7 Ιουν 2017

Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος, Άκαιρη, αδιάκριτη και αθεολόγητη η διένεξη για το παλαιό


Αποτέλεσμα εικόνας για Αρχιμ. Παΐσιος Παπαδόπουλος

ΑΚΑΙΡΗ ΑΔΙΑΚΡΙΤΗ ΚΑΙ ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΗ Η ΔΙΕΝΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ
Ο λόγος του Προφήτου Ησαΐου· «Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς» (Ιω.12,40) δεν ίσχυε μόνο για τους ιουδαίους της παλαιάς διαθήκης και της εποχής του Χριστού αλλά ισχύει και για τους σύγχρονους που θέλουν να ονομάζονται Χριστιανοί αλλά ακολουθούν την αίρεση καθώς αγνούν και το γράμμα και το πνεύμα  Αγίας Γραφής που ξεκαθαρίζει « θυσίαι ἀσεβῶν βδέλυγμα Κυρίῳ, καὶ γὰρ παρανόμως προσφέρουσιν αὐτάς» (Παρ.21,27). Στην «Κλίμακα» ο άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης γράφει· « Χριστιανός είναι η απομίμησις του Χριστού, όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο, και στα λόγια και στα έργα και στην σκέψι. Πιστεύει δε ορθά και αλάνθαστα στην Αγία Τριάδα.

 Αχρείους δούλους ονομάζουμε αυτούς που αξιώθηκαν μέν να λάβουν το άγιον Βάπτισμα, δεν εφύλαξαν όμως γνήσια τίς πρός τόν Θεόν υποσχέσεις τους.
Ως ξένους και εχθρούς του Θεού θα εννοήσωμε αυτούς που είναι αβάπτιστοι ή δεν έχουν ορθή πίστι. Αντίπαλοι τέλος του Θεού είναι εκείνοι οι οποίο όχι μόνον απέκρουσαν και απέρριψαν από την ζωή τους το θέλημα του Κυρίου, αλλά και πολεμούν με πάθος αυτούς πού το τηρούν.
Εξηγήσαμε σε παλαιότερο άρθρο μας ότι· «Αυτό που εννοούμε ως Ορθοδοξία το βλέπουμε για πρώτη φορά να εφαρμόζεται εν έργω στην Παλαιά Διαθήκη, και συγκεκριμένα, στη θυσία του Άβελ και όχι του Κάϊν. Τί θα πει Ορθοδοξία; Ορθή δόξα, δηλαδή, ορθή γνώμη, και εν προκειμένω ορθή γνώμη στο να διαλέξει κανείς, να ξεχωρίσει διακρίνοντας,  τί θα προσφέρει στο Θεό. Και το λέει καθαρά ο Θεός· « οὐκ ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς, ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃς, ἥμαρτες;» Δεν  αμάρτησες (ενώπιον του Θεού) εάν ορθά προσφέρεις ( θυσίαν στον αληθινόν Θεόν), δεν ξεχωρίζεις όμως ορθά (δηλαδή, εάν δεν εκλέξεις τα καλύτερα εις ένδειξιν ευλαβείας); (Γεν. 4,7). Ο Άβελ είχε την γνώμη να διαλέξει, να ξεχωρίσει αυτό που θα προσέφερε ως θυσία στον Κύριο. Γι' αυτό και ο Θεός ευαρεστήθηκε στη θυσία του. Δεν έγινε το ίδιο όμως και με την θυσία του Κάϊν, αν και κινήθηκε πρώτα η βούληση εκείνου στο να προσφέρει θυσία. Αν, στον καιρό της παλαιάς διαθήκης ακόμη, ζητά ο Θεός από τον μεταπτωτικό  άνθρωπο, να διακρίνει, να ξεχωρίσει, τί θα του προσφέρει ο κάθε πιστός, πριν ακόμη τότε  ενεργήσει η Χάρις με την σωτηριώδη Οικονομία είναι δυνατόν στην περίοδο της καινής διαθήκης που η κοινωνία της σχέσεώς μας με τον Κύριο αναβαθμίζεται, να δέχεται ο Θεός στην Εκκλησία την προσφορά αγίας αναφοράς μολισμένης από την πίστη των αιρετικών; Μή γένοιτο! Και όμως αυτή την γνώμη του Κάϊν είχε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο μεγαλύτερο της ποσοστό, σχετικά με την  Ψευτο-Σύνοδο στο Κολυμβάρι, όχι απλώς να μήν διακρίνει, να μην ξεχωρίσει δηλαδή την ορθόδοξη θεολογία από την παναίρεση αλλά και να αποδεχθεί ως σωστές τις αποφάσεις της «Κολυμβάριας συνόδου», και το πιο τραγικό, με το έντυπό της «Προς Τον ΛΑΟ», να προσπαθεί να κουκουλώσει ότι έγινε εκεί, ώστε αντί να ενημερώσει τελικά τον ΛΑΟ μάλλον να τον παραπληροφορήσει! Και έπειτα ζητούν οι Αρχιερείς να τους κάνουμε υπακοή.Τί λέγει  όμως ο Άγιος Νεκτάριος«ἡ κοινωνία μὲ αὐτὸν [τὸν κακόδοξο καὶ αἱρετικό] μολύνει τὴν πίστη μὲ τὶς εὐθύνες ποὺ αὐτὸ συνεπάγεται. Λοιπὸν ἡ ἐξωτερικὴ ἀκοινωνησία προστατεύει ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ ἀλλοτριότητα» ( Περὶ τῶν σχέσεων μὲ αἱρετικούς). Και ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει: «Εἰ δὲ ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς ἠθικοῖς σφαλλομένων τοσαύτη ἐστὶν ἡ βλάβη, τί χρὴ λέγειν περὶ τῶν περὶ Θεοῦ κακοδοξούντων, οὓς ἡ κακοδοξία οὐδὲ ἐν τοῖς ἄλλοις ὑγιαίνειν ἐᾷ, παραδιδομένους ἅπαξ δι' αὐτὴν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσιν;» (Κεφάλαια τῶν Ὅρων τῶν κατὰ Ἐπιτομήν). Αν, λοιπόν, από την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης ακόμη, δεν επιτρεπόταν να λάβει κανείς -και μόνο- το όνομα του Θεού στο στόμμα του επί ματαίω, πολύ δε περισσότερο να προσφέρει θυσία εκ του προχείρου στον Θεό, πώς στην στην Εκκλησία του Χριστού, την περίοδο της Χάριτος που έχει αποκαλυφθεί η Αλήθεια θα μας επιτρέψει ο Κύριος να προσφέρουμε την αγία Αναφορά έχοντας οικιοποιηθεί την πλάνη;».
 Ο λόγος του Θεού, επομένως, ο ειπωμένος δια του προφήτου· «ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί με, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ» (Ησ. 29,13), εν προκειμένω ισχύει. Ισχύει όμως και για κάθε αδιάκριτο που δεν έχει τον φωτισμό να κατανοήσει ότι δεν πρέπει να μεταθέτουμε το κέντρο βάρους από τα θέματα της πίστεως σε άλλα θέματα διότι αυτό συνεπάγεται ως μετατόπιση φορτίου ανατροπή στον ίδιο τον αγώνα μας! Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του γνησίου εργάτη του Ευγγελίου αλλά και γενικά του ανθρώπου που θέλει να συμβάλλει να αποτραπεί η πλάνη είναι η στάση του Αποστόλου Παύλου· «Κἀγῶ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ᾿ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον τοῦ Θεοῦ. οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ εἰδέναι τι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. καὶ ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς, καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾿ ἐν ἀποδείξει Πνεύματος καὶ δυνάμεως, ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐν δυνάμει Θεοῦ» (Α’ Κορ.2,1-5). Με το να λέμε και να γράφουμε πολλά και μάλιστα συνέχεια, χάνουμε και την σοβαρότητά μας. Εύκολα καταλαβαίνει ακόμη και κάποιος που δεν είναι και πυλύ πνευματικός άνθρωπος ότι δεν υπάρχει βάση προσευχής και μετανοίας. Και πως να υπάρχει αφού δεν αναλογισθήκαμε καν πόσο κρίσιμα είναι τα πράγματά και τί πόνος και ταπείνωση χρειάζονται για να επέμβει ο Θεός; Όλοι όσοι γράφουν εύκολα παραθέτοντας μάλιστα κατεβατά από Πατέρες αγνοούν ότι στην ορθόδοξη Παράδοση για να θεολογείς δεν φτάνουν οι Πατερικές παραθέσεις και η γνώση της εκκλησιαστικής ιστορίας που, βεβαίως, οι οικουμενιστές ούτε αυτά τα γνωρίζουν αλλά χρειάζεται και το «οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ᾿ ἐν ἀποδείξει Πνεύματος καὶ δυνάμεως, ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐν δυνάμει Θεοῦ» το οποίο κάνουν πως δε το βλέπουν, διότι ενοχλούνται από την πληροφορία της Χάριτος ενώ δεν ενοχλούνται από τον πολύ εγωϊσμό τους.
Όταν  ο άνθρωπος έχει καθαρότητα, όπως προπτωτικά οι πρωτόπλαστοι μέσα στον παράδεισο -λέγει ο Μέγας Αθανάσιος- «χωρὶς νὰ ἔχῃ κανένα ἐμπόδιο σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴ γνῶσι τοῦ Θεοῦ, βλέπει πάντοτε λόγῳ τῆς καθαρότητός του τὴν εἰκόνα τοῦ Πατέρα, τὸν Θεὸ Λόγο, κατὰ τὴν εἰκόνα τοῦ ὁποίου δημιουργηθήκαμε, καὶ καταπλήσσεται ἀπὸ τὴν πρόνοιά Του γιὰ τὸν κόσμο, καὶ ἀνεβαίνει πάνω ἀπὸ τὰ αἰσθητὰ καὶ ἀπὸ κάθε σωματικὴ φαντασία, καὶ μὲ τὴ δύναμη τοῦ νοῦ συνάπτεται μὲ τὰ θεϊκὰ καὶ νοητὰ πνεύματα ποὺ βρίσκονται στοὺς οὐρανούς. Διότι, ὅταν ὁ ἄνθρωπινος νοῦς δὲν καταγίνεται μὲ τὴ θεωρία τῶν σωμάτων, οὔτε δέχεται τίποτε ποὺ εἶναι ἀναμεμιγμένο μὲ τὴν ἐπιθυμία τῆς σάρκας, ὅλος μεταρσιωμένος, προσέχοντας τὸν ἑαυτό του, ὅπως πλάστηκε ἀρχικά, τότε ξεπερνᾶ ὅλα τὰ αἰσθητὰ καὶ ὅλα τὰ ἀνθρώπινα καὶ βρίσκεται πάνω ἀπὸ αὐτὸ τὸν κόσμο, καὶ βλέπει τὸ Λόγο, καὶ βλέπει σὲ Αὐτὸν τὸν Πατέρα τοῦ Λόγου καὶ εὐχαριστιέται μὲ τὸ νὰ τὸν βλέπει καὶ ἀνανεώνεται μὲ τὸν πόθο του πρὸς αὐτόν»(Κατά Ελλήνων). Λησμονούν τον λόγο της Γραφής «εν τω φωτί σου οψόμεθα φως». Και πιο συγκεκριμένα εξηγεί ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος· «Ἀλλά τί εἴπω πρός τούς ἀγαπῶντας ὀνομαστούς εἶναι καί ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς καί ἡγουμένους καθίστασθαι, καί λογισμούς ἀλλοτρίους ἀναδέχεσθαι θέλοντας, καί ἑαυτούς εἶναι λέγοντας ἀξίους τῆς τοῦ δεσμεῖν καί λύειν ἐγχειρήσεως; Ὄταν μηδέν τῶν ἀναγκαίων καί θείων πραγμάτων αὐτούς ἐπισταμένους ὁρῶ, μήτε ταῦτα ἑτέρους διδάσκοντας ἤ εἰς φῶς ἐνάγοντας γνώσεως, τί ἕτερον ἤ ὅ φησι Χριστός τοῖς φαρισαίοις καί νομικοῖς· “Οὐαί ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τήν κλεῖδα τῆς γνώσεως. Αὐτοί οὐκ εἰσήλθετε καί τούς εἰσελθεῖν βουλομένους ἐκωλύσατε”. Τί γάρ ἄλλο ἡ κλείς ἐστι τῆς γνώσεως, εἰ μή ἡ διά πίστεως διδομένη χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ τήν γνῶσιν ὡς ἀληθῶς καί ἐπίγνωσιν διά φωτισμοῦ ἐμποιοῦσα καί διανοίγουσα τόν κεκλεισμένον καί κεκαλυμμένον ἡμῶν νοῦν, καθώς πολλάκις διά πολλῶν παραβολῶν καί αἰνιγμάτων, ἔτι δέ καί φανερῶν ἀποδείξεων, εἶπον ὑμῖν καί πάλιν ἐρῶ· ἡ θύρα ὁ Υἱός – “Ἐγώ εἰμι, φησίν, ἡ θύρα”-, ἡ κλείς δέ τῆς θύρας τό Πνεῦμα τό Ἅγιόν ἐστι – “Λάβετε, φησί, Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς· ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται”-, οἰκία δέ ὁ Πατήρ – “Ἐν γάρ τῇ οἰκίᾳ τοῦ Πατρός μου πολλαί μοναί εἰσι”- . Πρόσεχε οὖν ἀκριβῶς τῇ θεωρίᾳ τοῦ λόγου. Εἰ μή οὖν ἡ κλείς ἀνοίξει – “Τούτῳ γάρ, φησίν, ὁ θυρωρός ἀνοίγει” -, ἡ θύρα οὐκ ἀνοίγεται· ἄν δέ μή ἡ θύρα διανοιχθῇ, οὐδείς εἰς τήν οἰκίαν εἰσέρχεται τοῦ Πατρός, καθώς φησιν ὁ Χριστός· “Οὐδείς ἔρχεται πρός τόν Πατέρα, εἰ μή δι᾿ ἐμοῦ”.
Άγιος Συμεών ο Νέος θεολόγος αγανακτισμένος με την νοοτροπία ορισμένων να θεολογούν εύκολα γράφει· « Εἰ οὖν πᾶς ὁ ἁμαρτάνων τόν Θεόν οὐχ ἑώρακεν οὐδέ ἔγνωκεν αὐτόν, ὁ δέ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ, τέκνον χρηματίζων αὐτοῦ, θαυμάζειν μοι ἔπεισιν ἐπί τούς πολλούς τῶν ἀνθρώπων, οἵ πρό τοῦ γεννηθῆναι ἐκ τοῦ Θεοῦ καί τέκνα χρηματίσαι αὐτοῦ θεολογεῖν καί περί Θεοῦ λέγειν οὐ φρίττουσι. Διά δή τοῦτο καί ὅταν περί θείων καί ἀνεφίκτων πραγμάτων ἀκούω τούτων τινάς φιλοσοφοῦντας καί ἀνάγνως θεολογοῦντας καί τά περί Θεοῦ καί τά κατ᾿ αὐτόν ἐξηγουμένους ἄνευ τοῦ συνετίζοντος Πνεύματος, φρίττει μου τό πνεῦμα καί οἱονεί ἔξω ἐμαυτοῦ γίνομαι, ἀναλογιζόμενος καί σκοπῶν τό πᾶσιν ἀκατάληπτον τῆς θεότητος καί ὅπως, τά ἐν ποσίν ἀγνοοῦντες καί αὐτούς ἡμᾶς, περί τῶν ἀνεφίκτων ἡμῖν ἀφοβίᾳ Θεοῦ καί τόλμῃ φιλοσοφεῖν προθυμούμεθα, καί ταῦτα κενοί Πνεύματος ὄντες τοῦ ταῦτα φωτίζοντος ἤ καί ἀναπτύσσοντος καί αὐτό τοῦτο τό περί Θεοῦ λέγειν τι ἁμαρτάνοντες. Εἰ γάρ τό γνῶναι μόνον ἕκαστον ἑαυτόν χαλεπόν καί κομιδῇ ὀλίγοις φιλοσοφούμενον, μικροῦ δέ οὐδ᾿ ὀλίγοις ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ καί τῇ γενεᾷ ταύτῃ, ἡνίκα καί ὁ τῆς φιλοσοφίας ἔρως ἐσβέσθη τῇ βιαίᾳ φορᾷ καί ἀντιπνεύσει τῆς κατασχούσης ἡμᾶς ἀμελείας καί τῶν πραγμάτων τοῦ βίου, ἀνταλλαττομένοις τῶν αἰωνίων τά μηδενός ἄξια καί μηκέτ᾿ ὄντα ἤ οὐδαμῶς ὄντα, ἄλλοτε ἄλλως μετατυπούμενα καί ὅρον μή ἔχοντα στάσεως, πολλῷ μᾶλλον τό γνῶναι Θεόν χαλεπώτερον καί προσέτι πάντῃ ἄλογον καί ἀσύνετον καί φύσιν Θεοῦ καί οὐσίαν ἐξερευνᾶν. Ἀλλά τί τά ἑαυτῶν ἀφέντες, ὦ οὗτοι, καλῶς διατίθεσθαι, τά περί Θεοῦ καί τῶν θείων ἐξερευνᾶτε; Μεταβῆναι δεῖ πρῶτον ἡμᾶς ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν, εἶθ᾿ οὕτω δέξασθαι σπέρμα ἐν ἑαυτοῖς ἄνωθεν τοῦ ζῶντος Θεοῦ καί γεννηθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ, ὡς χρηματίσαι τέκνα αὐτοῦ, καί ἑλκύσαι Πνεῦμα ἐν τοῖς ἐγκάτοις καί οὕτως ἐλλαμπομένους τά περί Θεοῦ φθέγγεσθαι, καθόσον οἷόν τε καί ἀπό Θεοῦ ἐλλαμπόμεθα».
Θα ισχυρισθούν,βέβαια, οι δια πλεκόμενοι στο παλαιοημερολητικό ζήτημα τον τελευταίο καιρό, ότι κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει γι αυτούς αφου δεν θεολογούν περί Αγίας Τριάδος. Όμως «θεολογούν», καθώς και ορισμένοι λαϊκοί μετά ανέσεως,  στον αντιοικουμενιστικό αγώνα αποπρασανατολιζόμενοι από την βασιλική οδό της διακρίσεως και αναλισκόμενοι σε θέματα που δημιουργούν προβλήματα στις τάξεις των αγωνιζομένων, θέτοντας παράκαιρα δηλήματα και βάζοντας σε προβληματική κρίση συνειδήσεως τους πιστούς, τους οποίους, επίσης, αποπρασανατολίζουν. Αυτό είναι εξ ίσου σοβαρό και κάνει πολύ μεγάλο κακό στον αγώνα.  
 Στη περίπτωση αυτή το κακό είναι ο αποπρασανατολισμός· χρειάζεται, άραγε, να εξηγήσουμε ότι έτσι απορροφάται η δυναμική των ορθοδόξων και δεν αφήνει η τάση αυτή να προχωρήσει η αποτοίχηση περαιτέρω. Είμαστε τόσοι πολλοί ώστε να διχασθούμε κιόλας; Ήδη με την διακοπή μνημονεύσεως εκείνων που δεν διέκοψαν όμως και κοινωνία με όσους κοινωνούν με την αίρεση δημιουργήθηκε σύγχυση, μπλόκαρε όλη η αποτείχηση. Και καλύτερα θα ήταν να μη βγουν καθόλου στον αγώνα, διότι περισσότερο έβλαψαν παρά βοήθησαν να γίνει σωστά η αντιμετώπιση της αιρέσεως· τώρα αρχίσαμε και τα σχετικά με το παλαιό ημερολόγιο; Νομίζω ότι μια επιχειρηματολογία αυτού του τύπου δεν βοηθά καθόλου. «ὁ καί οὕτω θεολογεῖν ἐφιέμενος, τόν μή παρ᾿οὖν τῆς ὁδοῦ, φημί δή τῆς μακαρίας ταπεινοφροσύνης, ὁ παρεκλίνων καί ἔξω που, δεξιά τυχόν ἤ ἀριστερά, βαδίζων καί προευόμενος καί τοῖς ἴχνεσι τοῦ Ἰησοῦ καί Θεοῦ μή καταδεχόμενος ἕπεσθαι, πῶς εἰς τόν νυμφῶνα αὐτοῦ σύν αὐτῷ εἰσελεύσεται; Μή θεασάμενος δέ ταύτην, πῶς τά κατ᾿ αὐτήν ἤ τά περί αὐτήν ἄλλοις ἐκδιηγήσεται; Πῶς περί ὧν οὐκ οἶδε καί οὐκ ἐθεάσατο πώποτε εἰπεῖν καθόλου τολμήσειεν; Εἰ δ᾿ ἐπιχειρήσειε περί τοιούτων καί τηλικούτων διδάσκειν, ἆρα τοῦ τοιούτου ἀνθρώπου ἔστιν ἐπί τῆς γῆς ἀφρονέστερος;»
Αυτή την ώρα παλαιό και νέο ημερολόγιο χρειάζεται να σχηματίσουμε ένα κοινό μέτωπο αγώνα εστάζοντας την δυναμική μας αφήνοντας τα στενά παραταξιακά πλαίσια επιστρατευόμενοι εν Αγίω Πνεύματι στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού.

