17 Απρ 2017

π. Λεωνίδας Αμοργιανός, Το πνεύμα του π. Αυγουστίνου Καντιώτη αναπαύεται στο ιεραποστολικό ιδεώδες.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
                   Φωτό από εδώ

Τό πνεῦμα τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτη ἀναπαύεται στό ἱεραποστολικό ἰδεῶδες.
Ἀτενίζοντας τούς σχολιασμούς στό ἄρθρο τῆς 9ης Ἀπριλίου 2017, «…Περί τῆς ταινίας γιά τή ζωή καί τά ἔργα του π. Αυγουστίνου Καντιώτη», ἐπανέρχομαι γιά δεύτερη καί τελευταία φορά ἐπισημαίνοντας τήν προσωπική μου αἴσθηση ὅτι ὁ διακαής καί διαχρονικός ἱεραποστολικός πόθος τοῦ π. Αὐγουστίνου πιθανόν νά ἀπουσιάζει σκοπίπως ἀπό τήν ταινία.  Βέβαια, καί ἡ μή σκόπιμη ἀπουσία στή συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ὅτι ἀποτελεῖ ἀτόπημα, πού ἀπαιτεῖ ἀποκατάσταση.  Στή συνάφεια αὐτή, θεωρῶ ἄκρως οὐσιαστικό καί διαφωτιστικό τό ἀκόλουθο κείμενο παραθέτοντάς το αὐτούσιο ὅπως τό κατέγραψε ἡ συγκλονιστική καί ἀφοπλιστική γραφίδα τῆς διαχρονικῆς ἱεραποστολικῆς του πνοῆς.
Ἔτος 1965. Βιβλίο π. Αὐγουστίνου Καντιώτου «ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΜΟΙ» σελ. 393-394.  Δευτερολογώντας, ὁ ἀνεπανάληπτος σέ ἀμεσότητα καί Ἐκκλησιολογική ὀρθόδοξη συνείδηση π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης καταχωρεῖ τά τοῦ μοναχισμοῦ καί τῆς ἱεραποστολῆς:

