χαρακτηρίσει κανείς ὡς αἱρετικούς αὐτούς πού δέν ἀποδέχονται ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ μοναδικός Σωτήρας καί Λυτρωτής, κατά τήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πολλαχοῦ καί πολλαχῶς μαρυρουμένη. Μνημονεύουμε ἀπό τά πάμπολλα μόνον τό τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου κατά τήν ὁμιλία του ἐνώπιον τοῦ συνεδρίου τῶν Ἰουδαίων, τῶν ἀρχιερέων καί θεολόγων τῆς ἐποχῆς: «Καί οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί ἡ σωτηρία· οὐδέ γάρ ὄνομά ἐστιν ἔτερον ὑπό τόν οὐρανόν τό δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς»[7]. Αὐτό δέν λέγει καί τό Σύμβολο τῆς Πίστεως τῆς Α΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρείου, ἀναφερόμενο εἰς τόν Θεάνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν καί τήν δι΄ Αὐτοῦ σωτηρία; «Τόν δι΄ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν ...». Αὐτό τό θεμελιῶδες δόγμα τῆς μοναδικότητος καί ἀποκλειστικότητος τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας προσβάλλει ὁ Οἰκουμενισμός, ἰσχυριζόμενος ὅτι καί στίς ἄλλες θρησκεῖες σώζονται οἱ ἄνθρωποι καί ἑπομένως ὅτι κάνει λάθος ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, ὅλη ἡ Ἁγία Γραφή καί σύμπασα ἡ Πατερική Παράδοση, πού διδάσκουν ὅτι «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί ἡ σωτηρία».
Ἀκόμη καί τό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος προσβάλλει ἐμμέσως ὁ Οἰκουμενισμός, μολονότι δέν τολμᾶ ἐπισήμως νά τό διακηρύξει, μέ τά διδασκόμενα ἀπό πολλούς Οἰκουμενιστές καί τήν Β΄ Βατικάνεια Σύνοδο, ὅτι οἱ τρεῖς μονοθεϊστικές θρησκεῖες, οἱ τρεῖς ἀβρααμικές θρησκεῖες, δηλαδή ὁ Ἰουδαϊσμός, ὁ Χριστιανισμός καί τό Ἰσλάμ πιστεύουμε στόν ἴδιο Θεό. Μόνον ἐμεῖς, ὅμως, πιστεύουμε στήν Ἁγία Τριάδα, οἱ ἄλλες δύο θρησκεῖες ἀρνοῦνται τήν θεότητα τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι ἀρειανικές καί πνευματομαχικές, γι΄ αὐτό οὔτε καί στόν ἀληθινό Θεό πιστεύουν, διότι ὅποιος δέν πιστεύει στόν Υἱό δέν πιστεύει καί στόν Πατέρα[8]. Καί ὅπως ψάλλουμε σέ κάθε Λειτουργία στό τέλος: «Εἴδομεν τό Φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ ἀδιαίρετον Τριάδα Προσκυνοῦντες». Δέν εἶναι περιττό νά προσθέσουμε ὅτι τό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος προσβάλλει καί ἡ αἵρεση τοῦ Filioque, ἡ διδασκαλία δηλαδή τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ ἐξ αὐτοῦ προελθόντος Προτεσταντισμοῦ, ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ὄχι μόνον ἐκ τοῦ Πατρός, ὅπως διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή διά στόματος τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ[9], καί ἐδογμάτισε ἡ Ἐκκλησία στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἀλλά ἐκπορεύται «καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ» (Filioque), κατά τήν ἐπίσημη ἀντικυριακή καί ἀντιπατερική διδασκαλία τῶν Παπικῶν καί τῶν Προτεσταντῶν, τούς ὁποίους, ὅμως, ὁ Οἰκουμενισμός καί ἡ οἰκουμενιστική ψευδο-σύνοδος τῆς Κρήτης ἀποδέχεται ὡς ἐκκλησίες, παρά τό πλῆθος τῶν αἱρέσεων πού διδάσκουν, ἐκτός τοῦ Filioque.
Ἡ πιό κραυγαλέα ὅμως πλάνη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης εἶναι ἡ προσβολή καί ἀλλοίωση τοῦ ἐκκλησιολογικοῦ δόγματος, τό ὁποῖο δέχεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καί ὄχι πολλές, καί ὅτι αὐτή ἡ μία Ἐκκλησία ἔχει μία πίστη καί ἕνα Βάπτισμα, κατά τό Παύλειο «εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν Βάπτισμα»[10]. Τό δόγμα αὐτό τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας μέ τήν ταυτότητα τῆς Πίστεως, μέ τήν ἴδια δηλαδή ἀποστολική καί πατερική διδασκαλία, πού ἐξικνεῖται μέχρι καί τά πιό μικρά, τά ὁποῖα πρέπει νά μένουν ἀπαραχάρακτα καί ἀπαρασάλευτα, τό διεφύλαξε ἡ Ἐκκλησία διά τῶν αἰώνων ἀπό τούς ἀποστολικούς ἤδη χρόνους. Ἀπό τήν ἀρχή τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως φαίνεται μέσα στά κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης, καί μέχρι σήμερα, ἐμφανίζονται ψευδοδιδάσκαλοι καί ψευδοπροφῆτες, ὡς καί ψευδεπίσκοποι καί ψευδοκληρικοί, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νά ἀλλοιώσουν, νά διαστρέψουν τήν ἑνιαία Πίστη τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας, εἰσάγοντας δικές τους αἱρετικές διδασκαλίες, οὐσιαστικά κηρύσσοντας ἄλλο εὐαγγέλιο, «ἕτερον εὐαγγέλιον»[11], καί δημιουργώντας αἱρετικές παρασυναγωγές πού τίς ὀνομάζουν ἐκκλησίες. Μέ πολλή αὐστηρότητα οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες καταπολεμοῦν τίς αἱρέσεις καί τίς καταδικάζουν, διότι ὅσοι ἐμπλέκονται εἰς αὐτές χάνουν τήν σωτηρία τους, στερούμενοι τῆς σωτηριώδους Χάριτος, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ μόνον ἐντός τῆς Ἐκκλησίας· ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει σωτηρία (extra Ecclesiam nulla salus), κατά τήν ἀποφθεγματική καί κοινά παραδεκτή ρήση τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ. Σέ ὅλες τίς περιόδους τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας καί στό σύνολο τῆς πατερικῆς γραμματείας, ὅπως καί στά ὑμνολογικά μας κείμενα, βλέπει κανείς τό ἀνύστακτο, τό ἄγρυπνο ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν καταπολέμηση τῶν αἱρέσεων, καί τούς κοπιώδεις καί μαρτυρικούς ἀγῶνες τῶν Ἁγίων Πατέρων, πολλοί τῶν ὁποίων ἔγιναν μάρτυρες καί ὁμολογηταί, στύλοι τῆς Ὀρθοδοξίας, προκειμένου νά διασωθεῖ ἡ ὀρθότης τῶν δογμάτων, ἡ Ὀρθοδοξία, καί νά μή κυριαρχήσουν ἡ αἵρεση καί ἡ πλάνη. Ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς τό «Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας», ὅπου κατονομάζονται καί ἀναθεματίζονται ὅλοι οἱ αἱρετικοί. Γιά νά μή μείνει δέ καμμία αἵρεση χωρίς καταδίκη, στό τέλος ἀναθεματίζει ἡ Ἐκκλησία γενικῶς ὅλους τούς αἱρετικούς: «Πᾶσι τοῖς αἱρετικοῖς ἀνάθεμα».
Δέν θά μποροῦσε κανείς ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους καί τούς Ἁγίους Πατέρες νά σκεφθεῖ, ὅτι θά φθάναμε σήμερα ὡς Ἐκκλησία ἐκ τῶν ἔνδον διά πολλῶν ἐπισκόπων, ἄλλων κληρικῶν καί θεολόγων, νά γκρεμίσουμε τά σύνορα τῆς Ἐκκλησίας, «τά ὅρια ἅ ἔθεντο οἱ Πατέρες ἡμῶν»[12], καί νά εἰσαγάγουμε μέσα στήν Ἐκκλησία ὅλες τίς πλάνες καί τίς αἱρέσεις, θεωρώντας καί ὀνομάζοντας τίς αἱρέσεις ὡς ἐκκλησίες, ὅπως ἔκανε ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης. Αὐτό ἀποτελεῖ ἀνατροπή τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν Ἁγίων Συνόδων, πού κατεδίκασαν τίς αἱρέσεις, καί προσβολή τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καί Ὀμολογητῶν.
Ἄν μάλιστα προσθέσει κανείς καί τήν συνοδική ἀποδοχή τῶν κοινῶν κειμένων τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων, στά ὁποῖα ἀναγνωρίζουμε στούς αἱρετικούς Μονοφυσῖτες, Παπικούς καί Προτεστάντες ἔγκυρο Βάπτισμα καί Ἀποστολική Διαδοχή, ὅπως καί τήν συνοδική ἔγκριση νά συμφυρόμαστε μέ τούς Προτεστάντες στό λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν», εὐτελίζοντας τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία καί καθιστώντας την μία μικρή ψηφίδα στό κακότεχνο ψηφιδωτό τῶν αἱρέσεων, δέν θά δυσκολευθεῖ νἀ συμπεράνει, ὅτι ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης προσέβαλε τό ἐκκλησιολογικό δόγμα καί εἰσήγαγε νέα αἱρετική ἐκκλησιολογία.
3. Ἐπίκαιρα ἐρωτήματα καί προβλήματα
Ὑπάρχει λοιπόν καί παραϋπάρχει κατεγνωσμένη αἵρεση στίς ἡμέρες μας, ὁ ἐπάρατος Οἰκουμενισμός, τόν ὁποῖο πολύ σύντομα περιγράψαμε, ἔστω καί ἄν πολλοί προσποιοῦνται ὅτι δέν τόν βλέπουν, γιατί ἡ ἀντιμετώπισή του συνεπάγεται κόπους, θυσίες, συκοφαντίες, διωγμούς, ξεβόλεμα. Μέχρι τήν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης τόν Οἰκουμενισμό ἐκήρυσσαν «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» μεμονωμένοι κληρικοί καί θεολόγοι, μεταξύ τῶν ὁποίων κορυφαῖοι καί ἐπιφανεῖς οἱ δύο πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Ἀθηναγόρας καί Βαρθολομαῖος. Εἶναι πολλές οἱ αἱρετίζουσες, οἰκουμενιστικές πλάνες καί ρήσεις τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, οἱ ὁποῖες δκαιολογημένα ὁδήγησαν τίς περισσότερες Μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλά καί κελλιῶτες μοναχούς, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τόν Ἅγιο Παΐσιο, κατά τήν τριετία 1969-1972,στήν διακοπή τοῦ μνημοσύνου του, ὡς οἰκείου ἐπισκόπου, κατά τόν 15ο Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου (861). Ἀπείρως περισσότερες εἶναι οἱ οἰκουμενιστικές ἐκτροπές τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, συλλογές τῶν ὁποίων κατά καιρούς ἔχουν δημοσιευθῆ σέ καταγγελτικά ἐναντίον του κείμενα, ὅπως π.χ. τό κείμενο τῆς «Συνάξεως Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν», μέ τίτλο «Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου», τό ὁποῖο ἐκτός ἀπό τά μέλη τῆς Συνάξεως ὑπέγραψαν ἑκατοντάδες κληρικῶν καί μοναχῶν καί χιλιάδες πιστῶν, ἀλλά πρωτίστως ἐννέα ἀρχιερεῖς, οἱ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος, Δρυϊνουπόλεως Ἀνδρέας, Ἀντινόης Παντελεήμων, Πειραιῶς Σεραφείμ, Γλυφάδας Παῦλος, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος, Κυθήρων Σεραφείμ, Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς καί Γόρτυνος Ἱερεμίας[13]. Σημαντική εἶναι ἡ συλλογή πού δημοσίευσε ἐσχάτως ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Πῆχος, Καθηγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου μέ τίτλο «Κατάγνωσις ἑτεροδιδασκαλιῶν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐνώπιον τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»[14]. Ἀρκετοί κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί ἔχουν συγκεντρώσει ἐπίσης πλῆθος πολύ οἰκουμενιστικῶν λεχθέντων καί πραχθέντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τά ὁποῖα, ὅταν δημοσιευθοῦν καί σχολιασθοῦν, θά ἐκπλήξουν τούς ἀπληροφόρητους ὑποστηρικτές του.
