3 Ιουλ 2017

Καθηγούμενος I.M. Δοχειαρίου Γρηγόριος: “Διαβάστε τὶ θὰ διδάσκονται τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα καὶ ἐπιτέλους ἐξεγερθῆτε καὶ ἀφῆστε τὰ παγκόσμια συμβούλια…”


Αποτέλεσμα εικόνας για Καθηγούμενος I.M. Δοχειαρίου Γρηγόριος

Το «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών»
Του Γρηγορίου Αρχιπελαγίτη Καθηγουμένου Ι.Μ. Δοχειαρίου
Τὰ ἀπόβραδα, ὅταν οἱ μοναχοί μου ἐπιστρέφουν ἀπὸ τὶς οἰκοδομές, οἱ κηπουροὶ ἀπὸ τοὺς κήπους καὶ ἄλλοι ἀπὸ ποικίλες μαστοριές, συνάζονται στὸν χῶρο τοῦ ἡγουμενείου.
Σ᾽ αὐτὴν τὴν καλογερικὴ σύναξη πάντοτε ἕνας μοναχὸς καλοδιαβαστὴς μᾶς ἀναγινώσκει παλαιὰ καὶ νέα καὶ ἐπίκαιρα ἐκκλησιαστικά.
Ἀρκετὲς ἡμέρες σ᾽ αὐτὴν τὴν ἄτυπη σύναξη ἀκροάστηκα τὶς ἀποφάσεις τῆς συνόδου τῆς Κρήτης.
Βέβαια ὁ συγγραφέας φαίνεται νὰ μὴν ἔχη διαβάσει ποτὲ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἀγνοεῖ ὅτι ἡ διδαχὴ τοῦ Κυρίου εἶναι ἁπλῆ, κατανοητή, λευκοφορεμένη, χωρὶς πτυχὲς καὶ σκιές.