Θα μου πείτε το ημερολόγιο τί γίνεται; Είμαστε υπέρ του παλαιού ημερολογίου όμως δεν θα μπούμε σε καμμιά παράταξη και δεν επιστρέψουμε τώρα στο παλαιό. Θα τελειώσουμε πρώτα με το ξεκαθάρισμα της αίρεσης και όλοι μαζί η Εκκλησία θα επιστρέψπυμε και στο παλαιό. Αυτή την ώρα αν δεν είναι ανοησία μια διένεξη περί του παλαιού το λιγότερο είναι μια καταστροφή για τον αγώνα μας λοιπόν, ας σοβαρευτούμε!

141 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"Είμαστε", "θα τελειώσουμε", "θα επιστρέψουμε"...
Ποιους εκπροσωπεί ο πάτερ;

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι σωστό καθόλου το σκεπτικό ότι όταν χτυπώ τις αιρέσεις αφήνω τα σχίσματα ανέπαφα!!!
Πού το βλέπουμε αυτό , στην ιστορία της Εκκλησίας;;;;
Χρειάζεται περισσότερη σοβαρότητα, σοβαρότητα απέναντι στα σχίσματα !!!!

Στερεοελλαδίτης

Ανώνυμος είπε...

Το ημερολόγιο δεν ήταν ποτέ δογματικό θέμα για την Ορθόδοξη Εκκλησία και όσοι ασχολούνται ακόμα με ημερολόγια δεν «ορθοτομούν το λόγο της αλήθειας».

Δ.Π. είπε...

Ορθό, κατά την γνώμη μου, το αίτημα του π. Παϊσίου για ενότητα των Αντιοικουμενιστικών δυνάμεων, αλλά θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η εν Χριστώ καταλλαγή και συνεννόηση με τελικό ζητούμενο την εν Χριστώ και εν Ορθοδοξία Ενότητα δεν εξυπηρετείται όταν οι εν Αποτειχίσει αδελφοί ευκαίρως - ακαίρως σε λόγους και κείμενά τους θεωρούν και αποκαλούν τους Ορθοδόξους του Πατρίου Εορτολογίου Σχισματικούς και εκτός Ορθοδόξου Εκκλησίας μη αναλογιζόμενοι ή σκεπτόμενοι τους μακροχρόνιους αγώνες τους για την Πίστη και ιδιαίτερα της μερίδος που εκφράζει την μεγάλη πλειοψηφία ( ΓΟΧ Ελλάδος ), οι οποίοι συγχρόνως μαζί με τους Ρώσους, Ρουμάνους, Βούλγαρους και λοιπών εθνικοτήτων αληθινούς Ορθοδόξους με τους οποίους είναι κοινωνικοί συναποτελούν αριθμητικά την συντριπτική πλειοψηφία των Αντιοικουμενιστικών δυνάμεων σε Παγκόσμια κλίμακα. Μακάρι η ανάγκη για ενότητα των αληθινών Ορθοδόξων να γίνει κατανοητή και οι ζητούμενοι διάλογοι μεταξύ τους να αποβλέπουν στην καταλλαγή και όχι σε επικοινωνιακά αποτελέσματα

Ανώνυμος είπε...

Άκαιρο είναι να αγνοούμε το σχίσμα και να αφήνουμε τους ανθρώπους να πέφτουν στην παγίδα του σχίσματος.

Αναγνώστης

Ανώνυμος είπε...

Άκαιρο και ζημιογόνο είναι να κοιτάμε μόνο τις αιρέσεις και να αδιαφορούμε για τα σχίσματα!!!

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ .Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΚΑΝΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 14 ΣΕΜΠΤΕΒΡΙΟΥ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 13, ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΕΧΝΙΤΗ ΕΟΡΤΗ. ΤΩΡΑ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΠΑΡΤΕΣ ΝΕΟΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΓΙΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΧΕΙΡΟΤΟΝΙΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, ΙΕΡΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;

Ανώνυμος είπε...

Πάντοτε το σχίσμα ενδιαφέρει την εκκλησιαστική κοινότητα και δεν μπορούμε ποτέ να το παραγνωρίζουμε.

Κ.

Ανώνυμος είπε...

Ο άγιος Συμεών ο Ν. Θεολόγος δεν είπε ποτέ ότι πρέπει να αδιαφορούμε για τα σχίσματα.

Αν το βρεί κανείς αυτό στον άγιο Συμεών να μου σφυρίξει...

Kyriakos Varveris είπε...

Ω αξία και πιστά τέκνα του Μελετίου Μεταξακη και το Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου !!!

Για κοιτάξτε λίγο στον καθρέπτη και θα δείτε ποιοι δημιούργησαν το σχισμα και ποιοι είναι σχισματικοι.

Ανώνυμος είπε...

Ε Όχι και αφώτιστοι και αδιάκριτοι αυτοί που ενδιαφέρονται να μην πέφτουν οι άνθρωποι στην παγίδα που λέγεται σχίσμα! Έλεος!!!

Ανώνυμος είπε...

Το να ξεχνάμε τον κίνδυνο σχίσματος αυτό είναι αδιακρισία!

Ανώνυμος είπε...

Ο Κυριάκος Βαρβέρης είναι παλαιοημερολογίτης και ονομάζει τέκνα του Μεταξάκη τους αντιοικουμενιστές που αποφεύγουν το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα!!!
Καμαρώστε παλαιοημερολογίτικη λογική!!!!!!

Δ.Π. είπε...

Από αρκετά σχόλια ανωνύμων παρατηρούμε ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει επιθυμία ενότητος με τους Αντιοικουμενιστές του Πατρίου, που όπως και παραπάνω έγγραψα είναι αριθμητικά πολλές φορές πολλαπλάσιοι των Αποτειχισμένων και των συναγωνιζομένων μαζί τους, διότι είναι παράλογο να επιζητούν αληθινά ενότητα οι Αποτειχισμένοι με εκείνους που αποκαλούν, ως δήθεν, Σχισματικούς. Ας ακολουθήσουν λοιπόν τον δρόμο τους αφήνοντας κατά μέρος τις προτάσεις για δήθεν διαλόγους που από ότι φαίνεται δεν έχουν σχέση με καταλλαγή, αλλά αποβλέπουν σε επικοινωνιακούς στόχους απαξίωσης των ΓΟΧ. Αδελφοί Αποτειχισμένοι σας ευχόμεθα καλή επιτυχία στον μονήρη δρόμο σας, εάν θελήσετε στο μέλλον αληθινή ενότητα για το συμφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, χωρίς προσπάθειες απαξίωσης των συνομιλητών σας, ξέρετε που θα βρείτε όχι εμάς τους απλούς Πιστούς, αλλά την ηγεσία της Εκκλησιαστικής προσπάθειάς μας. Ευχόμεθα ειλικρινά να καταννοήσετε το πόσο σημαντικό γεγονός θα είναι η ύπαρξη μίας τέτοιας ενότητος των αληθινών Ορθοδόξων για την Εκκλησία μας (τελικό σχόλιό μου )

Ανώνυμος είπε...

Σωστοτατη η άποψη του π Παϊσίου.
Τη στιγμή αυτή κύριος εχθρός και επικίνδυνος είναι η αίρεση του οικουμενισμού η οποία είναι και η γενεσιουργός αιτία του σχίσματος.
Προηγείται η αντιμετώπιση της ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ του οικουμενισμού.

Ανώνυμος είπε...

Βασικά ο κ. Βαρβέρης ονομάζει ως οικουμενιστες αυτούς που ασχολούνται με το παλαιο ημερολόγιο και καταπίνουν την αιρεση του οικουμενισμού και της επισκοπολατρειας μνημονεύοντας καραμπινατους
οικουμενιστες .

Ανώνυμος είπε...

Ευγε ΑΚΤΙΝΕς! Προωθειτε τη συγχιση και με υπουλο τροπο τον διχασμο ανεβαζοντας τετοια κειμενα. Ο π. Παισιος νομιζει οτι ειναι ο μεγας Παισιος...

Ανώνυμος είπε...

Λάθος η άποψη να παραμελούμε το σχίσμα! Ο 10:25 μπορεί να συμπαθεί το σχίσμα ,αλλά εμείς δεν θα πάρουμε απο τη συμπάθεια του.

Ανώνυμος είπε...

Αθεολόγητη και αδιάκριτη είναι η άποψη ότι το σχίσμα δεν είναι κίνδυνος.

Πού το βρήκε αυτό ο "φαεινός" νούς του 10:25 μ.μ. ;

Ανώνυμος είπε...

Εχθρός είναι και το σχίσμα!

Ανώνυμος είπε...

Συνοδική καταδίκη του οικουμενισμού και των οικουμενιστων και το θέμα παλαιο-νεο θα λυθεί την επόμενη μέρα.

Στο κάτω κάτω ας το δούμε και εμείς του νέου από την ανάποδη γιατί τόση επιμονή στην καινοτομία του νέου ημερολογίου; Αφού δεν είναι σημαντικό και σκανδαλίζει κόσμο γιατί δεν διορθώνουμε την λάθος καινοτομία εμείς του νέου πρώτα να τελειώνει ένα μέρος του σχίσματος από εκεί; Προφανως επειδή το κύριο πρόβλημα που έχει και η πλειοψηφία των παλαιοημερολογιτών θα εξακολουθήσει να είναι ο οικουμενισμός της διοικούσας εκκλησίας και οι οικουμενιστες επίσκοποι (υπάρχουν τους ξέρετε).
Και οι οικουμενιστες (επίσκοποι, θεολόγοι, πσρατρεχανενοι) αυτη τη στιγμή έχουν καταφέρει οποιαδήποτε αντίδραση να την ονομάζουν σχίσμα και οτιδήποτε οικουμενιστικο εκκλησια.

Ποια είναι αυτή η επίσημη "εκκλησία" που θεωρεί την αίρεση του παπισμού απλό σχίσμα;;;;; ο οικουμενισμός καταπίνει την ορθοδοξία και θα μιλάμε για το ημερολογιακό;
αλλά προφανώς αυτες είναι οι εντολές των οικουμενιστων.

Ανώνυμος είπε...

Είναι λάθος το " προηγείται" .
Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις δύο κακά, δεν αφήνεις το ένα για να πιάσεις το άλλο.
Τα αντιμετωπίζεις και τα δύο.

Ανώνυμος είπε...

Τί είδους λογική είναι αυτή που έχεις ανώνυμε 7 Ιουνίου 2017 - 10:25 μ.μ.;
Φαίνεται ότι έχεις πάθει πλύση εγκεφάλου παλαιοημερολογίτικων απόψεων.

Ποιός σου είπε ότι πρέπει να αφήνουμε το σχίσμα να καταστρέφει τους ανθρώπους όταν υπάρχει αίρεση;;;

Ανώνυμος είπε...

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες!

Καταπίνετε την αίρεση της οικουμενισμού και επιτίθεστε επιλεκτικά στο σχίσμα ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. Δεν σας είπε κανείς να αλλάξετε ημερολόγιο ούτε να πάτε κάνετε σχίσμα.

Σας προτείνουν ως ιερείς ή λαϊκοί να προστατέψετε την πίστη , να αντιδράσετε στους οικουμενιστες επισκοπους, να υποστηρίξετε τους ιερείς που κάνουν ιερά αποτειχιση ακολουθοντας τους ιερούς κανόνες.
Αλλά φευ οι συγχρονοι "υπερεκκλησιαστικοι" επισκοπολατρες επιμένουν στην μνημόνευση ΦΑΝΕΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

Απορώ πώς δεν μπορεί ο 10:25 μ.μ. να καταλάβει πώς όταν χτυπάς ένα κεφάλι του κακού (Αιρεσι), δεν είναι κακό να χτυπάς και άλλο κεφάλι του κακού (Σχίσμα)!!!
Σιγοντάρουμε το σχίσμα και νομίζουμε ότι κάνουμε καλό;;;

Ανώνυμος είπε...

Οι παλαιοημερολογίτες εαν θελήσουν ενότητα αληθινή για το συμφέρον της Εκκλησίας, τους περιμένουμε να αφήσουν τις παλαιοημερολογίτικες εμμονές τους, χωρίς χαρακτηρισμούς που ξεστομίζουν παλαιοημερολογίτες όπως τους χθεσινούς του Βαρβέρη!

Ανώνυμος είπε...

Πόσες φορές ανώνυμε σιγονταροσχισματικέ θα επαναλάβεις το ίδιο σχόλιο με τονισμένα τα γράμματα για να μας ...πείσεις;
Οι φαρισαϊσμοί ανήκουν σ εσένα που επιτίθεσαι σε αντιοικουμενιστές για να σιγοντάρεις το σχίσμα!

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι επισκοπολατρεία, ούτε οικουμενισμός, η αποφυγή των ημερολογιακών σχισμάτων. Είναι η σωστή εκκλησιαστική τοποθέτηση!