«Ὑπάρχουν εὐσεβεῖς νεάνιδες καί νέοι, οἱ ὁποῖοι πολλά θά ἠδύναντο νά προσφέρουν εἰς τήν ἱεραποστολικήν κίνησιν.  Δυστυχῶς ὅμως τά πρόσωπα αὐτά, τά τόσον σπάνια, ἀλλά καί τόσον πολύτιμα, δέν μένουν ἐν τῷ κόσμῳ διά ν᾿ ἀγωνισθοῦν κάτω ἀπό τήν σημαίαν τοῦ Σταυροῦ καί νά βοηθήσουν τούς πνευματικούς των πατέρας καί διδασκάλους, τούς ὁποίους βλέπουν ν᾿ ἀναστενάζουν δι᾿ ἔλλειψιν στελεχῶν.  Φεύγουν.  Ποῦ;  Φεύγουν εἰς τήν ἔρημον.  Φεύγουν εἰς τά ὄρη.  Φεύγουν διά τήν μοναχικήν ζωήν.  Τούς ἑλκύει ἡ αἴγλη τοῦ Θαβωρίου ὄρους…
Πρός αὐτάς τάς εὐγενεῖς ὑπάρξεις, αἱ ὁποῖαι, ἐνῷ ἠδύναντο νά μείνουν καί νά βοηθοῦν εἰς τό ἔργον τῆς ἱεραποστολῆς, τῆς σωτηρίας ψυχῶν, φεύγουν καί ἀφήνουν τούς πνευματικούς των πατέρας καί διδασκάλους νά διεξάγουν μόνοι των τόν σκληρόν ἀγῶνα ἐν τῇ συγχρόνῳ γενεᾷ, πρός αὐτάς τάς ὑπάρξεις ἄς ἀφήσωμεν νά ὁμιλήσῃ ὁ ἱ. Χρυσόστομος, ὅστις καί αὐτός ἀνεστέναζε διά τήν ἐγκατάλειψιν αὐτήν.  «Καί ὁ μέν Παῦλος ὁ Ἀπόστολος-λέγει ὁ ἱ. Πατήρ-ἀπό Ἱερουσαλήμ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ ἔτρεχεν, ὁ δέ (ἄλλος ἀπόστολος) εἰς τήν χώραν τῶν Ἰνδιῶν, ὁ δέ εἰς τήν χώραν τῶν Μαύρων, ἄλλος δέ εἰς ἄλλα μέρη τῆς οἰκουμένης, ἡμεῖς δέ οὐδέ τολμῶμεν νά ἐξέλθωμεν ἀπό τά ὅρια τῆς ἰδιαιτέρας μας Πατρίδος, ἀλλά ζητοῦμεν τήν τρυφήν καί λαμπράς οἰκίας καί πᾶσαν ἄλλην ἀφθονίαν.  Τίς ἐξ ἡμῶν ἐπείνασέ ποτε διά τόν λόγον τοῦ Θεοῦ;  Τίς διά τό κήρυγμα ἀνέλαβε κοπιώδη πορείαν;  Τίς εὑρέθη εἰς ἔρημον;  Τίς εἰς χώραν μακράν ἀπῆλθε;  Τίς ἐκ τῶν διδασκάλων ὁ ἴδιος ἐργαζόμενος ἐβοήθησεν ἄλλους πεινῶντας καί πάσχοντας;  Τίς ὑπέμεινε θάνατον καθημερινόν;…  Καί ἐάν τις ἤθελεν εὑρεθῆ νά ἔχῃ ἴχνη τῆς ἀποστολικῆς ἐκείνης ζωῆς καί πολιτείας, ἀφήνει τάς πόλεις καί τάς ἀγοράς καί τήν ἐν μέσῳ τοῦ κόσμου ἀναστροφήν καί τό καθῆκον νά συντελῇ εἰς τήν σωτηρίαν τῶν ἄλλων, νά ῥυθμίζῃ αὐτούς μέ τήν διδασκαλίαν τοῦ Εὐαγγελίου, καί καταλαμβάνει τά ὄρη.  Καί ἐάν τις ἤθελε τόν ἐρωτήσει διά νά μάθῃ τήν αἰτίαν τῆς ἀναχωρήσεως, θά ἀρχίσῃ οὗτος τάς προφάσεις, ἀλλ᾿ αἱ προφάσεις του δέν ἔχουν καμμίαν συγγνώμην.  Διότι τί λέγει;  Διά νά μή καταστραφῶ καί ἐγώ, διά νά μή παρασυρθῶ ἀπό τό ῥεῦμα τοῦ κακοῦ, διά νά μή μειωθῇ ἡ πνευματικότης μου καί ἡ ἀρετή μου, διά τοῦτο ἐγκαταλείπω τόν κόσμον καί φεύγω εἰς τά ὄρη.  Καί ὅμως, δέν θά ἦτο καλλίτερον νά χάσῃς κἄτι ἀπό τήν πνευματικότητά σου, καί νά κερδίσῃς τούς ἄλλους, παρά νά φύγῃς καί νά βλέπῃς μακρόθεν τούς ἀδελφούς σου νά χάνωνται;  Ὅταν λοιπόν ἄλλοι μέν ἀδιαφοροῦν διά τήν ἀρετήν, φεύγουν μακράν τῆς παρατάξεως (μακράν τοῦ ἱεροῦ πολέμου πού διεξάγεται ἐν τῷ κόσμῳ), πῶς, ἐρωτῶ, θά νικήσωμεν τούς ἐχθρούς τῆς πίστεως καί τῆς ἀρετῆς;» (Ἑ.Π. Migne 61,55).  »
Καί συνεχίζει ὁ π. Αὐγουστῖνοςκαί μέ τή συνοδό ὑποσημείωση:
Χρυσοῖ ὄντως λόγοι, οἱ ὁποῖοι ἀποκτοῦν μεγαλυτέραν σημασίαν, διότι προέρχονται ἀπό ἕνα Οἰκουμενικόν Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, ὅστις ὅσον ὀλίγοι ἠγάπησε τόν μοναχικόν βίον!
(Ὑποσημείωση βιβλίου Νο 107) Καί εἰς τήν ΣΤ’ ὁμιλίαν πρός Ἐφεσ. ὁ ἱ. Χρυσόστομος τονίζει, ὅτι μία αἰτία τῆς καταπτώσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς εἶνε, ὅτι εὐλαβεῖς, δυνάμενοι μέ τά χαρίσματά των νά δράσουν ἐν τῷ κόσμῳ ἱεραποστολικῶς, καταφεύγουν εἰς τά ὄρη καί μένουν ἐκεῖ διά παντός καί ἀφήνουν οὕτω ἐλεύθερον τό ἐκκλησιαστικόν στάδιον νά τό καταλάβουν φαῦλα καί ἀνίκανα στοιχεῖα.  Ἰδού ἐπί λέξει ἡ σχετική περικοπή «Οἱ μέν ὀρθῶς βιοῦντες καί ὁπωσδήποτε παρρησίαν ἔχοντες, τάς κορυφάς τῶν ὀρέων κατειλήφασι, καί ἐκ μέσου γεγόνασιν, ὥσπερ πολεμίου καί ἀλλοτρίου, ἀλλ᾿ οὐχί καί οἰκείου σώματος ἀποσπώμενοι, φθόροι δέ καί μυρίων γέμοντες κακῶν εἰσεπήδησαν εἰς τάς Ἐκκλησίας» (Ἰδέ καί Κ. Κοντογόνη Ἐκκλησ. Ἱστορίαν Ἀθῆναι 1876 τόμ. Α’ σελ. 480).(ΤΕΛΟΣ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ)
Καί καταλήγει σέ κρεσέντο ἡ τραγική διαπίστωση τῆς ἱεραποστολικῆς του γραφίδας γιά νά ταρακουνήσει συνειδήσεις:
Ὧ ἐκλεκτοί νέοι, ὅσους τό γνήσιον κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆς ἁμαρτίας εἵλκυσεν εἰς τήν πνευματικήν ζωήν, καί φιλόστοργοι πατέρες καί διδάσκαλοι ἐπί ἔτη προητοίμαζον δι᾿ ἱεραποστολικόν ἔργον, καί ἐστήριζον εἰς σᾶς πολλάς χρυσᾶς ἐλπίδας, τώρα φεύγετε, φεύγετε εἰς τά ὄρη.  Φεύγετε μέ προφάσεις, αἱ ὁποῖαι δέν ἔχουν οὐδεμίαν συγγνώμην.  Φεύγετε εἰς ἡμέρας σκληράς, καθ᾿ ἅς ὁ Ἀντίχριστος ἐν τῷ κόσμῳ μαίνεται, ψυχαί χάνονται καθημερινῶς καί οἱ πατέρες καί διδάσκαλοί σας σκληρῶς ἀγωνίζονται ὑπέρ τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων.  Φεύγετε καί τούς ἀφήνετε μόνους.  Ὑπάγετε λοιπόν εἰς τό Θαβώριον ὄρος καί ἐκεῖ εὐφραίνεσθε πνευματικῶς.  Σᾶς ἐρωτῶμεν ὅμως.  Σᾶς ἀναπαύει ἡ συνείδησίς σας;  Πρίν ἀπαντήσετε, μελετήσατε διά δευτέραν καί τρίτην φοράν τά χρυσᾶ λόγια τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου.  Διά σᾶς ἐγράφησαν!».

89 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον π. Λεωνίδα!!!

Ανώνυμος είπε...

Πάτερ Λεωνίδα σας ευχαριστούμε.

Στέλιος Γεγάκης είπε...

