21 Απρ 2017

Εθνική ταυτότητα και Ορθοδοξία

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Ή ’Ορθοδοξία ένα μέ τήν εθνική μας ταυτότητα. Διαχρονική γιά τούς'Έλληνες ή άλήθεια, αύτή πού ορισμένοι άγκυλωμένοι σ ’ ένα χρεοκοπημένο άθεϊσμό δέν θέλουν νά άντιληφθοΰν. «Περισσότεροι άπό τούς μισούς 'Έλληνες συνδέουν τήν εθνική τους ταυτότητα μέ τήν ’Ορθοδοξία. Μάλιστα σέ πρόσφατη έρευνα τοϋ ινστιτούτου Pew Research Center, ή 'Ελλάδα είναι μακράν ή πρώτη χώρα πού ή εθνική ταυτότητα συνδέεται μέ τήν επικρατούσα θρησκεία.

Ειδικότερα, δημοσκόπηση τοϋ Pew Research Center- θεωρείται κορυφαίο σέ ζητήματα θρησκείας - σέ 13 χώρες δείχνει ότι τό 54% τών'Ελλήνων συνδέει την ελληνικότητα μέ τήν ’Ορθοδοξία. «Γιά τοϋ Χριστοϋ τήν πίστη τήν άγία καί τής Πατρίδος τήν ελευθερία», «Μάχου ύπέρ πίστεως καί Πατρίδος» ήταν τά συνθήματα πού γιορτάσαμε τις ημέρες αύτές καί ένέπνεαν όλους τούς άγωνιστές τοϋ 1821. Μέ τήν πίστη αύτή, πού άτσάλωνε τό φρόνημα καί γιγάντωνε τή θέληση γιά τήν άποτίναξη τοϋ τουρκικού ζυγοΰ, ήλθε ή πολυπόθητη ελευθερία. Ή πίστη είναι ή δύναμη ή άκαταμάχητη μέ τήν όποία θά μπορέσει καί σήμερα καί στο μέλλον ή'Ελλάδα νά βαδίσει τό δρόμο πού της άξίζει, τοϋ πνευματικού καί εθνικού της μεγαλείου.
Ματαιοπονούν όσοι πολεμούν τήν πίστη αύτή και σύντομα θά διαπιστώσουν, πώς «λακτίζουν εις κέντρα».
«ΖΩΗ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com