11 Μαρ 2017

Αγιορείτες Πατέρες: Διωγμὸς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐν ἔτει 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιο οροσ
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 23-2-2016/7-3-2017
Διωγμὸς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐν ἔτει 2017
Μία πρώτη ἀπάντηση πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα καὶ τοὺς ἁγίους Καθηγουμένους, οἱ ὁποῖοι κωφεύουν ἐμπρὸς στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία μετὰ τὴν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, σχίζει τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

            Ὅταν πρωτοήρθαμε στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ διαβάζαμε τὰ Συναξάρια τῶν μαρτύρων καὶ εἰδικώτερα τῶν ὁσιομαρτύρων Ἁγιορειτῶν πατέρων ἐπὶ Βέκκου μαρτυρησάντων, ἱερὸ ρῖγος διαπερνοῦσε τὴν ψυχὴ μας, βλέποντας τὰ μαρτύρια καὶ τὴν ἀγάπη ὅπου εἶχαν οἱ πατέρες γιὰ τὸν Κύριόν μας Ἰησοῦ Χριστόν. Ἔτρεχαν στὰ μάτια μας δάκρυα κατανύξεως, βλέποντας αὐτοὺς ποὺ ἔτρεχαν μὲ χαρὰ τὸν δρόμο τοῦ μαρτυρίου, ἀποδεικνύοντας ὅτι τὸ μεγαλύτερο ἀγαθὸ γιὰ τὸν Χριστιανὸ εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Κύριο καὶ αὐτὴ ἐπιβεβαιώνεται μὲ τὴν ἀσκητικὴ ζωή, ἔτι καὶ ἔτι μὲ τὸ μαρτύριο: τὸ νὰ δώσει κάποιος ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχει, δηλαδὴ τὴν ἴδια του τὴν ζωή. Ἱερὸς πόθος ἀνέβαινε στὰ μύχια τῶν ψυχῶν μας νὰ μιμηθοῦμε, ἔστω καὶ στὸ ἐλάχιστο, τὴν ὁμολογία τους καὶ νὰ ἀγαπήσουμε καὶ ἐμεῖς τὸν Σωτῆρα Ἰησοῦ μὲ λίγη, ἔστω, ἀπὸ τὴν ἀγάπη ποὺ εἶχαν αὐτοί. Καὶ ἔτσι δίναμε νόημα στὴν μάταιη καὶ μίζερη ζωὴ μας. Οἱ ἅγιοι νοηματοδοτοῦν καὶ φωτίζουν τὸν δρόμο μας.
     Ὅταν πρωτοήρθαμε στὸ Ἅγιον Ὄρος, οὔτε κἂν φανταζόμασταν πὼς οἱ δικοὶ μας ἀδελφοί, οἱ ἀγιορεῖτες μοναχοί, θὰ κινοῦσαν διωγμὸ ἐναντίον μας καὶ μάλιστα θὰ συμφωνοῦσαν μὲ τὶς συμπροσευχὲς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ θὰ συνομολογοῦσαν ἴδια πίστη μὲ τὸν ἀρχιαιρεσιάρχη Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Οὔτε φανταζόμασταν, πὼς θὰ δέχονταν τὴν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου ὡς Ὀρθόδοξη καὶ θὰ ἀκούγαμε ἀπὸ τὰ χείλη τους ὅτι: ὁ Πατριάρχης εἶναι ἅγιος καὶ ὅποιος εἶναι ἐνάντιος σὲ αὐτὰ ποὺ πράττει, θὰ κολασθεῖ!!!! Αὐτὸ εἰπώθηκε ἀπὸ Λαυριῶτες πατέρες!
     Ὅταν πρωτοήρθαμε στὸ Ἅγιον Ὄρος, οὔτε κἂν φανταστήκαμε πὼς θὰ ἀνα- λαμβάναμε ἐμεῖς οἱ ἀνάξιοι καὶ ἀμαρτωλοί, ἀλλὰ ὅμως ὀρθόδοξοι, ἱερὸν ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς πίστεώς μας ποὺ βάλλεται τόσο βάναυσα ἀπὸ τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοὺς ἐκφραστὲς αὐτῆς.
     Οἱ πρῶτοι ποὺ ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, λόγῳ τῆς διακοπῆς μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἦταν οἱ τέσσερεις πατέρες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Χιλανδαρίου. Ἐν μιᾷ νυκτί, χωρὶς δίκη, χωρὶς νὰ τοὺς ἐγκαλέσουν, χωρὶς νὰ ἀπολογηθοῦν, τοὺς ἐκδίωξαν ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς Μονῆς ἀπειλώντας τους πὼς, ἃν δὲν φύγουν ἀπὸ μόνοι τους, θὰ τοὺς ἀπελάσουν καὶ θὰ τοὺς πάρουν τὶς ταυτότητές τους καὶ δὲν θὰ μποροῦν οὔτε στὴν Ἐλλάδα νὰ παραμείνουν.
     Τὴν 7-3-2017, οἱ πατέρες ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου, ὅπου ἔχουν διακόψει τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου, ἔλαβαν γράμμα ἀπὸ τὴν Σύναξη νὰ ἀναχωρήσουν ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τὸ Μοναστήρι, ἐπειδὴ δὲν κοινωνοῦν μαζὶ τους. Χωρὶς δίκη, χωρὶς ἀκρόαση, χωρὶς ἀπολογία, ἀπλὰ δέχονται τὶς ἐντολὲς ἀπὸ τὸ Φανάρι καὶ ἐκτελοῦν ὡς πειθήνια ὄργανα, «κοπέλια τοῦ Βαρθολομαίου», τὶς ἐντολὲς γιὰ διωγμὸ τῶν Ὀρθοδόξων.
     Στὶς ἀρχὲς τοῦ Μαρτίου, ἡ Σύναξη τῆς Λαύρας ἀποφάσισε παρανόμως τὴν διαγραφὴ τοῦ Γέροντος Σάββα ἀπὸ τὸ μοναχολόγιο, διότι μένει ἀμετανόητος γιὰ αὐτὰ ποὺ ἔχει πεῖ καὶ ἐπειδὴ δὲν κοινωνεῖ μαζί τους, λόγῳ διακοπῆς μνημοσύνου τοῦ (ἁγίου κατ’ αὐτούς) Πατριάρχου, χωρὶς περαιτέρω διαδικασίες. Φυσικά, ἀκόμα ἐκκρεμεῖ ἡ ἐκδίκαση τῆς ὑποθέσεώς του γιὰ τὴν ἔξωσή του ἀπὸ προϊστάμενο, παρ’ ὅλα αὐτά, οἱ ἀγαπητοὶ πατέρες σπεύδουν δραμέως νὰ μιμηθοῦν τοὺς ἐξωμότες τῆς πίστεώς μας, Λαυριῶτες πατέρες ἐπὶ Βέκκου καὶ νὰ ἱκανοποιήσουν τὸν νέο καὶ χειρότερο Βέκκο, τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, στὶς ἐντολὲς ὅπου τοὺς ἐπιβάλλει. Νὰ φιμώσουν, δηλαδή, κάθε φωνὴ διαμαρτυρίας ἐντὸς Ἁγίου Ὄρους.