Αυτό ακριβώς ήταν το πνεύμα και το φρόνημα του πατρός Αυγουστίνου και αυτό το φρόνημα διατήρησε ανόθευτο και ο γνήσιος μαθητής του Νικόλαος Σωτηρόπουλος και μπράβο στον πατέρα Λεωνίδα που λέει με παρρησία αυτά που κάποιοι υποτιθέμενοι μαθητές και ακόλουθοι του αγίου πατρός όχι μόνο απέκρυψαν αλλά πολέμησαν κιόλας, παρουσιάζοντας τον πατέρα Αυγουστίνο στα τελευταία του χρόνια που ήταν σε γήρας και ανήμπορος να ελέγξει την κατάσταση, ως εχθρό του Σωτηρόπουλου επειδή ο τελευταίος ήθελε την αδελφότητα του Σταυρού να παραμείνει ιεραποστολική όπως ακριβώς την ίδρυσε ο Γέροντας και όχι μοναστήρι που ήθελαν αυτοί να την μετατρέψουν. Και ενώ ο Θεός δικαίωσε τον μακαριστό Νικόλαο μετά θάνατον, αυτοί τώρα που είχαν την ευκαιρία να δείξουν έμπρακτα τη μετάνοιά τους ταυτιζόμενοι έστω και αργά με το άγιο θέλημα του πνευματικού τους πατέρα και του αδελφού τους που βίωσε στην πράξη αυτό το θέλημα, συνέχισαν να παρουσιάζουν τον πατέρα τους με τη δική τους ιδέα εξαφανίζοντας ταυτόχρονα από την παρουσίαση του βίου του π. Αυγουστίνου το μοναδικό και σε απόλυτο βαθμό διάδοχο του φρονήματός του. Τι άλλο να πει κανείς; Τουλάχιστον ας πουν ένα συγνώμη έστω και τώρα όχι επειδή έχουν ανάγκη τη συγγνώμη οι μακαριστοί Αυγουστίνος και Νικόλαος αλλά για να ηρεμήσουν την διαταραγμένη συνείδησή τους από όλη αυτή τη διαστροφή της αλήθειας που προκάλεσαν τα τελευταία χρόνια και να επανέλθει η αδελφότητα όπως την ήθελαν οι δύο αυτοί Γίγαντες της Ορθοδοξίας Αυγουστίνος Καντιώτης και Νικόλαος Σωτηρόπουλος των οποίων την ευχή ταπεινά επικαλούμαι για όλους μας. ----Σ.Γ.----

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Στέλιο, συγχαρητήρια για το σχόλιό σας. Πολλές φορές τους δόθηκε η ευκαιρία να μετανοήσουν, αλλά πού μετάνοια όταν διεκδικείς το αλάθητο και η συνείδηση έχει πωρωθεί.

Ανώνυμος είπε...

Χριστός Ανέστη π. Λεωνίδα! Τα είπατε σωστά για τον Φλωρίνης Αυγουστίνο! Συνεχίστε στην ίδια γραμμή.

Ανώνυμος είπε...

Χριστός Ανέστη κ. Στυλιανέ! Σας ευχαριστούμε.

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ στον π. Λεωνίδα και στον κ. Στέλιο!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

Χριστός Ανέστη!!!

Ανώνυμος είπε...

Μόνο στο μπλογκ Ακτίνες απο τα ορθόδοξα ενημερωτικά μπλογκ τολμούνται να λέγονται τέτοιες αλήθειες. Ευχαριστούμε! Χριστός Ανέστη!

Ανώνυμος είπε...

Τελικά αποδεικνύεται ότι φορείς και διάδοχοι του πνεύματος μιας μεγάλης προσωπικότητας δεν είναι απαραιτήτως όσοι έτυχαν να βρίσκονται κοντά σε αυτή την προσωπικότητα, αλλά όσοι ασπάζονται τα πιστεύω αυτής της προσωπικότητας. Ο Ιούδας σε τι ωφελήθηκε από την παρουσία του κοντά στο Χριστό;

Ανώνυμος είπε...

Έχεις δίκαιο 18 Απριλίου 2017 - 11:14 π.μ.
Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς αυτό που γράφεις.

Ανώνυμος είπε...

π. Λεωνίδα, μιας και αγωνίζεστε για την αποκατάσταση της αλήθειας, μήπως πρέπει να αποκαταταστήσετε και την άλλη μεγάλη κοροϊδία που γινόταν με τον γέροντα Αυγουστίνο, το ότι μας τον παρουσίαζαν μέχρι τέλους ως συντάκτη της "Σπίθας". Και ας ήταν σε ημικωματώδη κατάσταση τα τελευταία έτη της ζωής του.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον 11:14 πμ !!!
Έγραψες!

Ανώνυμος είπε...

Η αλήθεια φανερώνεται σιγά-σιγά! Εύγε στον π. Λεωνίδα!

Ανώνυμος είπε...

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΦΑΝΗΚΕ!

Ανώνυμος είπε...

Πάτερ Λεωνίδα σας ευχαριστούμε! Χριστός Ανέστη!

Ανώνυμος είπε...

Σιγά μην ήταν ο Γέροντας Αυγουστίνος συντάκτης της "Σπίθας" τα τελευταία έτη της ζωής του... Κουτόχορτο τρώμε για να το πιστέψουμε;

Episkopos Episkopos είπε...

Γραμμένο ἀπὸ τὴν Ἀνδρονίκη Καπλάνογλου

Κάτι γιὰ νὰ ξέρετε π. Λεωνίδα. Ἡ φωτογραφία που χρησιμοποιήσατε εἶναι ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο μου. Φωτογράφισα τον π. Αὐγουστῖνο μπροστὰ ἀπὸ τὸν ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως στὸ ὑψωμα 1020 τῆς Φλώρινας, ποὺ βρίσκεται ὁ μεγάλος σταυρός.
Ἀφοῦ βάλατε δική μου φωτογραφία, ἀκοῦστε καὶ τί πρόλογο (ἡχητικό), ὑπαγόρευσε μετὰ τὴν παραίτησιν του στὸ βιβλίο μου: «Ὁ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΟΥ 2000, διδάσκει-συβουλεύει-ἐλέγχει-καθοδηγεῖ»

ἐδῶ: https://youtu.be/sEndeRxDqtk

Καὶ ἄς κρίνουν οἱ ἀναγνῶστες ἂν: «ήταν σε ημικωματώδη κατάσταση τα τελευταία έτη της ζωής του», ὅπως γράφει ὁ ἀθεόφοβος ἀγαπητός σας ἀνώνυμος σχολιαστής.


Γράφετε σ᾽ αὐτὸ ἄρθρο: «Ἀτενίζοντας τούς σχολιασμούς στό ἄρθρο τῆς 9ης Ἀπριλίου 2017, «…Περί τῆς ταινίας γιά τή ζωή καί τά ἔργα του π. Αυγουστίνου Καντιώτη»
Ποιῶν σχολίων π. Λεωνίδα; Δὲν καταλάβατε ὅτι εἶναι γραμμένα ἀπὸ ἕνα πρόσωπο γνωστό σας, ποὺ φοβᾶται νὰ βάλλει ἀκόμα καὶ τ᾽ ὅνομά του στὰ σχόλια του, ὅμως ἔχει τὸ θράσος νὰ ἐπιτίθεται σὲ ἐπώνυμους σχολιαστές, ποὺ ἔχουν διαφορετικὴ γνώμη!!!
Καὶ τώρα, τὰ 15 ἀπὸ τὰ 16 σχόλια εἶναι δικά του, δὲν τὸ καταλαβαίνετε;
Περιμένετε καὶ θὰ δῆτε πόσα θὰ ἀκολουθήσουν!!!

