15 Ιουν 2017

Επίθεσις του Πατριάρχου Κων/λεως κ. Βαρθολομαίου κατά του ομ. καθηγητού κ. Χρήστου Γιανναρά

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως επραγματοποίησε πενθήμερον επίσκεψιν εις την Γερμανίαν, δια να παραστή εις την επέτειον της Μεταρρυθμίσεως και εις βράβευσίν του. Τα ανακοινωθέντα του Πατριαρχείου αναφέρουν χαρακτηριστικά:
«Την Δευτέραν, 29ην Μαΐου 2017, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης ημών κ. κ. Βαρθολομαίος ανεχώρησεν εις Στουτγκάρδην, προκειμένου να επισκεφθή την Ευαγγελικήν Εκκλησίαν Γερμανίας, εορτάζουσαν εφέτος την 500ην επέτειον της Μεταρρυθμίσεως, κατόπιν επισήμου προσκλήσεως του Προκαθημένου αυτής Σεβ. Επισκόπου Δρος Heinrich Bedford – Strohm, ανταποδίδων ούτω την επίσκεψιν αυτού προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον τον παρελθόντα Σεπτέμβριον… Την Τρίτην, 30 Μαΐου, από 09.15-12.30 έλαβε χώρα η Τελετή αναγορεύσεως της Α. Θ. Παναγιότητος σε Επίτιμο Διδάκτορα από την Ευαγγελική Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Τυβίγγης».