     Τὰ ἴδια συμβαίνουν καὶ μὲ τὸν πατέρα Χερουβείμ, τοῦ Ἱ. Κ. Ἀρχαγγέλων, ὅπου ἐνῶ ἐκκρεμεῖ ἡ δικάσιμη γιὰ τὶς κατηγορίες ποὺ τοῦ ἐκτοξεύουν, αὐτοὶ προχώρησαν στὸ νὰ τὸν διαγράψουν καὶ νὰ τοῦ ἀνακοινώσουν πὼς πρέπει νὰ ἀναχωρήσει ἀπὸ τὸ Κελλίον του και, ἄκουσον-ἄκουσον, ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς Μονῆς!!!
     Φυσικὰ ἡ Ἱερὰ Κοινότης κάνει, κατὰ τὸ λαϊκό, τὰ στραβὰ μάτια καὶ ὁ Πολιτικὸς Διοικητής, ἐνῶ οἱ πατέρες ἔχουν κάνει ἐφέσεις γιὰ τὶς παράνομες καὶ χωρὶς δίκη ἀποφάσεις τῆς Μονῆς, ποὺ μάλιστα παρέδωσαν μὲ Δικαστικὸ Ἐπιμελητή, δὲν ἔχει κινήσει καμμία διαδικασία. Παρανομία στὴν παρανομία. Οὔτε κἂν τοὺς ἐπέτρεψαν νὰ ἀπολογηθοῦν. Βιάζονται νὰ τοὺς ξεφορτωθοῦν διότι εἶναι ἐνοχλητικοί καὶ τοὺς χαλᾶνε τὴν ἠσυχία. Τοὺς ἀποκαλοῦν σχισματικούς, ὅτι κάνουν προσηλυτισμό (!!!), ὅτι εἶναι ἀνυπάκουοι, ἀντάρτες καὶ διασποῦν τὴν ἑνότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους (τῆς αἱρέσεως μᾶλλον). Αὐτοὶ ὑπακούουν στὸν Πατριάρχη, καὶ ἔτσι ἔχουν καθαρὴ τὴν συνείδησή τους, ὡς τέκνα ὑπακοῆς. Ὅμως, φυσικῷ τῷ τρόπῳ, γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ γενικὰ ὅλοι οἱ Ἅγιοι, ἦταν ἀνυπάκουοι καὶ ἀντάρτες; Διασποῦσαν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἐπειδὴ δὲν ἔκαναν ὑπακοὴ στοὺς αἱρετικοὺς πατριάρχες καὶ ἐπισκόπους; Δὲν βλέπουν οἱ ἀγαπητοί, κατὰ τὰ ἄλλα, ἁγιορεῖτες πὼς ἂν οἱ Ἅγιοι ἔκαναν ὑπακοὴ σὲ θέματα πίστεως, σήμερα δὲν θὰ εἴχαμε Ἐκκλησία; Δὲν βλέπουν πὼς αὐτοὺς πρέπει νὰ μιμηθοῦμε καὶ ἐμεῖς, ἂν θέλουμε νὰ τιμήσουμε τὴν ὀνομασία μας ὡς Ἁγιορεῖτες; Τὶ διαβάζουν καθημερινὰ στοὺς βίους τῶν Ἁγίων καὶ στὶς ἀκολουθίες ποὺ κάνουν; Πῶς μποροῦν καὶ προσεύχονται σὲ αὐτούς, ἐνῶ ἡ ζωὴ τους εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετη μὲ τὴν ὀρθόδοξη ὁμολογία;
     Γιὰ μία ἀκόμη φορά, δηλώνουμε πὼς δὲν θὰ σταματήσουμε τὸν ἀγῶνα μας ἔναντι τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ θέλει νὰ καταπιεῖ ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ποὺ ἤδη οἱ περισσότεροι ἡγούμενοι, μὲ πρῶτον καὶ καλύτερο τὸν π. Πρόδρομο τῆς Μ. Λαύρας, ἔχουν πιαστεῖ στὰ δίκτυα τῆς αἱρέσεως. Ἀνάξιοι ὄντες, θὰ προσπαθήσουμε νὰ μιμηθοῦμε κατὰ τὴν δύναμίν μας, τοὺς ἀληθινοὺς πατέρες μας, τοὺς πραγματικοὺς Ἁγιορεῖτες, τοὺς μαρτυρήσαντες διὰ τὴν πίστη μας, ζητώντας τὴν εὐχὴ τους καὶ τὶς μεσιτεῖες τους, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ τελειώσουμε τὸν ἀγῶνα μας καλῶς. Δὲν θὰ καταθέσουμε τὰ ὅπλα, δὲν θὰ ὑποχωρήσουμε στὴν αἵρεση, δὲν θὰ ὑποστείλουμε τὴν σημαία.
     Λυπούμαστε γιὰ τοὺς διωγμοὺς ποὺ ἔχουν ἐξαπολύσει ἐναντίον μας, διότι καταδικάζουν τὴν ἀθάνατη ψυχὴ τους καί συντάσσονται μὲ τοὺς αἱρετικούς, ποὺ ὅπως ὅλοι ξέρουμε, δὲν ὑπάρχει σωτηρία γιὰ αὐτούς. Χαιρόμαστε ὅμως καὶ τοὺς εὐχαριστοῦμε διὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μᾶς δίνουν, νὰ ὁμολογήσουμε Ὀρθοδοξία καὶ Χριστὸ καὶ ἔτσι νὰ προσπαθήσουμε νὰ σβήσουμε τὶς πολλὲς μας ἁμαρτίες, ἀλλὰ κυρίως, νὰ δείξουμε στὸν Κύριό μας πὼς καὶ ἐμεῖς θέλουμε νὰ πάσχουμε γιὰ αὐτόν. Τὶ μεγαλύτερο δῶρο!
     Ἂς κρατήσουν λοιπόν οἱ πατέρες τοὺς οἴκους καὶ ἐμεῖς κρατᾶμε τὸν ἔνοικο. Ἂς κρατήσουν τὰ εὐρωαργύρια τῶν μασόνων καὶ ἐμεῖς θὰ βαστάξουμε τὰ στίγματα τοῦ Χριστοῦ. Ἂς κρατήσουν τὶς ὑπέροχες καὶ ἀναπαυτικὲς τους θέσεις, ἐμεῖς ἀποζητοῦμε μία ταπεινὴ θέση στὸν παράδεισο. Ὅμως, νὰ τὸ ξέρουν, πάντοτε θὰ εὐχόμαστε νὰ ξυπνήσουν ἀπὸ τὸν θανατηφόρο ὕπνο τῆς αἱρέσεως ποὺ ὀδηγεῖ στὴν ἀπώλεια, ἔτσι ὥστε μαζὶ νὰ πολεμήσουμε τὴν αἵρεση καὶ νὰ ξαναλάμψει ἡ Ὀρθοδοξία μας. Ἐμεῖς αὐτὸ θέλουμε, νὰ εἴμαστε μαζί. Μακάρι αὐτοί, ὡς Ἡγούμενοι, νὰ ἦταν μπροστὰ στὸν ἀγῶνα καὶ ἐμεῖς θὰ τοὺς ἀκολουθούσαμε ταπεινὰ καὶ σταθερά. Ἂν ὅμως αὐτοὶ παραμείνουν στὴν κοινωνία μὲ τὴν αἵρεση, θὰ μᾶς βροῦν ἀπέναντί τους. Μὲ ὅποιο κόστος.