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε όλους τους σχολιαστές και τον π Λεωνίδα για τις αποκαλύψεις τους για τον π. Αυγουστίνο!
Χριστός Ανέστη και Άδης εσκυλεύθη!

aktines είπε...

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Η φωτογραφία είναι επιλογή του ιστολογίου και ΟΧΙ του π. Λεωνίδα

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον θεοφοβούμενο σχολιαστή 19 Απρ. 10:17 πμ !

Ανώνυμος είπε...

π. Λεωνίδα μην σταματήσετε τις αποκαλύψεις για τον Γέροντα Φλωρίνης Αυγουστίνο. Θέλουμε και άλλες!

Ανώνυμος είπε...

Αποσπάσματα από το περιοδικό «Ιωάννης ο Βαπτιστής» (Αύγουστος 2007) σχετικά με το γήρας του π. Αυγουστίνου:

«Αεικίνητος ήταν κάποτε. Ακίνητος σήμερα. Φυσιολογικό το δεύτερο. Υπερφυσικό το πρώτο. Είναι φυσιολογικό, ένα πρόσωπο, που ξεπέρασε τα 100 χρόνια, να βρίσκεται σε ακινησία. Ούτε το σώμα του μπορεί να κινηθεί, ούτε οι πνευματικές και νοητικές του λειτουργίες να βρίσκονται εν δράσει... Το απαράδεκτο είναι να εμφανίζουν ορισμένοι (από υπερβάλλουσα ίσως αγάπη στον π. Αυγουστίνο) τον σήμερα ακίνητο ως... κινούμενο ιεραποστολικά!... Όλοι όσοι τον αγαπούν και τον θαυμάζουν, ξέρουν, ότι είναι ακίνητος πλέον. Σεβάσμιος, αλλά ακίνητος. Σοφός άλλοτε, αλλά μη δυνάμενος πλέον να λαλήσει...».

Ας βγάλε ο κάθε αναγνώστης τα συμπεράσματά του...

Ανώνυμος είπε...

Συνεχίστε τις αποκαλύψεις π. Λεωνίδα! Μη φοβάστε τίποτα.

Ανώνυμος είπε...

Η Καπλάνογλου ούτε στο ζήτημα του αριθμού των σχολιαστών μας τα λέει σωστά! Κρίμα για την ίδια...

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε τον φίλο 2:42 μμ και τον π. Δανιήλ Αεράκη για τις αλήθειες που είπαν. Ο Γέροντας Αυγουστίνος να εύχεται γι αυτούς.

Ανώνυμος είπε...

Ο θεοφοβούμενος σχολιαστής 19 Απρ. 10:17 πμ δεν προσδιόρισε απο πότε ο Γέροντας Αυγουστίνος ήταν σε ημικωματώδη κατάσταση και έτσι δεν είναι απάντηση το να δείχνει η Καπλάνογλου ένα video του 2000-2001. Μπορεί ο θεοφοβούμενος σχολιαστής 19 Απρ. 10:17 πμ να εννοούσε πχ απο το 2005 και μετά.
Ας μας πει ο ίδιος ο θεοφοβούμενος σχολιαστής 19 Απρ. 10:17 πμ από πότε εννοούσε.

Αν.

Ανώνυμος είπε...

Χριστός Ανέστη! Ευχαριστούμε τους πατέρες Δανιήλ και Λεωνίδα για όσα είδαμε να λένε ή να έχουν γράψει για τον Γέροντα Φλωρίνης Αυγουστίνο.

Ανώνυμος είπε...

Χριστός Ανέστη! Ευχαριστούμε τους πατέρες Δανιήλ και Λεωνίδα για όσα είδαμε να λένε και να έχουν γράψει για τον Γέροντα Φλωρίνης Αυγουστίνο και να διασκεδάζουν γραιώδη παραμυθάκια.

Ανώνυμος είπε...

Η Ανδρονίκη Καπλάνογλου να απαντάει επί της ουσίας των σχολίων και να μη αποπροσανατολίζει τον διάλογο με κουβέντες για την ταυτότητα των σχολιαστών. Γιατί αποφεύγει να ομιλήσει για την ταμπακιέρα;

Της απευθύνω ένα απλό ερώτημα, το οποίο μπορεί να απαντηθεί με ένα απλό ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

Ήταν ο π. Αυγουστίνος συντάκτης της "Σπίθας" τα τελευταία έτη της ζωής του;

Ανώνυμος είπε...

ΕΚΑΤΟ ΦΟΡΕΣ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ Π. ΛΕΩΝΙΔΑ!

Ανώνυμος είπε...

Η Καπλάνογλου όπως λέει ο 20 Απριλίου 2017 - 6:28 μ.μ. τσιμουδιά για την ταμπακιέρα.

Ανώνυμος είπε...

Καπλάνογλου δεν μας είπες, τί έλεγε ο αείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος για το γήρας του π. Αυγουστίνου;;;;
Γιατί απέφυγες να μας απαντήσεις όπως και σε πολλές άλλες ερωτήσεις στην προηγούμενη ανάρτηση του π. Λεωνίδα;;;;
http://aktines.blogspot.gr/2017/04/blog-post_9.html

Ανώνυμος είπε...

Μην κόβετε τα σχόλια μας που απαντούν στην Καπλάνογλου. Έλεος!

Ανώνυμος είπε...

Όλοι οι σχολιαστές, επώνυμοι και ανώνυμοι, που είναι με το μέρος του π. Λεωνίδα να συνεχίσουν τις αποκαλύψεις τους. Χριστός Ανέστη!

Episkopos Episkopos είπε...

Γραμμένο ἀπὸ τὴν Ἀνδρονίκη Καπλάνογλου

Ἀπάντηση στοὺς ἀναγνώστας τοῦ ἰστολογίου καὶ ὄχι στὸν ἀνώνυμο σχολιαστή, ποὺ ἀρκετὲς φορὲς παλαιότερα ἀσχολήθηκα μαζί του.

