7 Μαρ 2017

Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν οἱ «ἔμφυλες/ἔκφυλες ταυτότητες» καί ἡ Σχολική Διαφθορά!

Αποτέλεσμα εικόνας για έμφυλα στερεότυπα στα σχολεία
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ,
ΟΙ "ΕΜΦΥΛΕΣ/ΕΚΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ",
ΚΑΙ  Η ΣΧΟΛΙΚΗ  ΔΙΑΦΘΟΡΑ!
Παραµένει ἄγνωστο τό τί ἀκόµη πρέπει νά µᾶς κάνουν οἱ Κυβερνῶντες γιά νά ἐξεγερθοῦµε σύσσωµοι ὡς Ἔθνος ἐναντίον ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς, ἡ ὁποία, ἐκτελοῦσα τίς προσταγές τῆς Διεθνοῦς διαστροφῆς, ἐπιδιώκει –µαζί µέ τήν οἰκονοµική ἐξαθλίωση– καί τήν ἀποκτήνωση τοῦ λαοῦ µας, ἀφοῦ ἡ ἀποκτήνωση, παραλύει κάθε ἀντίσταση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀφορµή τοῦ ἄρθρου µας αὐτοῦ ἀπετέλεσε ἡ σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας µας, πού θά γίνη στίς ἀρχές Μαρτίου καί θά περιλαµβάνη στίς συζητήσεις της καί τό θέµα «Τό µάθηµα τῶν Θρησκευτικῶν», τό ὁποῖο προφανῶς θά ἐξετάση, ὄχι µόνο ὡς πρός τήν διδακτική του, ἀλλά καί ὡς πρός τήν ἐχθρική ἀντιµετώπισή του ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας.
Προφανῶς, ἡ Ἱεραρχία µας, ὅταν συνέταξε τήν Ἡµερησία Διάταξη τῆς Συνόδου Της τοῦ µηνός Μαρτίου δέν εἶχε πληροφορηθεῖ τήν ὑπ’ ἀριθµ. Φ20.1/220482/Δ2/23-12-2016 τήν Ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, µέσῳ τῆς ὁποίας ὁ ἀµοραλιστής Ὑπουργός ἐπιδιώκει νά ἐγκαθιδρύση τήν διαφθορά µέσα στήν εὐαίσθητη περιοχή τῆς ἐκπαιδεύσεως καί διαπαιδαγωγήσεως τῆς νεολαίας µας!
Μέ τήν ὡς ἄνω ἐγκύκλιο τό Ὑπουργεῖο “ἀποπλανήσεως, διαφθορᾶς καί ἀποδιοργανώσεως τῶν µαθητῶν” διοργανώνει σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλληνική ἐπικράτεια «Θεµατική Ἑβδοµάδα Ἐνηµέρωσης καί Εὐαισθητοποίησης σέ ζητήµατα Διατροφῆς, Ἐθισµοῦ–Ἐξαρτήσεων καί Ἔµφυλων Ταυτοτήτων»!
Παρακάµπτουµε τά δύο πρῶτα ζητήµατα τῆς Ὑπουργικῆς τριπλέτας, τά ὁποῖα ἐτέθησαν σάν “προπετάσµατα καπνοῦ” γιά νά µή φανῆ πολύ χτυπητά τό “τρίτο καί φαρµακερό”, τό ἐπαίσχυντο ζήτηµα,  τῶν λεγομένων  Ἔµφυλων Ταυτοτήτων»(!) –ἀλήθεια, ὑπάρχουν καί ἄφυλες ταυτότητες; – τοῦ ὁποίου ὑπογραμμίζουμε τήν ἐπικινδυνότητα, δεδομένου ὅτι ἐπιδιώκει νά διδάξη στούς µαθητές καί στίς µαθήτριες, ὄχι μόνο νά ἀποδέχονται ὡς ἀπολύτως φυσιολογικές τίς τυχόν διαστροφές καί σεξουαλικές ἀνωμαλίες τῶν συμμαθητῶν καί συμμαθητριῶν τους, ἀλλά νά ἀµφισβητοῦν καί αὐτό ἀκόμη τό δικό τους βιολογικό φῦλο(!), ἀναζητῶντας κάποιο ἄλλο φῦλο, πού τυχόν θά τούς …ταιριάζει περισσότερο! Ὁ κ. Ὑπουργός εἰσηγεῖται πρός διδασκαλίαν τῶν μαθητῶν καί ὄχι πρός ἀποφυγήν, ὅτι κάλλιστα, κάθε φυσιολογικός ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἔχη ταὐτόχρονα δύο φῦλα(!). Ἕνα βιολογικό, ἀπό γεννησιμιοῦ του καί ἕνα κοινωνικό, ἀπό ἐπιλογή του!