45 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αρκετά βαρύγδουπος τίτλος αγιορείτες πατέρες τι είναι παλαιοημερολογίτες καθαιρεμένοι;

Ανώνυμος είπε...

Ντροπή για την Ιερά Κοινότητα ,να ασκεί δίωξη εναντίον των παιδιών της ! Ντροπή !

Ανώνυμος είπε...

Καλά βρε πατέρες, εφόσον διαφωνείτε και εφόσον λέτε ότι διώκεστε για την πίστη του Χριστού και εφόσον ζηλεύετε και κλαίτε ενθυμούμενοι τα μαρτύρια των προκατόχων σας, για ποιό λόγο δεν αντιμετωπίζετε όλο αυτό (που λέτε ότι περνάτε) με καρτερία και χαρά, αλλά αντίθετα ξεσπαθώνετε (διαμαρτυρόμενοι δήθεν); Έχετε την εντύπωση ότι οι ομολογητές ήταν αυθάδεις, αναιδείς και εκδήλωναν κακία και ειρωνεία στον λόγο τους;

Ανώνυμος είπε...

Το άρθρο θα είχε αξία αν είχαμε από κάτω τις υπογραφές των μοναχών.

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΥ ΕΙΔΑΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕ 3:42 μ.μ.; ΕΣΕΝΑ ΔΕΝ ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥΣ; ΠΟΥ ΕΙΔΕΣ ΠΩΣ ΣΤΕΝΩΧΟΡΟΥΝΤΑΙ; ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΟΤΙ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΛΥΠΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΚΤΕΣ; ΠΟΣΟ ΠΟΛΥ ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΗΤΕ; Η ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΒΑΛΤΟΣ; ΓΕΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣΜΑΣ. ΟΜΩΣ ΕΙ ΑΣΤΕ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ. Γ. ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Προς 3:42

Διαβάστε καλύτερα όλο το άρθρο.
Στο τέλος θα διάβαζες ότι όντως χαίρονται, και εάν λυπουνται είναι για την απώλεια της ψυχής των αιρετικών. Εδώ τα σχετικά του άρθρού που υπονομεύουν τις αντιρρύσεις σας:

Λυπούμαστε γιὰ τοὺς διωγμοὺς ποὺ ἔχουν ἐξαπολύσει ἐναντίον μας, διότι καταδικάζουν τὴν ἀθάνατη ψυχὴ τους καί συντάσσονται μὲ τοὺς αἱρετικούς, ποὺ ὅπως ὅλοι ξέρουμε, δὲν ὑπάρχει σωτηρία γιὰ αὐτούς. Χαιρόμαστε ὅμως καὶ τοὺς εὐχαριστοῦμε διὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μᾶς δίνουν, νὰ ὁμολογήσουμε Ὀρθοδοξία καὶ Χριστὸ καὶ ἔτσι νὰ προσπαθήσουμε νὰ σβήσουμε τὶς πολλὲς μας ἁμαρτίες, ἀλλὰ κυρίως, νὰ δείξουμε στὸν Κύριό μας πὼς καὶ ἐμεῖς θέλουμε νὰ πάσχουμε γιὰ αὐτόν. Τὶ μεγαλύτερο δῶρο!

μην σχολιάζεις τους συντάκτες χωρίς να διαβάζεις τι έγραψαν οι συντάκτες...

Παύλος Ντάμς

Ανώνυμος είπε...

Καλά κάνετε, σεβαστοί Πατέρες, να ενημερώσετε εμάς για το τι γίνεται κρυπτά στον Αγιον Όρος από το μέρος των οικουμενιστών κα να μας χαροποιείτε με την στάση σας. Ο Χριστός είπε ότι δεν υπάρχει αδικία γινομένην εν τω κρυπτῶ που δεν θα φανερωθεί, γιατί αυτό είναι το φάρμακο κατά της αδικίας και της υποκρισίας

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνουμε με τον ανωνυμο 11 Μαρτιου 6:18

Ανώνυμος είπε...

Υπαρχει η ιερά κοινοτητα η οποια ανιπροσωπευει τισ 20 μονες και καικαθορίζει την σταση του αγίου όρους τωρα καποιοι οι οποιοι δημοσιεύουν κείμενα ως δήθεν αγιορείτες πραγματικοί καθαιρεμένοι εκτός εκκλησίας κανεισ δεν ξερει.

Ανώνυμος είπε...