Ἔπρεπε λοιπόν ἡ διακοπή μνημονεύσεως τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου νά εἶχε γίνει ἐδῶ καί πολλά χρόνια ἀπό τά Ἁγιορειτικά Κοινόβια καί τούς Κελλιῶτες ἱερεῖς πού τόν μνημονεύουν καθημερινά στίς ἀκολουθίες ὡς οἰκεῖο ἐπίσκοπο, σύμφωνα μέ τήν κανονική καί πατερική παράδοση, ἀλλά καί τήν ἁγιορειτική, παλαιά καί πρόσφατη. Τό ἴδιο ἔπρεπε νά ἔχουν πράξει καί οἱ ἀρχιερεῖς τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν», ἀκολουθώντας τήν ὁμολογητική, θαρραλέα στάση τῶν τριῶν Ἀρχιερέων τῶν «Νέων Χωρῶν», πού διέκοψαν μαζί μέ τίς Ἁγιορειτικές Μονές κατά τά ἔτη 1969-1972 τό μνημόσυνο τοῦ Ἀθηναγόρα, δηλαδή τῶν μακαριστῶν Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβροσίου, Φλωρίνης Αὐγουστίνου καί Παραμυθίας Παύλου.
Ἄν αὐτό εἶχε γίνει, οἱ προοπτικές γιά τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης θά ἦσαν διαφορετικές. Ὁ πατριάρχης θά ἐδίσταζε νά συγκαλέσει τήν «Σύνοδο» ἤ καί θά ἀπέφευγε νά τήν συγκαλέσει, διότι θά ἐμφανιζόταν ὠς ὑπέυθυνος τῆς ἀναταραχῆς στό ἐκκλησιαστικό πλήρωμα καί οὐσιαστικῶς ὡς κατηγορούμενος, καί ἔτσι ὁ Οἰκουμενισμός θά παρέμενε προσωπική ἐπιλογή καί πλάνη κάποιων κληρικῶν καί θεολόγων. Τώρα, μετά τήν ἀτολμία, τούς δισταγμούς, τίς δῆθεν ποιμαντικές δυσκολίες καί συνέπειες ὁ αἱρετίζων πατριάρχης ἔμεινε στήν πράξη ἄτρωτος καί ἀλώβητος, καί μέ τήν ἐξουσιαστικότητα καί δύναμη πού ἔχει συνεκάλεσε, χωρίς πολλά ἐμπόδια, τήν ψευδοσύνοδο καί, ἐνῶ ἔπρεπε νά ἐμφανισθεῖ ὡς κατηγορούμενος σέ μία ὀρθόδοξη σύνοδο, ἐμφανίσθηκε ὡς κατήγορος ὅσων ἀγωνιζόμαστε ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἔχοντας μάλιστα τώρα μεγαλύτερο θράσος στήν ἄσκηση διωγμῶν καί στήν σπίλωση καί συκοφάντηση τῶν ἀγωνιστῶν, ἐφ΄ ὅσον ὅσα πλανεμένα ἔλεγε καί ἔπραττε, ἔχουν τώρα καί συνοδική κατοχύρωση. Ἐμεῖς δέν εἴμαστε πλέον οἱ ἀμφισβητοῦντες ἁπλῶς τίς προσωπικές του γνῶμες, ὅπως ἔχουμε ὑποχρέωση καί δικαίωμα, ἀλλά εἴμαστε οἱ «ἀπείθαρχοι, οἱ σχισματικοί, οἱ ἀντάρτες, οἱ ἐγωιστές καί ἀλάθητοι, πού δέν δεχόμαστε αὐτά πού ἀποφασίζει ἡ Ἐκκλησία ἐν συνόδῳ», ὅπως ἐπαναλαμβάνουν τά παπαγαλάκια τοῦ Φαναρίου, ἀμαθεῖς καί ἡμιμαθεῖς ἐπίσκοποι καί νεοχειροτόνητοι θεολόγοι, πού ὡς ἄγρια θηρία κατασπαράσσουν τόν λόγο τῆς ἀληθείας, κατά τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου[15]. Ξεχνοῦν ὅτι ἡ ἐγκυρότητα τῆς συγκλήσεως καί λειτουργίας μιᾶς συνόδου δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τό ὅτι συνάγονται πατριάρχες καί ἐπίσκοποι καί συζητοῦν, ἀλλά ἀπό τήν ὀρθότητα τῶν δογμάτων καί τῶν ἀποφάσεων καί ἀπό τήν κατακολούθηση τῶν προηγουμένων συνόδων[16]. Ἡ Ἐκκλησία εὑρίσκεται στίς συνόδους τῶν ἐπσικόπων, ὅταν αὐτοί ἀκολουθοῦν τήν ἀλήθεια καί τήν Ὀρθοδοξία. Ὅταν ἀκολουθοῦν καί ὑποστηρίζουν τήν αἵρεση καί τή πλάνη, ἡ Ἐκκλησία ἀπουσιάζει, δέν εὑρίσκεται ἐκεῖ[17]. Εὑρίσκεται ἐκεῖ πού φυλάσσεται καί κηρύσσεται ἡ ἀλήθεια, καί ἑπομένως εἶναι σαφές ποιοί εἶναι ἐντός καί ποιοί ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας. Πολυάριθμες Σύνοδοι στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία ἀποκηρύχθηκαν καί καταδικάσθηκαν ὡς ληστρικές, ὡς ψευδοσύνοδοι καί ὡς συνέδρια παρανόμων. Μεταξύ αὐτῶν θά συναριθμηθεῖ καί ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης.
Δώσαμε, λοιπόν, μέ τήν ἀπραγία, τήν δειλία, τήν ποιμαντική δῆθεν φροντίδα, καί φοβία, τήν δυνατότητα στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί στούς ὁμοφρονές του Προκαθημένους καί ἐπισκόπους νά συγκαλέσουν τήν «Σύνοδο», νά κατοχυρώσουν τόν Οἰκουμενισμό μέ συνοδική βούλα καί συνοδικές ὑπογραφές. Αὐτό κάνει τά πράγματα χειρότερα, πολύ χειρότερα, διότι τώρα ὁ Οἰκουμενισμός κηρύσσεται «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ», ὄχι μόνον ἀπό πέντε-δέκα ἤ εἴκοσι πατριάρχες καί ἐπισκόπους, ἀλλά ἀπό ὅσους ἔλαβαν μέρος στήν «Σύνοδο» καί ἐπεκύρωσαν μέ τίς ὐπογραφές τους τίς ἀποφάσεις, ὅπως καί ἀπό ὅσους ἀποδέχονται τίς ἀποφάσεις καί τίς ἀνακοινώνουν στό ποίμνιο, ἀκόμη καί ἀπό ὅσους σιωποῦν καί οὔτε τίς καταδικάζουν οὔτε τίς ἀποδέχονται. ἀλλά «ποιοῦν τήν νῆσσαν», κατά τό λεγόμενον. Ἡ ἐνδεδειγμένη στάση τῶν ἐπισκόπων, ἀπέναντι τῆς «Συνόδου» εἶναι ἕνα ξεκάθαρο «ναί» ἤ ἕνα ξεκάθαρο «ὄχι». Οὔτε «ναί καί ὄχι», ἀλλά οὔτε σιωπή, διότι ἐκτός τοῦ ὅτι ἡ σιωπή σημαίνει συγκατάθεση[18] καί ἀποτελεῖ κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ τό τρίτο εἶδος τῆς ἀθεΐας[19], ἤδη τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως μᾶς λέγει ὅτι στά θέματα τῆς Πίστεως δικαιολογεῖται νά εἶναι κανείς εἴτε ψυχρός εἴτε θερμός· ἀκόμη καί τούς ψυχρούς τούς ἀνέχεται ὁ Θεός, τούς ἀντέχει τό «στομάχι» Του· τούς χλιαρούς, τούς προσαρμοσμένους, τούς διπλωμάτες, τούς «ναί καί ὄχι», δέν τούς ἀντέχει· τούς ἀποβάλλει, τούς ξερνᾶ: «Οἶδά σου τά ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρός εἶ, οὔτε ζεστός· ὄφελον ψυχρός ἦς ἤ ζεστός· οὕτως ὅτι χλιαρός εἶ, καί οὔτε ζεστός οὔτε ψυχρός μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου»[20].
Καί ἐπειδή καί Οἰκουμενιστές δέν ἀρνοῦνται τό ὑψηλό ἐπίπεδο αὐθεντίας τῆς «Συνόδου», ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὁποίου θεωροῦν τίς ἀποφάσεις της δεσμευτικές γιά ὅλους, εἶναι ὑποχρεωμένοι νά δεχθοῦν ὅτι ἐπάνω σαὐτό τό ὑψηλό ἐπίπεδο τῆς «Συνόδου», «ἐπ΄ ὄρους ὑψηλοῦ καί ἐπῃρμένου», ἐπί παγκοσμίου, πανορθοδόξου ἐπιπέδου, κηρύχθηκε καί ἐπικυρώθηκε ὁλοφάνερα παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ». Ἐξακολουθητικά δέ κηρύσσεται πάλιν καί πολλάκις ἀπό ὅσους ἀποδέχονται καί προβάλλουν τίς ἀποφάσεις τῆς «Συνόδου». Κατά συνέπειαν, τώρα, δέν εἶναι μόνον ὁ Βαρθολομαῖος πού ὑπόκειται στήν διακοπή τῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματός του στίς ἱερές ἀκολουθίες, ἀλλά καί ὅσοι ἐπίσκοποι συνήργησαν καί συνεργοῦν στήν ἀποδοχή, διάδοση καί ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεών της.
Γιά τόν λόγο αὐτό ἔπραξαν ἄριστα οἱ Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Μοναχοί, δυστυχῶς ὄχι οἱ μεγάλες Μονές, οἱ ὁποῖοι διορθώνοντας τήν προηγούμενη ἀπραγία καί διστακτικότητα καί διασώζοντας τό κῦρος τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὡς κιβωτοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, διέκοψαν σχεδόν ἀμέσως μετά τήν «Σύνοδο» τό μνημόσυνο τοῦ πρωτεργάτη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς συνοδικῆς του ἐπικύρωσης ἀρχι-οικουμενιστῆ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Ἡ «Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» σέ κείμενό της μέ τίτλο «Ἀνοικτή Ἐπιστολή - Ὁμολογία γιά τή “Σύνοδο” τῆς Κρήτης», πού ὑπογράφτηκε ἀπό πολλούς πού συμφωνοῦσαν κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς, ἐστήριξε καί ἐπῄνεσε τούς Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες γιά τήν ἐνέργειά τους αὐτή, ἐπειδή, ὅπως γράφαμε, «ἐκεῖ ἄμεσος ἐπίσκοπός των εἶναι ὁ πρωτεργάτης κάι κήρυξ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, “γυμνῇ τῇ κεφαλῇ”, Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα δέν θέλουν νά μνημονεύεται στίς ἱερές ἀκολουθίες. Διαπράττουν μεγάλο κανονικό καί ἐκκλησιολογικό λάθος ὅσοι, ἀντί νά ἐπαινοῦν, καταδιώκουν τούς μοναχούς πού τηροῦν τήν πατερική, ἱεροκανονική καί ἁγιορειτική Παράδοση»[21].
Ὁ ἔπαινος αὐτός τῆς δικαιολογημένης ἀπόλυτα πράξεως τῶν Ἁγιορειτῶν Κελλιωτῶν, δέν ἄρεσε καί σέ πολλούς παραδοσιακούς κληρικούς καί θεολόγους, ἀκόμη καί σέ μέλη τῆς «Συνάξεώς» μας, διότι ὅ,τι ἐπαινεῖς πρέπει καί σύ νά τό ἐφαρμόσεις· ἀπό τήν θεωρία ὅμως καί τά λόγια μέχρι τήν πράξη ὑπάρχει μεγάλη ἀπόσταση. Μέχρι τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης οἱ δικοί μας ἐπίσκοποι, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στήν πλειονότητά τους δέν ἐνέπιπταν στόν 15ο Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου (861), γιατί δέν ἐκήρυσσαν «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» καί φανερά τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅπως ἔπρατταν ὁ Βαρθολομαῖος καί οἱ σύν αὐτῷ. Φάνηκε μάλιστα μέ τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Μαΐου τοῦ 2016, πρό τῆς «Συνόδου», ὅτι οἱ ὁμόφωνες προτάσεις τῶν Ἱεραρχῶν ἦσαν ἱκανές νά ἀποδομήσουν τόν οἰκουμενιστικό χαρακτῆρα τῆς «Συνόδου» καί νά ἀναπαύσουν τίς συνειδήσεις τῶν Ὀρθοδόξων. Δυστυχῶς, ὁ ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ εἰκοσιτετραμελής (24) ἀντιπροσωπία στήν «Σύνοδο» δέν φάνηκαν ἀντάξιοι τῶν ἀποφάσεων τῆς ὁλομελείας, οὔτε τῶν προσδοκιῶν τοῦ πληρώματος· ὑπανεχώρησαν στά οὐσιώδη καί ἱκανοποιήθηκαν μέ ἐλάχιστες ἀλλαγές στά ἐπουσιώδη, οἱ ὁποῖες δέν τραυμάτισαν θανάσιμα τό σῶμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ προκάλεσαν ἁπλῶς κάποιες ἀνώδυνες ἀμυχές, ἐπιφανειακά γρατσουνίσματα.