Ἀναφέρθηκε ἕνα δημοσίευμα τοῦ «Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ», τοῦ 2007 γραμμένο ἀπὸ τὸν π. Δανιήλ Ἀεράκη. Μιλᾶ μὲ ἀσέβεια γιὰ τὰ τίμια γηρατειά τοῦ σεβάσμιου ἱεράρχη Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου.
Θὰ προσθέσω καὶ ἕνα ἀκόμα δημοσίευμά του, γραμμένο μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, μιὰ δεκαετία νωρίτερα τὸ 1997, τότε ποὺ επενέβαινε από την Αθήνα για να ρυθμίση στο τι θα έκανε ο Γέροντας στη Φλώρινα! Ζητοῦσε τὴν παραίτηση τοῦ π. Αὐγουστίνου γιὰ νὰ γίνη δεσπότης ὁ φίλος του Θεόκλητος!
Στὶς 9.12.1997 ἔστειλα στὸν π. Δανιήλ τὴν παρακάτω ἐπιστολή, ποὺ δημοσιεύσα στὸ ἰστολόγιο, στὶς 11.3.2011.
Γιὰ νὰ μάθετε περισσότερα διαβᾶστε ἐδῶ:

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=20092#more-20092,

Ἀναδημοσιεύω τὴν ἐπιστολή

«Πάτερ Δανιήλ πολὺ λυποῦμαι, ποὺ τόσο ἐπίμονα καὶ στὸ τελευταῖο σᾶς περιοδικό, χωρὶς «σεβασμὸ στοὺς ἀγῶνες του», ἀσχολεῖστε μὲ τὴν παραίτηση τοῦ πνευματικοῦ μας πατέρα.
Θὰ σᾶς θυμήσω κάτι ποὺ μου εἴπατε πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια μέσα στὸ ἐκκλησιαστικό βιβλιοπωλεῖο στὴ Φλώρινα. Ὅταν ἕνας ἱερέας (ὁ π. Τριαντάφυλλος Ξηρός) ἔφυγε ἀπὸ τὸν π. Αὐγουστῖνο καὶ ἦρθε στὴν Κοζάνη γιὰ νὰ ὑπηρετήση τὴν Μαγδαληνή. Μοῦ εἴπατε τότε, ἂν θυμᾶστε. Νίκη ἂν δεῖς ἀκόμη καὶ ἐγὼ, νὰ φεύγω ἀπὸ τὸν Πατέρα Αὐγουστίνο καὶ νὰ τὸν κατηγορῶ, νὰ ξέρης ὅτι πάντα ὁ πατήρ Αὐγουστίνος ἔχει δίκαιο.
Αὐτὰ λέγατε τότε. Τώρα ἀλλάξατε Εὐαγγέλιο. Μάθετε λοιπὸν, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἐγκατέλειψε τὸν πατέρα Αὐγουστίνο. Ὁ Θεὸς τῆς νεότητος του εἶναι καὶ Θεὸς τῶν γηρατειῶν του. Καὶ στὰ 91 του χρόνια, πρὸς πεῖσμα ὅλων τῶν ἀθέων καὶ λειτουργεῖ καὶ κηρύττει καὶ γράφει καὶ χειροτονεῖ καὶ κάνει ἐγκαίνια νέων ναῶν καὶ δέχεται καὶ ξεπροβοδᾶ κόσμο, ποὺ καταφθάνει κοντά του, γιὰ νὰ πάρη κάποια συμβουλή, νὰ λύση κάποιο πρόβλημά του καὶ νὰ πάρη τὴν εὐχή του.
Ἐπίσης κάνει σφοδρὸν ἀγώνα ἐναντίον τοῦ καζίνου καὶ φυλάγει ἄγρυπνος τὶς θερμοπύλες τοῦ βορρᾶ. Ἀνοῖξτε τὴν Σάλπιγγα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ θὰ τὸ διαπιστώσετε αὐτό.
Αν ενοχλείστε που ο Θεός κρατάει ακμαίο τὸν πατέρα Αὐγουστῖνο παρ᾿ ὅλα τὰ χτυπήματα ποὺ ἔφαγε καὶ τρώει ἀπὸ σᾶς τοὺς εὐεργετηθέντες, ἀπὸ σᾶς τὰ πρώην «παιδιά του», να πᾶτε νὰ κάνετε παρέα τοὺς Σκοπιανοὺς, τοὺς γιαχωβάδες καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ θέλουν τὸ καζίνο στὴν Φλώρινα, γιατὶ και αυτοί επιθυμούν τὴν παραίτηση τοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου, γιὰ νὰ κάνουν ἥσυχοι τὴν δουλειά τους.
Ὁ Θεὸς γιὰ νὰ τὸν κρατᾶ, ἔχει τὸν σκοπό του.
ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΣΑΣ, ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΜΑΣ.
Συγνώμη πάτερ, ξέρω ὅτι θὰ μὲ χαρακτηρήσετε ὡς ἐλεεινή ποὺ δὲν σέβομαι τὸ ράσο. Σέβομαι τὸ ράσο σας, ἀλλὰ ὄχι ἐκείνα ποὺ γράφετε καὶ λέτε ἐναντίον τοῦ εὐεργέτου σας. Ἐναντίον ἐκείνου ποὺ σᾶς ἀνοῖξε τὰ μάτια γιὰ νὰ γνωρίσετε τὸν Χριστό.
Θαυμάζω τὴν ἀχαριστία ὁρισμένων ἀνθρώπων καὶ δικαιώνω τὸν σοφό Σωκράτη ποὺ ἀποροῦσε ὅταν τὸν κυνηγοῦσαν καὶ τὸν κατηγοροῦσαν ἄνθρωποι ποὺ δὲν τοὺς ἔκανε κανένα καλό.
Γίνατε καὶ σεῖς ἕνας δεύτερος Λ…
Οἱ περισσότεροι τοῦ εἴδους του, ποὺ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὸν πατέρα Αὐγουστίνο, ἀντὶ νὰ μετανοήσουν γι᾿ αὐτὰ ποὺ ἔκαναν,ἔχουν καὶ μοῦτρα νὰ κρίνουν ἐνέργειες τοῦ πατρὸς Αὐγουστίνου.