Εἶναι καὶ αὐτὸς ἕνας ἀπὸ τοὺς σύγχρονους ποὺ πιστεύουν ὅτι ὅσο πιὸ δύσκολα γράφουν, ὅσο πιὸ δυσνόητα ἀποδίδουν τὴν διδαχὴ τῆς Ἐκκλησίας, τόσο περισσότερο φαίνονται ἀνεβασμένοι πνευματικὰ καὶ πεπαιδευμένοι.
Ἔτσι, αὐτὰ ποὺ ἔγραψε γιὰ τὴν σύνοδο μᾶλλον τά ἀπηύθυνε σὲ ἐπίπεδο μορφωμένων καὶ ὄχι στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ.
Τὸ ἄλγος τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ γι᾽ αὐτὴν τὴν σύνοδο εἶναι ἀνίατο, γιατὶ δὲν κατάλαβε ποιὸς ἦταν ὁ σκοπός της.
Νὰ καταπολεμήση κάποια αἵρεση ποὺ μᾶς μαστίζει ἢ νὰ μᾶς ρίξη στὴν κοιλάδα τῆς γυναικὸς τοῦ Λώτ; Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἀνοίξω δυό-τρία παραθύρια, ἂν καὶ ἀπὸ τὰ παραθύρια ἄκουσα ἀπὸ τὰ παιδικά μου χρόνια τὰ ὡραιότερα τραγούδια τοῦ ἔρωτα καὶ τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης. Ἐγὼ ὅμως δὲν θὰ τραγουδήσω· μᾶλλον κοπετὸν θὰ ποιήσω.
Παρακινεῖ ἡ ἐν λόγῳ σύνοδος τὴν συμμετοχὴ τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο ποὺ καταχρηστικὰ λέγεται Ἐκκλησιῶν.
Αὐτὸ τὸ Συμβούλιο τῶν «Ἐκκλησιῶν» τὸ γνώρισα ἀπὸ μικρὸ παιδί. Ἔστελνε τρόφιμα στὰ ἐκκλησιαστικὰ ἱδρύματα. Ἔστελνε μία φασολάδα κομμένη στὴν μέση, ἴσως ὁ προορισμός της δὲν ἦταν γιὰ ἀνθρώπους, κι ἕνα κίτρινο ὀλλανδικὸ τυρί.
Τρώγωντάς τα αὐτὰ τὰ παιδιὰ στὴν τράπεζα τῆς Σχολῆς, γέμιζε ἡ ψυχή τους ἀγωνία νὰ προλάβουν. Κι ἐμεῖς ποὺ προτιμούσαμε νὰ μείνουμε νηστικοί, παρὰ νὰ τὰ γευθοῦμε, ἐμπαικτικὰ τοὺς λέγαμε: «Γρήγορα, ριβέρνεις-δὲν ριβέρνεις».
Κι ὅταν εὕρισκε πληρωμένο τὸ ἀναγκαῖο, ἀπ᾽ τὸ παράθυρο πηδοῦσε στὸ κτῆμα τοῦ Σώστη, γιὰ νὰ μὴν ἀποδοκιμαστῆ. Δυστυχῶς, ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία ποτὲ δὲν μπόρεσαν νὰ φανοῦν ἀρωγοὶ στὰ εὐαγῆ αὐτὰ ἱδρύματα καὶ περίμεναν νὰ λειτουργήσουν μὲ τὰ θαυμάσια αὐτὰ προϊόντα τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν»!
Κάπου ἐκεῖ στὶς ἀρχὲς τοῦ ᾽60 ἔγινε ἕνα τέτοιο συμβούλιο στὸ νησὶ τῆς Ρόδου. Εἰδικὸ καράβι μετέφερε τοὺς συνέδρους στὴν Ρόδο.
Μέσα στὸ καράβι λειτούργησαν καὶ οἱ ὀρθόδοξοι καὶ ὅλες οἱ ἀποχρώσεις τοῦ προτεσταντισμοῦ. Συμμετεῖχε καὶ ὁ μακαριστὸς καθηγητὴς Παναγιώτης Τρεμπέλας.
Οἱ προτεστάντες, μόλις τελείωσε ἡ λειτουργία τους, ὅ,τι ἀπέμεινε στὸ σκεῦος ποὺ λειτούργησαν, ἀνοίξανε τὸ φινιστρίνι τοῦ καραβιοῦ καὶ τὸ πέταξαν στὴν θάλασσα!
Καὶ εἶπε τότε ὁ κυρ-Παναγιώτης ὁ θεολόγος: «Ἀγενὴς ἡ πρᾶξις. Καὶ σ᾽ ἕνα ξένο σπίτι νὰ πάω, ἂν μείνη κάτι στὸ ποτήρι ποὺ μὲ κέρασαν, δὲν θ᾽ ἀνοίξω τὸ παράθυρο νὰ τὸ πετάξω ἔξω».
Στὴν Ρόδο, σὲ μιὰ συνεδρία, μίλησε ἕνας προτεστάντης ἕνα ὁλόκληρο ἀπόγευμα. Ὅλοι θαύμασαν τὴν παιδεία του. Τὸ βράδυ ἔφαγαν ὅλοι στὸ ἑστιατόριο τοῦ ξενοδοχείου.
Μετὰ τὸ φαγητὸ ἀνέβηκαν στὰ δωμάτια. Ὁ γερο-Ἰσίδωρος ὁ Καλύμνου ἀργοπόρησε καὶ ἀνέβηκε σιγά-σιγὰ νὰ βρῆ τὸ δωμάτιό του.
