27 Μαρ 2017

≪Έμφυλες Ταυτότητες≫

Αποτέλεσμα εικόνας για Έμφυλες Ταυτότητες
«ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ»
Στο σημερινό άδιέξοδο πού δημιουργούν οί μαθητευόμενοι μάγοι τής άθεϊστικής νοοτροπίας στήν ’Εκπαίδευση μέ τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις - άπορρυθμίσεις, μέ τήν παραχάραξη τής Ιστορίας, τόν παραμερισμό τών πνευματικών, ηθικών καί έθνικών άξιών, τήν περιφρόνηση τοΰ πολιτιστικού μας πλούτου, πρέπει έπιτέλους νά έπέμβει όχι μόνο ή Ακαδημία Αθηνών, άλλά καί όλες οί ύγιεΐς δυνάμεις.

 Νά παύσει νά είναι μονόλογος ή άρνηση, τό σκοτάδι. Τό ύπουργεϊο Παιδείας σάν νά έλυσε τά καυτά προβλήματα πού ταλαιπωρούν σήμερα τήν έκπαίδευση θέλει, μέ πρόσφατη έγκύκλιο, νά ύλοποιήσει θεματική εβδομάδα γιά τούς μαθητές. Θέμα: Εμφυλες Ταυτότητες.
«Σκοπός ή άπενοχοποίηση στις συνειδήσεις τών μικρών μαθητών τοΰ Γυμνασίου τής ομοφυλοφιλίας και ή έμπέδοση στις συνειδήσεις τους τής δυνατότητας άνατροπής τής Ανθρώπινης φυσιολογίας, ώστε τά αγόρια καί τά κορίτσια νά μή θεωρούν ώς δεδομένο τό φύλο πού ό Θεός τούς δώρισε κατά τή σύλληψη καί γέννησή τους, άλλά καλούνται νά αποφασίσουν νά διαλέξουν τό φϋλο πού νομίζουν ότι προτιμούν. Άντιλαμβάνεσθε τό μέγεθος τον εγκλήματος κατά τών παιδιών μας πού έπιχειρεπαι... Οί γονείς έχουν τό λόγο νά προστατεύσουν τήν ψυχοσωματική υγεία τών παιδιών τους» (Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ).
“ΖΩΗ”
Δείτε σχετικά και:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com