5 Φεβ 2017

Ὥρα κρίσης γιά τήν Παιδεία

Αποτέλεσμα εικόνας για έμφυλα στερεότυπα στα σχολεία
Ὥρα κρίσης γιά τήν Παιδεία
Μέ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας κατόπιν σχετικῆς πρότασης τοῦ ΙΕΠ (Ἰν­στιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς) κα­τά τό σχολικό ἔτος 2016-2017 ὑλοποι­εῖται στά Γυμνάσια τῆς χώρας θεματική ἑβδο­μάδα μέ τίτλο «Σῶμα καί Ταυτό­τη­τα».

Ὅ­σες δράσεις προτείνονται ἀπό τήν ἁρ­μόδια ἀρχή γιά τόν ἄξονα «ἔμφυλες ταυτότητες» ἔχουν ὡς στόχο τήν «ἀποδό­μηση τῶν ἔμφυλων στερεότυπων», ὅπως ἐπί λέξει ἀναφέ­ρεται στό σχετικό ἔγγρα­φο.  Δηλαδή νά γκρεμίσει τό σχολεῖο στή συνείδηση τῶν παιδιῶν τό φυσικό καί νά θεμελιώσει τό παρά φύσιν!!! Ὅλο καί πε­ρισσότερο τό Νέο Σχολεῖο δείχνει τό ἀλη­θι­νό του πρόσ­ωπο. Ἄν τελικά ὑλο­ποι­ηθοῦν αὐτές οἱ πρακτικές ἀπό τούς καθη­γητές, ἡ Παι­δεία στή χώρα μας θά ἀπο­τι­νάξει καί τό τε­λευ­ταῖο φύλλο συ­κῆς καί θά ἀποκα­λυφθεῖ ὁ πραγματικός της ρό­λος.
 Ἀντί νά προάγει τό ἦθος καί τήν ἀν­θρώπινη ἀξιο­πρέπεια, θά προάγει τά παι­διά μας σέ «ὅ,τι αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν». Ὅσες συνειδήσεις ἔ­χουν μείνει ὄρθιες ἦρθε ἡ ὥρα νά ἀντι­στα­θοῦν! Οἱ Σύλλογοι τῶν Καθηγη­τῶν ἀλλά καί τῶν Γονέων ἔχουν τόν λόγο.
Απολύτρωσις -Φεβρουαρίου
Δείτε σχετικά και:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com