Αλλά πού να το καταλάβουν αυτό άνθρωποι σαν τον ανώνυμο σιγονταροσχισματικό;

Ανώνυμος είπε...

Δικηγόρε του κ. Βαρβέρη 10:55 μ.μ. αν διαβάσεις τα σχόλια θα δεις ότι αυτό που γράφεις είναι ξεκάρφωτο και τρελλό. Κανείς απο τους σχολιαστές δεν είπε ότι πρέπει να αφήσουμε την αίρεση, για να μιλάμε μόνο για το σχίσμα.

Προφυλασσόμαστε απέναντι ΚΑΙ στην αίρεση ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ. ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ δημιουργήματα του ΠΟΝΗΡΟΥ είναι.

Αυτή είναι η Διάκριση που σου λείπει.

Ανώνυμος είπε...

"Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες!"

Σωστά!
Αυτά να τα διαβάσουν αυτοί που άθελα τους σιγοντάρουν το σχίσμα με την αφελή ιδέα ότι είναι στραμμένοι στον οικουμενισμό!

Ανώνυμος είπε...

"Δεν σας είπε κανείς να αλλάξετε ημερολόγιο ούτε να πάτε κάνετε σχίσμα."
(Σχόλιο στο 8 Ιουνίου 2017 - 2:57 μ.μ.)


Δύο πράγματα συμβαίνουν ανώνυμε.
Ή δεν έχεις δει ποτέ σχόλια και σελίδες των παλαιοημερολογιτών να δεις τί λένε και πόσο προπαγανδίζουν το παλαιό ημερολόγιο σαν την μοναδική λύση. Είσαι δηλαδή Άσχετος.
Ή έχεις πάθει πλύση εγκεφάλου ότι το σχίσμα του παλαιού ημερολογίου έγινε για τον οικουμενισμό όπως λένε οι παλαιοημερολογίτες ΤΩΡΑ και όχι για τη ημερολογιακή διαφορά που έγινε ΤΟΤΕ το 1924.

Η αλήθεια είναι ότι οι παλαιοί παλαιοημερολογίτες της δεκαετίας 1920 αποσχίστηκαν για τη ημερολογιακή διαφορά, άσχετα τί προσπαθούν να πούν εκ των υστέρων τώρα.
Αυτά έχουν γραφεί και έχουν ξεκαθαριστεί με μελέτες που μπορεί να μην αρέσουν στους παλαιοημερολογίτες αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Αν είσαι ΑΣΧΕΤΟΣ τότε να μην μιλάς.

Ανώνυμος είπε...

"ο οικουμενισμός καταπίνει την ορθοδοξία και θα μιλάμε για το ημερολογιακό; αλλά προφανώς αυτες είναι οι εντολές των οικουμενιστων."

Η φαντασία σου οργιάζει κακόμοιρε ανώνυμε. Είσαι αξιολύπητος!

Ανώνυμος είπε...

Πολλοί αφελείς πιστεύουν ότι το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα θα θεραπευθεί αν η Εκκλησία υιοθέτηση το παλαιό ημερολόγιο. Δεν αντιλαμβάνονται ότι οι αιτίες του σχίσματος είναι πολύ βαθύτερες. Αυτό αποδεικνύεται εύκολα αν δούμε τα εσωτερικά σχίσματα των παλαιοημερολογιτών παρότι ακολουθούν όλοι το ίδιο ημερολόγιο.

Ανώνυμος είπε...

Ο σωστός ποιμένας της Εκκλησίας ενδιαφέρεται και για την αίρεση και για το σχίσμα, μην τύχει και πέσει κανένα πρόβατο του. Αδιάκριτο είναι να αδιαφορούμε για το ένα, επειδή ασχολούμαστε με το άλλο.Ανώνυμος είπε...

"Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον.."

Αυτά να τα ακούσουν οι σιγοντάροντες τον άκριτο ζηλωτισμό για τις ασήμαντες ημερολογιακές διαφορές.

Ανώνυμος είπε...

ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ, ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΣΙΓΟΝΤΑΡΟ-ΣΧΙΣΜΑΤΙΣΜΟ!

Ανώνυμος είπε...

Β Α Β Ε Λ καταντήσαμε αδελφοί!
Έλεος!!!!!
Ας προσευχηθούμε μπας και μας λυπηθεί ο Κύριος και μας οδηγήσει Εκείνος.
Άκρη δεν βγάζουμε εμείς οι απλοί πιστοί από τα σχόλια που διαβάζουμε.
Μάλλον κουραστήκαμε και απογοητευτήκαμε πια με το ημερολόγιο, φτάνει!
Ας δούμε τον αγώνα κατά της παναίρεσης και μετά ναι, να επιστρέψουμε στην πριν το 1924
κατάσταση.
Συγχωρέστε με.

Ανώνυμος είπε...

Δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια όταν αγωνιζόμαστε για την παναίρεση, να μην βλέπουμε να προπαγανδίζεται το σχίσμα σαν την λύση της παναίρεση.
Όχι αυτό δεν είναι λύση, μα μήτε διάκριση.

Αναγνώστης

Ανώνυμος είπε...

ΒΑΒΕΛ κατάντησαν τους αφελείς αυτοί που δεν μπορούν να καταλάβουν το απλό.

ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ!
ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ!

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ .
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
ΠΑΥΣΗ ΜΝΗΟΝΕΥΣΗΣ ΦΑΝΕΡΩΝ ΟΙΚΟΥΝΕΝΙΣΤΩΝ.

Kyriakos Varveris είπε...

Προς τους αγαπητούς νεοημερολογίτες που έχουν ακόμη εκκλησιαστική κοινωνία με την Κρατική Εκκλησία της Ελλάδος (η οποία αποδέχθηκε πλήρως και Συνοδικώς την ύπαρξη ετεροδόξων εκκλησιών) :

Ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριατσιανίνωφ λέει :

"
Λέγετε ακόμη, ότι «οι αιρετικοί εντούτοις είναι Χριστιανοί». Από που το πήρατε αυτό; Θέλετε να πήτε ότι άνθρωποι πού ονομάζουν τους εαυτούς των χριστιανούς χωρίς να γνωρίζουν τίποτε περί Χριστού, Από την υπέρμετρον αγνωσίαν των θα απεφάσιζαν να ονομάζουν τους εαυτούς των χριστιανούς του ιδίου είδους σαν τους αιρετικούς, εκείνους τους αιρετικούς οι οποίοι είναι αποκεκομμένοι Από την αγίαν ορθόδοξον πίστιν εξ' αιτίας της βλάσφημου αιρέσεώς των; Οι αληθινοί χριστιανοί πραγματικώς κρίνουν μ' αυτόν τον τρόπον; Ένα πλήθος από άγιους εξέλεξε των μαρτυρικών στεφάνων προτιμώντας τα χειρότερα και διαρκέστερα βασανιστήρια, φυλακίσεις και εξορίες, παρά να συμμετέχη με τους αιρετικούς στις βλάσφημες διδασκαλίες τους.
Η ορθόδοξος Εκκλησία θεωρούσε πάντότε ότι η αίρεσις είναι θανάσιμος αμαρτία, και τον άνθρωπον τον μολυσμένον με την τρομεράν αρρώστια της αιρέσεως ότι είναι πνευματικά νεκρός ξένος προς την θείαν χάριν και σωτηρίαν, σε κοινωνία με τον διάβολο και την ολέθρια συνοδεία του.
Αίρεσις είναι αμαρτία του νοός. Η Αίρεσις είναι πιο πολύ δαιμονική παρά η ανθρώπι¬νη αμαρτία- είναι η κόρη του διαβόλου, η κληρονομιά του, η ασέβεια του, σχεδόν ειδωλολατρία.

Μην παίζετε με την σωτηρίαν σας, μην το ρισκάρετε. Διαφορετικά θα θρηνείτε εις την αιωνιότητα.

"

Ανώνυμος είπε...

Η Εκκλησία υποφέρει και απο τις αιρέσεις και απο τα σχίσματα.

Γιατί να το κρύβουμε;

Ανώνυμος είπε...

Ο άγιος Ιγνάτιος Μπριατσιανίνωφ δεν συμβούλευσε ποτέ να πέσουν οι άνθρωποι στην παγίδα του σχίσματος.
Κατάλαβες παλαιοημερολογίτη κ. Βαρβέρη;
Δεν θα πέσουμε απο τη μια παγίδα στην άλλη παγίδα.

Ανώνυμος είπε...

Η εκκλησία 100 χρόνια υποφέρει από τον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ. Και το ημερολογιακό σχίσμα από οικουμενιστες επισκόπους έγινε.

Δε μιλάμε γενικά για αιρέσεις τώρα ούτε για σχίσματα, για τον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ που έχει κυριεύσει τον ανώτερο κλήρο του νέου ημερολογίου μιλάμε . Φοβάσαι να το πεις; ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΠΑΣΧΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΨΥΧΕΣ ΧΑΝΟΝΤΑΙ.

Ειδικά το θέμα του οικουμενισμού τους νεοημερολογητες (όπως εγώ) πονάει. Ειδικά τις τελευταίες μέρες ακούσαμε του κόσμου της επισκοπολατρικες μπούρδες. ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ και εσύ κάθεσαι και αποπροσανατολίζεις όλες τις συζητήσεις με σχίσματα και ημερολόγια που δεν αφορούν την πλειοψηφία των νεοημερολογητων.

Kyriakos Varveris είπε...

Προς Ανώνυμο 9 Ιουνίου 2017 - 4:15 μ.μ.

Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα θα σας θέσω 3 ερωτήσεις και θα ήθελα (αν έχετε το κουράγιο) να μου απαντήσετε σε αυτές με ένα ΝΑΙ ή ΟΧΙ :

1) Ανήκετε στην Εκκλησία της Ελλάδος στη Σύνοδο της οποίας προεδρεύει ο Ιερώνυμος ?

2) Γνωρίζετε ότι στο Κολυμπάρι της Κρήτης καταπατήθηκε το Σύμβολο της Πίστεως με την αναγνώριση των ετεροδόξων - αιρετικών ως εκκλησίες ?

3) Γνωρίζετε ότι η Κολυμπάρια Σύνοδος έγινε αποδεκτή από το σύνολο της Συνόδου της Ιεραρχίας της Κρατικής Εκκλησίας της Ελλάδος ?

Kyriakos Varveris είπε...


Θα ήθελα να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις :

1) Ποια πνευματική - ποιμαντική ανάγκη εξυπηρέτησε το νέο ημερολόγιο?

2) Ποια υπηρεσία προσέφερε στο ποίμνιο και στην Εκκλησία ?

3) Υπάρχει κάτι ωφέλιμο που να προέκυψε από την καινοτομία αυτή των Μασόνων και Οικουμενιστών Μελετίου Μεταξάκη και Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου ?

4) Η καινοτομία αυτή γιατί εισήχθη μονομερώς ?

Όταν απαντήσετε στα παραπάνω θα καταλάβετε ότι με τον ίδιο τρόπο που Μασόνοι - Οικουμενιστές επίσκοποι δημιούργησαν το Σχίσμα το 1924 , με τον ίδιο τρόπο εισήγαγαν και επίσημα την αίρεσή τους στην Κρήτη.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται αγαπητοί και όσο πιο γρήγορα το καταλάβετε τόσο το καλύτερο για εσάς.

Ανώνυμος είπε...

Ο άκριτος ζηλωτισμός και ο ψυχοφθόρος Οικουμενισμός αποτελούν όψεις του αυτού νομίσματος της πλάνης.

Ανώνυμος είπε...

Ο ένας, που το παίζει αντιοικουμενιστής, γράφει προς τους Παλαιοημερολογίτες, να αφήσουν το "σχίσμα" και να επιστρέψουν ...στους Οικουμενιστές!
Ο άλλος, που το παίζει επίσης αντιοικουμενσιτής, λέει "όχι στο σχίσμα, όχι στην αίρεση" και κοινωνάει ...με τους οικουμενιστές!
Ο τρίτος, επίσης δήθεν αντιοικουμενιστής, λέει όχι στο παλαιό ημερολόγιο των Αγίων Πατέρων, αλλά ναι στο νέο ημερολόγιο ...των οικουμενιστών τύπου Μεταξάκη!
Ευτυχώς εμείς είχαμε Άγιο Γέροντα και μας άνοιξε τα μάτια από τέτοια παράνοια.
ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

Ανώνυμος είπε...

Και όμως το «άγιο» Ιουλιανό ημερολόγιο παραβιάζει τον Πασχάλιο Κανόνα της Α΄Οικουμενικής Συνόδου. Το βλέπουμε για παράδειγμα το 2013, όπου το Πάσχα εορτάστηκε την 2η Κυριακή μετά τη 2η εαρινή πανσέληνο (και όχι την 1η Κυριακή μετά την 1η εαρινή πανσέληνο), κατά παράβαση της απόφασης της Α΄Οικουμενικής Συνόδου.

Ανώνυμος είπε...

Όχι αλλά ούτε και στις σχισματικές παρατάξεις των γνησίων Χριστιανών
Ναι αλλά και οι Γ. Ο. Χ. ονόμαζαν τους Λατίνους ‘‘Εκκλησία ‘‘(και ο Άγιος Νεκτάριος.
Η Σύνοδος της Κρήτης δεν είναι η μόνη αιτία για Αποτείχιση από την Σύνοδο των Αθηνών(το Π. Σ. Ε. είναι και αυτό αιτία για αποτείχιση).

Ανώνυμος είπε...

Τι να σας απαντήσουν κύριε Βαρβέρη ; Τι περιμένατε να απαντήσουν στα ερωτηματα σας; Πείτε μου ειλικρινά!
Ρωτήσατε :
1) Ανήκετε στην Εκκλησία της Ελλάδος στη Σύνοδο της οποίας προεδρεύει ο Ιερώνυμος ?

2) Γνωρίζετε ότι στο Κολυμπάρι της Κρήτης καταπατήθηκε το Σύμβολο της Πίστεως με την αναγνώριση των ετεροδόξων - αιρετικών ως εκκλησίες ?

3) Γνωρίζετε ότι η Κολυμπάρια Σύνοδος έγινε αποδεκτή από το σύνολο της Συνόδου της Ιεραρχίας της Κρατικής Εκκλησίας της Ελλάδος ?

Δεν είδατε τι σας απάντησαν;
Ειλικρινά περιμένατε κάτι καλύτερο; Εγώ προσωπικά θα περίμενα να πουν τουλάχιστον ναι στο 1ο ερώτημα, εγώ τουλάχιστον εκει ανηκω.
Ούτε αυτό δεν έκαναν, να πω ότι απάντησαν κάπου.

Μίλησαν για άκρατο ζηλωτισμο εξισωσαν την αίρεση με το σχίσμα (μπορεί και να τους βολεύει άλλωστε μιας και ονόμασαν σχίσμα και την αίρεση του παπισμου), επισης ονόμασαν την ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ψυχοφθόρο (;) Και όχι ψυχοφθονο όπως κάθε αίρεση και αυτό ηταν. Έτσι έχουν κάνει σε όλα τα σχόλια.

Η απάντηση τους στα ερωτήματα περί οικουμενισμού ήταν η εξίσωση του σχισματος με την αίρεση και εμεσως κατηγόρησαν και για άκρατο ζηλωτισμο ο οποίος και αυτός είναι το ίδιο με την ψυχοφθονο αιρεση. Πράγματα τελείως λάθος (σα να λέμε 1 =-1) και το κυριότερο ρωτήσατε τι ώρα είναι και σας απάντησαν αύριο θα βρέξει! Δηλαδή αλλά ρωτάτε αλλού απαντούν!
Το ίδιο θα έκαναν και αν ρώτουσε τα ιδια ερωτήματα και ένας του νέου ημερολογίου.


Αυτή ήταν η απάντηση τους στα ερωτήματα που κάνατε τα οποια ερωτηματα απασχολούν ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ που είναι στο νέο ημερολογιο. Είδατε λοιπόν τη γραμμή τους;

Είδατε λοιπόν πόσο εύκολα όλες οι συζητήσεις περί ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΎ ΚΑΤΑΛΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ; τόσο εύκολα!

Με πόνο ψυχής το λέω, αγωνιούμε για την οικουμενιστικη κατάντια του νέου ημερολογίου (εκεί ανήκω), ρωτάς "ανθρώπους της εκκλησίας" (ιερείς , θεολογους, ψάλτες κλπ) μπας και αυτοι μιλήσουν σε κάνα δεσπότη (που ξέρουμε ότι έχουν επαφές) ή σε κάνα ιερέα με επιρροή στη μητρόπολη "ρε παιδιά τι θα κάνουμε; Τι γίνεται; γιατί δε αντιδρά ο επίσκοπος στη σύνοδο του Κολυμπαριου; Θα μπει φρένο στον οικουμενισμο;" Και η κουβέντα καταντά στο παλαιοημερολογητικο.... Τωρα ειδικά έχουν και τρεχαματα πρέπει να πάνε τα πούλμαν στα δώρα που έφεραν οι καλοί καθολικοί.