Τώρα αυτό μας πείραξε επειδή δημοσιοποιούν τον διωγμό τους; Τί άλλο θα ακούσουμε Χριστέ μου ! Τον δημοσιοποιούν για να χαρούμε και εμείς για την ομολογία τους , για να καταδείξουν τον εσωτερικό διχασμό του Αγίου Όρους για να μήν νομίζουν κάποιοι οτι όλο το Άγιο όρος προδίδει, για να μάς δώσουν μία νότα και παράδειγμα αντίστασης και χίλια δυό άλλα ....Άκου εκεί γιατί δημοσιοποιούν .....Οι προδότες που διώκουν τους μοναχούς του Αγίου Όρους θα γίνουν θέατρο σέ όλη την οικουμένη και θα καταγραφούν στην ιστορία ως προδότες .....Λ.Ε.

Unknown είπε...

Αυτος που χαιρεται, δεν εχει αναγκη να απολογηθει κ να κατηγορησει. Εαν υπηρχε ταπεινωση, δεν θα υπηρχε αναγκη δημοσιας αυτοεπιβεβαιωσης. Εαν κατηγορεις τον ηγουμενο σου για αιρεση, τοτε σηκωνεσαι ΕΣΥ κ φευγεις! Γεροντα Σαββα, πολλη βιασυνη για απαντηση επεδειξες. Θιχτηκες, ναι; Εσυ θιχτηκες κ απαντησες ΑΜΕΣΩΣ, αλλα στην κατηγορια για αιρεση ο ηγουμενος σου δεν επρεπε να απαντησει, ναι; οταν καποιος μας ελεγξει, γινομαστε μαρτυρες, σωστα; απο ποτε ο πνευματικος πρεπει να καλει σε απολογια προτου να επιβαλλει μια ποινη; Δεν ξερω για τον Ανωνυμο που διαφωνησε, αλλα εγω δεν ειμαι "βαλτός".

Ανώνυμος είπε...

Πολλα μπορει να πει κανεις!
Πασα αδικια αμαρτια εστι;;; Α` Ιωαν 5-16]
Ο αγαπων τον Θεον,αγαπα κ τον αδελφον αυτου;;;Α` Ιωαν 4-21]
Παν το γεγεννημενον εκ του Θεου νικα τον κοσμον και αυτη εστιν η νικη
Η νικησασα τον κοσμον,η πιστις ημων;;;Α` Ιωαν 5-4] κ.α
Μιλα ο μαθητης της αγαπης.
Και μονν με αυτα... ...
Δημιουργουνται ρηγματα στην Εκκλησια Του Χριστου,η εκδηλωσις της πιστεως
Φαινεται ομως!
Προσδοκαται η ενοτης του σωματος εν πνευματι
Και το πνευμα εστι το μαρτυρουν
Οτι το Πνευμα εστιν η αληθεια!
Εαν τι αιτωμεθα κατα το θελημα αυτου,ακουει ημων.. ..
Ας εχουμε την ενοτητα της πιστεως!
Δεν ειναι ωραιο να γινονται αυτα...

Ανώνυμος είπε...

Το να γράφουν δημόσια, δεν είναι κατ'ανάγκην αυτοεπιβεβαίωση ή αυτοπροβολή ή έλλειψη ταπείνωσης. Τώρα πια και το να μιλάς πρέπει προφανώς να υποδηλώνει έλλειψη ταπείνωσης. Μπορεί να είναι, αλλά όχι αναγκαία. Τό να μας λένε για τον διωγμό δεν είναι λάθος ή περιττό. Κάνουν φανερό τον διωγμό που αλλιώς θα έμεινε κρυφό, και το πνεύμα της αληθειας φανερώνει, δεν κρύπτει. Εξ'άλλου και οι ταπεινοί άγιοι μιλούσαν όταν το έκριναν αναγκαίο. Οι ομολογητές της Πίστεως μιλούσαν λόγω ανάγκης λόγου. Αυτοεπιβεβαίωση, αυτοπροβολή, υπερηφάνεια δηλαδή;

Επήσης, όντως δεν είναι ωραίο να γίνονται αυτά, και αυτό το λέει και το άρθρο. Διότι την ενότητα δεν την σπάνε οι διωγμένοι αλλά οι διώκτες. Και όπως λεει ο σχολιαστής: ενότητα πίστεως βεβαίως, αλλά όταν φεύγουν από την πίστη οι οικουμενιστές με παναιρετικές θεωρίες, δεν γίνεται ενότητα πίστεως κατα την φύση του πράγματος. Επισης, ενότητα μπορούν να έχουν μεταξύ τους και εγκληματίες, άρα η ενότητα καθ'εαυτή δεν είναι το ποθούμενο, αλλά η ενότητα με όλες τις σωστές και αγιοπνευματικές προυποθέσεις.
Εν κατακλείδι, μελετήστε προσεκτικά τους κανόνες 13,14 και 15 της Πρωτοδευτέρας Συνόδου επί Μ. Φωτίου. Θα παρατηρήσει κανείς ότι χάριν της ενότητας πρέπει να γίνονται πράγματα όπως η διακοπή μνημοσυνου, εκεί που η επιπόλαια κρίση θα το έκρινε ως σχισματική πράξη είς βάρος της ενότητας.

Παύλος Dams εκ Βελγίου

Ανώνυμος είπε...

Γέροντα Σάββα γιατί ο ηγούμενος της Μεγίστης Λαύρας είναι τόσο ξεκάθαρα Οικουμενιστής?
Γιατί φοβάται τον Πατριάρχη ο Ηγούμενος Πρόδρομος?
Γιατί διώκει τους μοναχούς του?

Ανώνυμος είπε...

Το Σύνταγμα και ο Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους απαγορεύουν την εγκαταβίωση ετεροδόξων (οικουμενιστών) και σχισματικών (παραταξιακών).
Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, μένουν δικαίως στο Άγιον Όρος οι ορθόδοξοι ιερείς και μοναχοί και αναθεματίζονται οι αυθαίρετοι (αιρετικοί και σχισματικοί).

Ανώνυμος είπε...

«Εἴ τις πρεσβύτερος ἤ διάκονος ὡς δῆθεν ἐπ’ ἐγκλήματι τοῦ οἰκείου κατεγνωκώς ἐπισκόπου πρό συνοδικῆς διαγνώσεως ἀποστῇ τῆς αὐτοῦ κοινωνίας, καί μή ἀναφέρῃ τό ὄνομα αὐτοῦ, καθαιρείσθω. Καί εἴ τις ἐπίσκοπος αὐτό τοῦτο τολμήσει κατά τοῦ ἰδίου μητροπολίτου, καθαιρείσθω. Ὡσαύτως καί εἴ τις ἐπίσκοπος ἤ μητροπολίτης κατά τοῦ πατριάρχου ταῦτα τολμήσει, τῆς ἱερωσύνης παυέτωσαν. Εἴ δε τινες ἀποσταῖέν τινος οὐ διά πρόφασιν ἐγκλήματος, ἀλλά δι’ αἵρεσιν ὑπό συνόδου ἤ ἁγίων Πατέρων κατεγνωσμένην τιμῆς καί ἀποδοχῆς ἄξιοι, ὡς οἱ ὀρθόδοξοι» (Ἅγιος Σωφρόνιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων)

Ανώνυμος είπε...