Μέ τή νέα του «Θεματική Ἑβδομάδα» τό Ὑπουργεῖο δέν χρειάζεται πλέον ἄλλους κατηγόρους πέραν τοῦ ἴδιου τοῦ Ὑπουργοῦ του γιά νά χαρακτηρισθῆ ὡς Ὑπουργεῖο “Ἀμοραλιστικῆς Παιδείας”, ὁπότε πρέπει ὅλοι μας νά λάβουμε θέση, ὄχι ἁπλῆς διαμαρτυρίας ἀλλά ἐξεγέρσεως ἐναντίον τῶν νομοτύπων ἀλλά στήν οὐσία παρανόμων Κυβερνητῶν μας! Ἔχουμε χρέος, ὄχι μόνο γιά τήν περιφρούρηση τοῦ Συντάγματος, πού ὑπαγορεύεται νά γίνη μέ τόν πατριωτισμό τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά, κυρίως, ἔχουμε χρέος νά περιφρουρήσουμε τό ἦθος τῆς νεολαίας μας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΛΛΑΔΑ!
Στό παρόν τεῦχος τοῦ  Περιοδικοῦ μας ἔχουμε περίφημα ἄρθρα γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ὡστόσο, ποιά ἀξία θά ἔχη ἡ ὅποια ἀνάπτυξη ἄρθρων γιά τήν ὕλη τῶν Θρησκευτικῶν, χωρίς τό ἀνάλογο ἐνδιαφέρον μας γιά τό ἦθος πού διαμορφώνουν τά παιδιά μας σήμερα στά Σχολεῖα. Ἡ αἴσθησή μου ὡς Πνευματικοῦ μέ πληροφορεῖ ὅτι στήν πλειοψηφία τους σήμερα τά Ἑλληνικά Σχολεῖα εἶναι διαφθορεῖα μαθητῶν καί μαθητριῶν καί, ἄν δέν βοηθήσουν οἱ οἰκογένειες, πολύ δύσκολα ὁ νέος ἤ ἡ νέα θά παραμείνουν ἠθικά ἀλώβητοι τελειώνοντας τό Λύκειο. Καί μόνο ἡ Στατιστική πληροφορία ὅτι τό 60% τῶν ἐτησίων ἐκτρώσεων –πού ὑπερβαίνουν τίς 250.000– γίνονται ἀπό μαθήτριες ἕως 16 ἐτῶν(!) μαρτυρεῖ πολύ εὔγλωττα γιά τήν σήψη πού παράγεται στά σύγχρονα Σχολεῖα, μέ τίς ἀμοραλιστικές ἰδέες καί ὀρέξεις τῶν καθηγητῶν, οἱ ὁποῖοι συναγωνίζονται ποιός θά ξεπεράση τόν ἄλλον σέ ξετσιπωσιά, προκειμένου νά ἀποκτήση τίς προϋποθέσεις γιά νά γίνη Διευθυντής Γυμνασίου, Λυκειάρχης ἤ Διευθυντής Γραφείου Πρωτοβάθμιας ἤ Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης!