Μὲ ἐκτίμηση στὴν ἱεροσύνη σας.
Ανδρονίκη Καπλάνογλου»

Ανώνυμος είπε...

Ανδρονίκη, εκείνο που ξέχασες να αναφέρεις είναι ότι η συγκεκριμένη επιστολή σου επεστράφη ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ από τον π. Δανιήλ! Ναι ή όχι;

Ανώνυμος είπε...

Ο π. Δανιήλ Αεράκης δεν μιλά καθόλου ΚΑΘΟΛΟΥ με ασέβεια γιὰ τὰ τίμια γηρατειά τοῦ σεβάσμιου ἱεράρχη Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου. Λέει τα πράγματα όπως έχουν χωρίς να φτιασιδώματα τεχνητά.

Ανώνυμος είπε...

Κυρία Καπλάνογλου, γιατί γλιστράτε σαν το χέλι και δεν απαντάτε στα ερωτήματα των σχολιαστών; Τι σχέση έχει μία επιστολή που στείλατε πριν 20 χρόνια με το θέμα μας; Γιατί θέλετε να αποπροσανατολίσετε τη συζήτηση; Απαντήστε ευθέως, ήταν ο υπέργηρος Αυγουστίνος Καντιώτης συντάκτης της "Σπίθας" τα τελευταία έτη τη ζωή του;

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον π. Δανιήλ που κατάλαβε τις αδυναμίες του γήρατος του π. Αυγουστίνου και προσπάθησε να τον προφυλλάξει προτείνοντας να παραιτηθεί!

Ανώνυμος είπε...

Καπλάνογλου απο όσα video έχεις δείξει και το μικρό παιδί καταλαβαίνει ότι ο Γέροντας Φλωρίνης Αυγουστίνος δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα!
Δίκαιο είχε ο π. Δανιήλ να παραιτηθεί!

Ανώνυμος είπε...

Καπλάνογλου βλέπω εδώ στα σχόλια έχεις την φωτογραφία του Γέροντα Αυγουστίνου. ΛΑΘΟΣ! Μην χρησιμοποιείς την φωτογραφία του Γέροντα Αυγουστίνου, τη δική σου φάτσα να βάλεις.

Ανώνυμος είπε...

Καπλάνογλου γιατί δεν απάντησες;;;;

Ήταν ο π. Αυγουστίνος συντάκτης της "Σπίθας" τα τελευταία έτη της ζωής του;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Καπλάνογλου πώς είναι τα ονόματα των γηροκόμων του Φλωρίνης Αυγουστίνου; Γιατί δεν μας τα λες να τα ξέρουμε;

Ανώνυμος είπε...

π. Λεωνίδα θέλουμε και άλλες αποκαλύψεις για τον Γέροντα Αυγουστίνο.

Ανώνυμος είπε...

Αυτοί που λέει η Α. Καπλάνογλου ότι απομακρύνθηκαν απο τον Φλωρίνης Αυγουστίνο, ψυχικά ήταν πιο κοντά στον Φλωρίνης Αυγουστίνο απο όσο ήταν οι γηροκόμοι του και η ίδια!

Φιλαλήθης

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον σημερινό 10:36 πμ! Αποπροσανατολίζει τη συζήτηση η απαράδεκτη επιστολή της Καπλάνογλου στον π. Δανιήλ Αεράκη.

Ανώνυμος είπε...

Η αλήθεια φαίνεται απο τους σχολιαστές επώνυμους και ανώνυμους που είναι με το μέρος του π. Λεωνίδα.
Χριστός Ανέστη!

Ανώνυμος είπε...

Καπλάνογλου! Άκουσα το ηχητικό απόσπασμα στο οποίο ο π. Αυγουστίνος υπαγορεύει τον πρόλογο του βιβλίου σου. Αν είναι δυνατό αυτό το γεροντάκι να είναι σε θέση να κυβερνά μία ολόκληρη Μητρόπολη και να συμμετέχει σε συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου. Αν είναι επίσης δυνατό αυτό το συμπαθητικό γεροντάκι να είναι και συντάκτης της Σπίθας. Έλεος πια! Για καθυστερημένους μας πέρασες;;;

Ανώνυμος είπε...

Καπλάνογλου δεν μας είπες, τί έλεγε ο αείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος για το γήρας του π. Αυγουστίνου;;;;

Ανώνυμος είπε...

Παρακαλώ τον σημερινό φίλο 3:16 μμ να μην χρησιμοποιεί εκφράσεις "γεροντάκι", " συμπαθητικό γεροντάκι" για τον Φλωρίνης Αυγουστίνο.
Στην ουσία του σχολίου του έχει δίκαιο , οι εκφράσεις αυτές δεν είναι σωστές για τον Φλωρίνης Αυγουστίνο. Δεν είναι σωστό να δίνει αφορμή για ν αλλάξουν οι "καλοθελητές/καλοθελήτριες" το κέντρο της συζήτησης.

Φιλαλήθης

Ανώνυμος είπε...

Η Καπλάνογλου σε πολλά δεν μας τα λέει καλά στο σχόλιο της. Ο π. Θεόκλητος τώρα μητροπολίτης δεν ήταν ο φίλος του π. Δανιήλ, ήταν ο πρωτοσύγγελος του Γέροντα Αυγουστίνου που ήθελε ο ίδιος ο Γέροντας Αυγουστίνος να παραδώσει την μητρόπολη Φλωρίνης.

Ανώνυμος είπε...

Προς όσους βλέπουν φαντάσματα.
Κοιτάχτε να δείτε πώς τα φαινόμενα ξεγελούν.

Όσο και αν φαίνεται παράξενο, εγώ ο 21 Απρ. 10:35 πμ , είμαι διαφορετικός απο τον 21 Απρ. 10:36 πμ , που έγραψε ένα λεπτό μετά απο μένα.
Καλό είναι να μην φαντάζονται πράγματα διάφορα μερικοί , διότι τα φαινόμενα απατούν.

Ο 21 Απρ. 10:35 πμ

Ανώνυμος είπε...

Η αλήθεια φαίνεται και είναι με το μέρος του π. Λεωνίδα, του π. Δανιήλ και των σχολιαστών.
Χριστός Ανέστη!

Ανώνυμος είπε...


Ο π. Δανιήλ αν μας διαβάζει, να γράψει άρθρο για το γήρας του Φλωρίνης Αυγουστίνου.