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ,ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΕΛΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ ΣΑΣ.ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥ.ΕΙΝΑΙ ΛΥΠΗΡΟΝ ΠΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΙΣΤΙΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΑΡΓΥΡΙΑ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΕΠΡΟΔΩΣΕΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ, ΗΛΙΑΔΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ 08.05 ΚΑΘΑΙΡΕΤΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΘΝ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΝΕΙ ΤΩΡΑ Η ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ. ΟΣΟ ΑΦΟΡΑΟΤΙ "ΘΙΚΤΗΚΑ" ΚΑΙ ΒΙΑΣΤΙΚΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟ. Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΒΑΛΛΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΜΟΥΝ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ;.ΣΑΝ ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ ΜΙΜΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΕΣΥ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟΥ. Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΠΟΙΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΟΤΑΝ ΥΠΟΠΕΣΕΙ ΑΥΤΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ. Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΑΓΙΟ!! ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΣΗΡΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ. ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΥΤΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕ. ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ. Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΥΕΤΕ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΕ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ. ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ Γ. ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ

fantaros είπε...

Aυτά αγαπητοί αδελφοί μου είναι τα αποτελέσματα της διαστροφής της υπακοής, αυτής της μεγίστης αρετής κατά την Αγία Γραφή και τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες ! Υπεύθυνοι δεν είναι μόνον οι Άγιοι Καθηγούμενοι των Ιερών Μονών,οι Επίσκοποι, αλλά όλοι μας που ανεχόμαστε την όλη κατάσταση.Δεν υπάρχει θαρρώ λόγος να προσπαθούμε να τους ξυπνήσουμε. Βρίσκονται σε χειμερία νάρκη τί κι άν έρχεται άνοιξη. Η καρδιά τους είναι πεπωρωμένη.Τα αφτιά τους είναι κλειστά. Διάλεξαν τον δρόμο τους. Μή ματαιοπονούμε αδελφοί εν Χριστώ !! Ας έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό και να αγωνιζόμαστε!!!

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Ηλιάδη είμαι σε θέση να γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στο Άγιον Όρος και ειδικά στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας.
Ας μην πυροβολήσουν άλλο τον Γέροντα Σάββα.Άνθρωπος είναι κι αυτός.Μπορεί να κάνει το λάθος και ομολογήσει όλη την αλήθεια.
Γιατί δεν τα είπε όλα ακόμα.
Και εύχομαι να μην τα πει, γιατί θα ξεσπάσει πόλεμος.

Ανώνυμος είπε...

Απαράδεκτες οι διώξεις των μοναχών που διέκοψαν το μνημόσυνο του πατριάρχη.

Στερεοελλαδίτης

Ανώνυμος είπε...

Γέροντα εσείς φροντίστε μόνο η ψυχή σας να έχει γαλήνη.
Η μάχη τώρα άρχισε.
Ο δρόμος εκτός από ανηφορικός και κακοτράχαλος είναι και μακρύς.
Με πόνο και αγάπη χτυπάτε αλύπητα τον οικουμενισμό.
Ναι με πόνο και αγάπη.
Και ο Χριστός με πόνο και αγάπη έδιωξε τους εμπόρους από το ναό.
Με πόνο και αγάπη έδιωξε η Εκκλησία τους αιρετικούς από τους κόλπους της.
Με πόνο και αγάπη θέσπισαν οι άγιοι πατέρες τους κανόνες που διέπουν τη ζωή της Εκκλησίας.
Με πόνο και αγάπη έζησαν και κήρυξαν τα εκατομύρρια των αγίων μας.Μην φοβάστε κανέναν ηγούμενο κανέναν προηγούμενο και κανέναν επόμενο.Έχετε πίστη στον Χριστό που ταχτήκατε να υπηρετήσετε.
Μην λυγίσετε επειδή σας φοβερίζουν.
Είναι σκυλλιά που απλά γαυγίζουν από φόβο μήπως τους πάρουν το κόκαλο.
Ο Θεός να σας δίνει δύναμη Γέροντα να μείνετε πιστοί μέχρι τέλους.

Παντελεήμων Ηλιάδης είπε...