Μεταθέσαμε τίς ἐλπίδες μας καί πάλι στήν ὁλομέλεια τῆς Ἱεραρχίας πού συνῆλθε τόν Νοέμβριο τοῦ 2016, γιά νά διαψευσθοῦμε τρανότατα καί τραγικά. Δέν ἔγινε καμμία ἀποτίμηση τῆς «Συνόδου», οὔτε ψηφοφορία γιά τήν ἀποδοχή ἤ ἀπόρριψή της, ἁπλῶς ἔγινε συζήτηση καί ἐνημέρωση μέ βάση τήν θετικώτατη εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν κ. Θεολόγου, τοῦ ὁποίου τίς θετικές ἐκτιμήσεις καί προτάσεις γιά τήν ποιμαντική ἀξιοποίηση τῶν ἀποφάσεων τῆς «Συνόδου» ὁμοφώνως ἔκαναν ἀποδεκτές ὅλα τά μέλη τῆς Ἱεραρχίας σύμφωνα μέ τό «Ἀνακοινωθέν» τῆς Ἐπιτροπῆς Τύπου. Οὐδείς ἔλεγχος γιά τήν ἀνατροπή, τήν ὑπαναχώρηση, τήν ἐγκατάλειψη τῶν ἀποφάσεων τοῦ Μαΐου. Ἐλάχιστοι ἀρχιερεῖς διαμαρτυρήθηκαν ὅτι τό «Ἀνακοινωθέν» εἶναι ἀνακριβές, ὅτι δέν ἐλήφθη καμμία ἀπόφαση θετική ἤ ἀρνητική, ὅπως οἱ Κυθήρων κ. Σεραφείμ καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος. Οἱ διαμαρτυρίες ἔφθασαν εἰς ὦτα μή ἀκουόντων· ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἱεροκρυφίως, χωρίς σχετική συζήτηση καί ψηφοφορία, ἀποδέχθηκε θετικά τήν «Σύνοδο» τῆς Κρήτης. Ὑπάρχει μήπως κανείς πού νά νομίζει καί νά ἰσχυρίζεται, ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρέπει νά συναριθμηθεῖ μεταξύ τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν πού ἀπορρίπτουν τήν «Σύνοδο» καί νά αὐξηθοῦν αὐτές εἰς πέντε (5) μέ ἀντίστοιχη μείωση τῶν Ἐκκλησιῶν πού τήν δέχονται σέ ἐννέα (9) ;
Καί δέν φθάνει πού οὐσιαστικά ἔγινε ὑφαρπαγή τῆς θετικῆς στάσης τῆς Ἱεραρχίας ἔναντι τῆς «Συνόδου», ἀκολούθησε τό γνωστό κείμενο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Πρός τόν Λαό», μέ τίτλο «Γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Κρήτης», μνημεῖο ψεύδους καί παραπληροφόρησης, μέ φερόμενο συντάκτη τόν συνοδικό Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, ἄν δέν ἀλλοιώθηκε μετά τήν σύνταξή του, χωρίς πάντως νά διαμαρτυρηθεῖ ὁ συντάξας, ὅπου «ἡλίου φαεινότερον» γίνεται ἀποδεκτή ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης, ἁπλῶς παραπληροφοροῦν καί κοροϊδεύουν τόν Λαό, γιά νά μειώσουν τίς ἀντιδράσεις. Δέν θά ἀσχοληθοῦμε μέ τό κείμενο αὐτό· τό ἔχουν κάνει ἤδη πολλοί, ἀλλά καί ἐμεῖς σέ μάθημά μας στό «Ἀρχονταρίκι» τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, πού μεταδόθηκε καί στό διαδίκτυο, ἑτοιμάζουμε δέ τώρα καί τήν γραπτή διευρυμένη μορφή τῆς κριτικῆς του. Ἐστάλη τό συνοδικό κείμενο στίς μητροπόλεις μέ τήν ἐντολή νά ἀναγνωσθεῖ στούς ναούς, τέλη Ἰανουαρίου τοῦ 2017· ἀναγνώσθηκε καί διανεμήθηκε, ὄχι σέ ὅλες τίς μητροπόλεις, ἀρχές Φεβρουαρίου.
Ἑπομένως τώρα, ὅπως εἴπαμε, κατά ἀναγκαστική λογική ἀκολουθία, τόν Οἱκουμενισμό δέν κηρύσσει «γυμνῇ τῆ κεφαλῇ» μόνον ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ἀλλά «ἐπάνω ὄρους κειμένη» καί ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης, τό ἀνώτατο ὄργανο διοικήσεως καί διαποιμάνσεως τῆς Ἐκκλησίας καί ὅλοι οἱ ὑπογράψαντες καί οἱ συμφωνοῦντες μέ τίς ἀποφάσεις της, δηλαδή ἡ συντριπτική πελιοψηφία τῶν ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τώρα δέν εἶναι μόνον οἱ Ἁγιορεῖτες πού δικαιοῦνται νά διακόψουν τό μνημόσυνο τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου, δηλαδή τοῦ Βαρθολομαίου, ἀλλά ὅλοι οἱ κληρικοί τῆς ἑλλαδικῆς ἐπικρατείας. Μεταξύ αὐτῶν μάλιστα ἐλπίζαμε, περιμέναμε, προσδοκούσαμε, ἀλλά διαψευσθήκαμε, ὅτι καί κάποιοι ἐπίσκοποι τῆς παλαιᾶς, τῆς «Κάτω Ἑλλάδος», θά διέκοπταν τό μνημόσυνο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὥστε νά μή ψεύδονται ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου λέγοντες κατά τήν Θεία Λειτουργία «τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου τῆς ὀρθοτομούσης τόν λόγον τῆς ἀληθείας». Πολύ περισσότερο, κατά μείζονα λόγον, αὐτό ἔπρεπε νά πράξουν οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Νέων Χωρῶν, οἱ ὁποῖοι ψεύδονται διπλᾶ, λέγοντες: «Τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν Βαρθολομαίου καί τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, τῶν ὀρθοτομούντων τόν λόγον τῆς ἀληθείας».
Ἐφαρμόζοντας λοιπόν τόν 15ο κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου (861) ὁρισμένοι κληρικοί διακόψαμε τήν μνημόνευση τῶν ὀνομάτων τῶν οἰκείων ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι μετασχόντες τῆς ψευδοσυνόδου, ὅπως οἱ Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος καί Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης, ἤ ὑποστηρίξαντες φανερά τήν «Σύνοδο», ὅπως ὁ Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος καί διανείμαντες τό φυλλάδιο «Πρός τόν Λαό», ἐκήρυξαν καί αὐτοί «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» τήν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δέν ἐξαιρεῖται ὁ μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, τοῦ ὁποίου διέκοψαν τό μνημόσυνο εὐάριθμοι κληρικοί, ἐν πρώτοις διότι καί αὐτός, παρά τίς ἀρχικές ἐπιφυλάξεις γιά τήν συμμετοχή του στήν «Σύνοδο» καί τήν ἄρνησή του νά μετάσχει, τελικῶς ἀποδέχθηκε τίς ἀποφάσεις της καί διένειμε τό φυλλάδιο «Πρός τόν Λαό». Οἱ κληρικοί του καί μεγάλο μέρος τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς ἐπαρχίας του τόν ἤθελαν νά ἀκολουθεῖ τά βήματα τοῦ προκατόχου του ἀγωνιστοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη καί νά δώσει πρῶτος αὐτός τό σύνθημα τῆς ὀρθοδόξου ἀντιστάσεως, πολύ περισσότερο, διότι γαλουχηθέντες ἐπί μακρόν μέ τά ὀρθόδοξα φλογερά κηρύγματα τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχη δέν ἀνέχονταν, ἀπό ἀγάπη καί σεβασμό, νά τόν ἀκούουν ὡς ἀρχιερέα τῶν «Νέων Χωρῶν», νά ψεύδεται μνημονεύοντας τόν πατριάρχη Βαρθολομαῖο ὡς «ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς ἀληθείας».
Δέν ἰσχυριζόμαστε ὅτι ὅλοι οἱ ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἐξ ἴσου ὑπεύθυνοι γιά τήν ἀποδοχή τῆς ψευδοσυνόδου καί ὅτι ἔλειψαν παντελῶς οἱ ὀρθοδόξου φρονήματος ἀντι-οικουμενιστές ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι γιά διαφόρους λόγους δειλιοῦν καί σιωποῦν ἀδικαιολογήτως. Οὔτε πολύ περισσότερο, ὅτι πρέπει νά προχωρήσουμε σέ γενική ἀκοινωνησία μέ ὅλους τούς ὀρθοδόξους ἐπισκόπους, ἀφοῦ ἀκόμη καί οἱ μή μετασχοῦσες στήν «Σύνοδο» τέσσαρες ἐκκλησίες (Ἀντιοχείας, Ρωσσίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας) ἐξακολουθοῦν νά μνημονεύουν διά τῶν Προκαθημένων τους τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο. Ἡ Ἐκκλησία πέρασε στήν ἱστορία της παρόμοιες καταστάσεις μέ εὔθραυστα τά ὅρια καί μή δακρινόμενα μεταξύ ὀρθοδόξων καί αἱρετικῶν ἐπισκόπων, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων μεταμεληθέντες προσχώρησαν στήν ὀρθόδοξη παράταξη, πρό παντός μέ σύγχυση καί ἀγνωσία τοῦ ποιμνίου, τό ὁποῖο δέν πρέπει νά ἀφεθεῖ ἀπροστάτευτο καί ἀκαθοδήγητο στά χέρια τῶν Οἰκουμενιστῶν αἱρετικῶν, νά μή χάσουμε τήν ἐπικοινωνία μαζί του. Γι΄ αὐτό οἱ Πατέρες δέχονται ὅτι ὑπάρχουν στήν Ἐκκλησία δύο εἴδη κυβερνήσεως, ἡ ἀκρίβεια καί ἡ οἰκονομία. Ἀκόμη καί μεγάλοι ζηλωτές Ἅγιοι, ὅπως ὁ Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, σέ παρόμοιες κρίσιμες καταστάσεις ἄφηναν προσωρινά «πρός καιρόν» τήν ἀκρίβεια καί ἐφήρμοζαν τήν οἰκονομία, πρός ἀποφυγήν μείζονος κακοῦ[22].
Δέν ἔχει μολυνθῇ ὅλη ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν αἵρεση, καί δέν εἶναι ἄκυρα τά μυστήρια, ἐκεῖ ὅπου μνημονεύονται αἱρετίζοντες ἐπίσκοποι, ὅπως ἰσχυρίζονται κάποιοι ἀδιάκριτα καί διασπαστικά. Ἡ ποιμαντική διάκριση καί φροντίδα πρός τό παρόν καί κατ΄ οἰκονομίαν ἀποτυπώνονται εἰς αὐτά πού συμφωνήσαμε μέ τούς Ἁγιορεῖτες Πατέρες λίγες ἡμέρες πρίν τήν Ἡμερίδα τοῦ Ὡραιοκάστρου πού ἔγινε στίς 4 Ἀπριλίου τοῦ 2017,τήν ὁποία δυστυχῶς ἐκεῖνοι παρέβησαν τήν τελευταία στιγμή, ταχθέντες ἀποκλειστικά ὑπέρ τῆς ἀκριβείας, ὑπέρ τοῦ νά ἐκκλησιάζονται δηλαδή οἱ πιστοί ἀποκλειστικά καί μόνο ἐκεῖ ὅπου οἱ ἱερεῖς ἔχουν διακόψει τό μνημόσυνο, πρᾶγμα πού δημιουργεῖ πολύπλοκα ποιμαντικά, ἐκκλησιολογικά, ἀλλά καί δογματικά προβλήματα, διότι προϋποθέτει ὅτι ὁ αἱρετίζων ἐπίσκοπος καί πρό τῆς συνοδικῆς καταδίκης του ὡς αἱρετικοῦ τελεῖ ἄκυρα καί ἀνυπόστατα μυστήρια. Δέν θά ἐπιχειρηματολογήσουμε τώρα ὑπέρ τοῦ ἀντιθέτου· ἀρκεῖ μόνον νά ποῦμε ὅτι ἐπί αἰῶνες ἡ Ἀνατολή βρισκόταν σέ κοινωνία μέ τήν Δύση, ἐνῶ ἐκεῖ ὑπῆρχε ἡ αἵρεση τοῦ Filioque, καί τό πιό ἁπλό, ὅτι τά μυστήρια ὅσων διακόψαμε τό μνημόσυνο τῶν ἐπισκόπων δέν ἦσαν ἄκυρα τήν προηγούμενη Κυριακή πού μνημονεύαμε τούς ἐπισκόπους. Λέγει μήπως κάτι τέτοιο ὁ 15ος κανών, ὅτι δηλαδή διακόπτουμε τό μνημόσυνο, διότι, ὅταν μνημονεύουμε, τά μυστήρια εἶναι ἄκυρα ; Ἠ συμφωνία πού κάναμε μέ τούς Ἁγιορεῖτες Πατέρες, ἡ ὁποία δυστυχῶς ἀθετήθηκε, γι΄ αὐτό καί ἐμεῖς δέν λάβαμε μέρος στήν Ἡμερίδα τοῦ Ὡραιοκάστρου (4 Ἀπριλίου τοῦ 2017), ἔλεγε τά ἑξῆς: «Συνιστᾶται στούς πιστούς νά ἀποφεύγουν νά ἐκκλησιάζονται ὅπου λειτουργοῦν ἤ μνημονεύονται φανεροί αἱρετικοί οἰκουμενιστές, ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς. Νά προτιμοῦν νά πηγαίνουν ἐκεῖ πού λειτουργοῦν ὀρθόδοξοι στό φρόνημα ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς, ἔστω καί ἄν γιά κάποιους λόγους δέν ἔχουν κόψει τό μνημόσυνο, καί αὐτό κατ’ οἰκονομίαν. Τό ἄριστο καί ἐπαινούμενο κατά τήν κανονική ἀκρίβεια εἶναι νά ἐκκλησιάζονται ἐκεῖ πού δέν μνημονεύονται οἱ αἱρετίζοντες, ἐκεῖ δηλαδή πού οἱ ἱερεῖς ἔχουν προχωρήσει σέ διακοπή μνημοσύνου».
4. Δέν ἔχουμε σχισματικά σχέδια. Τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας στήν Ὀρθόδοξη Πίστη προφυλάσσουμε.