Ανώνυμος είπε...

Άραγε γι ' αυτό μερικοί πετροβολούν υπερβολικά τον μητρ. Φλωρίνης Θεόκλητο ; Επειδή ξέρει την αλήθεια για το γήρας του Γέροντα του πρ. Φλωρίνης Αυγουστίνου;
Ερώτηση κάνω για προβληματισμό όλων μας.

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε τον π. Λεωνίδα και τους σχολιαστές.

Ανώνυμος είπε...

Χριστός Ανέστη π. Λεωνίδα!

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε τις Ακτίνες που αγαπούν την αλήθεια! Χριστός Ανέστη!

Ανώνυμος είπε...

Γιατί τα άλλα ενημερωτικά ορθόδοξα μπλογκς δεν διαφωτίζουν τον κόσμο με τα άρθρα του π. Λεωνίδα;
Παίζουν τον ρόλο του Πόντιου Πιλάτου;;;

Ανώνυμος είπε...

Kαλά κάνουν τα άλλα μπλογκς και δεν αναφέρονται στο θέμα αυτό.
Άλλα είναι τα φλέγοντα θέματα αυτήν την ώρα.
Αλλά εσύ 6:16 όποιον διαφοροποιείται από σένα τον χαρακτηρίζεις με διάφορους χαρακτηρισμούς.

Ανώνυμος είπε...

Και αυτά φλέγοντα θέματα είναι 7:41 μμ . Ντροπή σου Πόντιε Πιλάτε!

Ανώνυμος είπε...

Προδίδεσαι απο την υποκρισία σου 7:41μμ.
Αν δεν είναι αυτό φλέγον θέμα για σένα τότε γιατί έρχεσαι και παρακολουθείς την συζήτηση;
Γιατί δεν μας λες την αλήθεια ότι θέλεις να κρύψεις αυτά που αποκάλυψε ο π. Δανιήλ, ο π. Λεωνίδας και οι σχολιαστές;

Ανώνυμος είπε...

Πολύ άσχημα κάνουν αυτά τα μπλογκς που δεν έβαλαν τα άρθρα του π. Λεωνίδα.
Δεν τους τιμάει η πράξη τους να κρύψουν τα άρθρα του π. Λεωνίδα.

Ανώνυμος είπε...

Αυτοεπαναλαμβανόμενε γραφιά της συντριπτικής πλειοψηφίας των σχολίων, δεν είναι καλύτερο να ξεκολλήσεις επιτέλους από τον υπολογιστή στον οποίο έχεις μπαστακωθεί και "φιδιάσει" εδώ και δεκαπέντε μέρες;
Δεν "χόρτασες" να γράφεις σχόλια;

Ανώνυμος είπε...

Η Καπλάνογλου όπου φύγει-φύγει.

Ανώνυμος είπε...

Υποκριτή 2:07 πμ δεν θα αφήσεις τις υποκρισίες, τους φαρισαϊσμούς και τις γελοιότητες;;
Δεν χόρτασες φαρισαϊκά σχόλια υπεκφυγής και προσπάθειας αποκρύψης της αλήθειας;;;
Τώρα κατέφυγες στις φαντασίες του σαλεμένου μυαλού σου ;;;

Ανώνυμος είπε...

Δεν φτάνει που ο γνωστός υποκριτής ανώνυμος προσπάθησε χθες να αποθαρρύνει τις Ακτίνες που μόνο αυτές είχαν την καλή διάθεση να βάλουν τα άρθρα του π. Λεωνίδα, σήμερα ξημερώματα άρχισε να μας φανερώνει πιο πολύ πόσο τον πόνεσαν τα σχόλια των σχολιαστών. Περαστικά του!

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε που μας υποκρίνεσαι ότι σε ....φλέγουν άλλα φλέγοντα θέματα και ότι δεν πρέπει τα άλλα μπλογκς να βάλουν τα άρθρα του π. Λεωνίδα , για δείξε μας τα σχόλια σου στις αναρτήσεις των άλλων φλέγοντων θεμάτων που σε... φλέγουν.
Και μετά εξήγησε μας αφού σε φλέγουν τα άλλα θέματα πώς βρίσκεις τον χρόνο και κοιτάς την παρούσα συζήτηση;

Ανώνυμος είπε...

Για την ταμπακιέρα τσιμουδιά ο υποκριτής ανώνυμος!

Ανώνυμος είπε...

Χριστός Ανέστη!

Αναρωτιέμαι πόσοι από εσάς επισκεφτήκατε τον Γέροντα π. Αυγουστίνο όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβάνω και τον π. Λεωνίδα.

Μη μου πείτε ότι είχε και φρουρά από έξω από το διαμέρισμα του και ελέγχανε ταυτότητες και αφήνανε όποιον ήθελαν να μπει.

Κάθε κυριακή μοίραζε αντίδωρο στους πιστούς, καθημερινά πιστοί από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό περνούσαν από το διαμέρισμα να πάρουν την ευχή του.

Πως γράφεται όλα αυτά χωρίς να έχετε πατήσει στη Φλώρινα ποιος ξέρει πόσα χρόνια. Μήπως οι κατάσκοποι σας δεν σας τα είπαν καλά!

Θέλετε να μας πείτε ότι αγαπούσατε τόσο πολύ τον Γέροντα π. Αυγουστίνο αλλά δεν βρήκατε το χρόνο να πάτε να τον επισκεφτείτε, και να του πείτε τα παράπονα από κοντά και να τον ενημερώσετε για το ποιοι τον φροντίζουν.

Δεν μας πείθει η αγάπη σας για τον Γέροντα π. Αυγουστίνο ούτε για την Ιεραποστολή σας.

Λυπάμαι πολύ για το είδος της ιεραποστολής που κάνετε και πρεσβεύετε.

Ανώνυμος είπε...

Μεγάλη η υποκρισία σου ανώνυμη 12:23 π.μ.
Είναι φανερό ότι ανήκεις στην πλευρά των γηροκόμων του π. Αυγουστίνου και της Καπλάνογλου!
Άφησε στην άκρη τις υποκριτικές σου αναρωτήσεις και τις πονηρίες!

Ανώνυμος είπε...

Τόσο πωρωμένος που είσαι υποκριτή ανώνυμε πώς να σε πείσουν ο π. Λεωνίδας και οι σχολιαστές για τις αλήθειες που αποκαλύπτουν;

Ανώνυμος είπε...