Γέροντα Σάββα, με όλο το σεβασμό, θα μου επιτρέψετε κάποιο μικρό σχολιασμό στα γραφόμενά σας.
α) Προσφωνείτε έναν πατριάρχη μόνο με το μικρό του όνομα (Βαρθολομαίο), απογυμνωμένο από τον τίτλο του που του έδωσε η Εκκλησία. Αποκαλείτε έναν ηγούμενο πάλι μόνο με το μικρό του όνομα (Πρόδρομο), απογυμνωμένο από τον τίτλο του που του έδωσε η Εκκλησία. Αντίθετα, στον εαυτό σας αποδίδετε τον τίτλο "Γέροντας". Σας πληροφορώ ότι, κάθε κλήση αιρετικού προς απολογία σε ΟΛΕΣ τις οικουμενικές και τοπικές συνόδους, γίνονταν με ευγένεια και με απόδοση σε αυτούς των εκκλησιαστικών τους τίτλων (βλπ. προσφώνηση προς Νεστόριο!).
β) Άλλο πράγμα είναι κάποιος να λαθεύει σε κάποιες απόψεις του (εάν λαθεύει) και άλλο να τον χαρακτηρίζετε εσείς με τελεσίδικο και αφοριστικό τρόπο! Δηλαδή άλλο πράγμα κάποιος να έχει (κατά την άποψή σας) κάποιες αιρετικές απόψεις και άλλο να είναι αιρετικός!
γ) Επειδή δεν υπάρχει ορθοδοξία χωρίς ορθοπραξία, Θα ήθελα να μάθω το όνομα του νέου πνευματικού σας, που σας συνιστά να πράττετε αυτά που πράττετε. Διότι μας προτείνετε μία στάση ζωής, που πρέπει να την θεμελιώσετε αγιοπνευματικά.
δ) Για μοναχό υπό διωγμό, που τηρεί τις παραδόσεις και τις προασπίζεται μαρτυρικά, είναι λίγο ύποπτη η ώρα που σχολιάζετε (07:03 π.μ). Τί ώρα τελειώνει η Κυριακάτικη ακολουθία σε εσάς, η τράπεζα και η ησυχία στα κελλιά σας, ώστε μετά να έχετε χρόνο και διάθεση (!) να παρακολουθήσετε σχόλια στο ίντερνετ, εκτοξεύοντας βαρύτατες κατηγορίες;Κοινό θαμώνα ίντερνετ θυμίζει η στάση σας και όχι στάση γέροντος!
ε) Σας ανέφερα την έννοια της ταπείνωσης, ως έννοιας ασύμβατης με την προσωπική αυτοεπιβεβαίωση. Και εξηγώ το εξής αυτονόητο. Θα δεχόμουν ευχαρίστως ότι επειδή σας αμφισβήτησα, αναγκαστήκατε να μου απαντήσετε. Αυτό, όντως δεν είναι εγωισμός. Αλλά δεν έχω δει κάπου να διαμαρτύρεστε όταν κάποιος σας επαινεί! /μήπως λοιπόν δέχεστε τον έπαινο, αλλά αντιδράτε αστραπιαία στον έλεγχο; Ευλόγησον.... Και προσέξτε ότι, δεν έθιξα νομοκανονικά και δογματικά θέματα, αλλά απλά στοχάστηκα ως προς την προσωπική σας στάση!
στ) Ως προς το θέμα της συγκατάβασης σε όποιον δεν μιλάει εναντίον της αιρέσεως, σας υπενθυμίζω ότι τέτοια και μεγαλύτερα ανοίγματα οικουμενιστικά γίνονταν και παλαιότερα, αλλά οι εν ζωή τότε άγιοι μας δεν έκαναν αυτό που κάνετε σήμερα εσείς! Εσείς έχετε μετατρέψει ΣΚΟΠΟ της ζωής σας αυτή τη σύγκρουση. Μοιάζει να σας δίνει σκοπό ύπαρξης και τρόπο δημοσιότητος. Επαινώ όσους μοναχούς προσευχόμενοι λαμβάνουν από τον Θεό πληροφορία και όχι όσους τόσο εύκολα και επιπόλαια ανοίγουν πόλεμο, κοσμικού μιντιακού τύπου.
ζ) Νομίζω ότι ο πνευματικός είναι κάτι παραπάνω από μπλάνκο αμαρτιών! Συγχωρέστε με.
η) Δεν έχει αξία να κρατείσετε ό,τι παραλάβατε, αλλά να ελέγξετε το τί παραλάβατε!


Προς τον Παύλο Dams
α) Οι ομολογητές, ομολογούσαν μπροστά στον κίνδυνο του θανάτου και όχι σε ιντερνετικά blogs. Αμύνονταν στα της πίστεως αλλά δεν διακυβεύονταν απλώς οι διοικητικές τους θέσεις. Ας μην τα συγχέουμε. Άλλο ομολογία και άλλο πυρ κατά ριπάς. Τζάμπα μάγκες οι σημερινοί ομολογητές.
β) Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος αδερφέ, ότι η θεραπεία που προτείνει ο γέροντας εδώ, δεν είναι του στυλ "πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι;" Διότι ναι μεν το προβλέπουν οι κανόνες που έγραψες, αλλά κάποιος πρέπει να αποφασίσει το πότε και πώς της εφαρμογής. Το αυθαίρετο είναι πάντα επικίνδυνο.

Προς Ανώνυμο (01:00 μ,μ,)
Με έχεις τρομοκρατήσει! Ξαναγράψε όταν πας Γυμνάσιο......

Ανώνυμος είπε...

Εντάξει Κύριε Ηλιάδη.
Όταν πάω Γυμνάσιο θα σας απαντήσω.
Να με συγχωρείτε αν σας τρομοκράτησα.

Ανώνυμος 01:00

Ανώνυμος είπε...

Πάτερ Σάββα θα ήθελα να μας αναφέρετε κάτι για την Σκήτη των Ρουμάνων στο Άγιον Όρος.Τη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου.Έχω επισκεφτεί την σκήτη αυτή.Πρόσεξα πως οι μοναχοί εκεί εργάζονται πολύ πνευματικά.Άκουσα πως διέκοψαν το μνημόσυνο του Πατριάρχη.
Είναι αλήθεια?
Και ποιοι άλλοι μοναχοί κελλιώτες διέκοψαν το μνημόσυνο?
Η Παναγιά να σας βοηθά πάντοτε.

Ανώνυμος είπε...

Κ.ΗΛΙΑΔΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟΝ ΣΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΑΒΒΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ .
"ΠΡΟΣΦΩΝΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΟΝΟΜΑ(ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ)".ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΠΡΑΤΤΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ,ΔΟΙΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ.Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΠΩΛΕΣΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΑΠΟ ΠΛΛΛΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Ανώνυμος είπε...

Ας μην αλληλοκατηγορεί ο ένας τον άλλο.Όλοι αγωνιούμε για την πίστη μας.Δεν θέλουμε να ξεπουληθεί ότι παραλάβαμε από το Χριστό και τους Αγίους μας.Φοβόμαστε τον Οικουμενισμό.Είναι αίρεση.
Χρειάζεται σκληρή μάχη για να μην μας πάρει το ποτάμι.
Κάποιοι αποφάσισαν να προτάξουν τα στήθη τους.Να μπουν πρώτοι στον αγώνα.Είναι οι στρατιώτες της πρώτης γραμμής.Που θα πεθάνουν πρώτοι.Όπως ο Πάτερ Σσββας.Ο Πάτερ Νικόλαος.Ο Πάτερ Θεόδωρος.Και πολλοί άλλοι.Δεν θα τους κατηγορήσουμε από πάνω για προδοσία επειδή αποφάσισαν να πολεμήσουν με τον πιο αδίστακτο εχθρό.
Χρειάζονται τις θερμές προσευχές μας.Και εμείς επιτέλους να ξυπνήσουμε, να μετανοήσουμε και να πούμε ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ.

Ανώνυμος είπε...

Παντελεήμων Ηλιάδης Τά επιχειρήματά σας είναι καταλυτικά ,ειδικά εκείνο που αναφέρεται στήν ώρα του σχολιασμού ,άν μη τι άλλο έχει πλάκα .....αρκετό σασπένς....