Ευτυχώς δεν είναι όλοι ετσι, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ (λίγοι για την ώρα) ΠΟΥ ΠΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ αλλά και αυτοί ομολογούν οτι βρίσκουν μπροστά το ίδιο τοίχος.


Λες και οι αντιοικουμενιστες του νέου ημερολογίου ΔΕ ΕΧΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ για τον Ιερώνυμο και τη σύνοδο Κολυμπαριου με αυτά που μόλις κάνατε.

Αλλά φευ οι κύριοι θα πετάξουν τη μπάλα στην εξέδρα. Αυτή την υπερασπιτικη γραμμή έχουν επιλέξει για τους ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ επισκόπους.

Υγ. Στα άλλα τρια ερωτήματα δε θέλω να αναφερθώ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΩ ΤΗ ΧΑΡΗ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ. Το μόνο που θα πω είναι περιμένατε καλό από μασωνους ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ; Ότι έχουν κάνει για κακό ήταν και είναι. Τα δέντρα από τους καρπούς.

Ανώνυμος είπε...

Το ημερολόγιο δεν είναι δογματικό θέμα. Η Εκκλησία έχει το δικαίωμα να αλλάξει το ημερολόγιο. Δεν επιτρέπεται για μη δογματικά θέματα να αποτειχίζεσαι από την Εκκλησία. Η εξύψωση του ημερολογίου σε απαραίτητη προϋπόθεση και όρο σωτήριας συνιστά εισαγωγή νέου δόγματος στην Εκκλησία και αυτό είναι αίρεση. Νομίζω ότι αυτά τα λίγα είναι αρκετά για να κατανοήσουμε το μέγεθος της παλαιοημερολογίτικης πλάνης.

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα πέσουμε στο καταστροφικό σχίσμα επειδή υπάρχει η καταστροφική αίρεση!!!!!!

Μην φλυαρείτε άλλο σιγονταροσχισματικοί!!!

Ούτε αίρεση!!!

ΟΥΤΕ σχίσμα!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο σιγονταροσχισματικός που έγραψε τα σχόλια και βρίζει τους αντιοικουμενιστές που δεν θέλουν το σχίσμα, μην μας το παίζει απόγονος του αγίου Φιλοθέου Ζερβάκου!

Ο π. Φιλόθεος δεν ήταν σιγονταροσχισματικός. Άνηκε στην Εκκλήσια όχι στα σχίσματα!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο σιγονταροσχισματικός ανώνυμος με μαύρα έντονα γράμματα μας δείχνει πώς δεν έχει καταλάβει τον κίνδυνο του σχίσματος.
Γίνεται φίλος του οικουμενισμού γιατί με το να σιγοντάρει το σχίσμα, βάζει βούτηρο στο ψωμί των οικουμενιστών και τους βοηθά να λένε , κοιτάχτε ποιοι κάνουν τους αντιοικουμενιστες άνθρωποι που είναι φίλοι των σχισμάτων!
Θα έπρεπε να ντρέπεται για την βοήθεια του στα σχίσματα.

Ανώνυμος είπε...

Η Εκκλησία της Ελλάδος ενημερώθηκε για τη Σύνοδο της Κρήτης δεν συζήτησε, δεν αποδέχθηκε τις αιρετικές αποφάσεις του Κολυμπαρίου.

Ανώνυμος είπε...

Ο αντιοικουμενιστής θεολόγος κ. Παναγιώτης Νούνης βάζει τα πράγματα στη θέση τους για τον οικουμενισμό και το σχίσμα. Δεν λέει ότι πρέπει να αφήσουμε το σχίσμα να μας καταπιεί.

Ο ανώνυμος που μας φοβερίζει με την αίρεση και προωθεί το σχίσμα σαν κάτι καλό που μας σώζει απο την αίρεση, φαίνεται αγράμματος στα θεολογικά. Είναι άγνωστο αν γνωρίζει το αλφά βήτα της Εκκλησίας με τα φαιδρά που γράφει ασταμάτητα.

Ανώνυμος είπε...

ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ!
ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ!

Δύσκολο να το καταλάβει ο ανώνυμος αθωωτής του σχίσματος; Τόσο δύσκολο;;;

Ανώνυμος είπε...

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ (λίγοι για την ώρα) ΠΟΥ ΠΟΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σωστά!
Και αυτοί αποφεύγουν και το σχίσμα και τον οικουμενισμό!

Kyriakos Varveris είπε...

Προς Ανώνυμο10 Ιουνίου 2017 - 12:41 μ.μ.

Σε ποιο πλανήτη ζείτε ?

Δείξτε μου μια επίσημη ανακοίνωση της Κρατικής Εκκλησίας που να αποκηρύσσει την Κολυμπάρια ψευτο-σύνοδο.

Ο Ιερώνυμος και οι συν αυτώ τι υπέγραψαν ?

Είτε σας έχουν κάνει πλύση εγκεφάλου είτε διαβάσατε πολλές φορές τη φυλλάδα ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ.

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογίτη κ. Βαρβέρη επιστρέψτε στην Εκκλησία και μετά θα μπορέσουμε να συζήτησουμε και να καταλαβαινόμαστε. Τώρα δεν φαίνεται να καταλαβαίνετε τί λέμε... Λυπάμαι πολύ.

Ανώνυμος είπε...

Μην αποπροσανατολίζουν την συζήτηση αυτοί που δεν θέλουν να μιλάμε και για το σχίσμα ...
Δεν είναι αυτό που συζητάμε αν θα πρέπει να προφυλλαχθούμε απο την αίρεση .

Αυτό που συζητάμε είναι αν μαζί με την αίρεση θα πρέπει να προφυλλαχθούμε και απο το σχίσμα.

Ανώνυμος είπε...

Ο κατά φαντασίαν αντιοικουμενιστης θα απαντήσει στα ερωτήματα περί Ιερώνυμου και συνόδου Κρήτης αντί να μιλάει για το ημερολόγιο;

Ο αρχιεπίσκοπος υπέγραψε , αντιπρόσωποι υπέγραψαν.
Η εκκλησία της Ελλάδος ενημερώθηκε και ο αρχιεπίσκοπος με επισκόπους αποκαλουν την σύνοδο Κρήτης σπουδαίο γεγονός που πρέπει τα πορίσματα της να περάσουν στον κόσμο. Η εκκλησία της Ελλάδος στο φυλλάδιο προς το λαό δεν περιγράφει αυτά που υπέγραψε στην Κρήτη ο Ιερονυμος με την αντιπροσωπεία.
Το κείμενο προς το λαό προωθεί τη σύνοδο Κρήτης.

Ο σχολιαστής που παριστάνει τον μανιακο με τα ημερολόγια και ανακαλύπτει σιγονταροσχισμστικους ΤΡΕΜΕΙ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΜΝΗΜΌΝΕΥΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ. Και αυτοί δυστυχώς βρίσκονται ολοι στο νεο ημερολόγιο αλλά ο κατα φαντασιαν αντιοικουμενιστης θέλει κοιτάμε αλλού.
Γι'αυτό έχει αυτή τη συμπεριφορά.

Τον κ. Νουνη ας μην τον πιάνει στο στωμα του καθώς ο κ. Νουνης σωστά μιλάει για το σχίσμα (όταν χρειάζεται ΟΧΙ αδιακρίτως) και στηλιτεύει τους οικουμενιστες με το όνομα τους (ως τώρα , εύχομαι να συνεχίσει παρά τις πιέσεις που σίγουρα του ασκούν).

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Βαρβέρη δεν υπάρχει περίπτωση να σας απαντήσουν.
Οι άνθρωποι οποτεδήποτε μιλάτε για οικουμενισμο και επίσκοπος του νέου να ήσασταν θα σας μιλούσαν για το παλαιό ημερολόγιο.

Ανώνυμος είπε...

Ο σιγονταροσχισματικός έπαθε κρίση μανίας και συνέχεια αποπροσανατολίζει τη συζήτηση. Λες και είπαμε ότι ο οικουμενισμός είναι καλό πράγμα!!!

Δεν είναι θέμα μας η παύση της μνημόνευσης στην οποία δεν αναφέρθηκε ΚΑΝΕΙΣ, παρά μόνο η οργιάζουσα φαντασία του σιγονταροσχισματικού!!!

Ο σιγονταροσχισματικός ΤΡΕΜΕΙ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ που είναι ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ! Μας δείχνει την αίρεση και μας φοβερίζει για να δούμε τα σχίσματα με καλό μάτι.

Αυτό είναι που ΤΡΕΜΕΙ ο σιγονταροσχισματικός-κατα φαντασίαν αντιοικουμενιστής!

Ανώνυμος είπε...

Έχει παλαβώσει ο ανώνυμος που μας λέει ότι πρέπει να κοιτάμε μόνο τον οικουμενισμό και να αγνοούμε το σχίσμα και κακολογεί όσους λένε να κοιτάμε και το σχίσμα και τον οικουμενισμό.

Τί θα πει "κ. Νουνης σωστά μιλάει για το σχίσμα";

Ποιό είναι το "σωστά" και ποιό είναι το "μη σωστά";

Πρέπει να βλέπουμε σαν κίνδυνο και το σχίσμα; Ο κ. Νούνης μας λέει ΝΑΙ.
Ο ανώνυμος που έγραψε πώς σωστάτατα τα λέει ο π. Παπαδόπουλο, μας λέει πώς δεν είναι κίνδυνος το σχίσμα για τώρα, πώς είναι άκαιρο να μιλάμε τώρα για το σχίσμα, πώς ... (άκουσον άκουσον) έδωσαν εντολές οι οικουμενιστές να μιλάμε για το σχίσμα!

Και του κ. Νούνη έδωσαν εντολές οι οικουμενιστές να μιλάει για το σχίσμα;

Ούτε ξέρει τί λέει ο αγράμματος ανώνυμος που νομίζει με αφέλεια, το σχίσμα σαν κάτι ακίνδυνο! Έχει παλαβώσει στην κυριολεξία!!!!!


Ανώνυμος είπε...

Δεν ξέρω συναγωνιστή 9 -6- 2017 - 6:43 μ.μ. αν ο οικουμενισμός και ο άκριτος σχισματικός ζηλωτισμός και ο Οικουμενισμός αποτελούν όψεις του αυτού νομίσματος της πλάνης.
Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι ΠΑΓΙΔΕΣ και τα δύο.

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα κάνουμε τη χάρη σε κανένα παλαιοημερολογίτη και σε κανένα αφελή που σιγοντάρει σχίσμα και δεν μπορεί να καταλάβει ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση.

Ο κάθε άνθρωπος που πονά την Εκκλησία δεν μπορεί να σιωπά ΟΥΤΕ απέναντι στην αίρεση, ΟΥΤΕ απέναντι στο σχίσμα.

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα μας είναι "ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ;"
"ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΣΗΜΕΡΑ;"
"ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΨΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ;"

Ο σιγονταροσχισματικός λέει πώς ΟΧΙ.
Κάθε άνθρωπος που ξέρει το μέγεθος του κακού του σχίσματος, λέει ΝΑΙ.

Ανώνυμος είπε...

Ο καλός ποιμένας όχι απλά μπορεί αν θέλει να μιλάει για το σχίσμα ακόμα και όταν υπάρχουν αιρέσεις, αλλά αν θέλει να είναι καλός ποιμένας πρέπει να μιλάει για το σχίσμα σε κάθε περίσταση.

Ανώνυμος είπε...

Το επιστρέφω
Ο οικουμενιστης επισκοπολατρης έπαθε κρίση μανίας και συνέχεια αποπροσανατολίζει τη συζήτηση. Λες και είπαμε ότι το σχισμα είναι καλό πράγμα!!!Δεν είναι θέμα μας η παύση της μνημόνευσης στην οποία δεν αναφέρθηκε ΚΑΝΕΙΣ, παρά μόνο η οργιάζουσα φαντασία του σιγονταροσχισματικού!!!
Απάντηση: αυτό είναι που τρέμει επισκοπολατρης που παριστάνει τον αντιοικουμενιστη.


Ο σιγονταροσχισματικός ΤΡΕΜΕΙ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ που είναι ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ! Μας δείχνει την αίρεση και μας φοβερίζει για να δούμε τα σχίσματα με καλό μάτι.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για άλλη μια φορά ο μόνος που μιλάει για σχίσματα είναι ο ίδιος. όμως ξέρει τι κάνει ο επισκοπολατρης σε κάθε ερώτηση περί της στάσης των επισκόπων που υπέγραψαν στη Κρήτη και σε κάθε νύξη περί παύσης μνημόνευσης μιλά για σχίσμα. ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ Η ΠΑΥΣΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΜΑ. ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΥΞΗ ΠΕΡΙ ΠΑΎΣΗΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΤΟ ΓΥΡΊΖΕΙ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ.

Ανώνυμος είπε...

Τελικά θα μας πει κανείς πού ο άγιος Συμεών ο Ν. Θεολόγος λέει να μην μιλάει ο ποιμένας για το σχίσμα όταν υπάρχει και απειλεί την Εκκλησία;

Ανώνυμος είπε...

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ. Όχι το 8:49

Το επιτρεφω
Έχει παλαβώσει ο ανώνυμος επισκοπολατρης που του μιλάς για ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ και απαντά για το παλαιοημερολογιτικο. ΜΟΝΙΜΩΣ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ.

Ο ανώνυμος που έγραψε πώς σωστάτατα τα λέει ο π. Παπαδόπουλο,
Απαντηση ερώτηση:
Εννοείς τον π. Παϊσιο; Αυτός ο Παπαδόπουλος ΚΑΛΑ ΤΑ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΟ άλλα για να καταλάβεις ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ.πώς ... (άκουσον άκουσον) έδωσαν εντολές οι οικουμενιστές να μιλάμε για το σχίσμα!
Απάντηση: ολοι οι οικουμενιστες αυτό κάνουν.

Το επιστρεφω
Ούτε ξέρει τί λέει ο αγράμματος ανώνυμος που νομίζει με αφέλεια, πως όποιος του μιλά για αντιμετώπιση του οικουμενισμού του μιλά για σχίσμα. Έχει παλαβώσει στην κυριολεξία!!!!!

Προς ακτίνες:
Το δίκαιο είναι ή να δημοσιευθούν οι απαντήσεις (στον τυχαίο ανώνυμο)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ) ή να σβηστούν και οι δικές του ειρωνίες που οξύνουν τη συζήτηση. Αλλιώς είναι σα να αφήνετε τους κατά φαντασίαν αντιοικουμενιστες επισκοπολατρες να βρίζουν.


Προσωπικά θα ήθελα να φιλτράρετε τις ύβρεις (δηλαδή να σβησετε σχόλια με υποτιμητικους χαρακτηρισμους Και να μη δημοσιευθεί ΑΥΤΗ η απάντηση ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΈΝΗ. Το έκανα για να απαντήσω στον ίδιο τόνο , η καθε συζήτηση εκτρέπεται πολύ εύκολα.

Ανώνυμος είπε...

Είσαι εκτός τόπου και χρόνου ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΣΧΙΣΜΑΤΙΚΕ 8:25 μ.μ.

Διάβασε την συζήτηση και τον τίτλο της ανάρτησης και θα καταλάβεις ότι το θέμα μας δεν είναι η παύση της μνημόνευσης.

Το θέμα μας είναι αν είναι άκαιρο να μιλάμε ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ όπως είναι το ημερολογιακό, ΜΑΖΙ με την αντιμετώπιση του οικουμενισμού.

Γι΄ αυτό και μόνο συζητάμε τώρα. Αν θέλεις να πετάξεις το μπαλάκι στην εξέδρα επειδή ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΣ να μας πεις ξεκάθαρα πώς το σχίσμα για ΕΣΕΝΑ τον ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟ είναι κάτι αθώωο, δεν θα σε αφήσουμε.

Ξέρουμε πως ΤΡΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ που είναι ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ!

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα μας είναι "ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ;"
"ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΣΗΜΕΡΑ;"
"ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΨΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ;"


Ο σιγονταροσχισματικός επειδή δεν απαντάει στα ερωτήματα, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση σαν ο τίτλος της ανάρτησης να λέει "Ακαιρη, αδιάκριτη και αθεολόγητη η διένεξη για την παύση του μνημοσύνου".

Σύνελθε σιγονταροσχισματικέ απο την κρίση μανίας που σε έχει πιάσει!
Ηρέμησε και κοίταξε τον τίτλο.

Ο τίτλος είναι κατα πόσο είναι "Άκαιρη, αδιάκριτη και αθεολόγητη η διένεξη για το παλαιό".

Μπορούμε να σιωπούμε όταν ΣΙΓΟΝΤΑΡΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ απο σχισματικούς ;;;;;Ανώνυμος είπε...

ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ! ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ!

Αυτό είναι το σύνθημα καθενός που πονάει την Εκκλησία.

Ανώνυμος είπε...

Το "επισκοπολάτρης" βρίσκεται μόνο στην φαντάσια σου.
Όποιος δεν σιγοντάρει το σχίσμα τον ονομάζεις "επισκοπολάτρη";;;;;;;;;;;
Να χαίρεσαι το μυαλό που κουβαλάς!!!