Καταλάθος ἀνοίγει τὴν πόρτα ἄλλου δωματίου καὶ βλέπει τὸν σπουδαῖο λαλήσαντα προτεστάντη ἐπιβήτορα. Ἥρεμα τοῦ λέγει: «Excuse me».
Ἔκλεισε τὴν πόρτα ὁ γερο-Ἰσίδωρος καὶ ὅλη νύχτα σκεπτότανε: «Τί θέλουμε ἐμεῖς μ᾽ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους; Αὐτοὶ οἱ περισσότεροι εἶναι ἀρειανοί, δὲν πιστεύουν ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός. Εἶναι ἀντιτριαδίτες, ἀρνοῦνται τὴν Ἁγία Τριάδα».
Ἂς μᾶς ἔλεγε αὐτὴ ἡ σύνοδος τὶ ὠφέλεια ἔχουμε νὰ συνδιαλεγώμαστε μ᾽ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι, δόξα τῷ Θεῷ, ἔχουν καλύτερη παιδεία ἀπὸ μᾶς καὶ ἂν θέλουν νὰ μάθουν τὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, τοὺς εἶναι πάρα πολὺ εὔκολο.
Ποιός λόγος συντρέχει νὰ παρευρισκώμαστε ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι στὰ συνέδρια τῶν ἀρειανῶν καὶ ἀντιτριαδιτῶν; Τί ἀποκομίσαμε ἀπὸ αὐτὰ τὰ συνέδρια;
Καὶ αὐτοὶ τί ὠφελήθηκαν ἀπὸ μᾶς τοὺς ὀρθοδόξους καὶ πόσοι ἔγιναν ὀρθόδοξοι ἀπὸ αὐτούς;
Τὰ λόγια μας καὶ τὶς κουβέντες μας τὶς ξέρουνε πολὺ καλά. Μήπως πήγαμε ἐκεῖ μὲ παρουσία ἀσκητική; Ἢ παρευρεθήκαμε μὲ παρουσία μαρτυρική;
Πιστεύω ὄχι, γιατὶ οἱ σύνεδροι πηγαίνουν γιὰ ἐπίδειξη γνώσεων καὶ ἀναβάθμιση τῆς προσωπικότητάς τους στὸν κόσμο. Τὶ μεγάλο κακὸ κάνουμε!
Νὰ σπρώχνουμε τὶς ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες σὲ συνέδρια ἀντιχρίστων καὶ ἀντιθέων. Τὰ συνέδρια αὐτὰ νὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ τὰ ἀποκαλέσω τὴν πηγάδα τοῦ Μελιγαλᾶ, ὅπου ἔρριξαν οἱ τότε κρατοῦντες ζωντανοὺς καὶ πεθαμένους μέσα, χωρὶς καμμία ἐλπίδα σωτηρίας. Σ᾽ αὐτὴν τὴν πηγάδα τὴν ὀνομαστὴ καὶ χαρακτηριστικὴ θέλει νὰ μᾶς ρίξη ἐπίσημα καὶ ἡ Ἐκκλησία μας;
Ἐπιτέλους, ἔχουμε δικά μας ἀμπελοχώραφα νὰ καλλιεργήσουμε. Δὲν χρειάζονται ἐπεκτάσεις. Ἂς δοῦμε καὶ ἂς κλάψουμε τὴν κατάσταση τῆς Ἑλλαδίτσας σήμερα καὶ ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτικά. «Γενοῦ ἵλεως, Κύριε.»
Τὸ πάπλωμά μας πιὰ δὲν φτάνει νὰ μᾶς σκεπάση. Τό ᾽φαγε ὁ σκόρος τῆς ἀθεΐας, τῆς ἀνωμαλίας καὶ τῆς ἀνηθικότητας, καὶ ὅλων αὐτῶν τῶν ζιζανίων ποὺ περιτρέχουν τὴν ἑλλαδικὴ ἐπικράτεια.
Διαβάστε τὶ θὰ διδάσκονται τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα καὶ ἐπιτέλους ἐξεγερθῆτε καὶ ἀφῆστε τὰ παγκόσμια συμβούλια, στὰ ὁποῖα βασιλεύουν τὰ δαιμόνια ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὰς ἐρήμους.
Πάψανε νὰ κάνουνε συνάξεις ἐκεῖ ποὺ δὲν ἐπισκοπεῖ ἄνθρωπος, γιατὶ βρήκανε πιὸ καλὰ καὶ πιὸ ἀποδοτικὰ τὸ συνέδριο τοῦ παγκοσμίου συμβουλίου τῶν λεγομένων ἐκκλησιῶν.
«Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν» ὁμολογοῦμε στὸ σύμβολο τῆς πίστεως, ἀλλὰ δυστυχῶς οἱ κρατοῦντες ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ πιστεύουν καὶ σὲ ἄλλες «ἐκκλησίες», ποὺ ἔφτιαξαν ἄνθρωποι πονηροὶ καὶ γόητες. «Ἐλεῆμον, ἐλέησον ἡμᾶς.»