Συμπερασματικά καί πρός ἀναίρεση τῶν κακόβουλων συκοφαντιῶν καί ἐφησυχασμό ὅσων καλοπροαίρετα ἀνησυχοῦν καί θέλουν ἐπίσημα νά μάθουν, δηλώνουμε, ὅτι γνωρίζοντας πόσο μεγάλο κακό εἶναι τό σχίσμα, τό ὁποῖο οὔτε τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου μπορεῖ νά διορθώσει, ἀλλά ἐπίσης καί πόσο μεγαλύτερο ἐκκλησιολογικά κακό εἶναι αἵρεση, ὁποία στερεῖ τήν σωτηρία, μέ τήν διακοπή τῆς μνημονεύσεως τῶν αἱρετιζόντων ἐπισκόπων προφυλασσόμαστε καί προφυλάσσουμε τούς πιστούς ἀπό τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, χωρίς νά δημιουργοῦμε σχίσμα, ὑπαγόμενοι σέ ἄλλη ἐκκλησιαστική διοίκηση, μή κανονική, καί μνημονεύοντας στίς ἀκολουθίες ἄλλους ἐπισκόπους. Ὅπως ἔχουμε δηλώσει, προχωρήσαμε μέ πόνο καί θλίψη εἰς αὐτήν τήν ἐνέργεια, γιατί οἱ ἐπίσκοποί μας δέν κατενόησαν εἴτε ἀπό ἄγνοια εἴτε ἀπό πρόθεση, τά ἱεροκανονικά καί ἀπολύτως ἐκκλησιολογικά κατοχυρωμένα κίνητρα τῆς διακοπῆς μνημοσύνου, μᾶς ἔδιωξαν ἀπό τούς Ναούς πού λειτουργούσαμε καί διεσκόρπισαν τό μικρό μας ποίμνιο, πού εἶναι κυρίως δικό τους, στούς τέσσερις ἀνέμους, ἀπογοητευμένο, καί προβληματισμένο γιά τήν ἀγάπη τῶν «ποιμένων» του.
Ἐμεῖς κάναμε τό καθῆκον μας καί ἔχουμε τήν συνείδησή μας ἀναπαυμένη, γιατί ἀκολουθοῦμε τήν ἀσφαλῆ ὁδό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀγωνιζόμενοι ἐναντίον τῶν αἱρέσεων, ὅπως Ἐκεῖνοι. Θά ἐπαναλάβουμε τήν μνημόνευση τῶν ἐπισκόπων, ὅταν δημοσίως καταδικάσουν τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ἀποκηρύξουν τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης. Ἐδῶ στεκόμαστε καί δέν κάνουμε βῆμα οὔτε δεξιά οὔτε ἀριστερά. Μένουμε μέσα στά ἀσφαλῆ τείχη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τά ὅρισαν καί τά οἰκοδόμησαν διαχρονικά οἱ Ἅγιοι Πατέρες, καί γκρεμίζουμε τά τείχη τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Οἱ πρόμαχοι καί ὑποστηρικτές του δημιουργοῦν παρα-εκκλησίες μέσα στήν Ἐκκλησία, μέ τήν ὑποστήριξη τῶν αἱρέσεων καί αὐτοί εἶναι ὑπόλογοι ἔναντι τοῦ συνόλου τῶν Ἁγίων Πατέρων καί Ὁμολογητῶν, πού ἔχουν ἤδη στήσει γι΄ αὐτούς στόν οὐρανό ἐπισκοπικά καί συνοδικά δικαστήρια.
Τήν Ἐκκλησία δέν τήν ἐκφράζουν οὔτε ὁ Βαρθολομαῖος οὔτε ὁ Ἱερώνυμος· τήν ἐκφράζει ἡ συμφωνία τῶν Πατέρων (consensus Patrum) καί ὅσοι συμφωνοῦν μέ αὐτούς, καί ὄχι ὅσοι στήνουν ψευδοσυνόδους, νεωτεριστικές, ὡσάν τῆς Κρήτης, ἐναντίον τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἐπαναλαμβάνουμε αὐτά πού εἶπε ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὅταν πρώην συμμοναστής καί φίλος του τόν κατηγοροῦσε ὅτι προκαλεῖ σχίσμα. Τοῦ γράφει λοιπόν ὅτι δέν σχίζει τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μέ κανένα τρόπο. Καί μολονότι δέν εἶναι ἀναμάρτητος, ἐν τούτοις εἶναι ὁμόσωμος καί τρόφιμος τῆς Ἐκκλησίας καί φυλάσσει τά δόγματα καί τούς ἱερούς κανόνες. Τήν Ἐκκλησία ταράσσουν καί σχίζουν ὅσοι διαστρέφουν τήν πίστη, καί ὁ βίος τους εἶναι ἀκανόνιστος καί ἄθεσμος: «Οὐκ ἐσμέν ἀποσχίσται, ὦ θαυμάσιε, τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας, μήποτε τοῦτο πάθοιμεν· ἀλλ’ εἰ καί ἄλλως ἐν πολλοῖς ἁμαρτήμασι τυγχάνομεν, ὁμόσωμοι αὐτῆς καί τρόφιμοι μετά τῶν θείων δογμάτων καί τούς κανόνας αὐτῆς καί διατυπώσεις γλιχόμενοι φυλάττεσθαι. Τό δέ ταράττειν αὐτήν καί ἀποσχίζειν ἀπ΄ αὐτῆς, τῆς μηδεμίαν κηλῖδα ἤ ῥυτίδα κατά τε τόν τῆς πίστεως λόγον καί τόν τῶν κανόνων ὅρον ἀπ’ ἀρχῆς αἰῶνος καί μέχρι τοῦ δεῦρο, ἐκείνων ἐστίν, ὧν ἡ πίστις τό ἐνδιάστροφον ἔχει καί ὁ βίος τό ἀκανόνιστον καί ἄθεσμον»[23]
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ
[[1]]. 15ος Κανών Πρωτοδευτέρας Συνόδου (861): «Οἱ γάρ δι΄ αἵρεσίν τινα, παρά τῶν Συνόδων ἤ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρός τόν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτούς διαστέλλοντες, ἐκείνου δηλονότι τήν αἵρεσιν δημοσίᾳ κηρύττοντος καί γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ὑποτιμήσει οὐχ ὑπόκεινται, πρό συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτούς τῆς πρός τόν καλούμενον Ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλά καί τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς Ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οὐ γάρ Ἐπισκόπων, ἀλλά ψευδεπισκόπων καί ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν καί οὐ σχίσματι τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλά σχισμάτων καί μερισμῶν τήν Ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ρύσασθαι».
[2]. Βλ. σχετικῶς ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ, «Ἀποτείχιση ἀπό τήν αἵρεση, ὄχι ἀπό τήν Ἐκκλησία», Θεοδρομία 19 (2017) 3-13.
[3]. Α΄ Κορ. 1, 11-17
[4]. Ματθ. 28, 19
[5]. Λουκ. 22, 20
[6]. Α΄Τιμ. 6, 5
[7]. Πράξ. 4, 12
[8]. Α΄ Ἰω. 2, 23: «Πᾶς ὁ ἀρνούμενος τόν Υἱόν οὐδέ τόν Πατέρα ἔχει». Ἰω. 5, 22-23: «Ἵνα πάντες τιμῶσι τόν Υἱόν καθώς τιμῶσι τόν Πατέρα. Ὁ μή τιμῶν τόν Υἱόν οὐ τιμᾷ τόν Πατέρα τόν πέμψαντα αὐτόν».
[9]. Ἰω. 15, 26: «Ὅταν δέ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος ὅν ἐγώ πέμψω ἡμῖν παρά τοῦ Πατρός, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὅ παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περί ἐμοῦ».
[[1]0]. Ἐφ. 4, 5
[[1]1]. Β΄Κορ. 11, 4: «Εἰ μέν γάρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει ὅν οὐκ ἐκηρύξαμεν ἤ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὅ οὐκ ἐλάβετε, ἤ εὐαγγέλιον ἕτερον ὅ οὐκ ἐδέξασθε». Γαλ. 1, 6: «Θαυμάζω, ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπό τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, ὅ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καί θέλοντες μεταστρέψαι τό εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ».
[[1]2]. Παροιμ. 22, 28: «Μή μέταιρε ὅρια αἰώνια, ἅ ἔθεντο οἱ πατέρες σου».
[[1]3]. Βλ. τό κείμενο εἰς Θεοδρομία 16 (2014) 557-570.
[[1]4]. Βλ. ἐπίσης τό κείμενο εἰς Θεοδρομία 19 (2017) 18-29.
[[1]5]. Λόγος 28, Θεολογικός 2, 2, PG 36, 28, ΕΠΕ 4, 36: «Εἰ δέ τις θηρίον ἐστί πονηρόν καί ἀνήμερον καί ἀνεπίδεκτον πάντη λόγων θεωρίας καί θεολογίας μή ἐμφωλευέτω ταῖς ὕλαις κακούργως καί κακοήθως, ἵνα τινός λάβηται δόγματος ἤ ρήματος, ἀθρόως προσπηδῆσαν, καί σπαράξῃ τούς ὑγιαίνοντας λόγους ταῖς ἐπηρείαις· ἀλλ΄ ἔτι πόρρωθεν στηκέτω καί ἀποχωρείτω τοῦ ὄρους· ἤ λιθοβοληθήσεται καί συντριβήσεται καί ἀπολεῖται κακῶς κακός· λίθοι γάρ τοῖς θηριώδεσιν οἱ ἀληθεῖς λόγοι καί στερροί».
[[1]6]. ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ, Περί τῶν πραχθέντων ἐν τῇ πρώτῃ ἐξορίᾳ, 12, PG 90, 148: «Ἐκείνας οἶδεν ἁγίας καί ἐγκρίτους συνόδους ὁ εὐσεβής τῆς Ἐκκλησίας κανών, ἅς ὀρθότης δογμάτων ἔκρινεν». ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ, Ἐπιστολή 24, Θεοκτίστῳ Μαγίστρῳ, G. Fatouros (Ed.), Theodori Studitae Epistulae, τόμ. 1, σελ. 66: «Ἀλλ΄ἡ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία μεμένηκεν ἀπήμαντος, κἄν πολλοῖς ἐβλήθη τοξεύμασι, καί πύλαι ᾍδου κατισχῦσαι αὐτῆς οὐ δεδύνηνται. Οὐδέ παρά τούς κειμένους ὅρους καί νόμους πράττειν τι καί λέγειν ἀνέχεται, κἄν πολλοί πολλαχῶς ποιμένες ἠφρονεύσαντο καί ἐκκλησίας Θεοῦ ἑαυτούς ὠνομάκασιν καί ὑπέρ κανόνων ἐφρόντισαν τό δοκεῖν, κατά κανόνων τό ἀληθές κινούμενοι ... Σύνοδος τοίνυν, δέσποτα, οὐ τό ἁπλῶς συνάγεσθαι ἱεράρχας τε καί ἱερεῖς, κἄν πολλοί ὦσιν (κρείσσων γάρ, φησίν, εἷς ποιῶν τό θέλημα τοῦ Κυρίου ἤ μύριοι παραβαίνοντες), ἀλλά τό ἐν ὀνόματι Κυρίου ἐν τῇ ἐρεύνῃ καί φυλακῇ τῶν κανόνων ... Οὐκ ἔστιν οὖν, οὐκ ἔστιν, ὦ δέσποτα, οὔτε τήν καθ’ ἡμᾶς ἐκκλησίαν οὔτε ἑτέραν παρά τούς κειμένους νόμους καί κανόνας ποιεῖν τι. Ἐπεί εἰ τοῦτο δοθείη, κενόν τό εὐαγγέλιον, εἰκῇ οἱ κανόνες, καί ἕκαστος κατά τόν καιρόν τῆς οἰκείας ἀρχιερωσύνης, ἐπειδή ἔξεστιν αὐτῷ ὡς δοκεῖ μετά τῶν σύν αὐτῷ πράσσειν, ἔστω νέος εὐαγγελιστής, ἄλλος ἀπόστολος, ἕτερος νομοθέτης. Ἀλλ΄ οὐδαμῶς· παραγγελίαν γάρ ἔχομεν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἀποστόλου, παρ΄ ὅ παρελάβομεν, παρ΄ ὅ οἱ κανόνες τῶν κατά καιρούς συνόδων καθολικῶν τε καί τοπικῶν ἐάν τις δογματίζῃ ἤ προστάσσῃ ποιεῖν ἡμᾶς, ἀπαράδεκτον αὐτόν ἔχειν μηδέ λογίζεσθαι αὐτόν ἐν κλήρῳ ἁγίων».
[[1]7]. ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, Ἀναίρεσις Γράμματος Ἰγνατίου Ἀντιοχείας 3, ΕΠΕ 3, 608: «Καί γάρ οἱ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς ἀληθείας εἰσί καί οἱ μή τῆς ἀληθείας ὄντες οὐδέ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσί, καί τοσοῦτον μᾶλλον, ὅσον ἄν καί σφῶν αὐτῶν καταψεύδοιντο, ποιμένας καί ἀρχιποίμενας ἱερούς ἑαυτούς καλοῦντες καί ὑπ΄ ἀλλήλων καλούμενοι· μηδέ γάρ προσώποις τόν Χριστιανισμόν, ἀλλ΄ ἀληθείᾳ καί ἀκριβείᾳ πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμνήμεθα».
[[1]8]. ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ, Ἐπιστολή 43, Ἰωσήφ ἀδελφῷ καί ἀρχιεπισκόπῳ, ἔνθ’ ἀνωτ. (Fatouros), τόμ. 1, σελ. 125: «Ἡ δέ σιωπή μέρος συγκαταθέσεως».
[[1]9]. Πρός τόν εὐλαβέστατον ἐν Μοναχοῖς κύρ Διονύσιον 5, ἐν Γρηγορίου Παλαμᾶ Συγγράμματα, ἔκδ. Π. Χρήστου, τόμ. 2, Θεσσαλονίκη 1966, σελ. 482: «Τρίτον δέ εἶδος (ἀθεΐας), οὐ πόρρω τῆς ἀνωτέρω πονηρᾶς ξυνωρίδος, τό παραιτεῖσθαι τι λέγειν τῶν δεδογμένων περί Θεοῦ ὑπ’ ἀνευλαβοῦς εὐλαβείας ... ».
[20]. Ἀποκ. 3, 15-16
[21]. Βλ. Θεοδρομία 18 (2016) 478-487. Τό παράθεμα στή σελ. 485.
[22]. Βλ. π.χ. τήν Ἐπιστολή 49, Ναυκρατίῳ τέκνῳ, ἔνθ’ ἀνωτ. (Fatouros) , τόμ. 1, σελ. 142: «Οὕτω κἀν τοῖς ἁγίοις ἐν ταῖς οἰκονομίαις, ὡς καί Κυρίλλῳ τῷ μεγάλῳ ἐν τῷδε· μικρόν γάρ πάντως ἀνέμενε τῶν Ἀνατολικῶν τό βραδύνουν ἤ προσπαθές πρός τό αἱρετικόν μή ὑπολαμβάνειν τόν ὄντως αἱρετικόν. Τί γάρ ἦν ἄλλο τό μεσολαβοῦν, ἐπάν ὀρθοδόξως ἐκήρυττον τήν πίστιν κἀν τούτῳ αὐτόν τόν μνημονευόμενον αὐτοῖς ἀναθεματίζοντες; Ἐπειδή πᾶς ὀρθοδοξῶν κατά πάντα, πάντα αἱρετικόν δυνάμει, κἄν οὐ ρήματι, ἀναθεματίζει».