Ανώνυμος είπε...

Προσωπικά σιγονταροσχισματικέ θα ήθελες να διαγραφούν τα σχόλια που μιλούν για τον κίνδυνο του σχίσματος και να μείνουν μόνο οι βρισιές σου για τους αντιοικουμενιστές που μιλούν για το σχίσμα!!!

Θα ήθελες ως σιγονταροσχισματικός που είσαι !!

Ανώνυμος είπε...

Κοίταξε τον τίτλο της ανάρτησης σιγονταροσχισματικέ.

ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ.

ΜΙΛΑΜΕ για το ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να μιλάμε σήμερα ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΚΑΙ για τον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ!

Βάζεις καθόλου το μυαλό σου να δουλέψει πριν γράψεις τις φαντασίες σου;;;;

Ανώνυμος είπε...

ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ!

ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ με πρόφαση την αίρεση!

Ανώνυμος είπε...

Σιγονταροσχισματικέ, αν βοηθάει κάποιος τον Οικουμενισμό και μπορεί να ονομαστεί Οικουμενιστής αυτός είσαι ΕΣΥ. Είσαι και σιγονταροσχισματικός και Οικουμενιστής χωρίς να το καταλαβαίνει.

(απάντηση στο σχόλιο του σιγονταροσχισματικού 10 Ιουνίου 2017 - 9:16 μ.μ.)

Ανώνυμος είπε...

Συνεχίζει ο σιγονταροσχισματικός να φοβάται και να τρέμει να δει την πραγματικότητα και φαντάζεται για τους άλλους πράγματα που δεν είπαν για να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση. Δεν το καταφέρνει και ας παλαβώνει!!

Ανώνυμος είπε...ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ! ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ!

Μεγάλης απορίας άξιο, τί κακό βλέπει στο πιο πάνω ο ανώνυμος !!!!

Του αρέσουν τα σχίσματα και δεν το ομολογεί ;;;;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Επιστρέφεται:
Είσαι εκτός τόπου και χρόνου επισκοπολατρη ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ.

Επιστρέφεται
Σύνελθε επισκοπολατρη απο την κρίση μανίας που σε έχει πιάσει!
Ηρέμησε και κοίταξε τον τίτλο.
Αποπροσανατολίζεις για πολλοστή φορά μια συζήτηση για την αίρεση του οικουμενισμού σε αρένα για τα ημερολόγιο. Η χαρά του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ .

Επισκοπολατρης
"ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ;"
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΨΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ;"
Απάντηση ερώτηση: έχει και απορία τώρα; εσύ τι λες; Είναι καλό; Θέλει να τον βοηθήσουμε να ξεμπερδευτει;

Επισκοπολατρης
"ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΣΗΜΕΡΑ;"
Απάντηση ερώτηση: σου απαγόρευσε κανείς να μιλάς για το σχίσμα;
ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΕΚΤΡΕΠΕΙΣ ΤΗ ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΣ ΣΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΟΤΕ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ. κάνοντας : "Άκαιρη, αδιάκριτη και αθεολόγητη διένεξη για το παλαιό"


Οι οικουμενιστες το κάνουν συστηματικά και φυσικά κάθε συζήτηση περί οικουμενισμού καταλήγει στο ημερολογιακό (πάντα δείχνουν εκεί, ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΘΑΜΝΟ).
Το ωραίο βέβαια είναι πως πάνε τη συζήτηση στο σχίσμα και ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ τουλάχιστον ότι το συγκεκριμένο σχίσμα έγινε ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ Ούτε αναφέρουν ότι όσο ΔΕΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Ο οικουμενιμος ολο και περισσότεροι ορθόδοξοι θα πέφτουν στην ΑΙΡΕΣΗ (του οικουμενισμού) και άλλοι θα οδηγούνται στο σχίσμα . ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

Προς ακτίνες:
Το δίκαιο είναι ή να δημοσιευθούν οι απαντήσεις (στον τυχαίο ανώνυμο)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ) ή να σβηστούν και οι δικές του ειρωνίες που οξύνουν τη συζήτηση. Αλλιώς είναι σα να αφήνετε τους κατά φαντασίαν αντιοικουμενιστες επισκοπολατρες να βρίζουν.


Προσωπικά θα ήθελα να φιλτράρετε τις ύβρεις (δηλαδή να σβησετε σχόλια με υποτιμητικους χαρακτηρισμους Και να μη δημοσιευθεί ΑΥΤΗ η απάντηση ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΈΝΗ. Το έκανα για να απαντήσω στον ίδιο τόνο , η καθε συζήτηση εκτρέπεται πολύ εύκολα.

Ανώνυμος είπε...

Απάντηση ερώτηση ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΣΧΙΜΑΤΙΚΟΥ: σου απαγόρευσε κανείς να μιλάς για το σχίσμα;

Δεν φαίνεται να έχεις καταλάβει ούτε τον τίτλο της ανάρτησης!
Δεν κατάλαβες σιγονταροσχισματικέ τί λέει η ανάρτηση;

Σε ερωτώ σιγονταροσχισματικέ:
Πρέπει να μιλάμε για το σχίσμα το ημερολογιακό και τους σχισματικούς; ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;

Αποκαλύψου ΠΟΣΟ ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ είσαι και μην κρύβεσαι.


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Το θέμα μας είναι "ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ;"
"ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΣΗΜΕΡΑ;"
"ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΨΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ;"


Ο σιγονταροσχισματικός επειδή δεν απαντάει στα ερωτήματα, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση σαν ο τίτλος της ανάρτησης να λέει "Ακαιρη, αδιάκριτη και αθεολόγητη η διένεξη για την παύση του μνημοσύνου".

Σύνελθε σιγονταροσχισματικέ απο την κρίση μανίας που σε έχει πιάσει!
Ηρέμησε και κοίταξε τον τίτλο.

Ο τίτλος είναι κατα πόσο είναι "Άκαιρη, αδιάκριτη και αθεολόγητη η διένεξη για το παλαιό".

Μπορούμε να σιωπούμε όταν ΣΙΓΟΝΤΑΡΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ απο σχισματικούς ;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Ο ιερέας και καθένας που ποιμαίνει στην Εκκλησία θα λογοδοτήσει και αν χάθηκαν οι ψυχές απο αιρέσεις και αν χάθηκαν ψυχές απο τα σχίσματα.
Γιατί είναι αδιάκριτο ο ιερέας και καθένας που ποιμαίνει στην Εκκλησία να μιλάνε για το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα ;;;;;
Το αντίθετο είναι αδιάκριτο.

Ανώνυμος είπε...

Είναι δυνατό να μην μιλάμε για τον υπαρκτό κίνδυνο των σχισμάτων για να μην κατηγορηθούμε ως "οικουμενιστές" ;;

Ανώνυμος είπε...

Δεν θα πάρουμε ούτε οικουμενισμό, ούτε σχίσμα!

Ανώνυμος είπε...

Αν είναι κακό το σχίσμα, όπως αναγκάστηκε να παραδεχθεί ο ανώνυμος σήμερα στις 1:07 π.μ , τότε γιατί είναι άκαιρο, αδιάκριτο και αθεολόγητο να μιλάμε και για το σχίσμα του παλαιού;;;
Και γιατί βρίζει σαν οικουμενιστές και επισκοπολάτρες αυτούς που μιλάνε και για το σχίσμα;;;
Τί άλλο είπαν αυτοί που βρίζει, παρά μόνο υποστήριξαν ότι πρέπει να μιλάμε και για τον οικουμενισμό και για το σχίσμα ;;;

Ανώνυμος είπε...

Ο τίτλος δεν είναι:
"Ακαιρη, αδιάκριτη και αθεολόγητη η διένεξη για τον οικουμενισμό και την επισκοπολατρεία".

Ο τίτλος είναι:"Άκαιρη, αδιάκριτη και αθεολόγητη η διένεξη για το παλαιό".

Η απάντηση βρίσκεται στο αν έχουμε καταλάβει πόσο εύκολα διαδίδονται οι σχισματικές παλαιοημερολογίτικες απόψεις μέσω του internet. Δεν υπάρχουν τόσοι και τόσοι που θα παρασυρθούν;

Μπορεί ο ποιμένας να πει "τώρα εγώ ασχολούμαι με τον οικουμενισμό και δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τα σχίσματα";

Μπορεί να αποκαλούνται αδιάκριτοι οι αντιοικουμενιστές που βλέπουν τον φανερό κίνδυνο των σχισμάτων;;;

Εχέφρων

Ανώνυμος είπε...

Ρωτώ τον ανώνυμο που σιγοντάρει το σχίσμα

Τί γνώμη έχει για τα μπλογκς που εμφανίζουν το σχίσμα του παλαιού ημερολογίου σαν λύση στον οικουμενισμό;
Ωφελούν ή βλάπτουν με αυτό που κάνουν;

Ανώνυμος είπε...

Έγραψε ο ανώνυμος που σιγοντάρει το σχίσμα : "Ο οικουμενιμος ολο και περισσότεροι ορθόδοξοι θα πέφτουν στην ΑΙΡΕΣΗ (του οικουμενισμού) και άλλοι θα οδηγούνται στο σχίσμα . "

Προσέξτε πώς για την αίρεση χρησιμοποιεί το ρήμα "πέφτουν" και για το σχίσμα χρησιμοποιεί απλά το ρήμα "οδηγούνται". Δεν λέει πέφτουν στο σχίσμα, λέει οδηγούνται!!!

Το σχίσμα δεν είναι πτώση;;;;;;
Μόνο η αίρεση είναι πτώση;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Μόνιμα υπάρχει ο κίνδυνος των σχισμάτων και μόνιμα χρειάζεται να μιλάμε και για τα σχίσματα!

Ανώνυμος είπε...

Σε ποιό σημείο γράφει ο άγιος Συμεών ο Ν. Θεολόγος ότι είναι άκαιρο και αδιάκριτο να μιλάμε για τον κίνδυνο των σχισμάτων;

Ανώνυμος είπε...

Με επιστροφες
Σύνελθε επισοποπλατρη απο την κρίση μανίας που σε έχει πιάσει!
Ηρέμησε και κοίταξε τον τίτλο.


Ο ανώνυμος που φοβερίζει με το σχίσμα και προωθεί την οικουμενιστικη προπαγάνδα σαν να μην υπάρχει οικουμενισμος. Ή είναι αγράμματος στα θεολογικά ή σε διατεταγμένη υπηρεσία. ΜΟΝΙΜΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΡΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΌ. Είναι άγνωστο αν γνωρίζει το αλφά βήτα της Εκκλησίας με τα φαιδρά που γράφει ασταμάτητα.

Ο μόνος που δεν εχει απαντήσει επί οικουμενιστων είναι ο επισκοπολατρης.
ΜΟΝΙΜΑ ΕΚΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΣΥΖΉΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΙΚΟΥ.

Επίλογος αναρτησης π. Παϊσίου:
Θα μου πείτε το ημερολόγιο τί γίνεται; Είμαστε υπέρ του παλαιού ημερολογίου όμως δεν θα μπούμε σε καμμιά παράταξη και δεν επιστρέψουμε τώρα στο παλαιό. Θα τελειώσουμε πρώτα με το ξεκαθάρισμα της αίρεσης και όλοι μαζί η Εκκλησία θα επιστρέψπυμε και στο παλαιό. Αυτή την ώρα αν δεν είναι ανοησία μια διένεξη περί του παλαιού το λιγότερο είναι μια καταστροφή για τον αγώνα μας λοιπόν, ας σοβαρευτούμε!


Πως από αυτό που γράφει ο επίλογος της ανάρτησης καποιος κατάλαβαινει ότι του απαγορεύουν να μιλά για σχίσματα ή του είπαν πως το σχίσμα είναι καλό (για να έχει και απορία) ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ με στόχο ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ και να εκτρέψει τη συζήτηση από τρόπους αντιμετώπισης του οικουμενισμού σε μποξ μεταξύ παλαιού νέου μπορεί να καταλάβει.

Επαναλαμβάνει μονοτονα ερωτήματα ψευδομενος(;) ταυτοχρονα. Απορώ τι δεν καταλαβαίνει και ρώτα αν το σχίσμα είναι καλό ή αν απογορευεται να να μιλήσει περί σχισματος. Ή δεν καταλαβαινει(;) ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (το οποίο ισχύει παντού και σε όλα) ή ψευδεται(;) κατά επανάληψη ή δεν διαβάζει(;) τις απαντησεις ή δεν καταλαβαίνει καλά τα ελληνικά(;).

Γράψε ανάρτηση περί παλαιοημερολογιτών να πεις τις απόψεις ή εξέφρασε τες σε μια ανάρτηση ή μπλογκ που ασχολείται με το ημερολογιακό. ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΕΚΤΡΕΨΕΙΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ. Αλλά φοβάμαι ότι ούτε αυτό θα κάνεις γιατί ΣΤΟΧΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΟΠΟΤΕ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΤΡΟΠΗ και όταν μιλούν για οικουμενιμο να δειχνεις το ημερολογιακό.
Η κλασική ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ προπαγάνδα ετών !!!!

Προς ακτίνες:
Το δίκαιο είναι ή να δημοσιευθούν οι απαντήσεις (στον τυχαίο ανώνυμο)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ) ή να σβηστούν και οι δικές του ειρωνίες που οξύνουν τη συζήτηση. Αλλιώς είναι σα να αφήνετε τους κατά φαντασίαν αντιοικουμενιστες επισκοπολατρες να βρίζουν.


Προσωπικά θα ήθελα να φιλτράρετε τις ύβρεις (δηλαδή να σβησετε σχόλια με υποτιμητικους χαρακτηρισμους Και να μη δημοσιευθεί ΑΥΤΗ η απάντηση ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΈΝΗ. Το έκανα για να απαντήσω στον ίδιο τόνο , η καθε συζήτηση εκτρέπεται πολύ εύκολα.

Ανώνυμος είπε...

6:05
Είναι εντυπωσιακή η προσπάθεια επιτιδευμενης παρερμηνείας των οικουμενιστων σε αυτα που τους απαντά ο συνομιλητής.
Θα απαντήσω με ερώτηση,
Είναι καλα τα σχίσματα ανώνυμε οικουμενιστη; τελικά έχεις απορία;

Ανώνυμος είπε...

Η επιτηδευμένη παρερμηνεία ανήκει στον σιγονταροσχισματικό!!!

Εμείς λέμε όχι στα σχίσματα και όχι στον οικουμενισμό!!

Αυτό μπορεί να το πει ο σιγονταροσχισματικός;;;

Ανώνυμος είπε...

Αγράμματος είσαι στα θεολογικά εσύ σιγονταροσχισματικέ!

Δεν είναι λύση το σχίσμα όταν υπάρχει η αίρεση! Είναι κίνδυνος και το σχίσμα!!!

Είναι εντυπωσιακή η ψευτιά σου να βλέπεις οικουμενισμό όταν μιλάνε για τον κίνδυνο των σχισμάτων. Αν εσύ είσαι σιγονταροσχισματικός και δεν θέλεις να μιλάνε για τα σχίσματα, μην ψεύδεσαι ότι βλέπεις κάτι οικουμενιστικό σε όσους μιλάνε για τον κίνδυνο των σχισμάτων!!!!!

Ο κίνδυνος των σχισμάτων υπάρχει αλλά για τον δεις δεν πρέπει να είσαι σιγονταροσχισματικός!!!

Ανώνυμος είπε...

Σου είπε κανείς σιγονταροσχισματικέ να μην μιλάς για τον οικουμενισμό;;;;

Γιατί ψεύδεσαι και οργιάζει η φαντασία σου;;;;

Ανώνυμος είπε...

Το πόσο αγράμματος είναι ο σιγονταροσχισματικός που μετατρέπει σε αρρένα τις συζητήσεις που μιλάνε και για τον κίνδυνο των σχισμάτων φαίνεται και απο το ότι το μόνο που ξέρει είναι να επιστρέφει πίσω τις φράσεις που λένε γι' αυτόν και του ταιριάζουν. Ακόμη και την λέξη αγράμματος που επαναλαμβάνει, την πήρε απο τους άλλους που τον είπαν και δίκαια αγράμματο!

Ανώνυμος είπε...

Ο κατα φαντασίαν αντιοικουμενιστής σιγονταροσχισματικός μιλάει σαν να του απαγόρευσε κανείς να μιλήσει για τον οικουμενισμό! Βλέπει τους αντιοικουμενιστές που μιλάνε για τον κίνδυνο του σχίσματος ως οικουμενιστές σε διατεταγμένη υπηρεσία που σκοπό έχουν να στρέψουν την συζήτηση στο ημερολογιακό!!! Είναι αξιολύπητος!!!

Ανώνυμος είπε...

Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση του σιγονταροσχισματικού! Τα φαιδρά σχόλια του είναι γεμάτα με ψευτιές και παρανοϊκές φαντασίες της οργιάζουσας φαντασίας του!