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Όπως μας δίδαξαν οι Όσιοι της Εκκλησίας,
τρία είναι τα αμαρτωλά πάθη στη ζωή των ανθρώπων, που γεννούν και όλα τα υπόλοιπα πάθη:

- Η αγάπη προς το χρήμα,
- Η αγάπη προς τη δόξα των ανθρώπων, και
- Η αγάπη προς τις διάφορες επίγειες ηδονές.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ είπε...

ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΟ Π.Σ.Ε.

- Ἢ παρευρεθήκαμε μὲ παρουσία μαρτυρική;
O Γρηγορίος Αρχιπελαγίτης Καθηγουμένος Ι.Μ. Δοχειαρίου για το Π.Σ.Ε. είπε: «Μήπως πήγαμε ἐκεῖ μὲ παρουσία ἀσκητική; Ἢ παρευρεθήκαμε μὲ παρουσία μαρτυρική; Πιστεύω ὄχι, γιατὶ οἱ σύνεδροι πηγαίνουν γιὰ ἐπίδειξη γνώσεων καὶ ἀναβάθμιση τῆς προσωπικότητάς τους στὸν κόσμο».
- η δική μας η θέση, την οποία μεταφράζω αυτή τη στιγμή, μεταφέροντας τη φωνή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου είναι «Μάρτυρες»!
Ο Αλβανίας Αναστάσιος είπε: «Το διαμάντι δεν φοβάται όπου και να το βάλετε. Και η δική μας η προσπάθεια, όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι να προδώσουμε τίποτα. Αλλά είναι να ζήσουμε πιο βαθιά αυτό το οποίο ζούμε, να το ακτινοβολήσουμε και να το μοιραστούμε με τους άλλους. Δεν είμαστε φτωχοί, είμαστε πλούσιοι πνευματικά, και πολιτιστικά, και αυτό θα πρέπει να το μοιραστούμε, χωρίς υπεροψίες, χωρίς μεγάλες κουβέντες, απλά με όλη τη σεμνότητα, τη ταπείνωση, αν όχι την βεβαιότητα ότι έχουμε ένα θησαυρό που προέρχεται από τα βάθη των αιώνων και το οποίο οφείλουμε να μοιραστούμε… Και η δική μας η θέση, την οποία μεταφράζω αυτή τη στιγμή, μεταφέροντας τη φωνή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου είναι «Μάρτυρες»! Κοστίζει αυτή η λέξη. Δεν είναι απλώς η μαρτυρία, η κατάθεση μιας βεβαιότητας, αλλ’ είναι ταυτόχρονα η προθυμία για κατάθεση αίματος…. Το πράγμα είναι πολύ απλό…. Να πάμε και στους άλλους! Αυτό ήταν τελικώς και αυτό είναι! Και σε όλα αυτά τα συνέδρια, τα διεθνή και τα άλλα, τι κάνουν αυτοί….[…] Δεν φοβόμαστε, γιατί να φοβηθούμε; Ούτε αισθανόμαστε αλαζονικά, ότι εμείς είμαστε και οι άλλοι δεν είναι…»» ( ΠΗΓΗ: ''ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ" http://www.eordaia.org/index.php/14-2016-dekemvrios/1463-arxiepiskopos-alvanias-anastasios-to-diamanti-den-fovate-tipot-mila-gia-tin-agia-kai-megalh-synodo-pou-egine-stin-krit)

Με τιμή

Φαίη είπε...

Σεβαστέ ηγούμενε Γρηγόριε ειλικρινά έχω μπερδευτεί.
Και με τον κλέφτη και με τον νοικοκύρη;
-http://kranosgr.blogspot.gr/2017/06/blog-post_982.html [Άρθρο-Παρέμβαση του Ηγουμένου της Μ. Δοχειαρίου στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ για τον Οικουμενικό Πατριάρχη]
«Δεν αναπαύομαι καθόλου (!!) να βλέπω τον Πατριάρχη να προσεύχεται και να φωτογραφίζεται με τον πάπα και τους ετεροδόξους και ετεροθρήσκους.»
«.. Περίμενα (!!) η Σύνοδος αυτή να στηλιτεύση τον οικουμενισμό και όχι να τον εδραιώση και συνοδικώς.»
«Από αυτούς τους διαλόγους τίποτε δεν κέρδισε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλλον (!!) σύγχυση επέφεραν στον κόσμο και άλγος στους αληθινά ευσεβείς χριστιανούς.»
«Το μνημόσυνο του επισκόπου μου δεν το σταματώ, παρά μόνον αν τον δικάση Σύνοδος. Δεν θέλω να σχίζω την Εκκλησία.(!!) Θεωρώ ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που μπορεί να διαπράξη κανείς μέσα στην Εκκλησία. Όχι. Δεν πιστεύω σ᾽ αυτές τις κινήσεις, αλλά δεν κόβω και το μνημόσυνο.»

Να υποθέσω τότε ότι το πρόσφατο κείμενο του Αγίου Όρους, το «δεν υπάρχει λόγος ταραχής» κείμενο, το υπογράψατε;
Και εδώ ζητάτε «εξέγερση;»
Σεβαστέ π. Γρηγόριε, δεν ξέρω για τους άλλους, αλλά εγώ προσωπικά ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΑΛΛΟ αυτού του είδους τα 'διπλά' μηνύματα.

Ανώνυμος είπε...