[23]. Ἐπιστολή 28, Βασιλείῳ μονάζοντι,ἔνθ’ ἀνωτ., (Fatouros), τόμ. 1, σελ. 76.

55 σχόλια:

The Cave Dweller είπε...


Γράφει ο π.Θεόδωρος :

1) " Ἀκόμη καί μεγάλοι ζηλωτές Ἅγιοι, ὅπως ὁ Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, σέ παρόμοιες κρίσιμες καταστάσεις ἄφηναν προσωρινά «πρός καιρόν» τήν ἀκρίβεια καί ἐφήρμοζαν τήν οἰκονομία, πρός ἀποφυγήν μείζονος κακοῦ[22]."

Σχόλιο : 97 χρόνια έχουν περάσει από την αιρετική εγκύκλιο του 1920. Μήπως π.Θεόδωρε έχετε παρεξηγήσει λιγάκι την έννοια της οικονομίας ?

2) "Δέν ἔχει μολυνθῇ ὅλη ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν αἵρεση, καί δέν εἶναι ἄκυρα τά μυστήρια, ἐκεῖ ὅπου μνημονεύονται αἱρετίζοντες ἐπίσκοποι, ὅπως ἰσχυρίζονται κάποιοι ἀδιάκριτα καί διασπαστικά."

Σχόλιο : Έχουν Χάρη τα μυστήρια των αιρετικών - οικουμενιστών π.Θεόδωρε ? Δηλαδή αν πάω να κοινωνήσω, εν γνώση όλων των παραπάνω που γράψατε, από το χεράκι του Δημητριάδος θα μεταλάβω Σώμα και Αίμα Χριστού ? Σοβαρά μιλάτε ? Εσείς θα είχατε ποτέ κοινό ποτήριο με τον Δημητριάδος ή άλλους παρόμοιους ?

Εν κατακλείδι, και επειδή το κείμενο του π.Θεοδώρου μόνο ξεκάθαρο δεν είναι, μπορεί να μας πει ο π.Θεόδωρος πως σκοπεύει να αποκατασταθεί πνευματικά μετά την πολύχρονη κοινωνία του με την αίρεση του οικουμενισμού ? Επίσης αν υποθέσουμε ότι ένας Αρχιερέας των "ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ" διέκοπτε την μνημόνευση του Βαρθολομαίου αλλά μνημόνευε την "σύνοδο" της Κρατικής Εκκλησίας, ο π.Θεόδωρος θα είχε εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του ?

Ανώνυμος είπε...

ξέρετε κάτι το λέω έτσι απλά..

Όταν θα σταθούμε ενώπιον του βήματος του Χριστού, μήπως,λέω μήπως εκείνη την ώρα τη κρίσιμη που όλη η αιωνιότητα θα κρέμεται από το κεφάλι του καθένα, θα μας ρωτήσει ο Χριστός παιδί μου, διάβασες τι λέει η τάδε εγκύκλιος, διάβασες τι λέει εκείνη η πρωτοδευτέρα,μελέτησες παιδί μου τι έγραφε στα τεφτέρια του ο τάδε και τάδε, ή θα μας ρωτήσει παιδί μου, ξέρεις πολύ καλά γιατί ήλθα στη γη, τι δίδαξα, και τι ζήτούσα από όλους σας; Θα ρωτήσει παιδί μου έκανες τίποτα απ΄όλα αυτά που σας έλεγα στις γραφές; Ή κοίταζες τη πρωτοδευτέρα και τη δευτεροπρώτη; Εμένα νομίζεις ότι με ένοιαζε περισσότερο η πρωτοδευτέρα κι αν ο τάδε επίσκοπος φέgγει άριστα τη δάδα του; Για ποιόν νομίζεις είπα εκείνο το περιβόητο υμείς εστέ το άλας,γιατί αν το άλας μωρανθεί που θα βρούν όλοι εκείνοι που χρειάζονται το άλας να αλατιστούν; Κι αν το φως τους είναι σκότος οι ήδη σκωτισμένοι από πού θα φωτιστούν αν δεν υπάρχουν εργάτες;

The Cave Dweller είπε...Προς 16 Αυγούστου 2017 - 3:11 μ.μ. :

Αφού ΔΕΝ σας αρέσουν οι αποφάσεις των Συνόδων (γιατί άραγε?), ας δούμε τι ακριβώς λέει ο Κύριος (για τα οποία και θα αποδώσετε λογαριασμό επί του Φοβερού Βήματος του Χριστού) :

1) Ιω ΙΔ-6. Eγώ είμι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. ουδείς έρχεται προς τον πατέρα ει μη δι' εμού.

( Μάλλον όταν ανάβουν οι οικουμενιστές και οι ακόλουθοί τους το κεράκι τους στην Ασίζη και χαρακτηρίζουν "Άγιο" το Κοράνι, το "ξεχνάνε" αυτό το εδάφιο)

2) Β΄ΚρΣΤ-14. Μη γίνεσθε ετεροζυγούντες απίστοις. τις γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία; τις δε κοινωνία φωτί πρός σκότος;

Β΄ΚρΣΤ-15. τις δε συμφώνησις Χριστώ πρός Βελίαλ; ή τις μερίς πιστώ μετά απίστου;

( Μάλλον όταν ανάβουν οι οικουμενιστές το κεράκι τους στην Ασίζη "ξεχνάνε" και αυτό το εδάφιο)

3) 2 Ιω 10. ει τις έρχεται προς υμάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε.

2 Ιω 11. ο γαρ λέγων αυτώ χαίρειν κοινωνεί τοις έργοις αυτού τοις πονηροίς.

( Μάλλον όταν ανάβουν οι οικουμενιστές το κεράκι τους στην Ασίζη "ξεχνάνε" και αυτό το εδάφιο)

4) Ιω ΙΕ-26. όταν δε έλθη ο παράκλητος ον εγώ πέμψω υμίν παρά του πατρός, το Πνεύμα της αληθείας ο παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού.

( Μάλλον ο Αγιότατος Αδελφός του Βαρθολομαίου, ο Φραγκίσκος, έχει "ξεχάσει" το εδάφιο αυτό !! )

Μήπως σας ενοχλούν και αυτά ???Monk Seraphim είπε...

Ἀγαπητέ κύριε Βαρβέρη,

(α) Δέν ἔχει καθόλου παρεξηγήσει τήν ἔννοια τῆς οἰκονομίας ὁ π. Θεόδωρος· κάντε μόνος σας μία ἔρευνα καί δεῖτε πόσοι ἀπό τούς Χριστιανούς μας μποροῦν νά ξεχωρίσουν μέ τό πρῶτο ἄκουσμα τήν λέξη "οἰκουμενισμός" ἀπό τήν λέξη ... "κομμουνισμός". Καί μετά λάβετε τήν ἀπόφαση ἐσεῖς, μή ὤν δέ Ποιμήν, ὅπως οἱ Ἱερεῖς πού ἀποτειχίστηκαν, νά πεῖτε στούς πιστούς αὐτούς, ὅτι δέν μποροῦν νά μεταλαμβάνουν, παρά μόνον σέ δέκα Ἱερεῖς σέ ὅλη τήν Ἐπικράτεια ἤ στήν ... Μολδαβία. Ἐκτός ἄν θέλετε νά χωροῦν ὅλοι σέ ... TAXI.

Καί τόν καιρό πού ἔγραφε περί οἰκονομίας ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ἡ Εἰκονομαχία συμπλήρωνε ἀρκετές δεκαετίες ζωῆς ! Μή εἴμαστε βασιλικότεροι τοῦ Βασιλέως. Ἄν δεῖτε μία ματιά στήν ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου πρός Ναυκράτιον θά ἐκπλαγεῖτε , ἡ δέ θεωρία περί "συγκοινωνούντων δοχείων" (ὁ κοινωνῶν τῷ ἀκοινωνήτῳ ... κ.λπ.) θά πάει περίπατο (ὁ π. Θεόδωρος θά ἀναλύσει ὁσονούπω τήν ἐπιστολή αὐτή).

(β) Τά μυστήρια κάθε αἱρετικοῦ εἶναι ἔγκυρα μέχρι καταδίκης του ἀπό τήν Ἐκκλησία. Εἶναι ὅμως πρόξενα μολυσμοῦ γιά ὅποιον ἀπό ἐμᾶς, δηλ. τόν π. Θεόδωρο, ἐμένα τόν ἁμαρτωλό καί ἐσᾶς, μεταλαμβάνει ἀπό τούς αἱρετικούς ἐν γνώσει του ὅτι εἶναι λυμεῶνες καί λυκοποιμένες. Μπορεῖτε ἐσεῖς νά μᾶς βεβαιώσετε, ὅτι σύμφωνα μέ τούς ἁγίους Πατέρες, τά Μυστήρια τῆς Δύσεως ἦταν ἄκυρα γιά τούς αἰῶνες ἐκείνους ἀπό τήν υἱοθέτηση τοῦ Filioque μέχρι καί τό Σχίσμα τοῦ 1054 ; Μήπως ὁ ζῆλος σας σᾶς καθιστᾷ κάπως ἄδικο ἐξ ἀπροσεξίας; Εὐλόγησον.

Γιά τόν ἀνώνυμο τοῦ 3:11 μ.μ.

Ἀγαπητέ ἄγνωστε,

Νά μέ συγχωρεῖς. Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ μᾶς λέει, ὅτι "τίς κοινωνία φωτί πρός σκότος; Καί τίς μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου;" Καί ἄλλα πολλά σχετικά. Οἱ θεοφόροι Ἅγιοι, τῶν ὁποίων προσκυνοῦμε τίς ἱερές Εἰκόνες καί τά λείψανα, εἶναι ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας καί αὐτή ἡ φωνή εἶναι τοῦ Χριστοῦ. Γιατί διαχωρίζεις τό θεόπνευστο κύρος τῶν Ἱερῶν Συνόδων ἀπό ἐκεῖνο τῆς Ἁγίας Γραφῆς ; Μήπως δέν εἶσαι Ὀρθόδοξος ; Καί ἄν δείχνουμε ἀδιαφορία γιά τήν πνευματική ἰδιότητα τῶν ἀνθρώπων μέ τούς ὁποίους μαζί προσευχόμαστε ἤ καί κοινωνοῦμε, τότε πῶς δέν βλάπτεται καί μωραίνεται τό "ἅλας" ... ;

Ανώνυμος είπε...

Διαβάζω μόνο το τίτλο και φρίττω.
Δε θα προκαλέσουμε λέει σχίσμα! Και που άθελα εισχωρεί σε αυτή τη λογική, σε αυτό το τρυπάκι είναι σαν να λέει, εγώ φέρω ευθύνη, εγώ προκαλώ ταραχή, εγώ δε το θέλω αυτό αλλά και θα καθήσω να φάω όλο το φαγητό μου σαν καλό παιδι! Λυπάμαι αλλά έτσι το διαβάζω. Δε μπορείς να είσαι εντός εκτός κι επί τα αυτά, πρέπει να διαλέξεις, να είσαι ξεκάθαρος. Αφού βλέπεις ότι δεν αφουγκράζονται και εμμένουν στην αίρεση δε φέρεις εσύ την ευθύνη, γιατί θα πρέπει να απολογήσαι; To σχίσμα αν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια, ήδη έχει γίνει, όχι από σας, αλλά από αυτούς που αυτοαποκαλούνται τηρητές της εκκλησιαστικής παράδοσης. Λυπάμαι. αλλά δε θα σας ακολουθήσω, τα ναι μεν αλλά δε με εκφράζουν, σε δυό ανόμοιες βάρκες δε μπορεί ταυτόχρονα ο άνθρωπος να πατάει. Και να μου το θυμηθείτε, έτσι όπως πάει γαργάρα θα το κάνετε, και ο οικουμενισμός ολοένα θα μολύνει το άγιο σώμα της Εκκλησίας.

The Cave Dweller είπε...Προς Μοναχό Σεραφείμ Ζήση :

1) Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να σας θυμίσω ότι τη θεωρία των συγκοινωνούντων δοχείων, την είχε αναπτύξει στο παρελθόν και ο ίδιος ο π.Θεόδωρος !!! Οπότε ο π.Θεόδωρος μάλλον θα αναιρέσει αυτά που έλεγε πριν μερικά χρόνια !!! (γιατί ?)

2) Περί μυστηρίων των οικουμενιστών :

Ερωτήσεις:

1η) Ο οικουμενισμός (δια-"χριστιανικός" ΚΑΙ δια-θρησκειακός τύπου Ασίζης) είναι αίρεση, που καταπατάει, διαστρεβλώνει και παραχαράσει το Ευαγγέλιο ?