Ο ανώνυμος 12:23 πμ κάνει πώς δεν καταλαβαίνει ότι ο π. Αυγουστίνος ήταν πάνω απο 90 ετών και πήγαινε σε ημικωματώδη κατάσταση!
Η υποκρισία του τον κάνει να πιστεύει πώς απευθύνεται σε παιδάκια!

Ανώνυμος είπε...

Ο 12:23 πμ μου φαίνεται ανώνυμη και όχι ανώνυμος και προσπαθεί με παραμυθάκια να μειώσει τον π. Λεωνίδα και τους άλλους, αλλά μάταια.

Ανώνυμος είπε...

O Πατήρ Λεωνίδας και ο π. Δανιήλ Αεράκη και η αδελφότητα Σταυρός πρέπει να μας πουν την αλήθεια για το γήρας του Γέροντα Φλωρίνης Αυγουστίνου για να μην μας πουλάει παραμυθάκια ο κάθε ανώνυμος σαν τον 25 Απριλίου 2017 - 12:23 π.μ.

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμε 25 Απριλίου 2017 - 12:23 π.μ εσύ και οι όμοιοι σου δεν μας πείθετε !

Ανώνυμος είπε...

Περισσότερο στην παρούσα ανάρτηση έχω την εντύπωση ότι το σχόλιο του κ. Στέλιου Γεγάκη καίει και τσουρουφλάει!

Ανώνυμος είπε...

Προς τον ανώνυμο 12:23 π.μ.
Παρόμοιο σχόλιο με αυτό που έγραψες είχε γραφεί στην προηγούμενη ανάρτηση του π. Λεωνίδα και δόθηκε απάντηση.
Υπάρχει στην
http://aktines.blogspot.gr/2017/04/blog-post_9.html

Ανώνυμος είπε...

Από που προμηθευτήκατε τόσο δυνατά κιάλια, ώστε να μπορείτε να δείτε από τόσο μακριά τι γινόταν στη Φλώρινα. Σίγουρα από το εξωτερικό.

O Πατήρ Λεωνίδας και ο π. Δανιήλ Αεράκι πού ξέρουν για το γήρας του Γέροντα Φλωρίνης Αυγουστίνου! Λείπουν τόσα χρόνια από την ζωή του Γέροντα.

Ξανά ρωτάω, μήπως οι κατάσκοποι σας δεν σας τα είπαν καλά;;;;;;

Ανώνυμος είπε...

Είσαι πολύ πονηρή ανώνυμη 11:03 μμ αλλά οι πονηριές σου δεν μπορούν να σταθούν καθόλου.

Ξεσκεπάζεστε συνέχεια ακόμα και με τα ανώνυμα σχόλια που γράφετε και δείχνετε την πονηρία σας με τις κουτές απαντήσεις σας.

Τον εαυτό σας εκθέτετε που νομίζετε ότι μιλάτε σε παιδάκια που δεν καταλαβαίνουν.

Α.

Ανώνυμος είπε...

Είσαι και αγράμματη ανώνυμη και γράφεις π. Δανιήλ Αεράκι! Πολύ αγράμματη μου φαίνεσαι και δεν μπορείς να γράψεις ορθογραφημένα συνήθη επίθετα.
Π. Δανιήλ Αεράκης λέγεται ο άνθρωπος που φοβάστε και ξέρει την αλήθεια για το γήρας του Γέροντα Αυγουστίνου.

Ανώνυμος είπε...

Την ευχή του π. Αυγουστίνου ελάμβανες και λαμβάνεις αν διαβάζεις τα βιβλία του, ακούς τις ομιλίες του, σέβεσαι τους αγώνες και ιστορία του και υιοθετείς το πνεύμα και το φρόνημά του. Και ας βρίσκεσαι στην άλλη άκρη του κόσμου και δεν μπορείς να τον επισκεφτείς. Τι το θέλεις να είσαι μέρα νύχτα δίπλα του, να υποκρίνεσαι τον Καντιωτικό και συνάμα να υποστηρίζεις και λίγο τον Αυστραλίας Στυλιανό. Ο νοών νοείτω...

Ανώνυμος είπε...

Δεν μιλάς σε κουτούς χθεσινέ ανώνυμε 11:03 μμ
Κοίταξε να μετανοήσετε και αφήστε την ειρωνία. Δεν είστε άξιοι να πιάνετε στο στόμα σας ούτε τον π. Δανιήλ, ούτε τον π. Λεωνίδα που σας πονάνε οι αποκαλύψεις τους και αντιδράτε κουτά.
Εντάξει;

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον 26 Απριλίου 2017 - 2:58 μ.μ. !
Έγραψες!

Ανώνυμος είπε...

Καλέ μου 26 Απριλίου 2017 - 2:58 μ.μ. δεν εννοεί η πονηρή ανώνυμη 11:03 μμ για το ποιός έχει την ευχή του Φλωρίνης Αυγουστίνου. Η πονηρή ανώνυμη 11:03 μμ προσπαθεί να αμφισβητήσει τις αποκαλύψεις του π. Δανιήλ και τις πιθανές αποκαλύψεις του π. Λεωνίδα για το γήρας του Φλωρίνης Αυγουστίνου ότι ήταν σε αδυναμία και πήγαινε σε ημικωματώδη κατάσταση.
Μάταιος ο κόπος της.
Με την απάντηση σου την συγύρισες για τα καλά, αν και δεν απάντησες στο ζήτημα του γήρατος.
Όπως και να έχει σου λέω μπράβο σου!

Ανώνυμος είπε...

Αμφότεροι οι π. Δανιήλ Αεράκης και Λεωνίδας Αμοργιανός γνωρίζουν άριστα την κατάσταση που επικρατούσε στη Φλώρινα εξαιτίας της γεροντικής αδυναμίας του π. Αυγουστίνου. Γνωρίζουν άριστα και ποιοί ασκούσαν πραγματικά την εξουσία κρυβόμενοι πίσω από τον καταβεβλημένο Ιεράρχη.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο στον 26 Απριλίου 2017 - 4:27 μ.μ.!
Κάλυψε το κενό του καλού σχολιαστή 2:58 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε τον π. Λεωνίδα τους σχολιαστές και τις Ακτίνες που σέβονται την αλήθεια και την αφήνουν να φανεί.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com