Ο Πατριάχης μετέβη κατόπιν εις το Βερολίνον ως προσκεκλημένος του Ιδρύματος Konrad Adenauer, όπου έδωσε διάλεξιν με θέμα «Ορθοδοξία και ανθρώπινα δικαιώματα». Η ομιλία διήρκησε περίπου μίαν ώραν. Παρά την έκτασιν της ομιλίας ο Πατριάρχης δεν ανέφερεν ούτε ένα Πατέρα της Εκκλησίας. Αντιθέτως εμνημόνευσε τους Γιούργκεν Μόλτμαν, Σάμουελ Χάντιγκτον, Χανς Πότερινγκ, Χανς Μάιερ, Χανς Κουνγκ, Καρδινάλιον Βάλτερ Κάσπερ, Σεβ. Περγάμου, π. Γεώργιον Φλορόφσκυ, Χρήστον Γιανναράν και αποσπάσματα από την διακήρυξιν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την οικουμενικήν κάρταν και το Κολυμβάριον. Παντελώς απούσα η Πατερική Γραμματεία!
Εις την αρχήν της ομιλίας του ο Πατριάρχης κατέγραψε τας ενστάσεις που εγείρουν άλλα θρησκεύματα δια τα ανθρώπινα δικαιώματα: ότι είναι επινοήσεις του δυτικού πολιτισμού, δούρειος ίππος του χριστιανισμού, αντιμετωπίζουν τον άνθρωπον ατομικώς, έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα και αποτελούν φορείς της εκκοσμικεύσεως, την οποίαν ενσαρκώνουν. Ο Πατριάρχης ησθάνθη την ανάγκην να απολογηθή απέναντι εις αυτάς τας αιτιάσεις και να υπερασπισθή τα ανθρώπινα δικαιώματα με κάθε τρόπον.
Μάλιστα η υπερασπιστική γραμμή επεκτάθη και έναντι των Ορθοδόξων, πολλοί εκ των οποίων αναβιώνουν ένα «Ορθοδοξισμό» κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λέγων συγκεκριμένα ότι:
«Δυστυχώς υπάρχουν στον ορθόδοξο κόσμο κύκλοι και άτομα που αντιμετωπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κίνδυνο για την ορθόδοξη ταυτότητά μας. Γενικά θεωρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ‘φονταμενταλισμό του μοντερνισμού’ και τη συζήτηση για αυτά ‘εισαγόμενο λόγο’. Τα άτομα αυτά και οι κύκλοι αυτοί αδικούν τόσο τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και την Ορθοδοξία. Κατ’ αυτό τον τρόπο αποτρέπεται κάθε ευκαιρία για μία θετική συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας στο ζήτημα ανθρώπινα δικαιώματα».
Με αυτά ο Πατριάρχης είχε κάνει ήδη εισαγωγήν εις τα όσα ήθελε να δώση εν συν­εχεία έμφασιν. Το επίσημον ανακοινωθέν δεν αποτυπώνει ορθώς τα όσα υπεστήριξεν ο Πατριάρχης η μάλλον επιμελώς απέκρυψεν ότι επανέλαβε τας κακοδόξους θέσεις του Σεβ. Περγάμου.
Ήρχισεν από το αυθαίρετον αξίωμα ότι το πρόσωπον είναι κεντρικόν σημείον εις την ορθόδοξον θεολογίαν και θεμελιώνεται εις την πατερικήν παράδοσιν. Έπειτα κατ’ επανάληψιν παρέθεσεν αυτουσίας θέσεις του Σεβ. Περγάμου, όπως ότι «Τίποτε δεν είναι ιερώτερο από το πρόσωπο» η «Το να είσαι πρόσωπον σημαίνει να συνυπάρχης» η «ένα πρόσωπο είναι κανένα πρόσωπο». Όλαι αι θεωρίαι του Περγάμου περί του προσώπου ως σχέσιν κ.λπ. είχαν συμπυκνωθή εις τον λόγον του Πατριάρχου, δια να καταλήξη ότι: «Η μάγκνα κάρτα της Ορθοδοξίας είναι ο πολιτισμός του προσώπου»!
Ήτο αναμενόμενον έπειτα από αυτά ότι θα ηκολούθει επίθεσις κατά του κ. Γιανναρά, καθώς υπάρχει μία αντιζηλία μεταξύ Σεβ. Περγάμου και κ. Γιανναρά  δια το «πρόσωπον». Όμως ο Πατριάρχης δεν ενδιαφέρεται δια θεολογικάς διαμάχας, αλλά δια το πλήγμα που είχεν επιφέρει ο κ. Γιανναράς προ ενός έτους.