Παντελεήμων Ηλιάδης είπε...

Προς Ανωνυμο 5:53
Σχολιασες ενα κομματι της απαντησης μου, ως προς το εαν αποδιδουμε ή οχι εναν εκκλησιαστικο τιτλο. Αποφανθηκες οτι εαν ενας κληρικος απωλεσει το σεβασμο απο καποιους λαϊκους ή κληρικους, τοτε επιτρεπεται να απογυμνωθει απο τον εκκλησιαστικο του τιτλο. Θα σε παρακαλουσα ομως, εφοσον μπαινεις σε δημοσια συζητηση, να εισαι αληθινος. Σχολιασες μια θεση μου, αλλα η απαντηση σου εχει ηδη απαντηθει στο σχολιο που σχολιασες! Ειχα γραψει λοιπον: "Σας πληροφορώ ότι, κάθε κλήση αιρετικού προς απολογία σε ΟΛΕΣ τις οικουμενικές και τοπικές συνόδους, γίνονταν με ευγένεια και με απόδοση σε αυτούς των εκκλησιαστικών τους τίτλων (βλπ. προσφώνηση προς Νεστόριο!)." Εαν δηλαδη, σε αποδεδειγμενα αιρετικους, η Εκκλησια φερεται με σεβασμο στον εκκλησιαστικο τους τιτλο (προ καθαιρεσεως εννοειται!), πώς μπορει ο καθε γ.Σαββας να ειναι αφοριστικα αντιθετος κ να μην αποδιδει τον εκκλησιαστικο τιτλο σε ΟΠΟΙΟΝ ο ιδιος (και αλλοι ομοιοι του) θεωρει αιρετικο; Ασε που, απο την συνταξη κ την ορθογραφια, φαινεται οτι δεν εισαι Ανωνυμος, γεροντα Σαββα! Ευλογησον.......

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλά τα έγραψε ο 12 Μαρτ. 10,39μμ. Περισσότερος σεβασμός χρειάζεται στον π. Σάββα, π. Θεόδώρο, π. Νικόλαο. Όχι στον οικουμενισμό πρέπει να πουν όλοι!


Στερεοελλαδίτης

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ 10:39. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΟΧΟΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΚΥΡΙΕ ΗΛΙΑΔΗ.ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΘΗ.ΜΟΝΟΝ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟΝ.
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟ ΥΠΑΚΟΥΟ ΤΣΟΠΑΝΟ-
ΝΟΣΚΥΛΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ. ΥΓ. ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Ηλιάδη μάλλον συγχίσατε τα σχόλια.
Εγώ ρώτησα τον Πατέρα Σάββα να μας πει δυο λόγια για τη Ρουμάνικη Σκήτη και τους άλλους μοναχούς που ζουν σε κελλιά τι στάση κρατούν για τον Οικουμενισμό.
Με αδελφική αγάπη
Ανώνυμος 5:53

Ανώνυμος είπε...

Ηγούμενό σας μην καλείτε αυτόν που αναιρεί τον τίτλο του και δεν φυλάει τις εντολές του Θεού και επιποθεί να αρπάζει τον θρόνο τον διδασκαλικό για να έχει πρωτοκαθεδρίες και ασπασμούς και να καλείται από τους ανθρώπους Πρώτος.

Παντελεήμων Ηλιάδης είπε...

Προς Ανώνυμο 5:53
Συγνώμη αδερφέ, έχεις δίκιο. Το σχόλιό μου απευθύνεται στον 9:36

Προς γ.Σάββα
α. Δεν έγραψα ποτέ ότι είμαι αλάθητος. Αλλά εφόσον θέτουμε θέματα προς συζήτηση και τεκμηριώνω τις απόψεις μου και επιπλέον δεν μου απαντάτε επί της ουσίας ΠΟΥΘΕΝΑ, δεν καταλαβαίνω για ποιό λόγο χαρακτηρίζομαι από εσάς "πάπας"!
β. Μία άσχετη ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω. Είστε κληρικός ή απλά μοναχός;
γ. Δεν έχω εκφέρει κάποια γνώμη στην μεταξύ μας συζήτηση, χωρίς τεκμηρίωση. Σε ποιό σημείο διαλόγου δεν σας απάντησα; Παρακαλώ πολύ να διευκρινήσετε.

Προς Ανώνυμο 8.26
Αυτό που έγραψες, πού το βρήκες; Ελπίζω να είναι αυτή ακριβώς η διατύπωσή του και όχι συρραφές και προσθήκες τύπου "Φράνκεσταϊν".......

Ανώνυμος είπε...

Γέροντα Σαββα την ευχή σας.
Ο θεός να σας δίνει δύναμη.

Ανώνυμος είπε...

Είναι ντροπή να διώκονται μονάχοι.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητε επί της ουσίας είναι ότι γίνονται διωγμοί στο Άγιον Όρος. ΑΥΤΉ ΉΤΑΝ Η ΕΊΔΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ και όχι το ψυχογραφημα τω πατέρων και συμπεράσματα περι τζαμπα μάγκες. Αυτά είναι πρωσοπικες υποκειμενικές απόψεις.

Ευαγγελία Χ. είπε...