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

2η) Οτιδήποτε καταπατάει, διαστρεβλώνει και παραχαράσει το Ευαγγέλιο είναι ΕΩΣΦΟΡΙΚΟ ?

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

3η) Οποιοσδήποτε καταπατάει, διαστρεβλώνει και παραχαράσει εσκεμμένα το Ευαγγέλιο είναι ΕΩΣΦΟΡΙΣΤΗΣ ?

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

4η) Χρειάζεται κάποια σύνοδος για να καταδικαστεί ο Εωσφόρος ?

ΝΑΙ ή ΟΧΙ

5η) Αν υποθέσουμε ότι ένας Αρχιερέας των "ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ" διέκοπτε την μνημόνευση του Βαρθολομαίου αλλά μνημόνευε την "σύνοδο" της Κρατικής Εκκλησίας, ο π.Θεόδωρος θα είχε εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του ?

ΥΓ: Όσο για το πόσοι ἀπό τούς Χριστιανούς μας μποροῦν νά ξεχωρίσουν μέ τό πρῶτο ἄκουσμα τήν λέξη "οἰκουμενισμός" ἀπό τήν λέξη ... "κομμουνισμός", γι'αυτό ψάξτε να βρείτε τις ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ευθύνες, στην κρατική "εκκλησία" της Ελλάδος και σε όσους αναμασάνε τα επιχειρήματα του Επιφανίου Θεοδωρόπουλου.

Ανώνυμος είπε...

Ο Κυριάκος Βαρβέρης είναι παλαιοημερολογίτης.

The Cave Dweller είπε...


Προς Ανώνυμο 16 Αυγούστου 2017 - 6:08 μ.μ. :

Μπράβο !!! που το κατάλαβες βρε θηρίο ?

Σίγουρα θα έχεις κι εσύ το προ-ορατικό χάρισμα !!!

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς πάντα υπάρχουν μερικοί που θέλουν να αποπροσανατολίζουν τον αγώνα από την ουσία και βυθίζουν σε λεπτομέρειες και έτσι σπαταλούνται δυνάμεις και χρόνος, χαροποιούν τον αντίπαλο και του διευκολύνουν το πονηρό έργο του. Ας σταματήσουν επιτέλους αυτό το ελληνικό πάθος της αλληλοφαγίας, να περιορίζουν τον εγωισμό τους και να στοχοποιούν αυτό που έχει όντος σημασία - μέτωπο στερεό κατά τους αιρετικούς. Ευχαριστούμε τον π. Θεόδωρο και για το πολύ χρήσιμο κείμενο αυτό.

Ιωαννα είπε...

Κύριε Βαρβερη,συγχωρέστε με..Είμαι μάνα με τέσσερα παιδιά..Ο πνευματικός μου πατέρας έχει κανει αποτειχιση και εδιωχθη...Εφαρμόζουμε την οικονομία...Για ποιον άραγε; Για τον ίδιο;Δεν νομίζω!! Για μας τα πνευματικά του παιδιά που δεν έχουμε την δυνατότητα να πάμε αλλού...Να μην πάμε εκκλησία; Δεν έχω φτάσει σε τέτοια μέτρα ώστε να κάνω τον κανόνα σπίτι μου...Γι αυτό σας παρακαλώ μην είστε αυστηρός μαζί μας...Τον ίδιο αγώνα κάνουμε...τον αγώνα κατά του οικουμενισμού!! Καταπληκτικό κείμενο του π.Θεοδωρου Ζήση!! Άξιος!

The Cave Dweller είπε...

Εμένα συγχωρέστε με κυρία Ιωάννα. Ούτε είμαι ούτε θέλω να είμαι αυστηρός απέναντι σε λαϊκούς.

Πρέπει όμως να ακούγεται και η φωνή της ακρίβειας, έτσι ώστε να μην αμβλυνθεί από την πολύ οικονομία το ορθόδοξο κριτήριο.

Να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση:

Αν κάνετε οικονομία απέναντι στους αιρετικούς οικουμενιστές και θεωρείται τα μυστήριά τους σωστικά και έγκυρα, μπορείτε να κάνετε την ίδια οικονομία από την πλευρά σας και να θεωρείται τα μυστήρια των ορθοδόξων ιερέων του παλαιού εορτολογίου έγκυρα ή τους θεωρείτε σχισματικούς και εκτός εκκλησίας ?

Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό.

Ανώνυμος είπε...

Κυριακό Βαρβέρη μην βλέπεις τα πράγματα με τα παλαιοημερολογίτικα γυαλιά.
Σε παρακαλούμε κάνε μας την χάρη.

Ανώνυμος είπε...

Σωστός ο 7:36 μμ.

Στυλιανός Γ. είπε...

Κύριε Βαρβέρη με όλο το σεβασμό, μία ερώτηση: Γιατί ασχολείστε με κάτι στο οποίο δεν ανήκετε και για την ακρίβεια δεν θέλετε να ανήκετε;;; Αν θέλετε επιστρέψτε στην Εκκλησία και ευχαρίστως να μας συμβουλέψετε. Όχι τιποτ' άλλο αλλά εκεί που ευφραίνεται η ψυχή μας με το Αγιοπνευματικό και Αγιοπατερικό κείμενο του π. Θεοδώρου Ζήση ξαφνικά πετάγονται άσχετα σχόλια από ανθρώπους που δεν είναι καν εντός της Εκκλησίας για να μας παροτρύνουν να γίνουμε κι εμεις 100 κομμάτια σύμφωνα με το δικό τους παράδειγμα. Ασε μας βρε Άνθρωπε στον Αγώνα μας καλοκαιριάτικα. Βαλτός είσαι από τους Οικουμενιστές για να αποπροσανατολίζεις τους πιστούς; Αν έχεις όρεξη για αγώνες κοίτα να ενώσεις με τις ικανότητες που διαθέτεις τις κατακερματισμένες παλαιοημερολογίτικες ομάδες και να τις επαναφέρεις στην Εκκλησία. Καλή επιτυχία.

Ανώνυμος είπε...

Εύκολο είναι να χαιδεύεις αυτιά! Να του λες μα πόσο ωραία τα λες, πες μας κι άλλα να μας καθησυχάσεις! Θέλουμε την αλήθεια ή όπως αυτή μας βολεύει; Υπάρχει και τέτοια αλήθεια, να ικανοποιεί το βόλεμα. Υποθέτω ότι τουλάχιστον εδώ όλοι θέλουμε την αλήθεια και αυτήν επιζητούμε. Το να λέω δε βαριέσαι κι εδώ καλά είναι αν είμαι κουτσός δηλαδή βολεύομαι με τη κουτσαμάρα μου, αυτό δεν είναι και τόσο υγιές..Θέλεις να γίνεις καλά αυτό μας ρωτάει ο Χριστός, κι όχι βολέψου με ημίμετρα και ημιυγιής..Βρίθει ο τόπος από αιρετικούς και οικουμενιστές που ως προβατόσχημοι λύκοι ποιμένουν τα όντως πρόβατα. Είναι αυτό υγιές; Περιμένεις από το λύκο να σου φυλάει τα πρόβατα; Συνεχίστε αφού νομίζετε ότι κάνετε καλά, συνεχίστε και να κοιμάστε ήσυχοι ότι κάνατε το καθήκον σας, μένετε και συγχρωτίζεστε με λύκους. Εμένα η συνείδηση μου μου λέει φύγε από τους λύκους που είναι με δορά προβάτου.

The Cave Dweller είπε...


Προς Στυλιανό Γ. 16 Αυγούστου 2017 - 11:41 μ.μ. :

Γράφετε : "Αν θέλετε επιστρέψτε στην Εκκλησία και ευχαρίστως να μας συμβουλέψετε"

Ερώτηση : Μπορείτε να μας δώσετε ένα ορισμό για την έννοια της Εκκλησίας ?

Γράφετε : "Βαλτός είσαι από τους Οικουμενιστές για να αποπροσανατολίζεις τους πιστούς;"

Απάντηση: Οι ορθόδοξες και ξεκάθαρες θέσεις δεν αποπροσανατολίζουν. Τα ναι και όχι του π.Θεοδώρου, αυτά είναι που αποπροσανατολίζουν.
Σάλπισμα Ζωής είπε...

Χαίρετε εν Κυρίω
Αν είναι ή δεν είναι η τακτική μας σωστή αποδεικνύεται από το πόσο ταραχή έχει φέρει στους κύκλους των οικουμενιστών. Λοιπόν τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ρωτήστε όλοι εσείς που διαφωνείτε με τον π. Θεόδωρο Ζήση... αυτούς προς τους οποίους ο π. Θεόδωρος απευθύνεται. Ρωτήστε την για την "αποψή τους" και την "ταραχή τους" και κατεβάστε επιτέλους τους τόνους!!!.
Αρκετά χρόνια πέρασαν χωρίς αποτέλεσμα.... με τις λάθος επιλογές... Ο νοών νοήτω...
Ρωτήστε... και μάθετε... Η βάρος των λόγων φαίνεται εκ του αποτελέσματος....
Στώμεν λοιπόν καλώς... Όταν λυθεί το θέμα της κακοδοξίας του πατριάρχη και της αιρετικής συνόδου της Κρήτης, τότε θα ασχοληθούμε και με τα άλλα θέματα που απασχολούν την Εκκλησία. Και υποσχόμαστε να είμαστε "άκρως αγαπητικοί" προς όλους.

Ευλογείτε
π. Φώτιος Βεζύνιας

The Cave Dweller είπε..."Αρκετά χρόνια πέρασαν χωρίς αποτέλεσμα.... με τις λάθος επιλογές..."

Ναι π.Φώτιε, πέρασαν 97 χρόνια κοινωνίας με την αίρεση και δυστυχώς οι λάθος οικονομίες και οι αχρι-καιρισμοί που συνιστούσαν κάποιοι, μας έφεραν στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα.

Κάλιο αργά παρά ποτέ π.Φώτιε.......


ΥΓ: Πως γίνεται με βάση το Ευαγγέλιο και τους Κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας η εισδοχή στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ενός ανθρώπου που είχε μακροχρόνια κοινωνία με αίρεση ?

Φαίη είπε...

Ευχαριστούμε τον σεβαστό π. Θεόδωρο Ζήση για την σύνεση που τον διακατέχει. Οι καιροί είναι επικίνδυνοι.

Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ κ. Κυριάκο Βαρβέρη. Θυμήθηκα τώρα την Παραβολή του χαμένου προβάτου. Άφησε τα 99 για να βρει το 1. Τώρα που έχουν χαθεί τα 99 τι θέλετε να κάνει ο βοσκός;
Κοιτούσα πριν λίγες ημέρες μία φωτογραφία με τον Δημητριάδος και γύρω του κάτι γριούλες. Εσείς τι λέτε; Ο Θεός στερεί τα Μυστήριά Του από εκείνες τις ανύποπτες γριούλες επειδή επίσκοπός τους είναι ο Ιγνάντιος; Τα Μυστήρια παύουν να υπάρχουν μόνο έπειτα από συνοδική καταδίκη.
Σκέφτομαι καμιά φορά αν ήμασταν όλοι εμείς Χριστοί θα είχαμε καταδικάσει τους πάντες γύρω μας προ πολλού, μόνο που θα έπρεπε να είχαμε καταδικάσει πρώτα και τους εαυτούς μας. Ευτυχώς που δεν είμαστε.
Με τους παλαιοημερολογίτες είμαστε αδέλφια, έχουμε την ίδια πίστη και όλοι μας θα πρέπει να εργαζόμαστε για την επανένωσή μας. Να γίνουμε μία ποίμνη. Μην φέρνετε στην επιφάνεια άσχετα θέματα, αυτό είναι του διαβόλου.

Σάλπισμα Ζωής είπε...

Ευλογείτε
...δεν μπορώ να καταλάβω πως ονομάζουν αποτυχημένη την τακτική που αποτελεί αυτήν την στιγμή "ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ" αντίδραση. Την διακοπή μνημοσύνου εννοώ. Αν γίνεται με αυστηρότητα ή με οικονομία... δεν ενδιαφέρει αυτούς προς τους οποίους απευθυνόμαστε.... ενδιαφέρει τους "έχοντας" τον ίδιο στόχο...?
Μυστήριο!!!!
Υπάρχει κάτι άλλο;... Κινείται κάτι άλλο; Χάνεται το παν και ουδείς ομιλεί...
Αδελφοί στώμεν καλώς. Και τα ερωτήματα κάποιων είναι καλά ως περιεχόμενο κάποιας μελλοντικής ημερίδας. Το κείμενο το οποίο συνέταξε ο π. Θεόδωρος Ζήσης... λέγει απλά "εμείς δεν κάνουμε σχίσμα". Αυτοί που κηρύττουν την αίρεση του οικουμενισμού φέρουν την πλήρη ευθύνη. Διαφωνεί κανείς? Όχι?. Ευχαριστώ.
Καλό αγώνα
π. Φώτιος Βεζύνιας.

Σ.Β. είπε...