Κατά τας ημέρας συνεδριάσεων του Κολυμβαρίου ο κ. Γιανναράς είχε παραχωρήσει συνέντευξιν εις τον κ. Π. Ανδριόπουλον, ο οποίος είναι υπεύθυνος δια το ιστολόγιον «Φως Φαναρίου», που αναρτά όλας τας ειδήσεις του Πατριαρχείου. Εις την συνέντευξιν αυτήν ο κ. Γιανναράς μεταξύ άλλων είχε χαρακτηρίσει «το Κολυμβάριον αποτυχία και αμαρτία, τις απαρχές του τυπικά δυτικές όπως εις τον Παπισμόν, την ύπαρξιν νοοτροπίας ΚΚΕ κ.λπ. Είχεν υποστηρίξει επίσης ότι εφ’ όσον μετέχουν εις το Κολυμβάριον Επίσκοποι χωρίς ποίμνιον καταλύεται ευθύς η έννοια της «Συνόδου», αναφερόμενος προφανώς εις τους τιτουλαρίους Φαναριώτας Επισκόπους, και επέμεινεν ότι Μεγάλη Συν­οδος μπορεί να είναι μόνο εκείνη εις την οποίαν μετέχουν όλοι οι Επίσκοποι της Εκκλησίας, που έχουν ποίμνιον, άνευ εξαιρέσεων. Επιπροσθέτως είχε θεωρήσει κατεπείγουσαν ανάγκην να έλθη το Πατριαρχείον εις την Θεσσαλονίκην «μήπως και μπορέσει να υπάρξει και πάλι Πατριαρχείο που να κομίζει την παράδοση της ελληνικότητας»! Τέλος η λέξις πρωτεί­ον κατά τον κ. Γιανναράν είναι αντιεκκλησιαστική και αφορά μόνον εις την σύγκλησιν και προεδρίαν Οικουμενικής Συνόδου. Αυτά έγραψεν επίσης εις σειράν επιφυλλίδων εις την εφημερίδα «Καθημερινή».
Προφανώς εξωργίσθη ο Πατριάρχης και το διετήρει εν τη καρδία του έως αυτήν την ημέραν, δια να ανταποδώση. Προχωρών εις την ομιλίαν του δια την υπεράσπισιν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διετύπωσεν έξι προτάσεις δια την σχέσιν Ορθοδοξίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρώτον, εζήτησε να σταματήσουν οι Ορθόδοξοι να μάχωνται το πνεύμα του Διαφωτισμού. Δεύτερον, ανέφερεν ότι η ανθρωπολογία του μοντερνισμού και του χριστιανισμού δεν είναι ασύμβατοι. Παρέθεσε χαρακτηριστικά εις αυτό το πλαίσιον απόσπασμα από γραπτά του κ. Γιανναρά, τα οποία απέδωσε με έξοχον τρόπον ο ανταποκριτής κ. Παναγιώτης Κουπαράνης δια την Deutsche Welle ως εξής:
«Στις γραμμές της Ορθοδοξίας επικρατεί ο φόβος πως ο μοντερνισμός είναι μία μορφή δυτικού ηγεμονισμού που θέτει σε κίνδυνο τον ορθόδοξο τρόπο ζωής. Ως ένα από τα παραδείγματα για αυτή την αντίληψη ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε τον Χρήστο Γιανναρά, ο οποίος χαρακτηρίζει την Ορθοδοξία και τη Νεωτερικότητα δύο «αντικρουόμενους» πολιτισμούς και υποστηρίζει πως τα «εισαγόμενα από τη Δύση» στον ορθόδοξο κόσμο οδηγούν «σε ένα είδος πολιτικής σχιζοφρένειας.» Αυτού του είδους οι αντιλήψεις συνιστούν, σύμφωνα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, διαστρέβλωση».
Ως τρίτον, ότι πρέπει να λάβωμεν σοβαρά ως Ορθόδοξοι τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς δεν ταυτίζεται εις αυτά το άτομο με τον ατομισμόν. Τέταρτον, επεσημάνθη δια πολλοστήν φοράν ότι η Σύνοδος του 1872 κατεδίκασε τον εθνοκεντρισμόν. Πέμπτον, έθεσε σχεδόν ως τετελεσμένον γεγονός να αποδεχθούν η Ορθοδοξία και η θεολογία τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία όντως έχουν εκκοσμικευμένον χαρακτήρα, όμως η αξία του ανθρώπου πηγάζει από το Ευαγγέλιον. Έκτον, ετοποθέτησε την αλληλεγγύην ως κομβικόν σημείον συναντήσεως της Ορθοδοξίας με τα ανθρώπινα δικαιώματα. «Να δώσουμε οι χριστιανικές εκκλησίες κοινή μαρτυρία. Το είπα πολλές φορές… Ένας διαιρεμένος χριστιανισμός δεν είναι πειστικός εκπρόσωπος της αλληλεγγύης, της ειρήνης, του προσώπου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων… Οι θρησκείες θα πρέπει να ανακαλύψουν μέσα στα ανθρώπινα δικαιώματα δικές τους αξίες και να αποδεχτούν αυτές σαν δική τους μαρτυρία στον κόσμο».
Η ομιλία ετελείωσε με έμφασιν του Πατριάρχου ότι «Ουσιαστική προτεραιότητα για την Εκκλησία μας παραμένει ταυτόχρονα η δέσμευσή μας για την επικράτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο τόπος κάθε ελευθερίας, πυρήνας των οποίων δεν είναι  το δικαίωμα του ατομισμού αλλά η αγάπη και η διακονία, gene libertas που δεν είναι ανθρώπινη αξία αλλά δωρεά του Θεού». Μετά από αυτά θα υπεστηρίζαμεν τον Πατριάρχην δια νόμπελ ανθρωπισμού, αφού όμως καταθέση δια παντός το ωμοφόριόν του.