Βλέπει οικουμενιστές στους αντιοικουμενιστές!
Βλέπει ανθρώπους σε διατεταγμένη υπηρεσία σε αντιοικουμενιστές ανθρώπους που δεν ανέχονται το σιγοντάρισμα των σχισμάτων!
Βλέπει εκτροπές απο την συζήτηση στο κάθε σχόλιο που μιλάει για τον κίνδυνο και των σχισμάτων!


Είναι δύσκολη η κατάσταση του σιγονταροσχισματικού! Λυπηθείτε τον και μην βάζετε τα σχόλια του. Του κάνετε κακό μεγάλο και θα πιστεύει περισσότερο την οργιάζουσα φαντασία του.

Ανώνυμος είπε...

Ο σιγονταροσχισματικός που τον έπιασε μανιακή κρίση να μιλάει για οικουμενιστές και να βλέπει οικουμενισμό στα σχόλια της συζήτησης, μπορεί να μας δείξει ένα σχόλιο που μιλάει θετικά για τον οικουμενισμό;;;;;;

Ένα μόνο σχόλιο θέλουμε να μας δείξει που να δικαιολογεί την οργιάζουσα φαντασία του.
Μπορεί;;;;
Ή ξέρει μόνο να βλέπει φανταστικούς δράκους ;;;;;

Ανώνυμος είπε...

ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ! ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΣΙΓΟΝΤΑΤΟΣΧΙΣΜΑΤΙΣΜΟ!

Τόσο δύσκολο να το καταλάβει ο ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ;;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Σε ερωτώ σιγονταροσχισματικέ:
Πρέπει να μιλάμε για το σχίσμα το ημερολογιακό και τους σχισματικούς; ΝΑΙ Ή ΟΧΙ;

Αποκαλύψου ΠΟΣΟ ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ είσαι και μην κρύβεσαι.Ούτε σε αυτό απάντησε ο ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ ανώνυμος!

Ανώνυμος είπε...

"Μπορούμε να σιωπούμε όταν ΣΙΓΟΝΤΑΡΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ απο σχισματικούς ;;;;;"

Ούτε σε αυτό απάντησε ο ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ! Το γιατί δεν χρειάζεται...

Ανώνυμος είπε...

"Ο ανώνυμος που φοβερίζει με το σχίσμα και προωθεί την οικουμενιστικη προπαγάνδα σαν να μην υπάρχει οικουμενισμος."

ΣΟΥ ΕΙΠΕ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ;;;;;

ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ " ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ! ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ!" ;;;;

Ανώνυμος είπε...

Ο τίτλος είναι: "Άκαιρη, αδιάκριτη και αθεολόγητη η διένεξη για το παλαιό".

Πάνω σ΄ αυτό γίνεται η συζητήση και σωστά λέγεται ότι είναι λάθος αυτή η ιδέα.
Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει στους ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ να μιλάνε ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ!

Ούτε γίνονται οι ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ , λιγότερο ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΣΤΕΣ όταν μιλάνε ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ!

Ανώνυμος είπε...

Σχόλιο Αντιοικουμενιστή
"Ο ιερέας και καθένας που ποιμαίνει στην Εκκλησία θα λογοδοτήσει και αν χάθηκαν οι ψυχές απο αιρέσεις και αν χάθηκαν ψυχές απο τα σχίσματα.
Γιατί είναι αδιάκριτο ο ιερέας και καθένας που ποιμαίνει στην Εκκλησία να μιλάνε για το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα ;;;;;
Το αντίθετο είναι αδιάκριτο."


Η μόνη απάντηση του αγράμματου σιγονταροσχισματικού στο παραπάνω είναι η οργιάζουσα φαντασία του περι οικουμενιστών σε διατεταγμένη υπηρεσία!!!

Ανώνυμος είπε...

Σιγονταροσχισματικέ

Είναι πτώση το σχίσμα;;;
Ναί ή όχι;;;;

Ανώνυμος είπε...

Αν φεύγει κανείς απο τα σχίσματα και απο τις αιρέσεις, αυτό τον κάνει οικουμενιστή;
Τί λέει ο ανώνυμος με τα μαύρα γράμματα;
Είναι λογική αυτή;

Ανώνυμος είπε...

Το σχόλιο 7:27 μ.μ. δεν εννοεί ως Αντιοικουμενιστή τον γνωστό σχολιαστή που γράφει συνέχεια ως "Αντιοικουμενιστής". Εννοεί έναν Αντιοικουμενιστή.

Ανώνυμος είπε...

ΟΥΤΕ στο σχίσμα!
ΟΥΤΕ στον οικουμενισμό!

Ανώνυμος είπε...

Επιστροφές
Δείτε επιτιδευμενη παρερμηνεία από τον οικουμενιστη (σε βαθμό πέραν της υπερβολής - κοινως το τερμάτισε!!!).
Όπως ποτέ δεν είπα πως είναι κακές μόνο οι αιρέσεις και καλά τα σχίσματα ποτέ δεν είπα επίσης ότι μου απαγόρευσε κανείς να μιλώ για τον οικουμενισμο. Τι νόημα έχουν τα ερωτήματα που κάνει ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΤΑΦΕΥΓΕΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΡΛΟΥΜΠΕΣ.

Ρωτάει ο οικουμενιστης
Σου είπε κανείς σιγονταροσχισματικέ να μην μιλάς για τον οικουμενισμό;;;;
Γιατί ψεύδεσαι και οργιάζει η φαντασία σου;;;;

Απαντώ: έλα ντε αυτό που το βρήκε τώρα.
Επειδή λοιπόν ποτέ δεν εθεσα τέτοιο θέμα, ο άνθρωπος ή δεν καταλαβαίνει τα ελληνικά και απαντά εκτός τόπου και χρόνου ή συνειδητά ψεύδεται για να βρίσει. Λοιπόν ο άνθρωπος ενσυνείδητα ψεύδεται και μάλιστα ψεύδεται οργιοδως ή έχει πρόβλημα.

-------

Αλλού ο άνθρωπος (επισκοπολατρης) λέει το απίθανο:
Το πόσο αγράμματος είναι ο σιγονταροσχισματικός που μετατρέπει σε αρρένα τις συζητήσεις που μιλάνε και για τον κίνδυνο των σχισμάτων φαίνεται και απο το ότι το μόνο που ξέρει είναι να επιστρέφει πίσω τις φράσεις που λένε γι' αυτόν και του ταιριάζουν. Ακόμη και την λέξη αγράμματος που επαναλαμβάνει, την πήρε απο τους άλλους που τον είπαν και δίκαια αγράμματο!
Απαντώ : ο άνθρωπος θέλει να βρίσει και απλά λέει για άλλη μια φορά ασυναρτησίες βρίζοντας. Ούτε λίγο ούτε με αποκαλεί αγράμματο επειδη του επιστρέφω τις ύβρεις.
Αγαπητέ αν κατάλαβες καλά , απλά ΣΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ ΟΤΙ ΕΚΤΟΞΕΥΕΙΣ δε θέλω να απαντώ σε αυτό τον τόνο αλλά είναι καιρός να σου επιστρέφονται αυτα που αμολας., δε πειράζει σιγά σιγά θα μάθεις να μιλάς μόνο με επιχειρήματα χωρίς υποτιμητικους χαρακτηρισμούς για την ώρα πάρε πίσω ότι σου αξίζει.

Αλλά τέτοια μπούρδα δεν μπορώ να την επιστρέψω καθότι είναι εντελώς γελοίο, τι να του πω;

Το πόσο αγράμματος είναι ο επισκοπολατρης οικουμενιστης ......φαίνεται και απο το ότι το μόνο που ξέρει είναι να επιστρέφει πίσω τις φράσεις που λένε γι' αυτόν και του ταιριάζουν. Ακόμη και την λέξη αγράμματος που επαναλαμβάνει, την πήρε απο τους άλλους που τον είπαν και δίκαια αγράμματο!

ΤΙ ΝΑ ΠΩ ΦΟΒΕΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ

Ανώνυμος είπε...

Επισκοπολατρης
"Ο ιερέας και καθένας που ποιμαίνει στην Εκκλησία θα λογοδοτήσει και αν χάθηκαν οι ψυχές απο αιρέσεις και αν χάθηκαν ψυχές απο τα σχίσματα.
Γιατί είναι αδιάκριτο ο ιερέας και καθένας που ποιμαίνει στην Εκκλησία να μιλάνε για το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα ;;;;;
Το αντίθετο είναι αδιάκριτο."

Απάντηση
7:27 δε θα σε αφήσω να παραφραζεις αυτά που γράφω, λες ασυναρτησίες ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ή τελικά έχεις πρόβλημα με τα ελληνικά. Κανείς δε ισχυρίστηκε ότι είναι αδιάκριτο να μιλάς για το σχίσμα ΑΔΙΑΚΡΙΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ σε ΑΡΕΝΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ.

Αυτό γράφει και η ανάρτηση, συνελθε και προσπάθησε να καταλάβεις τι διαβάζεις. ,
Άκαιρη, αδιάκριτη και αθεολόγητη η διένεξη για το παλαιό"
Είμαστε υπέρ του παλαιού ημερολογίου όμως δεν θα μπούμε σε καμμιά παράταξη και δεν επιστρέψουμε τώρα στο παλαιό. Θα τελειώσουμε πρώτα με το ξεκαθάρισμα της αίρεσης και όλοι μαζί η Εκκλησία θα επιστρέψπυμε και στο παλαιό. Αυτή την ώρα αν δεν είναι ανοησία μια διένεξη περί του παλαιού το λιγότερο είναι μια καταστροφή για τον αγώνα μας λοιπόν, ας σοβαρευτούμε!


Γράψε ανάρτηση περί παλαιοημερολογιτών να πεις τις απόψεις ή εξέφρασε τες σε μια ανάρτηση ή μπλογκ που ασχολείται με το ημερολογιακό. ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΕΚΤΡΕΨΕΙΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ (το κάνεις κάτ επανάληψη).. Αλλά φοβάμαι ότι ούτε αυτό θα κάνεις (να μιλήσεις για το σχίσμα όταν πρέπει να μιλήσεις) γιατί ο στόχος σου ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΟΠΟΤΕ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΤΡΟΠΗ και όταν μιλούν για οικουμενιμο να δειχνεις το ημερολογιακό.
Η κλασική ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ προπαγάνδα ετών !!!!

και η ώρα των επιστροφων:
τελικά επισκοπολατρη μήπως είσαι ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τελικά και δε καταλαβαίνεις τι σου γράφουν;

Δεν με πειράζει, θα επιστρέφω ότι εκτοξεύσεις μέχρι να συνεννοηθούμε.
Προς ακτίνες:
Το δίκαιο είναι ή να δημοσιευθούν οι απαντήσεις (στον τυχαίο ανώνυμο)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ) ή να σβηστούν και οι δικές του ειρωνίες που οξύνουν τη συζήτηση. Αλλιώς είναι σα να αφήνετε τους κατά φαντασίαν αντιοικουμενιστες επισκοπολατρες να βρίζουν.


Προσωπικά θα ήθελα να φιλτράρετε τις ύβρεις (δηλαδή να σβησετε σχόλια με υποτιμητικους χαρακτηρισμους Και να μη δημοσιευθεί ΑΥΤΗ η απάντηση ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΈΝΗ. Το έκανα για να απαντήσω στον ίδιο τόνο , η καθε συζήτηση εκτρέπεται πολύ εύκολα

Ανώνυμος είπε...

Ο σιγονταροσχισματικός συνεχίζει να έχει μανιακή κρίση! Το πόσο αγράμματος είναι φαίνεται και απο το ότι επιστρέφει χωρίς να ταιριάζουν τις προτάσεις που ταιριάζουν σε αυτόν!!!!

Σταμάτα σιγονταροσχισματικέ να βοηθάς τους οικουμενιστές με το σιγοντάρισμα των σχισμάτων!!!!

Συνεχίζει ο σιγονταροσχιματικός να καταδιώκεται απο φαντάσματα οικουμενιστών!!!!!!

Συνεχίζει να ψεύδεται και να μην μιλάει για τον κίνδυνο των σχισμάτων!!!!

Νομίζει ο κακόμοιρος ότι με το να βλέπει φαντάσματα και να βρίζει τους αντιοικουμενιστές κάνει αντιοικουμενιστικό αγώνα!!!

Με αυτό το πλευρό να κοιμάται!!!

Ανώνυμος είπε...

Τα δύο τελευταία σχόλια του σιγονταροσχισματικού δεν έχουν τίποτα παρα αταίριαστη επανάληψη όσων γράφτηκαν γι' αυτόν. Καρπός μανιακής κρίσης του σιγονταροσχισματικού !!

Ανώνυμος είπε...

ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΣΧΙΣΜΑΤΙΚΕ μην λες ψέματα ότι σε αποκαλώ αγράμματο διότι δεν ξέρεις απο εκκλησιαστικά. Είσαι αληθινά αγράμματος με το να νομίζεις ότι τα σχίσματα κάνουν καλό στον αντιοικουμενιστικό αγώνα!

Δεν ξέρεις τους κινδύνους των σχισμάτων!

Έχεις την εντύπωση ότι τα ψέματα σου, οι οργιάζουσες φαντασίες σου, οι βρισιές σου στους Αντιοικουμενιστές που μιλάνε και για τα σχίσματα και για τον οικουμενισμό, είναι αντιοικουμενισμός!!!! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ!

Αν δεν ήσουν αγράμματος θα ήξερες ότι το να αποφεύγει κανείς ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, αυτό είναι ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΣΩΣΤΟΣ!

Δεν είναι οικουμενισμός και επισκοπολατρεία, το να μην κάνεις σχίσματα όπως νομίζεις εσύ ο ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ!

Με το να ΣΙΓΟΝΤΑΡΕΙΣ ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ όπως κάνεις ΕΣΥ και να βρίζεις τους ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ, δεν κάνεις αντιοικουμενιστικό αγώνα! Είσαι αυτό που είπες στους άλλους, ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ αντιοικουμενιστής!!!!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΣΧΙΣΜΑΤΙΚΕ δεν είναι κλασσική προπαγάνδα των οικουμενιστών να λένε όχι στον Οικουμενισμό και όχι στο σχίσμα! Γιατί ψεύδεσαι με το να μας βρίζεις ότι κάνουμε την προπαγάνδα των οικουμενιστών ; Οι οικουμενιστές λένε ΝΑΙ στον οικουμενισμό. Γιατί κάνεις πώς δεν καταλαβαίνεις;;;
Δεν βλέπεις τα σχόλια που λένε "ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ! ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ!" ;;;;
Παριστάνεις τον τυφλό;;;;;;

ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΣΧΙΣΜΑΤΙΚΕ στόχος σου είναι να μείνουν απείραχτα τα σχίσματα και να νομίζονται ως κάτι καλό και ως λύση στην Αίρεση!

Η κλασσική ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΣΧΙΣΜΑΤΙΚΗ προπαγάνδα !!!!

Και μία λεπτομέρεια
Άλλο μια απόδειξη πόσο αγράμματος είσαι και ορθογραφικά!
Το κλασσική γράφεται αγράμματε με δύο σ (σίγμα) , εσύ το έγραψες με ένα σ.

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Και αν θέλεις να σχολιάσω δύο φράσεις του επιλόγου που επαναλαμβάνεις μονότονα.

ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΗΣΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ!

ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ όταν εμφανίζονται τα σχίσματα ως λύση στον οικουμενισμό!


ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

ψευτοαντιοικουμενιστη μην παριστάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, μάθε να κάνεις έντιμο διάλογο χωρίς επιτηδευμένες παρερμηνείες.
Γραφω εδώ και μέρες αυτό:

Γράψε ανάρτηση περί παλαιοημερολογιτών να πεις τις απόψεις ή εξέφρασε τες σε μια ανάρτηση ή μπλογκ που ασχολείται με το ημερολογιακό. ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΕΚΤΡΕΨΕΙΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ (το κάνεις κάτ επανάληψη).. Αλλά φοβάμαι ότι ούτε αυτό θα κάνεις (να μιλήσεις για το σχίσμα όταν πρέπει να μιλήσεις) γιατί ο στόχος σου ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΟΠΟΤΕ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ. ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΤΡΟΠΗ και όταν μιλούν για οικουμενιμο να δειχνεις το ημερολογιακό.

Η κλασική ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ προπαγάνδα ετών !!!!


Ένας ηλίθιος θα καταλάβαινε οτι δεν αποκαλώ οικουμενιστικη προπαγάνδα το "όχι στον οικουμενισμο όχι στο σχίσμα" αλλά το γεγονός να μετατρέπεται κάθε συζήτηση περί οικουμενισμού σε αρένα περι ημερολογιακού και σχισμάτων.

Οσο ο κάθε ο κάθε κατά φαντασίαν αντιοικουμενιστης απαντα λέγοντας οτι έχω ισχυριστεί διαφορετικά από αυτά που γράφω, θα απαντώ.