Καθαρός ο λόγος. Φτάνει να ΄ναι καθαρό το νερό αν δε το πιεί ο άνθρωπος για να ξεδιψάσει; Οφείλει να δοκιμάσει. Το καλύτερο νερό είναι εκείνο που είναι χωρίς οσμή και χωρίς γεύση. Εμείς έχουμε εκ της πείρας των πατέρων της Εκκλησίας ένα τέτοιο νερό, δε το δοκιμάζουμε ούτε ποτέ αληθινά το γευτήκαμε φαίνεται, γιατί αναζητούμε αλλού πηγές. Αρεσκόμαστε στο νοθευμένο νερό, να ΄χει και κάποια γεύση, να ΄χει και κάποιο άρωμα. Τάχα μας ξεδιψάει, πίνει και ξαναπίνει ο άνθρωπος και η δίψα του δε περνάει. Άσε που είναι και νοθευμένο το νερό που πίνει! Και το πίνουμε σχεδόν όλοι, μικροί και μεγάλοι, Άλλωστε αυτό διακαώς θέλουν και όλοι αυτοί που προωθούν τούτο το προιόν, ζούμε στη εποχή της εμπορευματοποίησης των πάντων ρηχών και βαθέων. Μας προτρέπει ο γέροντας να προσέξουμε περισσότερο και να αντισταθούμε στις αθλιότητες που θα διδάσκονται οι εύπλαστοι άνθρωποι στα σχολεία, εγώ θα έλεγα εκείνο που είπε ο Χριστός, ταύτα μη έδει κακείνα μη αφιέναι..

Αντιοικουμενιστής είπε...

"δεσμεύουσι γὰρ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων, τῷ δὲ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσι κινῆσαι αὐτά. (Μτ. κγ, 4)" Μας λέγη λοιπόν ο Γέροντας: "Διαβάστε τὶ θὰ διδάσκονται τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα καὶ ἐπιτέλους ἐξεγερθῆτε καὶ ἀφῆστε τὰ παγκόσμια συμβούλια, στὰ ὁποῖα βασιλεύουν τὰ δαιμόνια ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὰς ἐρήμους". Καλώς λοιπόν γέροντα, να εξεγερθώμεν. Κι εσείς; Τι; Θα υπογράφετε τις ανακοινώνεις "δείτε τα θετικά της συνόδου", "ουδείς λόγος ανησυχίας συντρέχει", "όλα βαίνουν καλώς", "μόνον οι αποτοιχισθένες κάμουν κακό"; Ουχί αγαπητέ! Εάν μας καλείς εις εξέγερσιν, πρώτος συ θα εξεγερθής και ημείς, εκεί, μαζί σου! Αλλά ουχί "εξερθείτε σεις, εγώ ου δύναμαι όπως στεναχωρήσω τον πατριάρχη ημών και τους αδελφούς καθηγουμένους", ουχί! Ου γίνεται "και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα". Αγαπητοί, φεύγετε των οικουμενιστών, των φιλοοικουμενιστών, των κρυφοοικουμενιστών και των κολυμπαριστών ως τις φεύγη εκ του όφεως, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Θερμή παράκληση προς τον γέροντα Γρηγόριο.
Μέγας ο σκανδαλισμός,μέγας και ο πόνος που μας προκαλείτε γέροντα μετά και την υπογραφή σας στο κατάπτυστο κείμενο της Ι.Κ.του Αγίου Όρους!
Γι'αυτό θερμά σας παρακαλώ με ειλικρίνεια και αγάπη.
Ας σταματήσει πλέον η δημοσιοποίηση των λόγων σας αφού μόνο σκανδαλισμό προκαλούν,καθώς άλλα λέτε και άλλα κάνετε!
Συγχωρέστε με,σε άλλη περίπτωση θα σας ζητούσα να εύχεστε, αλλά σύμφωνα με τους λόγους των Αγίων Πατέρων φοβάμαι ότι σύντομα η Χαρις θα σας εγκαταλείψει άν δεν έχει συμβεί ήδη!
ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΓΕΡΟΝΤΑ!

Ανώνυμος είπε...

ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΕ,Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΔΕΝ ΑΡΜΟΖΕΙ ΕΙΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ.

Ανώνυμος είπε...

Γέροντα Γρηγόριε, μᾶς ἀπογοητεύσατε.
Ἕνας μονάχα δρόμος σᾶς ἔχει ἀπομείνει, ὥστε νά ἀποκατασταθεῖτε στίς συνειδήσεις μας:
Νά ἀναγγείλετε διακοπή τῆς μνημόνευσης τοῦ Πατριάρχη.
Τό ἔκαναν πρίν ἀπό ἐσᾶς, ἐπί Ἀθηναγόρα, τά μισά σχεδόν μοναστήρια.
Τώρα πού τά πράγματα εἶναι πολύ χειρότερα ἀπό τότε, γιατί διστάζετε;
Τί ἔχετε νά χάσετε; Θά σᾶς κόψουν τό μηνιάτικο ἤ θά πεινάσουν τά παιδιά σας;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com