Ορθόδοξος Τύπος

11 σχόλια:

Απόστολο είπε...

Καταρράκτης αντορθόδοξων ασυναρτησιών περί προσώπου κλπ. Τους τα έχει πει ο Ναυπάκτου. Τον Χρήστο Γιανναρά υπάρχουν άλλα να τον κρίνει και να τον κατακρίνει. Όχι όμως για αυτά. Τώρα μην αρχίσετε στα σχόλια να βρίζετε τον Γιανναρά για ό,τι αντορθόδοξο έχει πει τα τελευταία 30 χρόνια. Επί της ουσίας. Έχει μιλήσει και ορθοδοξότατα και είναι εν ζωή μεγάλο κεφάλαιο του Ελληνισμού. Λάθη όλοι κάνουμε. Ας ενισχύσει τα καλά του κι ας καταλάβει τα λάθη για τα λάθη του.

Ανώνυμος είπε...

Μονοδιάστατη η οπτική κ. Βαρθολομαίο, εγκλωβισμένη εις τον κόσμων τούτον και καθορισμένη από τα κριτήρια αυτού και όχι από την Θείαν Αποκάλυψη. Για αυτό μπορούσαμε και εδώ, και δικαιολογημένα πια, να ρωτούμε: "Εις οποίον όνομα μιλεί;" Δυστυχώς ο κόσμος και ακόμα και πολλοί Ορθόδοξοι έχουν πιαστεί στην παγίδα της φαναριωτικής προπαγάνδας και νομίζουν ότι μιλεί εις το όνομα της Ορθοδοξίας....

Ανώνυμος είπε...

Το δίκαιο στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι με το μέρος του Χρήστου Γιανναρά. Βέβαια ο Γιανναράς να έχει δίκαιο σε πλήθος άλλων ζητημάτων που μιλάει αιρετικά.
Στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει δίκαιο ο Γιανναράς.

Mαρίνος Ριτσούδης είπε...

Κάπως έτσι ξεκίνησε και με τον Κο Σωτηρόπουλο.
Αιώνια του η μνήμη!

Αντιοικουμενιστής είπε...

"Πρώτον, εζήτησε να σταματήσουν οι Ορθόδοξοι να μάχωνται το πνεύμα του Διαφωτισμού": Μας λέγη με ετέρους λόγους ότι οι "ορθόδοξοι" πρέπει να μεταλλαχθούν εις μαρξιστάς, υλιστάς και οπαδούς του τεκτονισμού, ως γνήσια "τέκνα" του γαλλικού και ευρωπαϊκού εν γένει, "διαφωτισμού". "Δεύτερον, ανέφερεν ότι η ανθρωπολογία του μοντερνισμού και του χριστιανισμού δεν είναι ασύμβατοι".: Εδώ μας λέγη ότι πρέπει να αναμένομεν και συντόμως μάλιστα, εκ των φερεφώνων του Φαναρίου την αμνήστευσιν της ομοφυλοφιλίας, ως απότοκος του μοντερνισμού.
"Ως τρίτον, ότι πρέπει να λάβωμεν σοβαρά ως Ορθόδοξοι τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς δεν ταυτίζεται εις αυτά το άτομο με τον ατομισμόν": Εδώ ο πατριάρχης Αρχοντώνης επιμένει εις τα καλούμενα "ατομικά δικαιώματα", δηλαδή το δικαίωμα επιλογής του "φύλου", εις αντίθεσιν με το φυσικόν φύλον! Άρα, εφόσον τα ατομικά δικαιώματα εισαχθούν εις το κανονικόν δίκαιον της "ορθοδόξου" εκκλησίας κατά τον εξής τρόπον: "Η ορθ. εκκλησία αποδέχεται την ιστορικήν ύπαρξιν των ατομικών δικαιωμάτων", ετοιμασθείτε δια την χειροτονίαν των γυναικών, την ευλογία των γάμων ατόμων ιδίου φύλου, την "βάπτισιν" των θιοθετημένων τέκνων των κ.λπ., κ.λπ. "Τέταρτον, επεσημάνθη δια πολλοστήν φοράν ότι η Σύνοδος του 1872 κατεδίκασε τον εθνοκεντρισμόν".: Παρότι η σύνοδος του 1872 κατεδίκαζε κατ' ουσίαν την ωμήν βίαν των Βουλγάρων κομιτατζήδων κατά των Ελλήνων Μακεδόνων, η αναφορά του Αρχοντώνη στοχεύει με ωμόν τρόπον εναντίων των Ελλήνων Ορθοδόξων, οίτινες ουκ αποδέχονται το Κολυμβάριον και τον οικουμενισμόν... "Έκτον, ετοποθέτησε την αλληλεγγύην ως κομβικόν σημείον συναντήσεως της Ορθοδοξίας με τα ανθρώπινα δικαιώματα. «Να δώσουμε οι χριστιανικές εκκλησίες κοινή μαρτυρία. Το είπα πολλές φορές… Ένας διαιρεμένος χριστιανισμός δεν είναι πειστικός εκπρόσωπος της αλληλεγγύης, της ειρήνης, του προσώπου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων… Οι θρησκείες θα πρέπει να ανακαλύψουν μέσα στα ανθρώπινα δικαιώματα δικές τους αξίες και να αποδεχτούν αυτές σαν δική τους μαρτυρία στον κόσμο»": Εις την έσχατην αποστροφήν του λόγου του ο Αρχοντώνης υπερέβη τα όρια του χριστανισμού εις τα οποία εκινείτο έως σήμερον και ομίλησε δια "θρησκείας", οπότε ετοιμαστείτε όπως "αποδεχθείτε" και την "ιστορικήν ύπαρξιν θρησκειών εκτός του χριστιανικού κόσμου", ην αποδέχεται η μετά Κολυμβάριον "ορθόδοξος εκκλησία" ως "οδούς σωτηρίας και λυτρώσεως"! Α, και κάτι δια τους ηγήτορες του Αγίου Όρους, οίτινες αποστέλλουσιν δήθεν "αντιοικουμενιστικά" μηνύματα δια του διαδικτύου, εις τας συνάξεις των όμως έτερα τυρβάζουν: ετοιμαστείτε όπως υποδεχθείτε τον πάπαν εις το Πρωτάτον, δια να πατήση με τας παντούφλας του τον Άγιον Τάφον των σφαγιασθέντων, εκ των Λατίνων, Αγιοριτών, Αγίων Μαρτύρων Μοναχών. Και μη σπεύσετε όπως παύσητε το μνημόσυνον του πατριάρχου, αλλά να μνημονεύσετε και τον "ευλογημένο πάπαν"! Αδελφοί, φεύγετε των οικουμενιστών, των φιλοοικουμενιστών, των κρυφοοικουμενιστών και των κολυμπαριστών ως τις φεύγη εκ του όφεως, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Ανώνυμος είπε...