Βασικά κανείς λάθος (εσκεμμένα;) Περί του τι λένε οι οικουμενιστες.
Οι οικουμενιστες δε λένε
" ΝΑΙ στον οικουμενισμο" αντιθέτως λένε ότι "οικουμενισμός δεν υπάρχει ( τι ΠΑ να πει οικουμενισμός;)" για τους οικουμενιστες υπάρχει η "εκκλησία" (όπως την εννοουν αυτοι) και οι σχισματικοί (όσοι αντιδρούν χωρίς να κάνουν διάκριση περί σωστής αντίδρασης ή λανθασμένης). Όλοι θυμούνται ποιος αρχιεπίσκοπος ήθελε (προσυνοδικα) να ονομαστούν, στη σύνοδο Κρήτης, αιρετικοί όσοι μιλούν για οικουμενισμο. πολύ γνωστός και πολυδιαφημισμένος.

Ανώνυμος είπε...

Ψευτοαντιοικουμενιστη
Από τη στιγμή που γράφεις ότι ανέφερα τα σχίσματα ως καλό ε τότε ή έχεις πρόβλημα με τα ελληνικά (δεν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις) ή παριστάνεις τον Κινέζο κάνοντας πως δε καταλαβαίνεις. Και στις δύο περιπτώσεις δεδομένου ότι δεν δείχνεις να αντιλαμβάνεσαι τον γραπτό λογο ο καθένας μπορεί να σε αποκαλέσει αγράμματο. Εκτός αν καταλαβαίνεις τι γράφω Αϊ λες εν γνώση συ ψέματα.

Δείτε τι έγραψε ο απίθανος τρολοοικουμενιστης 6:13:
ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΣΧΙΣΜΑΤΙΚΕ μην λες ψέματα ότι σε αποκαλώ αγράμματο διότι δεν ξέρεις απο εκκλησιαστικά. Είσαι αληθινά αγράμματος με το να νομίζεις ότι τα σχίσματα κάνουν καλό στον αντιοικουμενιστικό αγώνα!

Απαντώ: ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΠΑ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑ. Για πολλοστή φορά λέει ψέματα και ισχυρίζομβος πως είπα κάτι που ποτέ δεν είπα.
Ο τρολοοικουμενιστης 5:31 έγραψε
Το πόσο αγράμματος είναι ο σιγονταροσχισματικός που μετατρέπει σε αρρένα τις συζητήσεις που μιλάνε και για τον κίνδυνο των σχισμάτων φαίνεται και απο το ότι οτο μόνο που ξέρει είναι να επιστρέφει πίσω τις φράσεις που λένε γι' αυτόν και του ταιριάζουν. Ακόμη και την λέξη αγράμματος που επαναλαμβάνει, την πήρε απο τους άλλους που τον είπαν και δίκαια αγράμματο!
12 Ιουνίου 2017 - 5:31 μ.μ.

Στο 5:31 απάντησα Και φυσικά του ανέφερα ότι αυτό που έγραψε είναι μια απίθανη μπούρδα φανταστείτε κάποιος να λέει τον άλλο αγράμματο επειδή δεν τον βρίζει με διαφορετικές λέξεις. Αγαπητέ θα παίρνεις πίσω (με επιστροφές) ότι χαρακτηρισμό αμολας. Κατάλαβε το. Τι μπούρδες δεν θα τις επιστρέφω απλώς θα στις δείχνω.

Φυσικά στο 6:13 για αλλή μια φορά λέει ασυστολα ψέματα καθώς ποτέ δεν είπα αυτά που γράφει τόσο όσον αφορά τον λόγο που με αποκάλεσε αγράμματο και φυσικά ποτέ δεν είπα ότι το σχίσμα είναι καλό (απλά τώρα θέλει να δικαιολογήσει την μπούρδα που έγραψε λέγοντας πράγματα που δεν είπα και τα ενωσε στο 6:13 - ο ανώνυμος τρολοοικουμενιστης είναι απίστευτα θρασυτατος στο να βάζει λόγια στο στωμα του άλλου)

Αυτό είναι το επίπεδο του διαλόγου τους ,δεν πειράζει ας αποκαλύπτονται. .. τα γράφω για να δει ο κόσμος πόσο εύκολα και με τι ευκολία βάζουν λόγια στο στόμα​ του συνομιλητή τους. Κατά τα άλλα παριστάνουν τους προστάτες της εκκλησίας από τα σχίσματα.

Προς ακτίνες:
Το δίκαιο είναι ή να δημοσιευθούν οι απαντήσεις (στον τυχαίο ανώνυμο)ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ) ή να σβηστούν και οι δικές του ειρωνίες που οξύνουν τη συζήτηση. Αλλιώς είναι σα να αφήνετε τους κατά φαντασίαν αντιοικουμενιστες επισκοπολατρες να βρίζουν.


Προσωπικά θα ήθελα να φιλτράρετε τις ύβρεις (δηλαδή να σβησετε σχόλια με υποτιμητικους χαρακτηρισμους Και να μη δημοσιευθεί ΑΥΤΗ η απάντηση ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΈΝΗ. Το έκανα για να απαντήσω στον ίδιο τόνο , η καθε συζήτηση εκτρέπεται πολύ εύκολα.

Ανώνυμος είπε...

Δεν ξέρεις τί σου γίνεται κακόμοιρε σιγονταροσχισματικέ !!!
Οι οικουμενιστές λένε "Ναί στον οικουμενισμό!!! Ναί στην πανθρησκεία!!!"
Οι οικουμενιστές λένε "ναί στην ένωση των εκκλησιών. Ναι στον θρησκευτικό πλουραλισμό"!!!!

Που τα βρήκες όλα αυτά ψεύτη σιγονταροσχισματικέ στα σχόλια ;;;;;;;;; Μόνο στην παρανοϊκή οργιάζουσα φαντασία σου υπάρχουν!!!!

Λίγη τσίπα δεν έχεις ;;;;; Έχεις το θράσος να ταλαιπωρείς συνέχεια την συζήτηση με παρανοϊκές φαντασίες του αχαλίνωτου μ σου;;;;

Και όλα αυτά επειδή φανέρωσαν οι σχολιαστές τον κίνδυνο των σχισμάτων;;;;

Τσίπα δεν έχεις πάνω σου καθόλου;;;;; Και βλέπεις και θράσος σε όσους βρίζεις και σου απαντούν στις παρανοϊκές φαντασίες σου!!!!!

Έχεις παλαβώσει για τα καλά σιγονταροσχισματικέ!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

"ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΕΚΤΡΕΨΕΙΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ (το κάνεις κάτ επανάληψη).. "

Ηρέμησε σιγονταροσχισματικέ και προσπάθησε να ηρεμήσεις την φαντασία σου και τα φαντάσματα που βλέπεις!
Αυτά υπάρχουν σιγονταροσχισματικέ μόνο στην οργιάζουσα φαντασία σου!!!!
Δεν γίνεται προσπάθεια εκτροπής της συζήτησης!!!! Εσύ είσαι αυτός που χαλάει τη συζήτηση και αυτό το βλέπει ο κόσμος αν κοιτάξει την πορεία των σχολίων μέχρι να μπεις εσύ και αναστατώσεις τη συζήτηση με την οργιάζουσα φαντασία σου!!!!

Ακόμα δεν απάντησες σιγονταροσχισματικέ
Εσύ ο σιγονταροσχισματικός που σε έπιασε μανιακή κρίση να μιλάς για οικουμενιστές και να βλέπεις οικουμενισμό στα σχόλια της συζήτησης, μπορείς να μας δείξεις ένα σχόλιο που μιλάει θετικά για τον οικουμενισμό;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Και ένας άνθρωπος νορμάλ θα καταλάβαινε οτι δεν κάνει οικουμενιστικη προπαγάνδα αυτός που λέει το "όχι στον οικουμενισμο όχι στο σχίσμα"!!! Αλλά ο σιγονταροσχισματικός δεν μπορεί να το καταλάβει!!!

Και ένας άνθρωπος νορμάλ καταλαβαίνει ότι με τις παρανοϊκές φαντασίες του σιγονταροσχισματικού και με τις βρισίες του που πετάει στους αντιοικουμενιστές που μιλάνε για τον κίνδυνο των σχισμάτων μετατρέπεται η συζήτηση σε αρρένα σιγονταροσχισματική!!!!!

Ο σιγονταροσχισματικός έχει την ευθύνη για το ότι μετατρέπει τη συζήτηση σε αρένα σιγονταροσχισματική!!!!

Δεν θα του περάσει του σιγονταροσχισματικού που γράφει με έντονα γράμματα τις παρανοϊκές βρισιές του!!!!!

Οι αναγνώστες είναι ελεύθεροι και πρέπει να μιλάνε και για τον κίνδυνο των σχισμάτων και να μην φοβούνται τον συγκεκριμένο σιγονταροσχισματικό που οργιάζει η φαντασία του!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Ο ανώνυμος με τα μαύρα γράμματα έχει ανάγκη απο ηρεμία για να περάσει η κρίση που τον έχει πιάσει... Δεν φταίνε τα σχόλια αν ο ίδιος δεν μπορεί να δει με το σωστό μάτι...

Ανώνυμος είπε...

Πάντα οι άνθρωποι που πονούν την Εκκλησία πρέπει να σκέφτονται το κίνδυνο του σχίσματος και να τον γράφουν.
Δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να τους κατηγορεί γι ' αυτο.
Κανείς.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Είπα στον ανώνυμο επηρμενο επισκοπολατρη οικουμενιστη παπαγάλο απο την αρχή της συζήτησης να προσπαθήσει να κατανοήσει τον επίλογο της ανάρτησης
"Άκαιρη, αδιάκριτη και αθεολόγητη η διένεξη για το παλαιό"
Είμαστε υπέρ του παλαιού ημερολογίου όμως δεν θα μπούμε σε καμμιά παράταξη και δεν επιστρέψουμε τώρα στο παλαιό. Θα τελειώσουμε πρώτα με το ξεκαθάρισμα της αίρεσης και όλοι μαζί η Εκκλησία θα επιστρέψπυμε και στο παλαιό. Αυτή την ώρα αν δεν είναι ανοησία μια διένεξη περί του παλαιού το λιγότερο είναι μια καταστροφή για τον αγώνα μας λοιπόν, ας σοβαρευτούμε!

Και δείτε τι απάντησε μετά από μέρες ο άνθρωπος !!!!!!!!!!!!!!!!!

Και αν θέλεις να σχολιάσω δύο φράσεις του επιλόγου που επαναλαμβάνεις μονότονα.
ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΗΣΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ! (σχολιο: Αυτό λέει ο επίλογος;;;;;;;;;;;; Που το δε ο άνθρωπος ;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!)
ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ όταν εμφανίζονται τα σχίσματα ως λύση στον οικουμενισμό! (σχολιο: Αυτό λέει ο επίλογος;;;;;;;;;;;; Που το δε;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!)

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ( σχολιο: τρομάρα του!!!! ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ)Είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει περίπτωση φυσιολογικός ανθρωπος να καταλάβει από τον τίτλο και τον επίλογο της ανάρτησης ότι τα σχίσματα παρουσιάζονται ως λύση εκτός αν βλέπει σχισματα στον ύπνο του ή έχει αναλάβει να εκτρέψει την συζήτηση σε διχασμό και κουβέντα περί σχισμάτων .

Ανώνυμος είπε...

Ο σιγονταροσχισματικός βρίσκεται σε κρίση πανικού ακόμα!!!!!!!

Πού τον είδες κακόμοιρε σιγονταροσχισματικέ τον οικουμενισμό και την επισκοπολατρεία;;;;;

Όποιος δεν είναι σιγονταροσχισματικός σαν και εσένα είναι οικουμενιστής και επισκοπολάτρης;;;;

Τόσοι και τόσοι αντιοικουμενιστές μιλάνε για τον κίνδυνο των σχισμάτων ταλαίπωρε και εσύ με την παρανοϊκή φαντασία ποιός είσαι που θα τους βρίζεις σαν οικουμενιστές και επισκοπολάτρες;;;;

Ανώνυμος είπε...

Ρωτώ τον ανώνυμο που σιγοντάρει το σχίσμα

Τί γνώμη έχει για τα μπλογκς που εμφανίζουν το σχίσμα του παλαιού ημερολογίου σαν λύση στον οικουμενισμό;
Ωφελούν ή βλάπτουν με αυτό που κάνουν;

11 Ιουνίου 2017 - 5:02 μ.μ.


Γιατί δεν απάντησες ακόμα σιγονταροσχισματικέ;;;;;;; Τί σε εμποδίζει να μιλήσεις ;;;;

Ανώνυμος είπε...

Ένας άνθρωπος νορμάλ καταλαβαίνει ότι με τις παρανοϊκές φαντασίες του σιγονταροσχισματικού και με τις βρισίες του που πετάει στους αντιοικουμενιστές που μιλάνε για τον κίνδυνο των σχισμάτων μετατρέπεται η συζήτηση σε αρένα σιγονταροσχισματική!!!!!

Μέχρι πότε ο σιγονταροσχισματικός θα έχει ταραγμένη την φαντασία του και θα βρίζει τους αντιοικουμενιστές που φεύγουν απο τα σχίσματα;;;;;;;;;


Ανώνυμος είπε...

Όσο και χτυπιέσαι σιγονταροσχισματικέ πάντα οι άνθρωποι που πονούν την Εκκλησία πρέπει να σκέφτονται το κίνδυνο του σχίσματος και να τον γράφουν.

Δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να τους κατηγορεί γι ' αυτο. Ούτε εσύ σιγονταροσχισματικέ με τις παρανοϊκές φαντασίες και βρισιές σου!!!!!!!!

Και σταμάτα να επαναμβάνεις αυτά που λένε οι άλλοι για εσένα. Αυτά ταιριάζουν σ' εσένα τον σιγονταροσχισματικό που σιγοντάρει τα σχίσματα συνέχεια!!!!

Ανώνυμος είπε...

Στο 8:31 ήθελα να γράψω πώς ο σιγονταροσχισματικός βρίσκεται ακόμα σε μανιακή κρίση. Η μανία που τον έχει πιάσει του έχει δημιουργήσει βλάβη και δεν καταλαβαίνει τις απαντήσεις που του δίνουν του κακόμοιρου!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Μέσα από τις βρισιές που χεις ρίξει χάνονται οι ερωτήσεις.
Μεταξυ χαρακτηρισμών Με ρωτάς στο 8:48
Τί γνώμη έχει για τα μπλογκς που εμφανίζουν το σχίσμα του παλαιού ημερολογίου σαν λύση στον οικουμενισμό;
Ωφελούν ή βλάπτουν με αυτό που κάνουν;

Απάντηση:
Κατ αρχή ΔΕΝ ΣΥΓΟΝΤΑΡΩ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΊΣΜΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ ΘΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ!!!!
Είναι προφανές νομίζω ότι
ΑΛΛΟ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΛΛΟ ΣΧΊΣΜΑ.
Το σχίσμα δε είναι λύση στον οικουμενισμό.
Πουθενά δε είπα να πάμε με το παλαιό ημερολόγιο όπως είναι τώρα η κατάσταση.


Εγώ αντιδρώ όταν βλέπω συζητήσεις περί οικουμενισμού να μετατρέπονται σε συζητήσεις περί ημερολογίου. ΩΣ ΕΚΕΙ!
Ωφειλεις να μου πεις σε ποιο ποστ υποστήριξα το οποιο σχίσμα ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΑΛΕΣΩ! Περιμένω να μου πεις σε ποιο πόστ μίλησα υπέρ σχισμάτων ή σε ποιο ποστ είπα να απορροφηθεί το ρεύμα της αποτειχησης από το παλαιό ημερολόγιο (αν έχεις υποθέσει ότι έχω πει αυτό).


ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΙ ΠΈΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΈΣ ΠΩΣ ΤΟ ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΕ ΣΧΙΣΜΑ ΑΠΟ ΑΝΤΊΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΑΙΡΕΣΗ (του οικουμενισμού) ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ (το γράφω συνέχεια).
Η ΙΔΑΝΙΚΉ ΛΥΣΗ ΘΑ ΤΑΝ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΚΕΊ ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΕ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ (ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ) ΚΑΘΩΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΈΠΕΦΤΑΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΟΛΩΝ ( ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΝΑΤΙΚΩΝ).

Κοίτα,μπορεί και εσύ να έχεις τις υποψίες σου και θεωρείς ότι αλλού το πάει ο καθένας άσχετα με αυτά που γράφει. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και από την πλευρά μου.

ΕΊΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ (ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΣΧΙΣΜΑΤΑ). ΤΟ ΕΧΩ ΠΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΈΝΑ!!!!!!!
Τους τελευταίους μήνες σε πολλές συζητήσεις περί αποτειχησης (σωστής, βάση πατερικής παράδοσης) διάφορα παπαγαλάκια άρχισαν να αποκαλούν και να συγκρίνουν όσους υποστήριζαν την παύση μνημόνευσης με σχισματικούς και αμέσως άρχιζαν το θαψιμο (άρχιζαν με το ημερολογιακό και συνέχιζαν τις συγκρίσεις και τις ταυτίσεις προς κάθε ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ.).