Οι Αγιορείτες Πατέρες δέν ξύπνησαν μια μέρα και είπαν τώρα θα κάνουμε "σχίσματα", "φατρίες", και "σκάνδαλα" στην Εκκλησία... Πρίν χρόνια εγκατέλειψαν τα πάντα, τη ζωή τους,τα πτυχία τους, απαρνήθηκαν τα εγκόσμια για να αφιερωθούν ψυχή τε και σώματι στον Θεό, στην Υπεραγία Θεοτόκο, να εντρυφήσουν στην μοναστική ζωή και στην ζωή των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Και τώρα τους ζητούν να προδώσουν την πίστη τους, να καταπατήσουν κανόνες της Εκκλησίας, να καταπατήσουν την Αγία Παράδοση, να προδώσουν τους Αγίους Πατέρες, να περιφρονήσουν το Ευαγγέλιο και τις Γραφές! Πώς είναι δυνατόν μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο να ομολογούν "τον ορθοτομούντα τον λόγον της Σής Αληθείας" για τον μεγαλύτερο βλάσφημο όλων των αιώνων, τον μεγαλύτερο καταπατητή των ιερών και οσίων της Εκκλησίας μας, τον μεγαλύτερο παναιρετικό όλων των αιώνων! Ζητούν να συμφωνήσουμε με τις ενέργειές του και των περι αυτόν, όλοι μας (κληρικοί, μοναχοί και λαικοί) υποχρεωτικά! Έ όχι λοιπόν οι Αγιορείτες Πατέρες αγωνιστές, λένε, αυτό δέν θα το κάνουμε... δέν θα συμφωνήσουμε να γίνουμε υιοί του σκότους, δέν θα προδώσουμετην Παναγία Τριάδα, δέν θα προσβάλλουμε την Υπεραγία Θεοτόκο και όλους τους Αγίους... Οι αξίες, λένε οι Αγιορ. Πατέρες, η αξία της Ορθοδοξίας δέν εξαργυρώνεται με χρήματα, με θεσούλες, με υποσχέσεις και με εκβιασμούς.... Ήρθαμε να σώσουμε την ψυχή μας με τη Χάρη του Πανάγαθου Θεού και αυτό θα κάνουμε! Οι προδότες όμως, αυτοί που πραγματικά σχίζουν την Εκκλησία και δημιουργούν σκάνδαλα άς κάνουν καλά με την συνείδησή τους... άν τους έχει μείνει καθόλου... ο Θεός κι η ψυχή τους... θα προσευχόμεθα όμως με αγάπη και πόνο γι αυτούς. Σεβαστοί Αγιορείτες Πατέρες μας αγωνιστές, σας ευχαριστούμε που είστε όπως πάντα μπροστάρηδες σ αυτόν τον αγώνα, ζητούμε τις ευχές και τις προσευχές σας και θα είμαστε πάντα δίπλα σας!

Παντελεήμων Ηλιάδης είπε...

Προς Ανωνυμο 8:45

Το πρώτο μου σχόλιο ήταν αυστηρώς επί της ειδήσεως της ανάρτησης. Εφόσον όμως ο γ.Σάββας ανέπτυξε διάλογο, η συζήτηση απλώθηκε σε περισσότερα θέματα. Όσον αφορά τις προσωπικές απόψεις (οι οποίες ούτως ή άλλως πάντοτε είναι υποκειμενικές!), σε έναν διάλογο θέση έχουν και οι προσωπικές απόψεις, εφόσον το θέμα αφορά και προσωπικές διώξεις και προσωπικές απόψεις των συγγραφέων του άρθρου. Ως προς τους διωγμούς που λες ότι συμβαίνουν στο Άγιο Όρος, νομίζω ότι η άσκηση των πνευματικών δικαιωμάτων των προϊσταμένων δεν αποτελεί διωγμό. Εξάλλου για τον κάθε πταίοντα, η τιμωρία θεωρείται άδικη, υποβαλλόμενη από συμφέροντα και αφεντικά, διωγμός κλπ κλπ. Δεν αρκούν μόνο τα αγνά κίνητρα για να θεραπεύσουν μία κατάσταση αλλά και η ορθή δράση. Οι μοναχοί δεν πρέπει να προτρέχουν, ασύνετα και άφρονα, σε δράσεις και αγώνες, χωρίς "συνειδησιακή" εντολή. Και εάν πείς ότι κάποιοι πήραν τέτοια "άνωθεν" εντολή, θα σου πω ότι και κάποιοι άλλοι πήραν διαφορετική "άνωθεν" εντολή. Οπότε φθάνουμε στο επίμαχο ερώτημα: Υπάρχουν κάποιοι καθαροί και όλοι οι άλλοι είναι αιρετικοί; Εάν ναι, τότε θα πρέπει οι καθαροί αυτοί να αρέσκονται και να επιδιώκουν τον έλεγχο που κάποιοι σαν και εμένα οφείλουν να κάνουν. Διότι πώς μπορώ εγώ προσωπικά να ακολουθήσω κάποιον δίχως να ερευνήσω κίνητρα, ζωή και γενικότερο πνεύμα. Εσύ μπορείς να κάνεις υπακοή όπου θες, αλλά και εγώ το ίδιο. Σωστά;.......

Ανώνυμος είπε...

Ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να σχολιάζει με κόσμιο τρόπο και να καταθέτει τη γνώμη του.
Δεν χρειάζεται στις δύσκολες τούτες ώρες να μαχόμαστε αναμεταξύ μας.
Είναι ηλίου φαεινότερον πως αυτός που τολμά να αντιταχθεί στη φοβερή αίρεση του Οικουμενισμού, θα διωχθεί ανελέητα.
Κατανοώ τους προβληματισμούς του Κ.Ηλιάδη.Είναι ένας πιστός που αγωνιά για ότι συμβαίνει στην Εκκλησία μας.Κατανοώ τη δύσκολη θέση του Πατέρα Σάββα και των άλλων αντιοικουμενιστών πατέρων που στην προσπάθειά τους να τα δώσουν όλα στον αγώνα, καμιά φορά σαν άνθρωποι και αυτοί υποπίπτουν σε κάποια λάθη-ανθρώπινα.
Όποιος κατενόησε πως ο κοινός εχθρός είναι η αίρεση, μόνο δάκρυα προσευχής πρέπει να τρέχουν από τα μάτια του, λίγα λόγια μετρημένα να βγαίνουν από το στόμα του και λιωμένα γόνατα από την προσευχή.
Αυτό πιστεύω πως όλοι πρέπει να κάνουμε και ο Θεός θα φανερώσει όλη την αλήθεια και για τους κακόδοξους και θα προστατέψει την Αγία Του Εκκλησία από τους αντί-ορθόδοξους.
Να με συγχωρείτε αδελφοί μου για την παρέμβαση μου.
Καταθέτω απλά και με πόνο τη γνώμη μου.
Καλό αγώνα.

Ανώνυμος είπε...

Σας παρακαλω κύριε σας παρακαλώ,
ΕΛΕΟΣ επιτέλους ΕΛΕΟΣ!!!!!

ΤΟ ΝΑ ΝΑ ΒΑΠΤΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Π. ΣΑΒΒΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΞΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΙΝΤΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΕΛΕΟΣ!!!!!!!!!!!!!!


ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΒΒΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ , ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΠΟΛΛΑ ...
ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

Οι συγκεκριμένοι αγιορείτες είναι άνθρωποι ευαίσθητοι στα ζητήματα της Πίστης και πρέπει να τους έχουμε στην προσευχή μας και να μην τους λιθοβολούμε.


Φώτης

Ανώνυμος είπε...

Σωστά μίλησαν οι σχολιαστές που στήριξαν τον π. Σάββα και τους αγιορείτες.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com