Ο Γιανναράς δεν έχει κάνει απλά λάθη.. Έχει πέσει σε αιρέσεις και έχει πει πράγματα δυσσεβή.! Εδώ παρ' ολα αυτά έχει δίκαιο.

Ανώνυμος είπε...

ΑΦΟΥ ΜΙΛΗΣΑΝ ΟΛΟΙ ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ. Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΥΡΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΕΝΑ ΣΩΡΌ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ.ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΠΑΤΆΤΕ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΑΙΩΝΩΝ.
ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ Ο ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Κ.Λ.Π. ΕΓΙΝΕ ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ;

Ανώνυμος είπε...

Διόρθωση του σχολίου 7:53μ.μ.


Το δίκαιο στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι με το μέρος του Χρήστου Γιανναρά. Βέβαια ο Γιανναράς δεν έχει δίκαιο σε πλήθος άλλων ζητημάτων που μιλάει αιρετικά.
Μολονότι στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει δίκαιο ο Γιανναράς.

Ανώνυμος είπε...

Καμμία σχέση δεν έχει ο Γιανναράς με τις αιρετικές απόψεις με τον αείμνηστο Θεολόγο και ιεροκήρυκα της Πίστης Νικόλαο Σωτηρόπουλο!

Φιλαλήθης

Mαρίνος Ριτσούδης είπε...

Αγαπητέ Φιλαλήθη, ουδείς σύγκρινε τον Κο Σωτηρόπουλο μέ τον Κο Γιανναρά.
Επίσης στην αρχή τού σχολίου σου, οι δύο συνεχόμενες αρνήσεις, δηλώνουν κατάφαση!

Ανώνυμος είπε...

Σου βγαίνει νόημα κ. Ριτσούδη να μην είχε την δεύτερη άρνηση όπως λες εσύ και έγραφε ο Φιλαλήθης
" Καμμία σχέση έχει ο Γιανναράς με τις αιρετικές απόψεις με τον αείμνηστο Θεολόγο και ιεροκήρυκα της Πίστης Νικόλαο Σωτηρόπουλο!" ;;

Έχεις ξανακούσει τη φράση " Καμμία σχέση έχει ο τάδε με τον τάδε" ;; Ακατανόητο θα ήταν κάτι τέτοιο. Σωστά το έγραψε ο Φιλαλήθης.Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com