Εσυ τελικά θα μου απαντήσεις;
Είσαι υπέρ ή κατά της παύσης μνημόνευσης όσων επισκόπων διδάσκουν και υπογράφουν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ;
Απάντησε με σαφήνεια , όπως έχω απαντήσει. Όχι με απαντήσεις του στιλ δεν είναι το θέμα μας αυτό κλπ. Από τη στιγμή που ετέθη απαντά για να ξέρουμε τι πρεσβεύει ο καθένας.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε κοίτα τις δικές σου βρισιές πρώτα και θα δεις ότι εγώ δεν σε έβρισα καθόλου. Απάντησα μόνο στα παρανοϊκά που έγραφες με τόση φαντασία.

Εγώ είμαι αντιοικουμενιστής αλλά δεν είναι λύση στον οικουμενισμό τα σχίσματα που εσύ σιγοντάρεις και είσαι γνωστός.

Εσύ πότε είπες, πότε φώναξες την σωστή αντιοικουμενιστική στάση, το όχι στα σχίσματα, όχι στον οικουμενισμό. Μόνο αν σε ζορίσουμε τότε αναγκάζεσαι και το λες, ότι συμφωνείς. Εμείς εξ αρχής αυτό φωνάζουμε και θα το διαπιστώσεις αν δεις τα σχόλια.

Εσύ νομίζεις κακή διένεξη, τον διάλογο που γίνεται μεταξύ αντιοικουμενιστών που δείχνουν τα στραβά του παλαιοημερολογίτικου σχίσματος και παλαιοημερολογιτών. Δεν θέλεις να ακούγεται εσύ τίποτα για τα στραβά του παλαιοημερολογίτικου σχίσματος που τα δείχνουν ακόμα και αποτειχισμένοι με λαθεμένες απόψεις για την αποτείχιση. Ξέρεις γιατί; Γιατί νομίζεις ότι το σχίσμα είναι λύση στον οικουμενισμό. Εκεί είναι το μεγάλο σου λάθος και το ξεκίνημα άδικων σκεπτικών.

Αντιοικουμενισμό δεν κάνουν μόνο οι αποτειχισμένοι. Καλύτερο αντιοικουμενισμό απο μερικούς αποτειχισμένους κάνουν άνθρωποι που είναι αντιοικουμενιστές χωρίς να έχουν αποτειχιστεί. Για παράδειγμα καλύτερη αντιμετώπιση του οικουμενισμού γίνεται απο τον π. Αναστάσιο Γκοτσόπουλο παρά από τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά που τραβάει το πράγμα σε λάθος δρόμο. Δεν με αναπαύει ούτε και ο π. Γκοτσόπουλος, αλλά είναι καλύτερος απο τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά στον αντιοικουμενισμό.

Τέλος σου λέω ότι δεν ξέρω ποιούς ονομάζεις παπαγαλάκια στην τελευταία σου απάντηση. Πολύ αμφιβάλλω αν είναι παπαγαλάκια ή αν είναι αντιοικουμενιστές που φοβούνται το σχίσμα, αν σκεφτώ τις παρανοϊκές σου βρισιές και φαντασίες που κάθε λίγο κσι λιγάκι πετούσες στη συζήτηση χωρίς τσίπα.

Σε συμπαθώ, αλλά ο τυφλός ζηλωτισμός που έχεις σε παρασύρει σε λάθος δρόμο και αδικείς πολλούς.

Φιλάδελφος

Ανώνυμος είπε...

Μου γράφεις:
νομίζεις ότι το σχίσμα είναι λύση στον οικουμενισμό. Εκεί είναι το μεγάλο σου λάθος και το ξεκίνημα άδικων σκεπτικών.

ΑΠΑΝΤΩ:
ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΕΙΠΑ ΑΥΤΟ; Θα μου το δείξεις;
ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΠΑ ΘΕΩΡΩ ΣΥΚΟΦΑΝΤΊΑ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΦΈΡΕΙΣ.
ΔΕΙΞΕ ΠΟΥ ΤΟ ΈΓΡΑΨΑ.
Θα το ΑΝΑΚΑΛΕΣΩ

Τι κάνεις χαρακτηρισμους;;;; Απάντησε συγκεκριμένα. ΠΟΥ ΤΟ ΈΓΡΑΨΑ;;;

Μου γράφεις:
Εγώ είμαι αντιοικουμενιστής αλλά δεν είναι λύση στον οικουμενισμό τα σχίσματα που εσύ σιγοντάρεις και είσαι γνωστός.

ΑΠΑΝΤΩ:
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟ Ή ΠΟΙΟ ΣΧΙΣΜΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΑ. ΠΕΣ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΠΟΣΤ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΑΛΕΣΩ. ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΕΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣ.
Αυτό που ισχυρίζεσαι δείξε που το έγραψα, τι χαρακτηρίζεις;;; ; Δείξε που εγραφα αυτα που λες και βούλωσε μου το στρώμα.


Γνωστός είσαι και συ όσον αφορά την διαδικτυακή σου συμπεριφορά όχι ως φυσική παρουσία (γιατί μπορεί να είστε δύο τρεις που εκφράζετε την ίδια άποψη και διαδικτυακή συμπεριφορά) που σε κάθε ανάρτηση περί αποτειχισης ή αποτειχισμενων αρχίζεις να μιλάς για σχίσματα.
ΘΕΩΡΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΣΧΙΣΜΑ;
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΆ Η ΘΈΣΗ ΣΟΥ;
μια απλή απάντηση.

Γιατί σε κάθε ανάρτηση περί παύσης μνημόνευσης ή ιερέων που έχουν κάνει παύση φοβεριζεις και ΜΙΛΑΣ ΜΟΝΙΜΩΣ ΓΙΑ ΣΧΙΣΜΑ; Τελικά πιστεύεις ότι κάποιοι επίσκοποι που έχουν δώσει πολλές αφορμές θα έπρεπε να μην μνημονεύονται; ΑΠΑΝΤΗΣΕ!
Εγώ απαντώ ακόμα και σε ψευδείς κατηγορίες ΕΣΥ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ;
Πότε θα αποδείξεις όσα ισχυρίζεσαι; Πότε θα απαντήσεις;

Η μη απάντηση σου οδηγεί στα παρακάτω
ΘΕΩΡΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΗΝ ΜΝΗΜΌΝΕΥΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΦΑΝΕΡΑ ΑΊΡΕΣΗ;;;;;
ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ ΤΗΝ ΜΝΗΜΌΝΕΥΣΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ;;;;;
ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΑΙ ΠΩΣ ΠΑΥΣΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΙΣΜΑ;;;;; Γι'αυτό και όποτε μιλούν για παύση μνημονευσης ΑΜΕΣΩΣ το πας στα σχίσματα;;;;;;;;;

ΑΛΛΙΩΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 15 . Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΙΣΜΑΤΩΝ;;;;; ΑΥΤΟ ΘΑ ΙΣΧΥΡΙΣΤΟΥΜΕ;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 9:31 π.μ. ηρέμησε και μην γίνεσαι έξαλλος, όταν μάλιστα έχεις βρίσει σε τόσες βρισιές μόνο και μόνο, επειδή φωνάζαμε όχι στο σχίσμα, όχι στον οικουμενισμό.

Με ρωτάς να σου δείξω πού ακριβώς σιγοντάρεις το σχίσμα. Μα η όλη σου συμπεριφορά και τα όλα σχόλια σου, ακόμα και στα σχόλια της ανάρτησης αυτής το φωνάζουν. Εσύ μπορεί να δυσκολεύεσαι να το δεις επειδή είσαι εσύ ο ίδιος που πάσχεις απο το σιγοντάρισμα των σχισμάτων, αλλά στον καθένα άλλον αυτό φαίνεται απο μακρυά.

Πότε μίλησες για τον κίνδυνο των σχισμάτων απο μόνος σου, χωρίς να σε πιέσουν οι άλλοι;;;

Πότε είπες απο μόνος σου "όχι στο σχίσμα, όχι στον οικουμενισμό" ;;;

Πότε μίλησες για το ότι το παλαιοημερολογίτικο σχίσμα, δεν είναι λύση στον οικουμενισμό;;;

Ακόμα και το ότι είπες τόσες βρισιές σ' αυτή και μόνο την ανάρτηση, σε αντιοικουμενιστές ανθρώπους που μιλούσαν για το ημερολογιακό σχίσμα και έλεγαν όχι σ' αυτό, τί είναι όλα αυτά;

Δεν είναι όλα αυτά μανιακό σιγοντάρισμα των σχισμάτων;

Αν διαβάσει κανείς τα σχόλια σου σ' αυτή την ανάρτηση και δει τί είπαν αυτοί που τους έβρισες τόσο πολύ, θα καταλάβει ότι αυτό είναι σιγοντάρισμα των σχισμάτων.

Όταν είπα είσαι γνωστός δεν εννοούσα ως όνομα και πρόσωπο, αλλά ως διαδικτυακή παρουσία.

Εσύ μπορείς να νομίζεις ότι είναι μόνο 2-3 αυτοί που βρίσκονται απέναντι στον τυφλό ζηλωτισμό. Ξεχνάς ότι βρίσκεσαι στο Ιντερνετ που τα επισκέπτονται απο καθε γωνιά της γης. Είναι και αυτό μία ακόμα φαντασία που έχεις.

Γράφεις ψευδώς και παρανοϊκά ότι " κάθε ανάρτηση περί παύσης μνημόνευσης ή ιερέων που έχουν κάνει παύση φοβεριζεις και ΜΙΛΑΣ ΜΟΝΙΜΩΣ ΓΙΑ ΣΧΙΣΜΑ" .
Σου απαντώ ότι δεν ξέρεις τι λες! Όχι εγώ δεν φοβερίζω σε κάθε ανάρτηση περι παύσης μνημόνευσης ή ιερέων που έχουν κάνει παύση και δεν φοβερίζω μονίμως για σχίσμα.
Ή συκοφαντείς συνειδητά ή το μυαλό σου σκέφτεται παρανοϊκά. Μιλάω με άνθρωπο λογικό;

Ποτέ δεν τα έβαλα με τον ιε' Κανόνα και ποτέ δεν είπα ότι πρέπει να καταργηθεί. Γιατί παρερμηνεύεις αυτά που λέω;

Αυτά αρκούν σε κάποιον που έχει τάξη στο μυαλό του, για να καταλάβει σωστά όσα λέω.

Δεν συκοφαντώ, ούτε εν συνειδήσει, ούτε μη εν συνειδήσει. Αν εσύ δεν μπορείς να τα καταλάβεις και να δεις ότι με τον τρόπο σου νομίζεις τα ημερολογιακά σχίσματα σαν λύση στον οικουμενισμό, δεν σου φταίω εγώ. Όπως ένας που πάσχει απο αχρωματοψία απο την αρχή της ζωής του δεν θα καταλάβει ποτέ τα χρώματα όσα χρώματα και αν κανείς του δείξει.

Προσπάθησε να βγάλεις απο πάνω σου τον τυφλό ζηλωτισμό και τότε θα γίνεις χρήσιμος.


Φιλάδελφος

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ αυτά που γράφεις ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΟΥ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΣΟ ΠΟΣΤ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΥΠΆΡΧΟΝ ΣΧΙΣΜΑ ή ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ.


ΠΑΝΤΑ ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΙΧΗΣΗ ,ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ , ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΧΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΊΑ.


ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΣ!!!!!!!!
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΥΣΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ (αγιοπατερικα εννοώ);;;;;;;;;

Επίσης νομιζω με ΜΠΕΡΔΕΥΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΣ ΜΕ ΆΛΛΟΝ.Πρώτη φορά μου ανέφερες τον π. Γκοτσοπουλο. Τι γνώμη θες να πω; Δεν ξέρω ούτε σε ποια μητρόπολη είναι και αν ανήκει στη κατηγορία των ιερέων που ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ (λέω δυστυχώς διότι η ομολογία ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΦΟΡΑ αλλά είναι ΑΡΙΣΤΟ όταν απέναντι σου έχεις ΔΗΛΩΜΕΝΟ ΚΑΡΑΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ!!!).

Αν ανήκει στον Πειραιά τι να πω; να παυσει η μνημόνευση του Σεραφείμ;;;;;;
Αν όμως κάποιος ιερέας ανηκει σε μητρόπολη επισκόπου που διδασκει οικουμενισμο , μεταπατερικη θεολογία, εισηγείται όσα έγιναν στο Κολυμπάρι, υπέγραψε στο Κολυμπάρι και εξακολουθεί να μνημονεύει αυτο τον επίσκοπο τότε μπορείς να τον πεις αντιοιουμενιστη αλλά στα λόγια (καλά τα λόγια αλλά δεν αρκούν). ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΥΣΕΙ Η ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝΟΥΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ.
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ;;;;;;;;;
Εκεί θα με ενδιέφερε ειλικρινά γνώμη σου. Σε αυτό που ρωτάω. ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.


Οι ιερείς που κάνουν αποτειχιση γράφουν ένα κείμενο
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΕΛΕΤΑΤΕ ΠΩΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΣΧΙΣΜΑ;;;;;;;;;
Αν εκεί (ή και αργότερα) δειτε σχισμα μιλήστε , καλό θα κάνετε. Οχι προκαταβολικά σε κάθε αποτειχηση ,εν καιρό αιρέσεως του οικουμενισμού, αυτομάτως να βγαίνει ρετσινια ΣΕ ΚΑΘΕ ΙΕΡΕΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ (ότι κάνει σχίσμα ή παει να πέσει σε σχίσμα διότι αυτό ΕΙΝΑΙ ΡΕΤΣΙΝΙΑ!).

ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΎΝΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΚΑΝΑΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ (προσφάτως)! προχθές ένας ακόμη τόλμησε και είδαμε τι απάντηση εισέπραξε...

Να σου πω κάτι; Αν η εκκλησία της Ελλάδος καταδίκαζε τη ψευδοσυνοδο θα τελείωναν τα πράγματα. Ετούτοι ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΜΟΙΡΑΣΑΝ ΕΝΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΕΤΡΆΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ που αν το διάβαζε κάποιος άσχετος θα νόμιζε ότι στο Κολυμπάρι εγινε μια ΑΓΙΆ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΆΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ ΚΟΡΟΪΔΊΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΔΕ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΗΤΑΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε αν δεν ξέρεις τον πασίγνωστο αντιοικουμενιστή π. Γκοτσόπουλο τότε είσαι αρκετά άσχετος και αδιάβαστος στα εκκλησιαστικά όπως φαινόσουν απο την αρχή.

Σε πολλά στο τελευταίο σου σχόλιο έχεις δίκαιο και συμφωνώ.

Όταν λέμε σχίσμα στα σχόλια της ανάρτησης αυτής εννοούμε το ημερολογιακό σχίσμα. Αλλά πάντα πρέπει να έχουμε το μυαλό μας και τον κίνδυνο του σχίσματος καθώς παλεύουμε για τον οικουμενισμό.

Δεν αποκλείω να σε μπερδεύω με άλλον. Αλλά και οι δύο κάνετε το λάθος να βλέπετε φαντάσματα οικουμενιστών ή προβοκατόρων εκεί που δεν υπάρχουν.

Εγώ δεν μιλάω σε κάθε αποτείχιση για σχίσμα. Μιλάω όταν μας προσκαλούν με πλάγιο τρόπο στα ημερολογιακά σχίσματα, σαν λύση στον οικουμενισμό και όταν τα παρουσιάζουν ακίνδυνα.

Καλή φώτιση.

Φιλάδελφος

Ανώνυμος είπε...

Τι παει "πασίγνωστος αντιοικουμενιστης" και είναι άσχετος οποίος δεν θυμάται ονόματα αρθρογράφων που εσυ παρακολουθεις; Δηλαδή είναι άσχετος περί της πολιτικής οποίος δεν ξέρει τον καθόλα σεβαστό δημοσιογράφο Μ. Κοττακη;
Αγαπητέ εισαι πολυ εύκολος στους υποτιμητικους χαρακτηρισμούς, αυτό είναι χαρακτηριστικό εγωισμού και επαρσης και επιτρέψετε μου να πω ότι δυστυχώς αυτά τα δύο χαρακτηριστικά δεν περιορίστηκαν κατά τη διάρκεια της διαφωνίας.

Για ιερέα το αντιοικουμενιστης δεν είναι τίτλος τιμής ούτε γαλόνι αναγνωρισιμότητας, είναι ομολογία.
Είδαμε τον τελευταίο χρόνο πάμπολλους πραγματικα πασίγνωστους "αντιοικουμενιστες" (οι οποίοι έχτισαν προφίλ παραδοσιακού ως φύλακες της πίστης) και οι οποίοι μετά το Κολυμπάρι όχι μόνο μουγκαθηκαν αλλά ορισμένοι τορπιλίζουν όσους ομολογούν ( και τις προσπάθειες τους. )

Μου κάνει εντύπωση που ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΣ στα ερωτήματα μου περί παύσης μνημόνευσης επισκόπων που έχουν κάνει συγκεκριμένα πράγματα (υπέγραψαν στο Κολυμπάρι, προωθούν την σύνοδο Κρήτης ως Αγία , διδάσκουν οικουμενιστικες αιρετικές θεωρίες)

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com