Σήμερα, ὅποιος ἐκπαιδευτικός κάνει σωστά τή δουλειά του καί προσφέρει τήν σιγουριά τῆς ἐκπαιδευτικῆς αὐθεντίας καί τοῦ παιδαγωγικοῦ κύρους, εἶναι περιπαικτικά δακτυλοδεικτούμενος ἀπό τήν πλειοψηφία τῶν τυχάρπαστων τυχοδιωκτῶν τάχα ἐκπαιδευτικῶν καί στιγματίζεται αὐθωρεί καί παραχρῆμα ὡς «μούχλας» καί παρωχημένος!
Τό νέο Πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου μέ τήν «Θεματική Ἑβδομάδα» διαφημίσεως τοῦ Σοδομισμοῦ, ἔρχεται νά κορυφώση τήν ἀ­ναι­σχυν­τία πού βασιλεύει στήν ἐποχή μας, ὑπογραμμίζοντας, συνά­μα, καί τήν δική μας ψυχική παραλυσία, ἀφοῦ μοιάζουμε μέ ἀνθρώπους ναρκωμένους, πού δέν μποροῦν νά προβάλλουν πλέον καμμιά ἀντίδραση!
Τό ἐρώτημα τίθεται εὐθέως καί εἶναι ἀμείλικτο: Δέν ἐνδιαφέρεται, δέν πονάει πλέον κανείς γιά τά παιδιά μας, πού, ἀπροστάτευτα σέ ἕνα βάρβαρα “θεσμοθετημένο” ἀπό τήν ἴδια τήν Πολιτεία περιβάλλον, ἀθωράκιστα πνευματικά, ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ ἀπό ὅλους μας, πιστούς καί ἀπίστους, ἕρμαια τῶν ἐλεεινῶν καιρῶν;
Δέν ὑπάρχει πιά κανείς δάσκαλος ἤ γονιός, νά διαμηνύση στούς καιροσκόπους τοῦ Ὑπουργείου τῆς Μαθητιώσης διαφθο­ρᾶς, πῶς ἐξηγοῦν, ἄθεοι ὄντες, τήν ὕπαρξη δύο φύλων στόν ἴδιο ἄνθρωπο, ἀφοῦ ἀρνοῦνται τήν ὕπαρξη ψυχῆς; Δέν μᾶς ἐξήγησε ὁ κ. Ὑπουργός πῶς ἔβγαλε τό ...“ἐπιστημονικό” συμπέρασμα ὅτι μπορεῖ ἕνα ξερό κορμί, τό σῶμα, νά ἔχη δυό ταυτότητες, μιά βι­ο­λογική καί μιά κοινωνική; Ποιές εἶναι οἱ σωματικές διεργασίες πού παράγουν ἕνα τέτοιο ἀποτέλεσμα καί πῶς τά κύτταρα, τά νεῦρα, τό αἷμα καί τά κόκκαλα χωρίς ψυχή, ἀναπτύσσουν κοινωνικότητα καί ἀπόψεις, σέ τέτοιον, μάλιστα, βαθμό, ὥστε νά στασιάζουν, καί ἐκεῖ πού ὁ ἄνθρωπος γεννιέται ἀγόρι, ξαφνικά ἐπαναστατεῖ ὁ μισός ὀργανισμός του καί ἀντιπαλεύει μέ τόν ἄλλο μισό καί καταλήγει ὁ ἄνθρωπος κορίτσι; Ἐπί τέλους! Θά μείνη κάποιο μυαλό στή θέση του;
Ὁ καθένας μας ἄς ἀναλογισθῆ τίς εὐθῦνες του. Γι’ αὐτό, ἐκλι­παροῦμε τήν Ἱεραρχία μας, νά μή μείνη μόνο στήν στεγνή ἀν­τι­μετώπιση τῆς διδακτέας Ὕλης τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλά νά εἰ­πῆ Λόγον ἠχηρόν, ἀφυπνιστικόν καί ἐλεγκτικόν, πρός πᾶσαν κα­τεύ­θυνσιν καί Ἀναστάσιμον, γιά τήν Μαθητική Σκηνή, «τήν πεπτωκυῖαν»!
π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 175 agnikolaos
Μάρτιος 2017 -koinwnia
Δείτε σχετικά και:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com