Πώς μπορούμε να ακολουθούμε ποιμένες που ψεύδονται ενώπιον Κυρίου και να τους θεωρούμε αγωνιστές και ορθοδόξου φρονήματος αντι-οικουμενιστές;
Ψεύδονται, όταν ενώπιων του Αγίου Θυσιαστηρίου μνημονεύουν είτε τον Πατριάρχη είτε την Ιερά Σύνοδο, λέγοντας ότι ορθοτομούν τον λόγο της Θείας Αληθείας.
Ψεύδονται, όταν στο Σύμβολο της Πίστεως που απαγγέλουν σε κάθε Θεία Λειτουργία ομολογούν ότι μία είναι η Εκκλησία και ένα το Βάπτισμα, στην πράξη όμως αποδέχονται τις αποφάσεις της συνόδου της Κρήτης, όπου αποφασίστηκε ότι είναι πολλές οι εκκλησίες, άρα και πολλά τα βαπτίσματα.
Ψεύδονται, όταν με τη σιωπηρή αποδοχή και συνεπώς έγκριση τους μοιράστηκε σε όλες τις ενορίες το ψευδές και παραπλανητικό κείμενο προς το «ΛΑΟ».
Πώς δικαιολογείται η μνημόνευση αυτών των επισκόπων και η αντίληψη ότι δεν επήλθε μολυσμός σε ολόκληρη την Εκκλησία, αφού δεν υπάρχει ούτε ένας ιεράρχης ο οποίος να αποκήρυξε τη σύνοδο της Κρήτης, όχι μόνο στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά και σε όλες τις ορθόδοξες αυτοκέφαλες Εκκλησίες, ακόμη και στις τέσσερις που δεν συμμετείχαν.
Πώς δικαιολογείται η μνημόνευσή τους, εφόσον ενώ θα έπρεπε να οδηγήσουν το ποίμνιο σε λιμένα σωτηρίας αυτοί το οδηγούν στην απώλεια;
Πώς δικαιολογείται η δειλία τους που τους εμποδίζει να ομολογούν ανοιχτά την Αλήθεια ενώ στην Καινή Διαθήκη γράφει ότι οι δειλοί δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού;
Έχουν περάσει ήδη 14 μήνες από τη σύγκλιση της συνόδου του Κολυμπαρίου, μέχρι πότε θα ονομάζουμε την παρανομία οικονομία;

Στυλιανός Γ. είπε...

Δεν μπορείτε με τίποτα να χωνέψετε κ. Βαρβέρη ότι είναι άλλο πράγμα η αποτείχιση από τον αιρετικό επίσκοπο που έκαναν οι πατέρες Θεόδωρος, Νικόλαος, Φώτιος κλπ. και άλλο τα σχίσματα για το ημερολόγιο. Εσείς που ρωτάτε για τον ορισμό της Εκκλησίας μπορείτε να μας υποδείξετε 50 επισκόπους που να είναι εντός Εκκλησίας και να έχουν κοινωνία και μεταξύ τους;;; Αλλά τι λέω 50! Ούτε 7 δεν μπορείτε. Γιατί Εκκλησία για σας είναι ο εαυτός σας και κανα δυο παρατρεχάμενοι. Οι μοναδικοί σε όλη την υφήλιο. Αν σας αδικώ απαντήστε μου σε αυτό που σας ρωτάω σας παρακαλώ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ αυτή τη φορά. Όχι ερώτηση. Για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους και να πάψετε να παίζετε το παιχνίδι των Οικουμενιστών.

Ανώνυμος είπε...

Σωστά τα λέει ο κ. Στυλιανός Γ. στα σχόλια του για την πολυδιάσπαση του παλαιοημερολογιτισμού και τον αποπροσανατολισμό του αντιοικουμενιστικού αγώνα που κάνουν μερικοί παλαιοημερολογίτες.

Ανώνυμος είπε...

Ο/Η Σ.Β. 17 Αυγούστου 2017 - 6:39 μ.μ. δεν μας τα λέει καλά.
Στο κείμενο "Προς τον λαό" δεν υπάρχει οικουμενισμός.
Και ο ιε' κανόνας είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ.

Σ.Β. είπε...

Αυτό ακριβώς έγραψα ανώνυμε 4:09 μ.μ.,
ότι το κείμενο "προς τον Λαό" είναι ψευδές
και παραπλανητικό και δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα. Οι αποφάσεις της συνόδου
είναι οικουμενιστικές και δεν έχουν
καμία σχέση με το κείμενο αυτό.
Όσον αφορά τον ιε' κανόνα,
δεν υπάρχει κανόνας που να είναι δυνητικός.

Ανώνυμος είπε...

Δεν σου τα είπαν καλά ανώνυμε 10:36 μ.μ. Επαναλαμβάνεις πιθηκίστικα μια λάθος χιλιοειπωμένη φράση κάποιων αποτειχισμένων "δεν υπάρχει κανόνας που να είναι δυνητικός".

Διάβασε τον ιε' κανόνα και θα καταλάβεις ότι ο ιε' κανόνας είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ.

Ανώνυμος είπε...

Οι κανονες ειναι υποχρεωτικοι, και ειδικα ο 15 ος που και διαφυλασσει την πιστη. Ολα τα αλλα ειναι νεοπατερικες και αντιπατερικες εφευρεσεις του διαβολου

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε Σ.Β. δεν ισχύουν οι τρικαμηνικές δοξασίες περι μολυσμού σε όσους απορρίπτουν τον οικουμενισμό και κοινωνούν με οικουμενιστές απο επιείκεια.

Σ.Β. είπε...

Μέγας Βασίλειος: «Οίτινες τήν υγια ορθόδοξον πίστιν προσποιούμενοι ομολογειν, κοινωνουσι δέ τοις ετερόφροσι, τούς τοιούτους, ει μετά παραγγελίαν μή αποστωσιν, μή μόνον ακοινωνήτους έχειν, αλλά μηδέ αδελφούς ονομάζειν».

Ανώνυμος είπε...

Σ.Β. ξέρεις να το ερμηνεύεις σωστά τη ρήση του Μεγάλου Βασιλείου;
Είσαι σίγουρος;
Πώς είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία απο αυτή που θέλεις να δώσεις εσύ;

Ανώνυμος είπε...

Πατέρα Θεόδωρε γράφετε στο κείμενό σας " Δέν θά ἐπιχειρηματολογήσουμε τώρα ὑπέρ τοῦ ἀντιθέτου· ἀρκεῖ μόνον νά ποῦμε ὅτι ἐπί αἰῶνες ἡ Ἀνατολή βρισκόταν σέ κοινωνία μέ τήν Δύση, ἐνῶ ἐκεῖ ὑπῆρχε ἡ αἵρεση τοῦ Filioque ". Διαβάστε παρακαλώ την ειδική μελέτη για την Αίρεση του Filioque του Μακαριστού Πατέρα Σπυρίδωνα Μπιλάλη, εκεί θα διαπιστώσετε ότι αυτή η άποψη, την οποία προβάλουν και οι Φιλοοικουμενιστές, με πρώτο τον Αποστάτη " Πατριάρχη " Αθηναγόρα, είναι ιστορικά λανθασμένη, όποτε επικρατούσε στην Δύση ( Πατριαρχείο της Ρώμης ) το Filioque η Κοινωνία ( Μνημόνευση στα Δύπτιχα ) Δύσης- Ανατολής ( Ρώμης- Κωνσταντινουπόλεως ) διακοπτόταν και η κατάληξη ήταν το οριστικό Σχίσμα το 1054.

Ανώνυμος είπε...

Καλά λέει ο π. Θεόδωρος ανώνυμε 19 Αυγούστου 2017 - 11:14 μ.μ. Όχι εσείς.
Μην νομίζεις ότι είστε περισσότερο διαβασμένος απο τον π. Θεόδωρο Ζήση. Ξέρει το βιβλίο που του λέτε να διαβάσει και το έχει διαβάσει καλύτερα απο εσάς.

Ευα Χα είπε...

Π. Θεόδωρε ωραίο και κατατοπιστικό το κείμενό σας αλλά θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω σε δύο παραγράφους: εκεί όπου αναφέρετε οτι όλοι οι αρχιερείς δεν είναι εξ ίσου υπεύθυνοι για την αποδοχή της ψευδοσυνόδου και με την παράγραφο που αναφέρετε οτι δεν έχει μολυνθεί όλη η Εκκλησία απο την αίρεση.
1ον) Όσο υπεύθυνος είναι ο Μητροπολίτης Φλωρίνης και αιρετίζων διότι αποδέχθηκε την σύνοδο του Κολυμπαρίου και διένειμε το σχετικό φυλλάδιο το "προς τον Λαό", άλλο τόσο υπεύθυνοι είναι και οι λεγόμενοι αντιοικουμενιστές Μητροπολίτες γιατί δυστυχώς και αυτοί αποδέχθηκαν την σύνοδο του Κολυμπαρίου και δεν διαμαρτυρήθηκε ακόμη κανείς με διακοπή μνημοσύνου της Ιεράς Συνόδου και του Πατριάρχη! Δυστυχώς οι δεύτεροι αλλά και ο Φλωρίνης, που άλλα λένε και άλλα πράττουν, είναι κατά την γνώμη μου πιό επικίνδυνοι απο τους καθαρά δηλωμένους οικουμενιστές μητροπολίτες, γιατί μπερδεύουν το λαό και δημιουργούν μια σύγχυση άνευ προηγουμένου. Αυτούς χρησιμοποιούν οι οικουμενιστές ως παράδειγμα, για να φιμώσουν τα στόματα των αγωνιζομένων αντιοικουμενιστών: "Ορίστε κι αυτοί που φώναζαν τί κάνουν; μνημονεύουν.."
2ον) Προτείνετε στους πιστούς να πηγαίνουν εκεί που λειτουργούν ορθόδοξοι στο φρόνημα επίσκοποι και ιερείς, έστω και άν για κάποιους λόγους δεν έχουν κόψει το μνημόσυνο. Κατά πόσον όμως είναι ορθόδοξος ένας επίσκοπος ή ένας ιερέας ο οποίος μετά απο τέτοια ανατροπή σε θέματα Πίστεως, μετά απο τέτοια προδοσία, εδώ και 14 μήνες μετά την σύνοδο του Κολυμπαρίου, συνεχίζει να ψεύδεται μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο;; τί είδους οικονομία είναι αυτή;;
Μήπως θα έπρεπε εσείς οι κληρικοί να είστε πιό ξεκάθαροι απέναντι στους πιστούς, για να μπορέσουν κι αυτοί με τη σειρά τους να πιέσουν, αυτούς που συνεχίζουν να στρουθοκαμηλίζουν και να κρύβονται πίσω απο το δάχτυλό τους,φεύγοντας ή απειλώντας οτι θα φύγουν απο τις εκκλησίες που λειτουργούν άν συνεχίσουν να μνημονεύουν;
Μήπως με τον τρόπο που προτείνετε εσείς διαιωνίζεται μία κατάσταση με την οποία στηρίζουμε αυτούς τους "ορθοδόξους" που μνημονεύουν και η μόνη παραφωνία είναι κάτι "γραφικοί" κληρικοί "επαναστάτες" που διακόπτουν το μνημόσυνο και κάποιοι λίγοι λαικοί που τους συμπαραστέκονται;
Όσο για τους Αγιορείτες που δέν παύετε με κάθε ευκαιρία να τους πυροβολείτε (ενώ θα έπρεπε να επιδιώκετε εσείς την ενότητα, σ αυτήν την τόσο κρίσιμη περίοδο για την Εκκλησία) μίλησαν για την ακρίβεια του κανόνα, μίλησαν όμως δευτερευόντως και για την οικονομία. Η διαφορά είναι οτι εσείς "κάνατε την οικονομία σημαία" για να χρησιμοποιήσω και δικά σας λόγια πρό συνόδου Κολυμπαρίου.
Οι Αγιορείτες μίλησαν για μολυσμό στην Εκκλησία, δέν μίλησαν για ακυρότητα μυστηρίων. Πώς μπορούμε όμως να ανεχόμαστε να μολύνετε η Εκκλησία, μόνο και μόνο για να μπορούν να συνεχίζουν το βόλεμά τους πιστοί και κληρικοί;
Όμως άμα δεν υπάρξει και κάποια αναταραχή και όλα βαίνουν καλώς, πώς θα καταλάβουν οι απλοί χριστιανοί οτι κάτι το προδοτικό συμβαίνει απο μέρους των "ταγών" της Εκκλησίας, που θάπρεπε νάναι φύλακες της ορθοδοξίας, αλλά αντίθετα έχουν μεταβληθεί σε λυκοποιμένες;;

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 20 Αυγούστου 2017 - 11:14 μ.μ. δεν νομίζω ότι ο Π. Θεόδωρος σε Θεολογικά θέματα να έχει ανάγκη από συνηγόρους ή εκπροσώπους για να τον υποστηρίξουν. Προσωπικά περιμένω την δική του απάντηση στην παρατήρησή που διατύπωσα στο σχολιό μου 19 Αυγούστου 2017 - 11:14 μ.μ. και επίσης όχι μόνο εγώ αλλά πολλοί Ορθόδοξοι Αντιοικουμενιστές περιμένουμε από τον Π. Θεόδωρο να δώσει απάντηση στην Θεολογική "πρόκληση" του Επισκόπου Αβύδου Κύρίλου με την εργασία που δημοσίευσε " Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης:Νέα Εκκλησιολογία ἢ Πιστότητα στὴν Παράδοση; " με την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μας έβγαλε όλους τους Αντιοικουμενιστές εξωπραγματικούς. Το Φανάρι με αυτή την εργασία του Επισκόπου Αβύδου έκανε την μεγάλη θεωρητική του επίθεση και δυστυχώς ακόμη δεν έλαβε την απάντηση που του αξίζει.

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλά τα λέει ο π. Θεόδωρος Ζήσης και δεν έχει ανάγκη υποδείξεων απο ανώνυμους σαν τον 19 Αυγούστου 2017 - 11:14 μ.μ. που μόλις έμαθαν ένα βιβλίο άρχισαν να το δείχνουν στον καθηγητή πανεπιστημίου π. Θεόδωρο Ζήση.
Λάθος έχει ο ανώνυμος 21 Αυγούστου 2017 - 1:54 π.μ.

Στο μόνο που θα συμφωνήσω με τον ανώνυμο 21 Αυγούστου 2017 - 6:33 μ.μ. είναι ότι και εγώ θα ήθελα ο π. Θεόδωρος να δώσει απάντηση στην Θεολογική "πρόκληση" του Επισκόπου Αβύδου Κύρίλου με την εργασία που δημοσίευσε " Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης:Νέα Εκκλησιολογία ἢ Πιστότητα στὴν Παράδοση".

Στο μόνο που διαφωνώ με τον π. Θεόδωρο Ζήση στην παρούσα ανάρτηση είναι ότι συμφωνεί με την διακοπή του μνημοσύνου του μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι είναι λάθος η διακοπή του μνημοσύνου του μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου.

Σκεπτόμενος Αντιοικουμενιστής

Ανώνυμος είπε...

Δεν πειράζει ας διαφωνείτε...
Από τη στιγμή που δημοσίως κάποιος αποδέχεται ως ορθούς γνωστούς οικουμενιστες και δημοσίως επαινεί και ομολογεί ότι ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας (αυτοι οι γνωστοί οικουμενιστες) ΑΠΟΔΈΧΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΛΛΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ.

Από τη στιγμή που ο οικουμενισμός είναι αιρεση και ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΔΗΛΏΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΊΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΜΕΝΙΣΤΩΝ (των " ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΩΝ" μαλιστα ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΊΑΣ) δέχονται και προωθούν όχι μία αλλά όλες τις αιρέσεις της παναιρεσης.

Αυτομάτως ο κάθε ιερέας έχει δικαίωμα να εφαρμόσει παύση μνημοσύνου.

Ο μητροπολίτης αν είναι ορθόδοξος και καλοκάγαθος ας ακολουθήσει τη κανονική διαδικασία και όχι τις διώξεις. Όχι να προωθείται ο οικουμενισμός από τη οποία Μητρόπολη και να απαιτείται και τυφλή υποταγή - υπακοη - συμμετοχή των ιερέων στη προώθηση της αίρεσης. Αυτά δεν είναι τάξη αγαπητέ, αυτά είναι είναι οικουμενιστικη αταξία.
Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε ούτε με σκεπτόμενους ούτε με μη σκεπτόμενους οικουμενιστες ή οτιδήποτε.

Ανώνυμος είπε...

Διορθωμένο,
Δεν πειράζει ας διαφωνείτε...
Από τη στιγμή που δημοσίως κάποιος αποδέχεται ως ορθούς γνωστούς οικουμενιστες και δημοσίως επαινεί και ομολογεί ότι ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας (αυτοι οι γνωστοί οικουμενιστες) ΑΠΟΔΈΧΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΛΛΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ.

Από τη στιγμή που ο οικουμενισμός είναι αιρεση και ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΔΗΛΏΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΊΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΜΕΝΙΣΤΩΝ (των " ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΩΝ" μαλιστα ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΊΑΣ) δέχονται και προωθούν όχι μία αλλά όλες τις αιρέσεις της παναιρεσης.

Αυτομάτως ο κάθε ιερέας έχει δικαίωμα να εφαρμόσει παύση μνημοσύνου.

Ο μητροπολίτης αν είναι ορθόδοξος και καλοκάγαθος ας ακολουθήσει τη κανονική διαδικασία και όχι τις διώξεις. Όχι να προωθείται ο οικουμενισμός από τη όποια Μητρόπολη και να απαιτείται και τυφλή υποταγή - υπακοη - συμμετοχή των ιερέων στη προώθηση της αίρεσης. Αυτά δεν είναι τάξη αγαπητέ, αυτά είναι είναι οικουμενιστικη αταξία.
Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε ούτε με σκεπτόμενους ούτε με μη σκεπτόμενους οικουμενιστες ή οτιδήποτε.

Ανώνυμος είπε...

Κανένας ιερέας δεν έχει δικαίωμα να παύσει το μνημόσυνο ορθόδοξου μητροπολίτη.

Τώρα τί λέει ο προβληματικός ανώνυμος που γράφει συνέχεια σχόλια χωρίς να έχει κάτι οικουμενιστικό που να έχει πει ο μητροπολίτης Φλωρίνης και να τον κάνει οικουμενιστή δεν μας νοιάζει.

Ό,τι μπαίνει στο μυαλό του οποιουδήποτε ανώνυμου που νομίζει ότι έγινε "αντιοικουμενιστής" και βλέπει τους άλλους όλους οικουμενιστές, δεν το λογαριάζουμε.

Αταξία έχει ο ίδιος στο μυαλό του και γι΄ αυτό δεν μπορεί να δει την εκκλησιαστική αταξία του να κόβεις το μνημόσυνο του ορθόδοξου μητροπολίτη χωρίς να έχει πει τίποτα το αιρετικό.

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι καθόλου τυφλή υπακοή η υπακοή σε ένα μητροπολίτη που δεν έχει πει τίποτα το οικουμενιστικό, όπως ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος.
Είναι εφαρμογή της εκκλησιαστικής τάξης.

Ανώνυμος είπε...

Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος είναι ορθόδοξος και καλοκάγαθος και δεν έχει ανάγκη να του το αναγνωρίζει ο φαντασμένος ανώνυμος που του κόλλησε η ιδέα ότι είναι ο μόνος ...αντιοικουμενιστής και χαρακτηρίζει τους άλλους ως οικουμενιστές!
Αυτό δεν είναι αντιοικουμενισμός αλλά βλάβη μυαλού.

Ανώνυμος είπε...

Είναι γνωστό ότι ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος ΔΕΝ ΑΠΟΔΈΧΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ. Πάντα μιλάει ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ.

Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος προσπαθεί να επαναφέρι την εκκλησιαστική τάξη στη μητρόπολη του με την μνημόνευση του ονόματος του ορθόδοξου μητροπολίτη που είναι ο ίδιος. Τα περι διωγμού που δήθεν κάνει δεν στέκουν.

Ανώνυμος είπε...

Τον σωστό αντιοικουμενισμό εκπροσωπεί ο Σκεπτόμενος Αντιοικουμενιστής 21 Αυγούστου 2017 - 10:30 μ.μ.
Όχι ο ανώνυμος κατήγορος του μητροπολίτη Φλωρίνης που νομίζει σαν τον Δον Κιχώτη ότι είναι σχεδόν ο μόνος αντιοικουμενιστής.

Με παράξενα παρατραβήγματα των γεγονότων δεν γίνεται αντιοικουμενισμός. Τρελλοκομείο γίνεται όλη η υπόθεση.


Ανώνυμος είπε...

Μια διόρθωση απροσεξίας στο 23 Αυγούστου 2017 - 10:37 μ.μ.

Το "επαναφέρει" (όχι "επαναφέρι").

Ανώνυμος είπε...

Ο ανώνυμος κατήγορος του μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο που προσπαθεί να πει ότι ο "Σκεπτόμενος Αντιοικουμενιστής" 21 Αυγούστου 2017 - 10:30 μ.μ. είναι σκεπτόμενος οικουμενιστής, ανήκει στην κατηγορία εκείνων των αποτειχισμένων που ονόμασαν πριν λίγους μήνες και το μπλογκ "Ακτίνες" ως οικουμενιστικό.

Εκεί φθάνει το παρατραβηγμένο σκεπτικό τους τους!!!!

Ε αυτό δεν είναι αντιοικουμενισμός!!!

Ρωμηός

Ανώνυμος είπε...

Από τη στιγμή που δημοσίως κάποιος αποδέχεται ως ορθούς γνωστούς οικουμενιστες και δημοσίως επαινεί και ομολογεί ότι ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας (αυτοι οι γνωστοί οικουμενιστες) ΑΠΟΔΈΧΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΛΛΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ.

Από τη στιγμή που ο οικουμενισμός είναι αιρεση και ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΔΗΛΏΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΊΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΜΕΝΙΣΤΩΝ (των " ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΩΝ" μαλιστα ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΊΑΣ) δέχονται και προωθούν όχι μία αλλά όλες τις αιρέσεις της παναιρεσης.

Αυτομάτως ο κάθε ιερέας έχει δικαίωμα να εφαρμόσει παύση μνημοσύνου.

Ανώνυμος είπε...

Ο αντιοικουμενιστής μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος δεν είπε τίποτα οικουμενιστικό. Άρα δεν είναι οικουμενιστής. Σαφέστατο για τον καθένα.

Ανώνυμος είπε...

Για τον προπαγανδιστή κατήγορο του μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου δυστυχώς τίποτα δεν είναι σαφέστατο.

Και τα απλά πράγματα δεν μπορεί να καταλάβει.

Ανώνυμος είπε...

Ένας που δηλώνει δημόσια ότι ένας γνωστός οικουμενιστής ορθοτομει το λόγο της αληθείας και μάλιστα τον υπερασπίζεται ,αυτομάτως αποδέχεται και κηρύττει όχι μια αλλά όλες τις οικουμενιστικες πλάνες του γνωστού οικουμενιστη.

Ένας που αποδέχεται ως ορθόδοξη και μοιράζει φυλλάδια που αγιοποιουν μια οικουμενιστική σύνοδο αυτομάτως αποδέχεται και κηρύττει όχι μια αλλα όλες τις οικουμενικές αποφάσεις της οικουμενιστικής συνόδου.

Απλά τα πράγματα

Κάθε ιερέας έχει δικαίωμα να παύσει τη μνημόνευση ενός επισκόπου που προωθεί οικουμενισμό.

Θα πω για πολλοστή φορά ότι μιλώ γενικά μπας και το χωνέψει το όποιο οικουμενιστικο παπαγαλάκι...

Ο καθένας ας ψάξει τι συμβαίνει με την Μητρόπολη του. Η πίστη δεν πρέπει να αφεθεί στα χέρια παραδοπιστων, δειλών ή αβουλων αρχιερέων και βαλτών αυλοκολάκων.

Ανώνυμος είπε...

Είναι γνωστό ότι ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος ΔΕΝ ΑΠΟΔΈΧΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΚΑΜΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ. Πάντα μιλάει ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ.

Κανείς ιερέας δεν μπορεί να κόβει το μνημόσυνο του ορθόδοξου μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου.

Δύσκολο;

Απλά πράγματα για ανθρώπους που δεν φαντάζονται ό,τι θέλουν σαν τον προπαγανδιστή ανώνυμο κατήγορο του μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου.

1+1=2.

Ανώνυμος είπε...

Συνεχίζεται ακόμα να μην έχει απαντηθεί το ερώτημα προς τον προβληματικό κατήγορο του αντιοικουμενιστή μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου.

Πού και πότε ο μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος υπερασπίστηκε τις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης;

Ανώνυμος είπε...

Ένας που αποδέχεται ως ορθόδοξη και μοιράζει φυλλάδια που αγιοποιουν μια οικουμενιστική σύνοδο αυτομάτως αποδέχεται και κηρύττει όχι μια αλλα όλες τις οικουμενικές αποφάσεις της οικουμενιστικής συνόδου.

Απλά τα πράγματα.

Κάθε ιερέας έχει δικαίωμα να παύσει τη μνημόνευση ενός επισκόπου που προωθεί οικουμενισμό.

Θα πω για πολλοστή φορά ότι μιλώ γενικά μπας και το χωνέψουν τα όποια οικουμενιστικά παπαγαλάκια ( το 1+1=2 είναι κοινή λογική όχι παπαγαλια για παπαγαλους)...

1+1=2, δέχεται κάποιος μια οικουμενική σύνοδο ως κανονική; Ε ΤΟΤΕ ΔΈΧΕΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

Ανώνυμος είπε...

Διορθωμένο

Ένας που αποδέχεται ως ορθόδοξη και μοιράζει φυλλάδια που αγιοποιουν μια οικουμενιστική σύνοδο αυτομάτως αποδέχεται και κηρύττει όχι μια αλλα όλες τις οικουμενιστικες αποφάσεις της οικουμενιστικής συνόδου.

Απλά τα πράγματα.

Κάθε ιερέας έχει δικαίωμα να παύσει τη μνημόνευση ενός επισκόπου που προωθεί οικουμενισμό.

Θα πω για πολλοστή φορά ότι μιλώ γενικά μπας και το χωνέψουν τα όποια οικουμενιστικά παπαγαλάκια ( το 1+1=2 είναι κοινή λογική όχι παπαγαλια για τα όποια παπαγαλάκια, αλλά ας είναι )...

Δεχεται κάποιος μια οικουμενιστικη σύνοδο ως κανονική; Ε ΤΟΤΕ ΔΈΧΕΤΑΙ και προωθεί ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Απλά!
1+1=2

Ανώνυμος είπε...

Οικουμενιστικό παπαγάλι ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ κατήγορε του μητροπολίτη Φλωρίνης!

Ανώνυμος είπε...

Κάθε άνθρωπος που δεν έχει παρωπίδες μπορεί απο τις πράξεις του να δει για τον μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο αν είναι ορθόδοξος.

Δεν κήρυξε οικουμενισμό.
Κηρύττει εδώ και χρόνια ορθόδοξα.
Δεν συμπροσευχήθηκε με αιρετικούς.
Δεν ονόμασε τις αιρέσεις σαν Εκκλησίες.

Είναι ορθόδοξος.

1+1=2

Ανώνυμος είπε...

Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον αντιοικουμενιστή μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο, οικουμενιστή, μονό και μόνο απο ένα αργόσχολο ανώνυμο που τον έπιασε νευρική κρίση και δεν σταματάει να γράφει προπαγανδιστικά σχόλια με ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΕΝΑ του μυαλού του, για τον μητροπολίτη!


Απλά πράγματα.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com